asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


Н А К А З


11.12.2006 N 1176


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2006 р.

за N 1342/13216


Про затвердження Змін до деяких

нормативно-правових актів Міністерства

фінансів України з бухгалтерського обліку


Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені

Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві

фінансів України, що додаються.


2. Управлінню методології бухгалтерського обліку

(Ловінська Л.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому

порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення

діяльності Міністра (патронатна служба) (Кутецька В.М.) після

державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в

засобах масової інформації.


4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2007.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Єфименко Т.І.


Перший віце-прем'єр-міністр

України,

Міністр фінансів України М.Я.Азаров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

11.12.2006 N 1176


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2006 р.

за N 1342/13216


ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів

Міністерства фінансів України

з бухгалтерського обліку


1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс",

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня

1999 року N 87 ( z0396-99 ), зареєстрованому в Міністерстві

юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689:


1.1. Пункт 16 доповнити підпунктом 16.1 такого змісту:

"16.1. У статті "Довгострокові біологічні активи"

відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік

яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30

"Біологічні активи" ( z1456-05 ). У цій статті наводяться

справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої

амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових

біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива

або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною

(переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації".


1.2. Пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. У статті "Поточні біологічні активи" відображається

вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі

тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі

тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк

тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або

первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні,

овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік

яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30

"Біологічні активи" ( z1456-05 ).


1.3. Унести зміни до додатка до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), виклавши його в

новій редакції, що додається.


2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про

фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів

України від 31 березня 1999 року N 87 ( z0397-99 ),

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року

за N 397/3690:


2.1. Пункт 19 після слів "16 "Витрати" доповнити словами "30

"Біологічні активи".


2.2. Пункт 21 доповнити другим реченням такого змісту:

"До цієї статті також уключаються дохід від первісного

визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та

дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у

вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок

сільськогосподарської діяльності".


2.3. Пункт 24 доповнити другим реченням такого змісту:

"У цій статті наводяться також витрати від первісного

визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,

від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091

витрат від первісного визнання біологічних активів

сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок

сільськогосподарської діяльності".


2.4. У пункті 29 слова "залученням позикового капіталу"

замінити словами "запозиченнями (крім фінансових витрат, які

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові

витрати" ( z0610-06 )".


3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні

засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від

27 квітня 2000 року N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509:


3.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Положення (стандарт) 7 ( z0288-00 ) не поширюється на

операції з біологічними активами, які пов'язані із

сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою

вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та на

невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких

визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського

обліку".


3.2. Підпункт 5.1.7 підпункту 5.1 пункту 5 викласти в такій

редакції:

"5.1.7. Тварини".


3.3. Абзац дев'ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Фінансові витрати не включаються до первісної вартості

основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за

рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються

до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"

( z0610-06 )".


4. Абзац другий пункту 11 Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого

наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року

N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

2 листопада 1999 року за N 750/4043, викласти в такій редакції:

"Фінансові витрати не включаються до первісної вартості

нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або

частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові

витрати" ( z0610-06 )".


5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня

1999 року N 246 ( z0751-99 ), зареєстрованому в Міністерстві

юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044:


5.1. Абзац третій пункту 14 викласти в такій редакції:

"фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові

витрати" ( z0610-06 )".


5.2. У пункті 28 слова "сторнується запис про попереднє

зменшення вартості цих запасів" замінити словами "визнається інший

операційний дохід із збільшенням вартості цих запасів".


6. Пункт 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14

"Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

28 липня 2000 року N 181 ( z0487-00 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708,

доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) на оцінку біологічних активів - об'єктів оренди, які

оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані

витрати на місці продажу згідно з Положенням (стандартом)

бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" ( z1456-05 ).


7. Абзац сьомий пункту 3 Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року

N 290 ( z0860-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

14 грудня 1999 року за N 860/4153, викласти в такій редакції:

"первісним визнанням і зміною справедливої вартості

біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською

діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської

продукції".


8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку

16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України

від 31 грудня 1999 року N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року N 27/4248:


8.1. Пункт 3 доповнити другим реченням такого змісту:

"Положення (стандарт) 16 ( z0027-00 ) не поширюється на

витрати, пов'язані з первісним визнанням і зміною справедливої

вартості біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською

діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської

продукції".


8.2. У пункті 27 слова "залученням позикового капіталу"

замінити словами "запозиченнями (крім фінансових витрат, які

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові

витрати" ( z0610-06 )".


9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25

"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому

наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року

N 39 ( z0161-00 ) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України

15 березня 2000 року за N 161/4382:


9.1. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.1 такого змісту:

"7.1. У статті "Довгострокові біологічні активи" наводиться

вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться

за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні

активи" ( z1456-05 ). У цій статті наводиться справедлива або

первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у

дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів.

До підсумку балансу включається справедлива або залишкова

вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою)

вартістю і сумою накопиченої амортизації".


9.2. У пункті 10 слова "дорослих тварин на відгодівлі і в

нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з

основного стада для реалізації, та молодняку тварин" виключити.


9.3. Доповнити підпунктом 10.1 такого змісту:

"10.1. У статті "Поточні біологічні активи" відображається

вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі

тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі

тварини, вибракувані із основного стада для реалізації, молодняк

тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або

первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні,

овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік

яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30

"Біологічні активи" ( z1456-05 ).


9.4. Пункт 38 доповнити другим реченням такого змісту: "До

цієї статті включається також дохід від первісного визнання

біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від

зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному

рядку 041 доходу від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок

сільськогосподарської діяльності".


9.5. Пункт 39 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У цій статті наводяться також витрати від первісного

визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,

від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному

рядку 132 витрат від первісного визнання біологічних активів і

сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок

сільськогосподарської діяльності".


9.6. У пункті 41 слова "залученням позикового капіталу"

замінити словами "запозиченнями (крім фінансових витрат, які

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові

витрати" ( z0610-06 )".


9.7. Унести зміни до додатка до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого

підприємництва" ( z0161-00 ), виклавши його в новій редакції, що

додається.


10. Пункт 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28

"Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства

фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817 ( z0035-05 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року

за N 35/10315, доповнити підпунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. Біологічні активи, які оцінені за справедливою

вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу".


11. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30

"Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів

України від 18 листопада 2005 року N 790 ( z1456-05 ),

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 року

за N 1456/11736:


11.1. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

"Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату

балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та

відображаються за первісною вартістю, крім поточних біологічних

активів рослинництва, які визнаються і відображаються як

незавершене виробництво. Такий підхід застосовується до періоду, у

якому стає можливим визначити справедливу вартість поточних

біологічних активів. Оцінка таких поточних біологічних активів

здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського

обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ).


11.2. В абзаці восьмому пункту 17 слова "в кінці звітного

(календарного) року" виключити.


12. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів,

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і

організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України

від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185:


12.1. Назву субрахунку 107 "Робоча і продуктивна худоба"

замінити назвою "Тварини".


12.2. Доповнити рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних

активів" субрахунком 134 "Накопичена амортизація довгострокових

біологічних активів".


12.3. Назву субрахунку 155 рахунку 15 "Капітальні інвестиції"

викласти в такій редакції: "Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів".


12.4. Назву рахунку 16 "Довгострокова дебіторська

заборгованість" замінити назвою "Довгострокові біологічні активи".


12.5. Субрахунки рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи"

викласти в такій редакції:

"161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які

оцінені за справедливою вартістю"

162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які

оцінені за первісною вартістю"

163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які

оцінені за справедливою вартістю"

164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які

оцінені за первісною вартістю"

165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються

за справедливою вартістю"

166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються

за первісною вартістю".


12.6. Опис колонки п'ятої рахунку 16 "Довгострокові

біологічні активи" викласти в такій редакції:

"Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що

здійснюють сільськогосподарську діяльність".


12.7. Назву рахунку 18 "Інші необоротні активи" замінити

назвою "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші

необоротні активи".


12.8. Слова "За видами активів" колонки чотири виключити та

включити до рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість

та інші необоротні активи" такі субрахунки:

"181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову

оренду"

182 "Довгострокові векселі одержані"

183 "Інша дебіторська заборгованість"

184 "Інші необоротні активи".


12.9. Назву рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

замінити назвою "Поточні біологічні активи".


12.10. Субрахунки рахунку 21 викласти в такій редакції:

"211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за

справедливою вартістю";

212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за

справедливою вартістю";

213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за

первісною вартістю".


12.11. Опис колонки п'ятої рахунку 21 "Поточні біологічні

активи" викласти в такій редакції: "Сільськогосподарські

підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють

сільськогосподарську діяльність".


12.12. Доповнити рахунок 71 субрахунком 710 "Дохід від

первісного визнання та від зміни вартості активів, які

обліковуються за справедливою вартістю".


12.13. Доповнити рахунок 94 субрахунком 940 "Витрати від

первісного визнання та від зміни вартості активів, які

обліковуються за справедливою вартістю".


13. В Інструкції про застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій

наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року

N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованій в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 року за N 893/4186:


13.1. У рахунку 10 "Основні засоби":

13.1.1. Назву субрахунку 107 "Робоча і продуктивна худоба"

замінити назвою "Тварини".

13.1.2. Абзац дев'ятий рахунку 10 "Основні засоби" викласти в

такій редакції:

"На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні

засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік

відповідно машин та обладнання, транспортних засобів,

інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини"

і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових

біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не

пов'язані із сільськогосподарською діяльністю".


13.2. У рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів":

13.2.1. Абзац другий доповнити субрахунком 134 "Накопичена

амортизація довгострокових біологічних активів".

13.2.2. Абзац сьомий рахунку 13 доповнити другим реченням

такого змісту: "На субрахунку 134 "Накопичена амортизація

довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про

суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи,

облік яких ведеться на субрахунках 162 "Довгострокові біологічні

активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164

"Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за

первісною вартістю".


13.3. У рахунку 15 "Капітальні інвестиції":

13.3.1. Назву субрахунку 155 "Формування основного стада"

замінити назвою "Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів".

13.3.2. Абзац дев'ятий рахунку 15 викласти в такій редакції:

"На субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів" ведеться облік витрат на придбання або

вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік

яких ведеться на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", у

тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічнихследующая страница >>