asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник ректора

Професор __________І.П. Гладкий
«___» ________________ 2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни «Психологія»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

2012

Робочу навчальну програму на підставі ОПП та навчального плану напряму підготовки «Будівництво» склала доцент кафедри педагогіки та психології професійної підготовки ___________О.О. Резван
Розглянуто на засіданні кафедри педагогіки та психології професійної підготовки
Протокол № від __________________2012
Зав. кафедри _________доц. В.В. Бондаренко


Розглянуто на засіданні методичної комісії ФМТЗ
Протокол № ___ від ___ ___________ 2012
Голова методичної комісії ФМТЗ ___________
Схвалено Радою ФМТЗ
Протокол № ___ від ___ _____________2012
Голова Ради ФМТЗ _________ проф. Левтеров
Узгоджено

Завідувач випускаючої кафедри __________ проф. Жданюк В.К.

«___» _________________ 2012_ р.

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(системний змістовий модуль)
1. Опис навчальної дисципліни «Психологія»

Характеристика обсягів підготовки

Характеристика лекційного потоку

Характеристика навчального процесу

Загальний обсяг – 2,25 кредита

Усього годин – 81

Усього блоків змістовних модулів – 2

Один змістовний модуль –43/38 год.

Усього аудиторних занять на тиждень – 1,5

Напрям підготовки «Будівництво», професійна спрямованість за спеціальністю 7092105 «Автомобільні дороги та аеродроми», 7092106«Мости і транспортні тунелі», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
Кількість навчальних груп у потоці – 5

Укладач – доц. Резван Оксана Олексіївна

Навчальний курс – обов’язковий

Рік підготовки – 4

Семестр навчання – 7

Кількість лекційних годин – 9

Практичних занять, годин – 18

СРС, годин - 54 Поточний контроль, види – модульний –

Консультації – 4(на гр.)

Підсумковий контроль – модульний залік


^ 2. Організаційно-методичні вказівки

Метою є підготовка фахівців до виконання майбутніх професійних обов’язків.

Предметом навчальної дисципліни є методично адаптована система понять про закономірності та механізми психіки людини, пізнання та спілкування особистості, принципи моделювання діяльності особистості у сучасному суспільстві.

Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів системи спеціальних психологічних знань, набуття ними вмінь практичного використання знань з психології людини з метою самовдосконалення та саморозвитку.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Основи загальної психології;

 • Основні закономірності психіки;

 • Методи, види діяльності та спілкування;

 • Зміст пізнавальних процесів (увага, пам'ять, мислення та ін.);

 • Зміст емоційно-вольової сфери (воля, почуття та ін.);

 • Індивідуально-психологічні особливості (характер, темперамент та ін.);

Студент повинен уміти:

 • Застосовувати базові психологічні знання для організації професійної діяльності і спілкування особистості;

 • Розвивати в людині якості, необхідні для інженерної праці;

 • Розробляти технології стимулювання діяльності виробничого колективу, засобів прийому психологічного впливу на особистість.

Студент повинен мати уявлення:

 • про історичний розвиток психологічного знання та психології як науки;

 • про галузі психології;

 • про зв'язок психології з іншими науками.

Навчальна дисципліна «Психологія» базується на знаннях студентами спеціальних розділів дисциплін «Філософія.» «Логіка». Вивчення дисципліни «Психологія» поєднується з дисципліною «Основи безпеки життєдіяльності».

Вивчення дисципліни здійснюється у формі лекційних, практичних занять та самостійної роботи.

У лекційному курсі особлива увага приділяється теоретичним положенням дисципліни у сфері психології, управління. Під час читання курсу увага звертається на актуальність тем, практичне використання здобутих знань, а також розвиток особистості студента.

У ході практичних занять студенти застосовують теоретичні знання з предмету, виявляючи їх в уміннях поведінки у конкретних ситуаціях.

Для формування уявлень і закріплення знань та умінь з дисципліни «Психологія» за основними видами занять організується та методично забезпечується СРС. Завдання на СРС повідомляються у ході лекцій.
^ 3. Зміст програми за модулями (темами)

Блок змістового модуля 1. «Людина у діяльності та спілкуванні»

Змістовий модуль 1. «Психологія як наука» Вступ. Розвиток психології як науки. Психологічне знання у межах філософії. Класичні психологічні школи та течії. Сучасний розвиток науки. Методи та принципи психології.

Змістовий модуль 2. «Особистість у діяльності та спілкуванні.» Структура та види діяльності. Функція спілкування у процесі діяльності людини. Види вербального та невербального спілкування.

Змістовий модуль 3. «Особистість у груповій діяльності.» Види груп. Міжособистісні відносини у групах. Стилі лідерства та типи лідерів. Сучасні теорії міжособистісних відносин.

Змістовий модуль 4. «Конфлікти». Види конфліктів. Методи психологічного захисту особистості. Засоби запобігання та розрішення конфліктів.

Контрольні завдання до БЗМ-1

1. Загальне уявлення про науку «Психологія».

2. Розвиток психологічних уявлень в межах філософії.

3. Предмет та задача психології. .

4. Розуміння психіки. Структура психіки людини.

5. Функції та структура спілкування.

6. Стилі та види спілкування.

7. Вербальні засоби спілкування

8. Невербальні засоби спілкування.

9. Форми управлінського спілкування

11. Теорія утворювання сімейної пари

12. Характеристика етапів сімейного циклу

13. Вплив розлучень та одружень вдруге, на розвиток людини.

14. Характеристика стилів виховання дитини.

15. Принципи ефективного сімейного виховання.
Блок змістового модуля 2. «Індивідуально-психологічні особливості особистості»

Змістовий модуль 5. «Емоційно-вольова сфера особистості» Емоції. Почуття. Види емоцій та почуттів. Методи контролю емоційних станів людини.

Змістовий модуль 6. «Когнітивна сфера особистості» Відчуття та сприйняття. Пам'ять. Увага. Мислення.

Змістовий модуль 7. «Типологія особистості та особистісне зростання» Темперамент. Характер. Акцентуації характеру. Потреби, мотиви та стимулювання особистості. Заключення.

Контрольні завдання до БЗМ-2.

1. Класифікація здібностей.

2. Характер та його класифікація.

3. Темперамент. Психологічна характеристика видів темпераменту.

4. Задатки та здібності

5. Відчуття. Види, основні властивості та закономірності відчуттів.

6. Сприйняття. Види та основні властивості сприйняття.

7. Види пам’яті. Порушення пам’яті.

8. Види мислення. Процес мислення. Засоби активізації мислення.

9. Структура інтелекту. Оцінка інтелекту.

10. Уявлення. Природа, види та функції уявлення.

11. Емоції. Функції та форми вираження емоцій.

12. Відчуття. Основні види відчуття.

13. Воля. Склад вольової діяльності.

14. Уявлення про особистість.

15.Структура особистості.

16. Основні теорії особистості.

^ Таблиця 1. Розподіл курсу за модулями, часом та видами занять

Назва змістового модуля

Загалом змістовий модуль

Лекції

Практ.заняття

СРС

год/кред

год

год

год

Змістовий модуль 1. Вступ. Розвиток психології як науки.
2

2

7,7

Змістовий модуль 2. Особистість у діяльності та спілкуванні.
2

2

7,7

Змістовий модуль 3. Особистість у груповій діяльності.2

7,7

Змістовий модуль 4. Конфлікти.2

7,7

Блок змістового модуля 1.

1,18
Змістовий модуль 5. Емоційно-вольова сфера особистості
2

4

7,7

Змістовий модуль 6. Когнітивна сфера особистості
2

4

7.7

Змістовий модуль 7. Типологія особистості та особистісне зростання.
1

2

7.7

Блок змістового модуля 2.

1,07


Загалом:

2,25

9

18

54


^ Таблиця 2. Структура залікових модулів

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Обсяг навчального матеріалу (кредити)

Форма контролю

ЗМ-1

43

1,18

Модульний залік

ЗМ-2

38

1,07

Модульний залік


Примітка: Підсумкова оцінка працевтрат студента на засвоєння начальної дисципліни (у кредитах) знаходиться як арифметична сума опрацьованих кредитів за всіма заліковими модулями.

^ Система оцінки знань студентів і шкала оцінок за окремим заліковим модулем

Таблиця 4. Система оцінки знань студентів

За шкалою ESTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

A

Відмінно

90 – 100

BC

Добре

75 – 89

DE

Задовільно

60 – 74

FX

Незадовільно з можливістю перескладання

35 – 59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1 - 34


Примітка: підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни визначається як середньозважена з результатів засвоєння знань окремих модулів.

^ Види, форми та методи навчання - лекції, практичні заняття, самостійна робота (згідно таб. 1, 2).

Методичне забезпечення – ілюстративний матеріал за темами змістових модулів, відеофільми.

Рекомендована література для самостійної роботи

Основна:

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 368 с.

 2. Загальна психологія. – К.: АНП, 1999, 463 с.

 3. Загальна психологія. /За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка. Підручник.- Вінниця: Нова Книга, 2004. – 794 с.

 4. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.:Либідь, 2005. – С.464.

 5. Каменская В.Г. Психология общения – СПб., Питер, 2000

 6. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смисл, 1999, 366 с.

 7. Лук А.Н. Эмоции и личность. – М., 1982

 8. Маклаков А.Г. Общая психология. – ПСб.: Питер, 2000. – 592 с.

 9. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001 – 487 с.

 10. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К., 2004, - 272 с.

 11. Основи психології: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 506 с.

 12. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1992

 13. Петровский А.В. Психология. – М., Академия, 2000. – 512 с.

 14. Психология. Учебник для технических вузов. – ПСб: Питер, 2000

 15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи. – СПб.: Питер, 2000. – 720 с.

 16. Ярошевский М.Г. История психологии. Учебное пособие для вузов – М., 1997. – 416 с.

Додаткова:

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості. – К.: Либідь, 2003. – 342 с.- 376 с.

 3. Грановська Р.М. Елементи практичної психології. – Л: ЛГУ, 2001.

 4. Ждан А.М. Історія психології: від античності до наших днів. – Київ, 2003

 5. Ізард К.І. Психологія емоцій. – М: Наука, 1998

 6. Кравченко А.І. Трудові організації: структура. Функції та поведінка. – М: Наука, 1999.

 7. Лазер Ф. Тренировка памяти. – М., 1990

 8. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1980

 9. Розанова В.А. Психологія керівництва. – М, 1999.

 10. Сучасна психологія: довідкове керівництво. /Під ред. В.М. Дружиніна. – М, 1999

 11. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. – К., 1998

 12. Шадріков В.Д. Психологічні проблеми професійної діяльності. – М, 1989

 13. Шарікев Н.К. Сучасная соціальная психологія. – М, 1979.

 14. Юр’єв М.П. Загальна психологія. – Київ, 2001Підпис укладача _______________________доц. О.О. Резван