asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Івано – Франківський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Корекційно – розвивальна програма

для дітей молодшого дошкільного віку

«Світ дитинства»

Автор:

Нижник Галина Михайлівна

практичний психолог

дошкільного навчального

закладу №2 «Дударик»

Коломийської міської ради

Івано – Франківськ

2011

Пояснювальна записка.

Актуальність та новизна. Ми живемо в епоху глобальної перебудови суспільства, переходу освіти, в тому числі й дошкільної, до нових – креативних технологій виховання і навчання. Такі зміни зумовлюють необхідність самовдосконалення практичного психолога як фахівця та особистості – його відкритість інноваціям, висока професійна культура, розвинена психолого - педагогічна рефлексія, уміння застосовувати сучасні методи й засоби освіти дошкільника.

Базова програма розвитку дошкільника «Я у Світі» виділила основні лінії розвитку особистості дошкільника: фізичний розвиток, соціально – моральний, емоційно – ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо - естетичний і креативний.

Таким чином, в зону особливої уваги зі сторони практичного психолога потрапляють: соціально – моральний, емоційно – ціннісний, пізнавальний і креативний розвиток дошкільника, супровід його на різних вікових етапах.

Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві – процес становлення дитини у взаємодії із соціальним оточенням, результат входження у світ конкретних соціальних зв’язків, оволодіння досвідом людських взаємин та конструювання власного образу світу. Соціальне виховання розглядається як багатовимірний конструкт із виокремленням таких напрямів:

 • Сприяння адаптації дитини до умов життєдіяльності, тобто входження її в світ людських стосунків.

 • Сприяння розвитку самоусвідомлення, що дасть дитині можливість змінювати уявлення про себе та ставлення до себе.

 • Формування суб’єктивної життєвої позиції.

Соціально компетентна дитина має розвинену потребу в контактах з іншими дітьми та дорослими, вона здатна регулювати власну поведінку та дії, їй притаманні моральні почуття співрадості, співпереживання, готовності прийти на допомогу.

Емоційний розвиток молодшого дошкільника передбачає наявність у нього гарного настрою і самопочуття, вміння орієнтування дитини в основних емоціях, розрізняти їх схематичне зображення, адекватно реагувати на різні ситуації і події, намагатися контролювати прояв негативних емоцій.

Для розвитку пізнавальної активності необхідно, щоб дошкільник цікавився навколишнім світом, виявляв допитливість, порівнював, узагальнював, аналізував, знаходив різні варіанти вирішення проблемних ситуацій, пов’язував набуті знання із реальним життям.

Розвиток креативності як здатності до творчості набуває сьогодні такої значущості тому, що вона є базовою якістю особистості, її ядром, центральною характеристикою.

Креативність – це сукупність можливих виявів особистості, творчі можливості, закладені в кожній людині від народження, які розкриваються в різних сферах життєдіяльності.

Креативність – це загальна здібність дитини, її здатність до творчості. Комплекс інтелектуальних та особистісних якостей, що сприяє становленню і прояву творчості. (Творчість – це особливий вид активності нерегламентованого, перетворювального характеру).

Креативність дошкільників ми розглядаємо як творчі можливості дитини, що можуть виявитися у мисленні, спілкуванні, іграх і характеризувати як особистість загалом, так і її окремі здібності, продукти творчої діяльності, процес їхнього створення. У різних дітей творчий потенціал виявляється залежно від індивідуальних особливостей, творчих здібностей і особистісних рис: зацікавленості, інтересу, пізнавальної активності.

Теоретичною основою для написання корекційно – розвивальної програми стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Кононко О.Л., Моляко В.О., Павелків Р.В., Цигипало О.П., Реана А.О., Трофімова Ю.Л., Кулачківської С.Є, Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Пазиненко С.М., Суржанської В.А., Дяченко О.М.

Протягом останніх років практичними психологами України створено багато корекційно – розвивальних програм, які охоплюють різні аспекти життєдіяльності дошкільника. Проте, на жаль, більшість програм розраховані на дітей старшого дошкільного віку.

Саме тому виникла необхідність створення корекційно – розвивальної програми для дітей молодшого дошкільного віку, тобто дошкільників, віком 4 – 5 років. Програма «Світ дитинства» є більшою мірою розвивального характеру, ніж корекційного, містить чотири розділи і включає 14 занять.

Розділ І. «Я та інші» (3 заняття).

Розділ ІІ. «Я у світі емоцій» (4 заняття).

Розділ ІІІ. «Я і Королівство внутрішнього світу» (3 заняття).

Розділ ІV. «Я у світі фантазії» (4 заняття).

Технологія реалізації. Тривалість кожного заняття – 20 – 25 хв., здійснюється поділ дітей на підгрупи по 10 – 15 малят, заняття проводяться один раз на тиждень.

Корекційно - розвивальні заняття складаються з вправ та ігор (творчого, наслідувально – виконавчого, дослідницького і проблемного характеру), психокорекційних казок, арт – терапевтичних технік.

Мета: розвиток творчих та інтелектуальних здібностей у дітей молодшого дошкільного віку; формування згуртованості дитячого колективу; сприяння створенню у дошкільнят позитивного емоційного настрою, корекція емоційної сфери, зокрема, тривожності, агресивності у дітей молодшого дошкільного віку; виховання співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги та інших позитивних рис характеру дошкільників.

Завдання:

 • Створити позитивний емоційний настрій.

 • Формувати у дітей навички ефективного спілкування.

 • Стимулювати розвиток пізнавальних психічних процесів: сприймання, мислення, уваги, пам’яті.

 • Розвивати творчі здібності, уяву та фантазію.

 • Формувати в дітей молодшого дошкільного віку позитивні риси характеру.

Очікувані результати після реалізації програми: соціальна компетентність дошкільника, розвинені форми образного сприйняття світу, сформовані сенсорні еталони, високий рівень розвитку пізнавальних психічних процесів, комунікативних навичок, збалансованість прагнень дитини до самореалізації, саморозвитку, творче ставлення до життя, схильність до експериментування, дослідництва, самоконтроль негативних емоційних станів.

З метою визначення ефективності доцільно провести діагностику до проведення корекційно – розвивальних занять і після, результати діагностики поріняти. Автором використовується наступні методики: соціометрія (додаток 1), вивчення вміння дитини знаходити відповідність схематичного зображення емоції змісту словесного опису емоційного стану персонажу казки (додаток 2), тест «Розрізані фігурки» (додаток 3), тест «Що намальовано?» (додаток 4).

У 2009 – 2010 н. р. корекційно – розвивальна робота проводилася з 18 дошкільниками.

Первинна діагностика

Повторна діагностика

Методика

Результати

Методика

Результати

Соціометрія

4 дітей «знехтува- них», 3 дітей отримали негативний вибір.

Соціометрія

Ізольованих дітей не виявлено, жодна дитина не отримала негативний вибір.

Тест «Розрізані фігури»

Високий рівень – 4 дітей, середній – 9, низький – 5.

Тест «Розрізані фігури»

Високий рівень – 6 дітей, середній – 10, низький – 2.

Тест «Що намальовано?»

Високий рівень – 3 дітей, середній – 11, низький – 4.

Тест «Що намальовано?»

Високий рівень – 5 дітей, середній – 12, низький – 1.

У 2010 – 2011 н. р. корекційно – розвивальна робота за авторською програмою «Світ дитинства» проводилася з 19 дошкільниками.

Первинна діагностика

Повторна діагностика

Методика

Результати

Методика

Результати

Соціометрія

3 дітей «знехтува- них», 4 дітей отримали негативний вибір.

Соціометрія

Ізольованих дітей не виявлено, 1 дитина отримала негативний вибір.

Тест «Розрізані фігури»

Високий рівень – 3 дітей, середній – 10, низький – 6.

Тест «Розрізані фігури»

Високий рівень – 5 дітей, середній – 11, низький – 3.

Тест «Що намальовано?»

Високий рівень – 4 дітей, середній – 8, низький – 7.

Тест «Що намальовано?»

Високий рівень – 6 дітей, середній – 10, низький – 3.

Отже, помітними є покращення показників у розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, формування соціальної компетентності молодших дошкільників.

Корекційно – розвивальна програма «Світ дитинства» опублікована у фаховому виданні. (Психолог дошкілля. – 2011. - № 4. – Вкладка.).
Соціально – моральний розвиток.

Розділ І. «Я та інші».

Заняття 1.

Мета: створення позитивної атмосфери в групі, розвиток навичок групової взаємодії та спілкування, доброзичливого ставлення до інших та позитивного самосприйняття.

Матеріали та обладнання: демонстраційний матеріал, психокорекційна казка, кольоровий папір, клей, ножиці, ватман.

Хід заняття.

Психолог. Доброго дня, дорогі малята. Подивіться, що я вам принесла… Погляньте на цього хлопчика. (Додаток 5). Що він робить?.. Він роздивляється себе у дзеркалі. Давайте і ми подивимося у чарівне дзеркальце і покажемо, які ми.

Я у дзеркало дивлюся,

Сама собі похвалюся, (Сам собі я похвалюся)

Бачте, оказія яка: (Бачте, випадок який)

Подивіться, я така… (Подивіться, я такий…)

(Психолог демонструє, а діти повторюють за ним жести: погладити себе по голові (розумна), покрутитися перед дзеркалом (гарно одягнута), показати великий палець (просто супер Я)).

Психолог. Молодці. А в мене є ще одна картинка. (Додаток 6). Що на ній зображено?.. Як ви думаєте, чому дівчинка плаче?.. Кого з дітей, зображених на картинці, можна назвати справжнім другом? Чому? Як ще можна заспокоїти, розвеселити дівчинку? (Пригостити цукеркою, обійняти, запропонувати погратися разом).

Психолог. А хто з вас любить слухати казки?.. Ну тоді, сідайте зручніше і уважно слухайте історію про ромашку.

^ Психокорекційна казка «Сила слова». (Автор Применко Н.)

Під лагідними промінчиками сонечка ніжилися на зеленій галявині квіти ромашки. Їм було добре рости разом. Цілісінький день вони гомоніли, бавилися, жартували.

Але не всім квітам було весело і затишно. Під великим і могутнім деревом, яке захищало її від негоди, росла тут і одна самотня Ромашка. З нею ніхто не спілкувався – всі інші ромашки цієї галявини вважали її пихатою, зарозумілою, бо вона була дуже гарна.

- Подивіться лише на її листя, яке воно широке і яскраво – зелене, - сказала одна Ромашка.

- А гляньте на її ніжно – білі пелюстки, ніби фата у нареченої, - сказала друга Ромашка.

- Хіба така красуня буде дружити з нами?.. Лише погляньте на себе і на неї, це неможливо, бо всі красуні – пихаті, - сказала третя Ромашка.

Довго вони обговорювали це. Дивлячись на них, красуня Ромашка лише мріяла про те, як би з ними потоваришувати.

- Чому вони не бажають зі мною дружити? Напевно, я не така, як вони? – засмучено промовила самотня Ромашка.

У небі загуркотів грім, вдарила блискавка. Небо стало темним, і яскраве сонечко зі своїми лагідними проміннячками сховалося за хмарками.

Пішов теплий лагідний дощик.

- Привіт, красуне! – заговорила Краплинка, - Я – Краплинка, живу на хмаринці.

- Привіт, а я – Ромашка, живу на зеленій галявині.

- Я все про тебе знаю, бо живу високо в небі і за тобою спостерігаю. Знаєш, чому ти не маєш друзів серед інших ромашок?

- Чому? – запитала зацікавлено квітка.

- Тому, що інші вважають, що ти зазнайкувата, бо красива.

- Я не така, - впевнено відповіла Ромашка.

- Це ти знаєш, що ти не пихата, а інші – ні, бо ти з ними не розмовляєш. От як би ти почала з ними спілкуватися, вони пізнали б тебе, - сказала Краплинка.

- А хіба вони захочуть зі мною розмовляти, - запитала Ромашка.

- А ти спробуй, і побачиш, що буде, - промовила Краплинка. – А мені вже час повертатися на хмаринку, мене вже кличуть сестрички. До побачення!

І Краплинка зникла. Довго вагалася Ромашка, але все ж таки розпочала розмову із сусідками:

- Добрий день! Правда, сьогодні чудова погода?

Здивовані ромашки відповіли в один голос:

- Так, сьогодні прекрасний, чудовий день. Літній дощик полив нас, і після цього ми будемо гарно рости.

- А можна мені з вами дружити, гомоніти разом? – запитала красуня Ромашка.

- Звісно можна. Ми охоче будемо дружити з тобою.

Після цієї розмови всі ромашки з галявини почали дружити з нашою красунею.

Красуня Ромашка зрозуміла, що сила слова зблизила її з іншими квітами і допомогла знайти друзів.

Обговорення:

 • Чому квіти думали, що Ромашка зазнайкувата і пихата?

 • А якою була насправді Ромашка?

 • Як ви думаєте, хто зробив перший крок до дружби: квіти на галявині чи красуня Ромашка?

Отже, якщо хочеш мати друзів – не чекай, коли вони в тебе з’являться, а сам зроби крок назустріч.

Психолог. Казочки ви любите слухати, а чи любите ви малювати і клеїти?.. Тоді давайте всі разом створимо незвичайне, чарівне дерево, біля якого росла Ромашка, яке захищало її від вітру і бурі. Це дерево буде символом казки, тобто нагадуватиме нам про казочку. Зробимо його за допомогою наших рук. Кожному з вас роздаю кольоровий папір, ви повинні обмалювати свою руку олівцем, потім вирізати руку по контуру, а далі ми разом приклеїмо ваші «долоньки» до великого аркушу паперу, утворивши дерево. Наша зустріч підходить до кінця. Що вам сьогодні найбільше сподобалося?..

Заняття 2.

Мета: розвиток навичок доброзичливого спілкування, вміння організовувати спільну роботу, створення позитивної атмосфери.

Матеріали та обладнання: демонстраційний матеріал, психокорекційна казка, вирізані з кольорового паперу рукавички, олівці.

Хід заняття.

Психолог. Доброго здоров’ячка усім. Давайте, станемо у коло і повторимо за мною слова та жести:

Треба в коло нам ставати,

Ігри різні починати,

Ти своє ім’я назви,

Руку дружби простягни…

(Діти по черзі називають своє ім’я і кладуть руку одна на одну, утворюючи піраміду).

Психолог. Я знову сьогодні принесла картинку. Давайте подивимося, що на ній зображено. (Додаток 7 (1 і 2 половинки демонструються окремо)). Як ви думаєте, чому діти посварилися?.. Які у них личка?.. А тут вони помирилися, які у них личка?.. А які ви знаєте мирилки?.. Давайте ми з вами вивчимо ще одну мирилку:

Досить лаятись і злитись!

Ну, давай скоріш миритись!

Геть, образа, відійди,

Жде нас дружба назавжди!

Психолог. До нас у гості завітала казочка. Сідайте зручно і послухаємо, про що в ній йдеться.

^ Психокорекційна казка «Котеня Матроскін». (Автор Володькіна А.)

Одного разу в садочку, до якого щодня ходив син Кота Матроскіна, Котеня Матроскін молодший, відбулися не дуже приємні події. Справа в тому, що всі діти оголосили бойкот Матроскіну, сказали, що не хочуть більше з ним дружити, їм набридло, що Матроскін постійно вихваляється. Була у Котика Матроскіна така звичка, як почне розповідати про те, як живе його сім’я, так і не може зупинитися: і молоко корова Матроскіних дає найжирніше в Простоквашині, і іграшок у нього вдома видимо – невидимо, і комп’ютер у нього найновішої моделі, а «Віскасу» у Матроскіних вдома стільки, що ним можна всіх котів у селищі цілий рік годувати.

Образився Котеня Матроскін на друзів, заплакав, побіг додому батькам на них скаржитися.

І от сидить родина Матроскіних, зажурилася. Тато з мамою синочку сльози витирають, а як допомогти — не знають.

І раптом — стукіт у двері, відкрили — входить поштар Пєчкін — приїхав провідати свого давнього друга кота і все його сімейство.

Посадили Матроскіни дорогого гостя за стіл, нагодували, і давай розповідати йому про лихо свого сина.

А кошеня все схлипує та голосить: «Ну чому вони мене так не люблять? Ну чому вони такі злі?!»

Задумався Пєчкін на кілька хвилин, а потім сказав:

 • Ти знаєш, Матроскін, я думаю, тобі не варто ображатися на своїх друзів. Не слід очікувати від інших друж­би і доброти, якщо ти сам для своїх товаришів нічого доброго і корисного не робиш, а тільки і вмієш, що вихвалятися. Якщо хочеш дружби — забудь всі образи і спробуй першим зробити крок назустріч іншим.

 • А як?

 • Та дуже просто. Ось, наприклад, у тебе вдома багато різних замальовок, книжок із казками, іграшок. Напевно твоїм товаришам
  буде приємно, якщо ти запропонуєш їм помалювати разом, даси погратися своєю машинкою. А твоїм дорогим футбольним м'ячем ви могли б разом гратися під час прогулянки. Узагалі подумай, що гарного і корисного ти можеш зробити для інших,— закінчив поштар Пєчкін.

Котеня Матроскін мовчки піднявся, тихенько пішов у свою кімнату, закрив за собою двері — видно, слова Пєчкіна схвилювали його.

І ось з цього самого дня щось стало змінюватися в Котику Матроскіну. Перестав він хвалитися, і став поводитися зовсім по - іншому: кому дасть погратися своєю пожежною машиною, а з кимось поділиться смачним «Віскасом».

І поступово почало змінюватися ставлення дітей до Котика Матроскіна, стали приймати його у свої ігри, ходити в гості, і навіть запрошувати до себе на дні народження. І хто знає, може і закінчиться це все міцною дружбою, що так необхідна не тільки котенятам із Простоквашино, але й усім нам.

Обговорення:

 • Чому діти не хотіли дружити з Котеням Матроскіним?

 • Яким треба бути, щоб мати багато друзів?

Психолог. Малята, Котеня Матроскін дуже любить разом розмальовувати картинки із своїми друзями. Хочете також спробувати? Я роздаю кожному з вас одну рукавичку. (Група називається «Рукавичка»). Ваше завдання – знайти пару, тобто рукавичку такого самого кольору і тоді разом з іншою дитиною якнайшвидше оздобити, прикрасити орнаментом рукавички.

Які чудові в нас рукавички, різнокольорові. Мені вони дуже сподобалися. А що сподобалося вам сьогодні найбільше?

Заняття 3.

Мета: створення доброзичливої атмосфери в групі, закріплення поняття про дружбу, формування згуртованості дитячого колективу.

Матеріали та обладнання: демонстраційний матеріал, психокорекційна казка, вирізки із журналів, клей, ватман.

Хід заняття.

Психолог. Здоровенькі були, любі хлопчики й дівчатка. Сідайте в коло і ми спробуємо краще познайомитися один з одним. У мене в руках є м’яч, я кидаю його комусь із дітей і запитую про щось, а ви повинні відповісти на запитання:

 • Який твій улюблений мультик?

 • Яка улюблена казка?

 • Яка твоя улюблена іграшка?

 • В тебе є братик або сестричка?

 • Ти любиш тварин?...

Психолог. От ми і познайомилися ближче, більше дізналися один про одного і виявляється, що у нас є багато спільного, отже, ми можемо стати справжніми друзями. А в мене у руках є картинка. Зараз ви поглянете на неї і скажете, чи справжні друзі на ній зображені, чи ні і чому. (Додаток 8). А що треба зробити, щоб хлопчика розвеселити? А в які ігри можна погратися разом?

Психолог. Сьогодні на нас чекає зустріч з казковими персонажами, які теж любили гратися з м’ячиком.

^ Психокорекційна казка «Єнот Тьома». (Автор О. Хухлаєва).

В одному лісі, на краю великої галявини, у глибокій і темній норі жив – був єнот Тьома. У цій норі він народився, у ній він і жив. Коли інші тварини стрибали й гралися, гріючись у ласкавих променях весняного сонця, Тьома сидів у своїй норі, закопавшись у торішнє листя й думав. Думав Тьома про сонце, про зелену траву, про легкий вітер. Думав про те, що всі граються разом, а він тут один сидить у темряві... І ставало Єнотові сумно й дуже шкода себе, бідного і самотнього. Знову закопувався він у листя й закривав очі. Краще вже сидіти тут, ніж вилазити назовні: мало що там може трапитися. Та й звик наш єнот до темряви. Страшно вилазити, страшно!

Але якось уранці Тьома прокинувся й почув голосне щебетання птахів, ласкавий шелест листя. В нору заглянуло тонке золотаве проміннячко сонця й погладило темну шерсть Єнота. Тьома понюхав повітря. З галявини доносилися запахи квітів і трав. І тут Тьома наважився і обережно висунув ніс із нори. В очі йому вдарило яскраве світло. А звикнувши до нього, Тьома побачив, що на галявині йде гра: Зайченя, Лисеня й Вовченя кидали один одному великий і різнокольоровий м’яч. Ой, як хотілося торкнутися до цього прекрасного м’яча, а може, навіть погратися з ним! Ось зараз Лисеня кине його Зайчаті, а Зайчик... Зайчик помітить Тьому, який тихенько визирає з нори і кине йому м’яча!

 1. Ну ж, Зайченя, кидай мені! – крикнуло Вовченя.

Зайченя розмахнулося і... Раптом великий м’яч із розмаху вдарив Тьому по носі! Тьома полохливо відвернувся й заліз якнайглибше. З темного кутка він дивився, як Зайченя підходить до його нори, підбирає м’яча і... йде до своїх друзів. Сльози потекли по щоках Єнота. Як боляче йому було, як образливо!

«А я ще хотів з ними погратися! Ось вони які – мене навіть не помітили. Та ще й м’ячем ударили! Напевно, вони не хочуть мене бачити. І правильно, я їм не потрібний. Такий полохливий і незграбний...» Витер Тьома сльози й вирішив більше не вилазити з нори.

Так минуло літо, потім осінь, зима. А Єнот усе сидів у своїй норі. Тільки пізно вночі вилазив він, щоб поповнити свої запаси їжі. А потім швидше біг у нору – ховатися від свого страху.

Але ось пригріло сонце. Став танути сніг, прийшла весна. Тепер із галявини часто лунав дзенькіт струмка, поки ще тихий і невпевнений. І вирішив Тьома влаштувати прибирання – викинути старе листя з нори. А саме в цей час пролітала Сорока. Бачить – біля старої берези листя саме по собі ворушиться. Підлетіла ближче й побачила Тьому.

 1. Здрастуй, Єноте. Давно я тебе не бачила. Пішли до струмка. Там звірята кораблики пускають.

 2. Правда?! – зрадів Тьома, але згадав минуле літо й насупився. - Ні, не піду. Там мене всякий скривдити може. Мені й так добре.

 3. І зовсім не добре тобі так! – не вгамовувалася Сорока. – Пішли, інакше ти просидиш у своїй норі всю весну!

 4. Так я можу й все життя в ній просидіти! – злякався Єнот і вирішив вилізти, а там будь що буде.

І от іде Тьома, озираючись до струмка. А там Лисеня, Вовченя й Зайченя сидять, кораблики з кори роблять і в струмок пускають. Злякався Тьома, позадкував. А Лисеня його помітило і вигукнуло:

- Агов, дивіться, це ж справжній Єнот! А чому ми тебе раніше не бачили?

Розповів їм Тьома свою сумну історію. Здивувалися звірята, а Зайчик сказав:

 1. Так це ти живеш біля старої берези? А я думав, що наш м’яч об грудку землі спіткнувся! Ти вибач мені, Тьомо, за те, що я тебе по носі вдарив.

 2. Це ви мене вибачте, - сказав Тьома, - я думав, ви зі мною гратися не хочете.

 3. Це ми не хочемо?! – вигукнуло Вовченя. – Та нам саме ще один помічник потрібний! Дивися, скільки ми ще можемо корабликів зробити! За роботу!

Так у Тьоми з’явилися вірні друзі. І звірята були раді новому товаришеві. А темна нора дарма чекала Єнота цілими днями: Тьома приходив сюди тільки ввечері, поправляв свою м’яку подушечку із золотого, духмяного сіна й думав: «Який же я молодець, що вийшов тоді з нори!»

Обговорення:

 • Чи було так, що ви ненароком штовхнули чи образили когось із своїх друзів?

 • Що треба зробити, якщо це сталося?

 • Як цікавіше гратися: разом з друзями чи одному?следующая страница >>