asyan.org
добавить свой файл
1

Рекомендовані теми для самостійного опрацювання та перелік рекомендованої літератури для слухачів курсів практичних психологів (16.012012 р. – 27.01.2012 р.)

Тема спецкурсу: «Інноваційні методи психологічного супроводу навчально-виховного процесу»

Теми для самостійного опрацювання:

Тема: Філософія освіти як наука.

Рекомендована література:

 1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта України. – 2001. №1. – с. 11-17.

 2. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризації освіти // Шлях освіти. – 2001. – №2. – с. 2-7.

 3. Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики// Освіта і управління. – 2003. – №2. – с. 85-92.

 4. Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

 5. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.

 6. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення


Тема: Філософія освіти як наука

Рекомендована література:

 1. Корсак К. В ХХІ век – с новой парадигмой национального образования//Персонал.–2000- №1.

 2. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. Монографія. – К., 2003. –239с.

 3. Кузьміна С.Л. Філософія освіти як предмет історико-філософських досліджень – Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV63_2007_philos/02_kyzmina_sl.pdf

 4. методологічної культури. Монографія. – К.: ЗАТ ВІПОЛ. – 2000. – 302с.
  Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр–S, 1996. – 256с.

 5. Лутай В.С. Реформування вищої освіти на основі становлення філософсько–методологічної парадигми посткласичної науки. Рух на випередження // Вища освіта України. – №2. – 2001. – с.33-43.

 6. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія. За ред. Кременя В.Г. – К.: Наукова думка, 2003. – 853с.

Тема. Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

Рекомендована література:

 1. Концепція інформатизації загально­освітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл//Освіта України.-2001.- №44 (272).

 2. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua

 3. Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua

 4. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua

 5. Національна доктрина розвитку освіти//Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. //Офіційний вісник України. - 2002. - №16.

 6. Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.

 7. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко - Харків: Бурун Книга, 2006. - 384с.

 8. Охорона праці в навчальних закладах//Практика управління закладом освіти.-2007.- № 7.-112 с.

 9. Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" №964 від 14 червня 2000 р. , "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" №1305 від 20 липня 1999 р., "Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти" №348 від 11 березня 2000р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.edu-ua.net

 10. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. - 2001. - №15. - С. 12-24

 11. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 . htt://mon.gov.ua

 12. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №6. - С. 35.

 13. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. - 2002. - №8. - С.7-10.

 14. Праця дітей: Проблема та дія у відповідь. - К.: Міленіум, 2002 - 166с.

 15. Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. В.С Журавського. - К.: Форум, 2004.-1084 с.

 16. Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних та сьогоднішніх реалій // Педагогічна газета. — 2003. - № 2. - С. 7.

 17. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. -2-ге вид. - К.: Махаон, 2003.-С.596.

Тема: Україна на початку третього тисячоліття

Рекомендована література:

 1. Античность как тип культуры.- М., 1988.

 2. Бачинин В.А. Духовная культура личности.- М., 1986.

 3. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. Т.1/ Упоряд. В.В.Яременко; Авт.передмови П.П.Кононенко; Приміт.Л.Ф.Дунаєвської.-К.:Либідь, 1993.-392 с

 4. Емельянов В.В., Никитин П.С. Философская культура молодого специалиста.- М., 1987.

 5. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник/ Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін.-К.:Либідь, 1993.-560с.

 6. Культура українського народу: Навч.посібник/ М.В.Гончаренко, Я.Д.Ісаєвич, Л.М.Новиченко та ін.-К.:Вид-во «Либідь», 1994.

 7. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.- 608 с.

 8. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие.- 2-изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.-416 с.

 9. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. /Пос. для уч-й/, изд.5. -М.:Просвещение, 1975.- 463 с.

 10. Левчук Л.Т. Історія світової культури.- К., 1994.Тема: Культура Київської Русі

Рекомендована література:

 1. Історія світової культури –2-ви., доп., К.:Либідь-1999.-367 с.

 2. Історія світової культури – К.:Либідь- 2000.

 3. Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К.

 4. В.С.Полікарпов. Лекції з історії світової культури: Навч.пос.. К./Харків: Знання/Основа.-1999.-336с.


Тема: Освіта в умовах глобалізації

Рекомендована література:

 1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. – М., 1997.

 2. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освта і управління. – 2004. – № 2.

 3. Данильченко В. М. Развитие педагогического стиля деятельности в Глобальном образовании. – Комсомольск-на-Амуре, 2001.

 4. Лиферов А. П. Основные тенденции интегральных процессов в мировом образовании. – М., 1993.


Тема: Мультимедійні технології у навчальному процесі

Рекомендована література:

 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.

 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. Посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.

 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. Посібн. 2-е доп. Вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.

 6. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. Пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 7. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 8. Стоцкий  Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.

 9. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 10. Організація служби підтримки в школі. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 с.


Тема: Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

Рекомендована література:

 1. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. Світу»).

 2. Федько В.В. Глобальна мережа інтернет / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч. / За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.: іл.

 4. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі. – К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).

 5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.

 6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. WINDOWS: лаборатоия мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000. – 656 с.

 7. www.ostriv.in.ua


Тема: Психологія навчальної діяльності

Рекомендована література:

Акмеология: Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

 4. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 5. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості.–Рідна школа.–1995.–С.23-25.

 6. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. - №2.

 7. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.


Тема: Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання та виховання

Рекомендована література:

 1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987

 2. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры/Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 4. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 5. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.

 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.


Тема: Психологічні ознаки особистісно-орієнтованої освіти

Рекомендована література:

 1. Книга для вчителя /За ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука. – К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1997

 3. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. - №5. – 2002. – С. 28-30.

 4. Компетентнісна освіта // «Відкритий урок», № 3-4, 2004

 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

 6. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.


Тема: Інноваційні процеси в системі освіти: теорія і практика

Рекомендована література:

 1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

 2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.

 3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

 4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.

 5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.

 6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.

 7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.

 8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи: [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х.: Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).

 9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).


Тема: Інноваційні педагогічні технології

Рекомендована література:

 1. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.

 2. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

 3. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

 4. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.

 5. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну: [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

 6. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К.: НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”; вип. 5).

 7. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава: Довкілля, 2009. – 500 с.


Тема: Проективні методики в роботі з дітьми з особливими потребами

Рекомендована література:

 1. Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1996. – С.325 -330.

 2. Андреенкова Н.В. Проблема социализации личности-М., 1970.- с. 405.

 3. Беляускайте Р.Ф. Рысуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка. В сб.: Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. Под. ред. И.В.Дубровиной. – М.: АПН СССР, 1987.

 4. Бернс Р.С. Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: Введение в понимание детей через кинетические рисунки. Пер. с англ. – М.: Смысл, 2000.

 5. Битова А. Л. Музыка как элемент терапии в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями. (Неопубл. рукопись, http://webcenter.ru ).


Тема: Використання казкотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами

Рекомендована література:

 1. Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.

 2. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2002.

 3. Лізавета Задоя. Колір і здоров’я дитини // Здоров’я дітей – багатство нації. – С. 54-56.

 4. Мастюкова Р.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. Москва. ВЛАДОС, 2004.

 5. Медведева Е.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. – М.: Академия, 2001.

 6. Москаленко В.В. Социализация личности. - К.:Вища школа,1986. - с.167.

 7. Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психотерапии: Методическое пособие для слушателей курса «Психотерапия». – М.: ИПЦК, 2000.

 8. Простір арт-терапії: можливості та перспективи: Збірник наукових статей / за науковою ред. А. П. Куприкова, О.А. Бреусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: КИТ, 2005. – 114 с.

 9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2005.


Тема: Використання технік арт-терапії у роботі психолога з дітьми з особливими потребами.

Рекомендована література:

 1. Водинская М. В. Коррекционные занятия художественным творчеством с детьми, имеющими трудности развития // Особый ребенок: исследования и опыт помощи: Научно-практический сборник. - М.: Центр лечебной педагогики, 1999. - Вып. 2. - С. 53-66.

 2. Гогин М.Г. Семейное воспитание глубоко умственно отсталых детей // Дефектология. - 1973. - № 6.

 3. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000

 4. Захарова И. Ю. Танцы в лечебной педагогике // Организация педагогической среды для детей с эмоционально-волевыми нарушениями и нарушениями общения: Метод. рекоменд.: Отчет по договору с Мин-вом образования РФ / Центр лечебной педагогики; Исполнители: А. Л. Битова, М. В. Водинская, Р. П. Дименштейн и др. - N 43 от 27.07.94. - М., 1995. - С. 108-118.

 5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І.І. Обухівська Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога в освіті. Навчальний посібник – М.:ВЛАДОС 1996.

 6. Копытин А. И. Основы арт-терапии. СПб.: Лань, 1999.

Тема: Соціально-психологічний супровід сімей з дітьми з особливими потребами

Рекомендована література:

 1. Психічне здоров’я дитини. – бібліотека «Шкільного світу». Психолог., К.:2003.

 2. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 359 с.

 3. Словник психолого-педагогічних термінів і понять. – Тернопіль «Астон» 2001р.

 4. Хоменткаускас Г.Т. Использование детского рисунка для исследования внутрисемейных отношений // Вопросы психологии. – 1986. - № 1. – С. 165 – 171.

 5. Шварцнара Л. и И. Развитие детских графических представлений. Диагностика психического развития. Под. ред. И. Шварцнара. – Прага: Мед. Изд-во АВИЦЕНУМ, 1978.

 1. Ширн Ч., Рассел К. «Рисунок семьи» как метод изучения детско-родительских взаимоотношений. Проективная психология. Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО – Пресс, 2000. – С. 345 – 354.

 2. Лосева В.К. Рисуем семью: Диагностика семейных отношений. _ М.: А.П.О.,1995.


Тема: Сутність ППД та його місце в освітній інноваційній діяльності

Рекомендована література:

 1. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. Під ред. А.Момот.– К., 1990.- 141 с.

 2. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.

 3. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 8 -19.

 4. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.

 5. Слободян Г. Методичні рекомендації керівникам освітніх закладів і працівникам РМК з виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду//Освітянське слово.- 2000.- 18 серпня.

 6. Слободян Г.Запозичуємо досвід // Освітянське слово. – 2000. – № 39. – С. 2.

 7. Слободян Г. Інноваційний пошук в освітньому просторі Івано-Франківщини // Обрії. – 2001. – № 1.

 8. Слободян Г. Інноваційний простір Івано-Франківщини // Джерела. – 2001. – № 3-4.

 9. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2001. – Ч. 1. – 55 с.

 10. Слободян Г. Передовий педагогічний досвід//Освітянське слово. – 2002. – № 15. – С. 3.

 11. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано – Франківщини. – Івано – Франківськ: ОІППО, 2003. – Ч. 2. – 72 с.

 12. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІІІ. – 40 с.

 13. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІV. – 62 с.

 14. Талановитий розумом і серцем...Григорій Силович Костюк (1899-1982) [Текст] // Психолог. - 2006. - №10. - С. 3-4.

 15. Файн Т. «Как выявить полезный для многих учителей педагогический опыт, который есть в каждой школе? // Директор школы. – 2007.- № 3. – С. 37 – 41.

 16. Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

 17. Фридман Л.М. Передовой педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987.- 232 с.


Тема: Ранкові зустрічі: розвиток соціально-психологічної компетентності школярів

Рекомендована література:

 1. Ампілогова Л. Інноваційна освітня діяльність – вимога часу // Завуч.— 2003.— № 11.— С. 4–5.

 2. Барабаш О. Всеукраїнська акція “Ранкова зустріч збирає нових друзів” // Освітянське слово. – 2005. - № 31. – С. 4.

 3. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах: розвиток взаємоповаги та толерантності” // Джерела. – 2005. - № 1-2. – С. 94-105.

 4. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах” // Вертикаль. Додаток до часопису “Обрії” // 2005. - № 2. – С. 50-55.

 5. Барабаш О. Розвинути соціальні навички дітей // Освіта України. – 2005. - № 84. – С. 3.

 6. Барабаш О. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!// Освітянське слово. – 2005. - № 36. – С. 2-3.

 7. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо:навч.-метод. посіб. – К.:навч. книга, 2002.–112 с.

 8. Буркова Л. Гіпотетична побудова моделі адаптивної експертної системи освітніх інновацій // Рідна школа.— 2003.— № 9.— С. 26–28.

 9. Ващенко Л. Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особли-вості управління // Освіта і управління.— 2001.—№ 4.— С. 59–68.

 10. Ващенко Л. Проектування інноваційно-розвиваючого середовища в освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика.— 2002.— Вип. 3.— С. 20–27.

 11. Вчитель як дослідник: використання прикладних досліджень у класі». Спецкурс для вищих педагогічних навчальних закладів. Переклад з англ..Бет де Ланей, Ганна Петрова, Бетсі Скріб, Боббі Розенквест. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 2000.

 12. Громовий В. // Директор школи.— 2002.— № 33.— С. 2–3.

 13. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004.- 56 с.

 14. Заброцький М. М. Діагностика та цілеспрямований розвиток комунікативної компетентності вчителів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник НДІ психології АПН України. – Т.1, ч.3.- Київ, 2000. – с.56-60.

 15. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. – Київ – Житомир: Волинь, 2000.- 32с.

 16. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Педагогічне спілкування та його діагностика // Проблеми розвиваючого навчання .- Київ, 1997. – с. 300 – 303.

 17. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Уклад.: Л.В.Буркова.

 18. Кремень В.Г. Інноваційність і освіта//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2006 р., Черкаси-Сахнівка.–К.: СПД Богданова А.М.,2007.–240 с.

 19. Кушерець В. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій.— К.: Знання України, 2004.— 248 с.

 20. Н.Ф.Федорова.— К.: Київ. правда, 2001.— 120 с.

 21. Остапчук О. Інноваційний розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти // Директор школи, ліцею, гімназії.— 2003.— № 5–6.— С. 153–161.

 22. Особистісно орієнтована модель навчання для дітей 6–7 років. Програма “Крок за кроком”. – Київ, 1999.

 23. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа.– 1998.– № 12.– С. 3–17.

 24. Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу: педагогічні
  інновації // Освіта і управління.– 2001.– № 4.– С. 59–68.

 25. Калініна Л.М. Стратегія інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу//Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: ЗБ. наук. праць/ Ін-т педагогіки АПН України; За ред.. Р.П. Вдовиченка, Л.М. Калініної. – К.; Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2008. – Вип.1. – С. 4.

 26. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище// Рідна школа.- 2007.-№ 5.- С.46-49.


Тема: Особливості ведення документації працівниками психологічної служби навчального закладу

Рекомендована література:

 1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі \ Методичні рекомендації для практикуючих психологів – Київ-Тернопіль, 2000.

 2. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика – К., ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000.

 3. Борисова Е. М., Логинова Г. П., Мдивани М. О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. − 1997. − № 2. − С. 112 − 121.

 4. Документація в соціальній роботі. Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач – К.: Главник, 2006. – С.112. (Бібліотечка соціального працівника).

 5. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. Жукова А., Психолого-педагогічний супровід / А.Жукова,О.Зданевич,- с.26-28.

 7. Жукова А. Організація психологічного супроводу/А.Жукова, В.Мальцева с.28-29.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 9. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.

 10. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Шк. світ, 2008. – 256 с.

 11. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). − К.: МАУП, 2000. − 286 с.

 12. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : Навчально-методичний посібник; В 2т. / За ред.В.Панка, І.І.Цушка. – К.:Ніка-Центр, 2005. - Т.1.- 328с.

 13. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: "Плай", 2001. – 695с.

 14. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 15. Практична психологія у системі освіти. Питання організації та методики: М-ли на допомогу шкільним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам / За ред.В.Г.Панка. – К.: ІСДС, 1995.– 132с.


Тема: Психологічний супровід атестаційного процесу в навчальному закладі

Рекомендована література:

 1. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17травня 2002р.– К.: Ніка-Центр, 2002.– 129с.

 2. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 3. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 4. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. – К.: Главник, 2007. – С. 160 (Серія «Психол. інструментарій»).

 5. Психологічна служба система освіти України (2002-2003н.р.): Аналітично-статистичний звіт.– К .: Ніка-Центр, 2004.– 228с.

 6. Психологічна служба та ПМПК системи освіти України (2003-2004н.р.)Аналітично-статистичний звіт. – К.: Ніка-Центр,2005.- 268с.

 7. Робота психолога з педколективом / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім. «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

 8. Сівак С. С., Сівак О. О. Педагогічна атестація в школі. Методика психодіагностичного забезпечення. (Бібліотека директора і шкільного психолога.) – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 16 с.

 9. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2004.–128с.