asyan.org
добавить свой файл
1

Проект


Порядок

формування Переліку наукових фахових видань України


1. Цей Порядок встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України та його затвердження МОНмолодьспортом для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань.

2. До Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років включаються друковані (електронні) наукові фахові видання, які відповідають таким вимогам:

2.1. наявність у фахового видання (журналу, збірника наукових праць) свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових фахових видань);

2.2. засновником (співзасновником) фахового видання є наукова установа, вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації;

2.3. тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки;

2.4. наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше трьох докторів наук повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновників), про що зазначається у вихідних відомостях, крім галузі мистецтвознавства, з якої до складу редколегії можуть входити доктори наук з інших галузей науки, які мають наукові праці з проблем мистецтва.

До складу редколегії повинні бути включені іноземні фахівці з відповідної галузі науки.

Редактор (головний редактор) повинен бути штатним працівником засновника (співзасновників);


2


2.5. рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет вченої ради наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що видає друковане (електронне) наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях;

2.6. тираж фахового видання не менш як 100 примірників (для періодичних друкованих наукових фахових видань);

2.7. наявність примірників фахового видання у фондах таких бібліотек України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»

(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка»

(61003, Харків, провулок В. Г. Короленка, 18);

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(01601, Київ, вул. Володимирська, 58);

бібліотеки національних галузевих академій наук України

(за напрямками)

(для періодичних друкованих наукових фахових видань);

2.8. розміщення електронної копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» безоплатно (для періодичних друкованих наукових фахових видань) та надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників) відповідно до додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» (для електронних наукових фахових видань);

2.9. наявність статей англійською мовою на веб сторінці видання;

2.10. дотримання вимог до редакційного оформлення фахового видання згідно з державними стандартами України;

2.11. обов’язкове здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування;

2.12. випуск номерів видання українською та англійською мовами одночасно.


3


3. Для включення періодичного друкованого наукового фахового видання до Переліку наукових фахових видань України МОНмолодьспорту подаються:

3.1. клопотання засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання про включення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки, засвідчене підписом керівника та печаткою. У клопотанні стисло зазначається інформація про:

наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад;

здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування;

наявність статей англійською мовою на веб сторінці видання;

3.2. копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, засвідчена печаткою засновника;

3.3. інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчені підписом керівника та печаткою;

3.4. два останні номери видання по одному примірнику;

3.5. копії реєстрів розсилки наданих номерів видання за списком відповідно до пункту 2.7 цього Порядку (із зазначенням дати розсилки, підписаний уповноваженою особою);

3.6. довідка про внесення електронної копії видання на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України;

3.7. у разі перереєстрації видання МОНмолодьспорту протягом 10 днів засновником (співзасновником) подається клопотання про внесення змін до Переліку наукових фахових видань України та копія нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, засвідчена печаткою засновника (співзасновника).


4. Для включення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України МОНмолодьспорту подаються:

4.1. клопотання засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання про включення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки, засвідчене підписом керівника та печаткою. У клопотанні стисло зазначається інформація про:

наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад;

здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування;

4.2. інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчені підписом керівника та печаткою;

4.3. копія реєстру надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників), підписаний уповноваженою особою;

4


4.4. два зброшуровані примірники номера видання на паперовому носії та один його примірник на електронному носії.


5. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою (радами) з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту.


6. У разі наявності позитивного висновку експертної ради (рад) з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту матеріали подаються на розгляд Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту для прийняття рішення.


7. Рішення Атестаційної колегії МОНмолодьспорту про включення друкованого (електронного) наукового видання до Переліку наукових фахових видань України затверджується наказом Міністерства та оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та на веб-сайті Міністерства.


Директор

департаменту атестації кадрів В. Бондаренко