asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

“Затверджую”

Проректор

з науково – педагогічної роботи

________________ Шинкарук О.М.

«___» ________________201__р.
ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань для навчання

за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра

спеціальності 7.05010301, 8.05010301

«Програмне забезпечення систем»

Затверджено на засіданні кафедри

Програмної інженерії

Протокол №___ від ___________201__ р.

Зав. кафедрою ПІ

_______________д. ф.- м. н., проф. Бедратюк Л.П.

Затверджую

Декан факультету програмування та

комп’ютерних і телекомунікаційних систем
______________ к.т.н., професор Косенков В.Д.

Схвалено Вченою радою факультету

програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Протокол №___ від « ___» ______________201__ р.

Голова Вченої ради

_____________________ к.т.н., професор Косенков В.Д.

м. Хмельницкий - 2014

Фахові питання

 1. Етапи розробки БД

 2. Алгоритм нормалізації (приведення до 3НФ)

 3. Порівняння нормалізованих і ненормалізованих моделей

 4. OLTP-застосування

 5. OLAP-застосування

 6. Тригери в базах даних

 7. Процедури в бази даних (Процедури що зберігаються)

 8. Моделі часових БД

 9. Використання XML-технологій для організації баз даних

 10. Види аномалій в БД

 11. Загальна характеристика емпіричнихметодів та їхкласифікація.

 12. Статистичні (варіаційні) ряди та їх характеристики.

 13. Графічні методи зображення статистичного матеріалу.

 14. Емпірична формула Стерджеса.

 15. Критерії Пірсона, Колмогорова та Смірнова.

 16. Однофакторний дисперсійний аналіз.

 17. Двофакторний дисперсійний аналіз.

 18. Кореляційний аналіз. Критерій Романовського та функція Фішера.

 19. Лінійна регресія.

 20. Нелінійна регресія

 21. Призначення та характеристика різних видів UML-діаграм при об’єктно-орієнтованому аналізі та проектуванні програмного забезпечення;

 22. Діаграми віріантів використання, її елементи, особливості пробудови.

 23. Призначення та особливості розробки файлів потоків для прецедентів.

 24. Призначення, характеристика та особливості побудови UML-діаграм послідовностей;

 25. Призначення та характеристика UML-діаграм класів.

 26. Представлення відношень на діаграмах класів (наслідування, реалізація, асоціації, агрегації, тощо).

 27. Признашення шаблонів проектування. Класифікація шаблонів проектування.

 28. Діаграми станів, їх призначення та характеристика.

 29. Призначення, характеристика та особливості побудови UML-діаграм кооперативних;

 30. Охарактеризуйте такі поняття, як: вимога, варіант використання, ектор.

 31. Чому важливим є виявлення помилок на ранніх стадіях програмного проекту?

 32. Які моделі якості програмного забезпечення ви знаєте?

 33. Які є характеристики якості програмного забезпечення згідно із стандартами ISO 9126?

 34. Які методи контролю якості ви знаєте?

 35. Що таке верифікація програмного продукту?

 36. Які є види тестування програмного продукту?

 37. У чому полягає процес верифікації?

 38. Що таке валідація?

 39. Дайте визначення процесу тестування?

 40. Які методи тестування ви знаєте?

 41. Роль і місце вимог у загальному процесі розробки програмного забезпечення. Класифікація вимог.

 42. Програмні вимоги за SWEBOK.

 43. Загальний процес розробки вимог до ПЗ та його учасники.

 44. Властивості вимог до програмного забезпечення.

 45. Джерела та стратегії виявлення вимог до програмного забезпечення.

 46. Особливості виявлення вимог для програмних продуктів під замовлення і продуктів для відкритого ринку.

 47. Аналіз, систематизація та перевірка вимог до програмного забезпечення.

 48. Специфікація вимог до програмного забезпечення. Міжнародні та національні стандарти.

 49. Формалізація вимог. Технічне завдання за ГОСТ 34.601-89, за ГОСТ 19.201-78.

 50. Управління ризиками при роботі з вимогами до програмного забезпечення.

 51. Життєвий цикл проекту. Фази та продукти.

 52. Концепція проекту.

 53. Управління пріоритетами проектів.

 54. Планування проекту.

 55. Базовий розклад проекту.

 56. Ідентифікація ризиків. Якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків.

 57. Планування реагування на ризики. Головні ризики ІТ-проектів та способи реагування.

 58. Оцінка трудомісткості та термінів розробки ПЗ. Метод PERT.

 59. Мотивація людей в команді.

 60. Визначення ролей проекту. Матриця відповідальності проекту.

 61. Суть процесу моделювання ПЗ та його роль в розробці сучасних програмних продуктів.

 62. Особливості процесу синтезу програмних систем.

 63. Принципи структурних методів та структурного аналізу.

 64. Класифікація структурних методологій.

 65. Огляд мови UML (предмети, відношення, представлення).

 66. Механізми розширення в UML.

 67. Поняття «паттерни проектування».

 68. Принцип класифікації паттернів проектування.

 69. Основні поняття та принципи тестування ПЗ.

 70. Функціональне тестування ПЗ.

 71. Дисципліни, на основі яких побудована людино-машинна взаємодія.

 72. Психологічні принципи людино-машинної взаємодії.

 73. Основні принципи створення інтерфейсу.

 74. Основні елементи інтерфейсу.

 75. Суть проектування людино-машинного інтерфейсу.

 76. Моделювання людино-машинного інтерфейсу в Visual.Studio. NET.

 77. Типи вимог до призначеного для користувача інтерфейсу.

 78. Основні принципи Юзабіліті.

 79. Людино-машинний інтерфейс на основі розпізнавання жестів.

 80. Суть ергономічного інтерфейсу.

81. Які переваги мають розподілені системи контролю версій над централізованими?

82. Які інструментальні засоби використовуються для контролю швидкодії програми?

83. Тестування і налагодження це різні процеси? Чому (пояснити)?

84. Які UML діаграми першочергово використовують при конструювання програмного забезпечення.

85. Переваги та недоліки мов програмування з динамічною типізацією.

86. Для створення програми з високопродуктивних чисельних розрахунків оберіть мову програмування. Обґрунтуйте вибір.

87. Назвіть декілька відомих Вам шаблонів проектування.

88. Шаблони проектування специфічні для конкретної мови програмування чи це загальна концепція?

89. Що таке неперервна інтеграція в контексті конструювання програмного забезпечення?

90. Що таке модульне тестування? Назвіть відомі Вам фреймворки для модульного тестування.

91. Які особливості однозадачних ОС для mainframe-компьютерів з підтримкою пакетного режиму?

92. Що таке системний виклик?

93. Як система обробляє ситуацію, коли при обробці переривання виникає інше переривання?

94. Що таке асоциативна пам’ять (кэш) та як вона дозволяє оптимізувати звертання до більш уповільнених видах пам’яті?

95. Що таке дескриптор і для чого він призначений?

96. В чомуполягає система захисту ОС?

97. Які дії по управлінню вторинною пам’яттю виконує ОС?

98. Які види команд маються в командній мові ОС?

99. Назвіть способи реализації комунікаційних моделей взаємодії між процесами?

100. Чому при установці ОС на конкретний комп’ютер необхідна генерація ОС саме для даного комп’ютера?
1 Особливості серверних ОС, основні поняття і визначення. Завдання адміністратора серверних операційних систем і їх характеристики
2. Базовий інструмент адміністрування серверного .Операционные системи сімейства WindowsServer 2000/2003 ,основні параметри і характеристики
3 Моделі міжмережевої взаємодії в корпоративныхсистемах.Стек протоколів TCP/IP. Рівні і характеристика моделі.
4 Адресація в мережах TCP/IP. Підмережі, класи. Структура IP адреси .Маскапідмережі. Розподіл адрес. Використання протоколів TCP/IP для побудови обчислювальних мереж.
5 Основні параметри установки протоколів TCP/IP. Розбиття мереж на підмережі за допомогою маски. Призначення та робота протоколу ARP. Маршрутизація в мережах TCP/IP. Таблиці маршрутів, призначення.

6 Доменна система імен. Зони DNS. Служби DNS, функції та призначення. Сервери DNS, приклади реалізації серверів DNS. Служба DHCP

7 Служба каталогів ActiveDirectory , визначення,функції і призначення. Компоненти ActiveDirectory .
8 Контролери доменів, функції та призначення. Роліконтролерівв Active Directory. Реплікація даних між контролерами домену. Протоколи реплікації.
9 Групи безпек, їх типи, призначення. Інструменти управління групами безпеки. Схема Kerberos. Застосування схеми Kerberos в доменах Windows

10 Способи адміністрування систем Windows Server 2003. Резервне копіювання і відновлення даних. Моделі відновлення даних, їх особливості. Стратегії резервного копіювання і їх зв'язок з моделями відновлення.