asyan.org
добавить свой файл
1

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


N 5 від 10.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 лютого 2000 р.

vd20000210 vn5 за N 108/4329


Про затвердження Положення про

надання особливої інформації відкритими

акціонерними товариствами та

підприємствами - емітентами облігацій


( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


З метою вдосконалення порядку надання особливої інформації

відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -

емітентами облігацій відповідно до Закону України "Про цінні

папери та фондову біржу" ( 1201-12 ) та відповідно до п. 10 та

п. 15 частини другої ст. 7 Закону України "Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Положення про надання особливої інформації

відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -

емітентами облігацій (додається).

2. Управлінню корпоративних фінансів (Портнов А.В.) разом з

юридичним управлінням (Почепський Ф.М.) забезпечити державну

реєстрацію в Міністерстві юстиції України Положення про надання

особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та

підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого цим рішенням.

3. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) опублікувати це рішення

відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Комісії О.Бойка.


Голова Комісії О.Мозговий


Затверджено

Рішення Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

10.02.2000 N 5


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2000 р.

за N 108/4329


Положення

про надання особливої інформації акціонерними товариствами та

підприємствами - емітентами облігацій


( В назві Положення та за текстом у відповідних відмінках

слова "відкриті акціонерні товариства" замінено словами

"акціонерні товариства" згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Положення розроблено відповідно до Законів України "Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),

"Про господарські товариства" ( 1576-12 ).


1. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає перелік та склад особливої

інформації, форми та порядок її подання акціонерними товариствами

та підприємствами - емітентами облігацій (далі - емітенти) до

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -

Комісія) та її оприлюднення.

1.2 Особлива інформація (далі - Інформація) - це інформація

емітента про зміни, що відбулися в його господарській діяльності

та впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за

ними. ( Пункт 1.2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )

1.3. Емітенти надають Інформацію в періоди між наданням

регулярної інформації у вигляді повідомлень про зміни в їх

діяльності відповідно до переліку, який визначено цим Положенням

(далі - повідомлення).

1.4. У цьому Положенні термін "дата виникнення події"

вживається в такому значенні: дата виникнення Інформації, за якою

емітент протягом двох робочих днів після цієї дати зобов'язаний

подати повідомлення.


2. Перелік Інформації та її склад


2.1. Інформація про зміни прав на цінні папери:

а) інформація про прийняття загальними зборами рішення про

зміни прав власників цінних паперів (додаток 1). У повідомленні

вказуються обставини, що є підставою означених змін. Датою

виникнення події вважається дата прийняття загальними зборами

емітента відповідного рішення;

б) інформація про викуп емітентом власних акцій (додаток 2) -

інформація про прийняття рішення загальними зборами емітента про

викуп власних акцій, про передачу загальними зборами емітента

правлінню повноважень щодо викупу акцій, прийняття рішення щодо

зменшення статутного капіталу в обсязі викуплених акцій. Датою

виникнення події вважається дата прийняття загальними зборами

емітента відповідного рішення; ( Підпункт "б" пункту 2.1 в

редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )

в) інформація про продаж емітентом раніше викуплених власних

акцій (додаток 3) - інформація про продаж за грошові кошти або

передачу іншим чином, у тому числі на безоплатній основі,

емітентом власних акцій. Датою виникнення події вважається дата

продажу акцій (дата переходу прав власності). ( Пункт 2.1

доповнено підпунктом "в" згідно з Рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.2. Інформація про зміни в персональному складі службових

осіб емітента (додаток 4) - інформація про звільнення та

призначення посадових осіб емітента, які вважаються такими

відповідно до ст. 23 Закону України "Про господарські товариства"

( 1576-12 ) (голова та члени виконавчого органу (правління),

голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства

(спостережної ради), про звільнення та призначення головного

бухгалтера емітента, якщо він не входить до складу виконавчого

органу (правління) емітента.

Датою виникнення події вважається дата прийняття рішення щодо

змін.

( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.3. Інформація про арешт банківських рахунків емітента

(додаток 5). Подається опис подій, що пов'язані з арештом або

зняттям арешту будь-яких банківських рахунків емітента. Датою

виникнення події вважається дата отримання емітентом копії

відповідного рішення.

( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.4. Інформація про початок дій щодо санації (здійснення

комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану

емітента) (додаток 6). Якщо початок дій щодо санації є наслідком

порушення справи про банкрутство, подається також форма з

додатка 7.

Датою виникнення події (початку дій щодо санації) вважається

дата прийняття рішення про санацію емітента. Датою порушення

справи про банкрутство вважається дата ухвали арбітражного суду

про порушення справи про банкрутство.

( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.5. Інформація про реорганізацію емітента - інформація про

прийняття загальними зборами акціонерів емітента рішення щодо

злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення емітента

(додаток 8). Датою виникнення події вважається дата прийняття

відповідного рішення загальними зборами емітента.

( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.6. Інформація про зупинення або припинення діяльності

емітента:

а) інформація про зупинення дії ліцензії на здійснення

діяльності емітента та про відновлення її дії (додаток 9).

Публікується, але не подається до Комісії інформація стосовно

ліцензій щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Датою виникнення події вважається дата отримання копії

відповідного рішення від органу, який видавав ліцензію; ( Підпункт

"а" пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

б) інформація про припинення діяльності емітента за рішенням

загальних зборів емітента або про ліквідацію емітента на підставі

рішення суду (додаток 10). Датою виникнення події вважається дата

прийняття відповідного рішення загальними зборами емітента або

дата отримання копії рішення суду (арбітражного суду).

( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.7. Інформація про знищення майна внаслідок надзвичайних

обставин (додаток 11). У повідомленні вказується інформація про

факт знищення не менш як 10% майна (суми активів згідно з балансом

на початок звітного року) емітента. Датою виникнення події

вважається дата знищення майна.

( Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.8. Інформація про пред'явлення позову до емітента на суму,

яка перевищує 10% статутного капіталу або суми основних і

оборотних коштів емітента (додаток 12). Датою виникнення події

вважається дата отримання емітентом копії позовної заяви.

( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

2.9. Інформація про одержання кредиту або емісію цінних

паперів на суму, що перевищує 50 відсотків статутного капіталу або

суми основних та оборотних коштів:

а) інформація про одержання кредиту на суму, що перевищує 50%

статутного капіталу або суми основних та оборотних коштів

емітента, якщо ця сума менше статутного капіталу (додаток 13).

Датою виникнення події вважається дата одержання коштів або

матеріальних цінностей; ( Підпункт "а" пункту 2.9 із змінами,

внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )

б) інформація про прийняття рішення про емісію цінних

паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних та

оборотних коштів емітента, якщо ця сума менше статутного капіталу

(додаток 14). Датою виникнення події вважається дата прийняття

загальними зборами емітента відповідного рішення. ( Підпункт "б"

пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

( Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )


3. Порядок та форма надання Інформації


3.1. Емітент протягом двох робочих днів після дати виникнення

відповідної події зобов'язаний подати (кур'єром або поштою)

повідомлення до Комісії. Якщо повідомлення надсилається поштою, то

датою подання повідомлення вважається дата, указана на відправному

поштовому штемпелі.

3.2 Емітенти, які є професійними учасниками ринку цінних

паперів (юридичними особами, які здійснюють професійну діяльність,

а саме діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарну

діяльність депозитарію цінних паперів; депозитарну діяльність

зберігача цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність за

угодами щодо цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру

власників іменних цінних паперів; діяльність по організації

торгівлі на ринку цінних паперів, діяльність з управління активами

ICI), зокрема банки, страхові компанії, інститути спільного

інвестування (корпоративні інвестиційні фонди або пайові

інвестиційні фонди) та підприємства - емітенти облігацій, надають

(надсилають) повідомлення до центрального апарату Комісії. Інші

надають повідомлення до територіального управління Комісії за їх

місцезнаходженням. ( Пункт 3.2 в редакції Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

3.3 Повідомлення надається (надсилається) в електронній та

паперовій формах. Повідомлення в електронній формі складається

шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених

цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують

формування файлів у форматі, визначеному рішенням Комісії від 3

січня 2003 року N 2 ( z0049-03 ) "Про встановлення єдиного формату

обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку

цінних паперів і Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня

2003 року за N 49/7370. ( Абзац перший пункту 3.3 в редакції

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )

Паперова форма повідомлення формується як друкована копія

електронної форми. Повідомлення зшивається, засвідчується підписом

керівника емітента і скріплюється печаткою емітента.

3.4 Повідомлення складається з титульного аркуша (додаток 15)

та однієї або кількох з наведених у додатках 1-14 форм відповідно

до виду Інформації. До повідомлення можуть додаватись документи

або їх завірені копії, які підтверджують окремі події, викладені в

повідомленні. ( Абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними

згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


( Абзац другий пункту 3.4 вилучено на підставі Рішення

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295

( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


3.5. Протягом тижня з дати надання повідомлення емітентом або

дати отримання Комісією поштового відправлення з повідомленням

Інформація емітента розміщується на офіційній WEB-сторінці

Комісії.

3.6. Емітенти зобов'язані не пізніше строку, визначеного

чинним законодавством України, опублікувати Інформацію (у форматі

повідомлення або в текстовому форматі) в одному з офіційних

друкованих видань фондової біржі, на якій цінні папери емітента

уключені до лістингу. Чітку копію сторінки номера друкованого

видання, в якому було опубліковано інформацію, емітент подає до

Комісії протягом десяти днів після публікації. На копії сторінки

обов'язково мають бути зазначені найменування друкованого видання,

номер та дата виходу, номер сторінки.

( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від

24.06.2003 )

3.7. Якщо емітентом було опубліковано недостовірну

Інформацію, то він зобов'язаний негайно повідомити про це Комісію

та протягом двох робочих днів вжити заходів щодо виправлення

відомостей (надати для опублікування достовірну Інформацію), а в

разі опублікування недостовірної Інформації з вини друкованого

органу - вжити заходів щодо публікації виправленої Інформації.


4. Відповідальність емітентів


4.1. Якщо емітент з об'єктивних причин не може вказати

будь-яку інформацію, яка вимагається цим Положенням, то у

відповідній статті робиться запис "Дані відсутні" (або "д/н") або

ставиться "0" (нуль), якщо поле числове. У поясненнях до

повідомлення емітент повинен викласти причини відсутності

обов'язкової інформації.

4.2. За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо

недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно

до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в

Україні" ( 448/96-ВР ).


Начальник управління

корпоративних фінансів Портнов А.В.


Додаток 1

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про зміни прав на цінні папери емітента


------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Сутність | Обгрунту- |Дата зміни| Вид | Дата | Номер |Найменування|

|прийняття| змін |вання змін | прав на | цінних |реєстрації|свідоцтва | органу, що |

| рішення | | | цінні | паперів | випуску | про |зареєстрував|

|про зміни| | | папери | | |реєстрацію| випуск |

| | | | емітента | | | випуску | |

|---------+----------+-----------+----------+---------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | |

|---------+----------+-----------+----------+---------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------


( Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 2

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій


------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Зміст рішення, |Кількість | Дата | Номер |Найменування|Частка у |

|прийняття| що прийнято |акцій, що |реєстрації | свідоцтва |органу, що |статутному|

| рішення | загальними |викупаються| випуску | про |зареєстрував|капіталі |

| |зборами емітента | (штук) |акцій, що | реєстрацію | випуск, | (%) |

| | | |викупаються| випуску | акцій, що | |

| | | | | акцій, що |викупаються | |

| | | | |викупаються | | |

|---------+-----------------+-----------+-----------+------------+------------+----------|

| | | | | | | |

|---------+-----------------+-----------+-----------+------------+------------+----------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------


( Додаток 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 3

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про продаж емітентом

раніше викуплених власних акцій


------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Кількість | Частка у | Дата | Номер | Найменування | Опис |

| продажу | акцій, що |статутному| реєстрації |свідоцтва про| органу, що | |

| (переходу | продано | капіталі | випуску | реєстрацію | зареєстрував | |

| прав | (штук) | (%) | акцій |випуску акцій| випуск акцій | |

|власності) | | | | | | |

|-----------+------------+----------+------------+-------------+----------------+--------|

| | | | | | | |

|-----------+------------+----------+------------+-------------+----------------+--------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 4

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про зміни

в персональному складі службових осіб емітента


------------------------------------------------------------------------------------------

| Посада* |Прізвище, ім'я, по батькові|Володіє часткою | Зміни |Дата прийняття|

| | | в статутному | (призначено/ | рішення |

| | | капіталі | звільнено) | |

| | | емітента (%) | | |

|-----------+---------------------------+----------------+----------------+--------------|

| | | | | |

|-----------+---------------------------+----------------+----------------+--------------|

| | | | | |

|-----------+---------------------------+----------------+----------------+--------------|

| | | | | |

|-----------+----------------------------------------------------------------------------|

|Примітки**:| |

------------------------------------------------------------------------------------------


---------------

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються

на кожну посаду.

** Обгрунтування змін у їх персональному складі, інформація

про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини.


( Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 5

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про арешт банківських рахунків емітента


----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата арешту | Причини арешту (зняття | Тип рахунку | Найменування банку | МФО банку |

|(зняття арешту)| арешту) рахунку згідно з | (поточний, |(відділення банку), | (відділення |

| рахунку | рішенням суду | валютний) | в якому арештовано | банку), в якому |

| | | | рахунок |арештовано рахунок|

|---------------+---------------------------+--------------+--------------------+------------------|

| | | | | |

|---------------+---------------------------+--------------+--------------------+------------------|

| | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 6

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про початок дій щодо санації


----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Термін | Уповноважений орган, який призначено здійснювати | Керуючий санацією |

|прийняття|проведення | нагляд за проходженням процесу санації | |

| рішення | санації |--------------------------------------------------+-------------------------|

| про | | найменування | місцезнаходження| міжміський код |прізвище, | міжміський |

| санацію | | | | та телефон | ім'я, | код та |

| | | | | |по батькові | телефон |

|---------+-----------+--------------+------------------+----------------+------------+------------|

| | | | | | | |

|---------------------+----------------------------------------------------------------------------|

| Заходи щодо | |

| відновлення | |

| платоспроможності: | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 7

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про порушення справи про банкрутство емітента


----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Дата | Уповноважений орган, який призначено | Арбітражний керуючий |

| винесення | проведення |здійснювати нагляд за проходженням процедури| |

| ухвали про |підготовчого| банкрутства | |

| порушення | засідання |--------------------------------------------+---------------------------|

| справи про | суду |найменування | місцезнаход- | міжміський код|прізвище, ім'я,|міжміський |

| банкрутство| | | ження | та телефон | по батькові | код та |

| | | | | | | телефон |

|------------+------------+-------------+--------------+---------------+---------------+-----------|

| | | | | | | |

|-------------------------+------------------------------------------------------------------------|

| Результати розгляду | |

| справи: | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------


( Додаток 7 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 8

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про реорганізацію емітента


------------------------------------------------------------------

|Дата прийняття| Форма реорганізації (злиття,|Опис змін, про які |

| рішення про |приєднання, поділ, виділення,|прийнято рішення |

| реорганізацію| перетворення) | |

|--------------+-----------------------------+-------------------|

| | | |

|--------------+-----------------------------+-------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

( Додаток 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 9

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про зупинення дії ліцензії

на здійснення діяльності емітента та про відновлення її дії


------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Найменування органу,| Дата, з якої | Рішення про* | Причини |

|отримання| який прийняв рішення| зупинено |-----------------------| зупинення |

| копії | про припинення | (відновлено) дію | зупинення| відновлення|(відновлення)|

| рішення | (відновлення) дії | ліцензії на вид | дії | дії |дії ліцензії |

| | ліцензії | діяльності | ліцензії | ліцензії | |

|---------+---------------------+------------------+----------+------------+-------------|

| | | | | | |

|---------+---------------------+------------------+----------+------------+-------------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------


---------------

* У відповідній графі проставляється помітка "х".


( Додаток 9 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 10

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про припинення діяльності емітента

за рішенням загальних зборів емітента або

про ліквідацію емітента на підставі рішення суду


---------------------------------------------------------------------------

| Дата | Дата, з якої | Прийнято рішення |Причини припинення |

| прийняття | припиняється | про* | діяльності |

| рішення |діяльність (дата |-----------------------| (ліквідації) |

|(отримання | створення |припинення |ліквідацію | емітента |

| копії | ліквідаційної |діяльності |емітента | |

| рішення | комісії) | | | |

| суду) | | | | |

|-----------+-----------------+-----------+-----------+-------------------|

| | | | | |

|-----------+-----------------+-----------+-----------+-------------------|

| | | | | |

---------------------------------------------------------------------------


--------------

* У відповідній графі проставляється помітка "х".


( Додаток 10 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 11

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про знищення майна внаслідок надзвичайних обставин


--------------------------------------------------------------------------------

| Дата | Обставини | Документ, яким |Вартість майна, що | Відношення до |

|знищення| знищення | підтверджено | знищено, за | суми активів |

| майна | майна |вартість майна, що | документом, що |згідно з балансом|

| | | знищено | підтверджує цю | підприємства на |

| | | |вартість (тис.грн.)|початок звітного |

| | | | | року (%) |

|--------+-----------+-------------------+-------------------+-----------------|

| | | | | |

|--------+-----------+-------------------+-------------------+-----------------|

| | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 11 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 12

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про пред'явлення позову до емітента

на суму, яка перевищує 10% статутного капіталу

або суми основних і оборотних коштів емітента


------------------------------------------------------------------------------------------

| Особа (орган), | Дата подання | Сума позову | Сума позову у | Сума позову у |

| що подали | заяви | (тис.грн.) | відношенні до | відношенні до суми |

| позовну заяву | | |статутного капіталу |вартості основних та |

| | | |на початок звітного | оборотних коштів |

| | | | року (%) |емітента за балансом |

| | | | | на початок звітного |

| | | | | року (%) |

|----------------+--------------+-------------+--------------------+---------------------|

| | | | | |

|----------------+--------------+-------------+--------------------+---------------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------


( Додаток 12 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 13

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про одержання кредиту на суму,

що перевищує 50% статутного капіталу або

суми основних та оборотних коштів емітента


----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Дата | Вид кредиту | Сума |Відсоток | Термін | Від | Від суми |

| установи, що |підписання| (фінансовий,|отриманого| за |користу- |статутного| вартості |

| надала кредит |кредитної | товарний, | кредиту |користу- | вання | капіталу | основних та |

| | угоди | кредит під |(тис.грн.)| вання |кредитом |на початок| оборотних |

| | |цінні папери,| | коштами |(місяців)| звітного | коштів |

| | |інвестиційний| | (% | | року (%) | емітента на |

| | | податковий | | річних) | | | початок |

| | | кредит) | | | | |звітного року|

| | | | | | | | (%) |

|-----------------+----------+-------------+----------+---------+---------+----------+-------------|

| | | | | | | | |

|-----------------+----------+-------------+----------+---------+---------+----------+-------------|

| | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------


( Додаток 13 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 14

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


Інформація про прийняття рішення про емісію

цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу

або суми основних та оборотних коштів емітента


------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата |Вид цінних| Обсяг | Форма | Умови випуску | Від | Від суми |

| прийняття | паперів | випуску | випуску | та обігу |статутного | вартостей |

|рішення про| | (грн.) | | | капіталу | основних та |

| емісію | | | | | (%) | оборотних |

| цінних | | | | | | коштів на |

| паперів | | | | | | початок |

| | | | | | | звітного року |

| | | | | | | (%) |

|-----------+----------+----------+---------+----------------+-----------+---------------|

| | | | | | | |

|-----------+----------+----------+---------+----------------+-----------+---------------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------


( Додаток 14 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )


Додаток 15

до Положення про надання

особливої інформації

акціонерними товариствами

та підприємствами -

емітентами облігацій


^ ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ


Засвідчую, що інформація, наведена в

електронній та паперовій формах

повідомлення, належним чином

заповнена; зазначені в них відомості

відповідають дійсності:


___________________ _________________ ______________________

(посада) (підпис) (п.і.б. керівника)


МП ______________________

(дата)


Контактна особа з питань складеного повідомлення:

------------------------------------------------------------------

|Посада, підрозділ | |

|------------------------------+---------------------------------|

|Прізвище, ім'я, по батькові | |

|------------------------------+---------------------------------|

|Міжміський код, телефон, факс | |

|------------------------------+---------------------------------|

|E-mail | |

------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

| Повідомлення про зміни в діяльності акціонерного товариства |

| (підприємства - емітента облігацій) |

|----------------------------------------------------------------|

| Повне найменування | |

| емітента | |

|--------------------+-------------------------------------------|

| Організаційно- | |Код за | |

| правова форма | |ЄДРПОУ | |

|--------------------+--------------+---------------+------------|

| Місцезнаходження | |Міжміський | |

| | |код та телефон | |

|-----------------------------------+---------------+------------|

| |Факс | |

| |---------------+------------|

| |E-mail | |

------------------------------------------------------------------


Повідомлення прийнято: ___________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по

батькові працівника

Комісії)

------------------------------------------------------------------

|Дата прийняття повідомлення | |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Реєстраційний номер | |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Примітки: | |

| | |

| | |

| | |

------------------------------------------------------------------

( Додаток 15 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку N 295 ( z0635-03 ) від 24.06.2003 )