asyan.org
добавить свой файл
1

Трипільська протоцивілізація. Програма варіативного курсу. 6–11 класи

Курс присвячений висвітленню проблем становлення, розвитку та занепаду Трипільської протоцивілізації, яка існували на території Південно-Східної Європи в VI–III тис. до Христа за даними археологічних досліджень. Мета курсу – ознайомлення з історіографією, фактажем та методикою історичних реконструкцій трипільської протоцивілізації за археологічними даними, розвиток навичок самостійної наукової роботи
ТРИПІЛЬСЬКА ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ
В доісторичному минулому України можна знайти чимало яскравих подій та явищ, які визначили дальшу історію краю. Одним з таких епізодів стала поява Трипільської протоцивілізації, яка існувала у другій половині VI - першій половині III тис. до Христа за даними археологічних досліджень. Курс присвячений висвітленню її історії. Мета курсу - ознайомлення з історіографією, фактажем та методикою історичних реконструкцій трипільської протоцивілізації за археологічними даними, розвиток навичок самостійної наукової роботи в тому числі з використанням сучасних інформаційних джерел в мережі Інтернет.

Між добою мисливських суспільств та першими цивілізаціями ранньобронзового віку, які виникли в Єгипті, Месопотамії та інших місцях лежить досить довгий період, пов'язаний з становленням основ цих цивілізацій - відтворюючого господарства, ремесел, перших міст, писемності. Для визначення історико - культурних феноменів цього періоду вчені вживають поняття протоцивілізацій. Землеробські протоцивілізації Європи, до яких відноситься і Трипільська, існували VI - IV тис. до н.е, одночасно з протоцивілізаціями Месопотамії, Єгипту, Індії, Китаю і певний час знаходилися приблизно на однаковому з ними рівні розвитку.

Протоміста, основи монументальної архітектури, розквіт ремесел (металургії, ткацтва, гончарства), розвиток знакових систем - основи писемності - всі ці явища ставлять Трипілля в один ряд з цивілізаціями Cтарого Світу V -IV тис. до Христа. Трипільська протоцивілізація залишила багату спадщину, заклавши основи хліборобства і тваринництва, ремесел, світогляду.

Однак занепад і дезінтеграція Трипілля, як етнокультурної та суспільно - економічної системи в другій половині IV тис. показав, що обраний шлях до цивілізації не є оптимальним. Цивілізаційний розвиток давніх суспільств в Європі починаючи з рубежу IV - III тис. до н.е. пішов іншим шляхом, ніж на Давньому Сході.
^ СТРУКТУРА КУРСУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ.
Курс передбачає 16 навчальних годин. З них 14 годин лекцій ( 7 лекцій) та проведення конференції з обговоренням прочитаних студентами написаних ними наукових рефератів обсягом до 8-10 сторінок. При вивченні матеріалів по курсу, написанні рефератів крім літератури заплановане використання інформаційних ресурсів , які розміщені в Інтернеті. Використання цих ресурсів дозволить певною мірою вирішити проблему з літературою по спецкурсу.

^ ПРОГРАМА КУРСУ.
Лекція 1. АРХЕОЛОГІЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.

ДОСЛІДНИКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

Що і як вивчає археологія. Відкриття трипільскої культури. Дослідники Трипілля та основні результати археологічних досліджень. Пам'ятки трипільської культури, музейні експозиції.
Література:

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Дудкін В.П. Відейко М. А. Археометричні дослідження трипільської цивілізаціїю - Археометрія та охорона історико - культурної спадщини. Випуск 2. Київ, 1999.

Енциклопедія трипільської цивілізації.- К.2004.- Т.1.- Розд.1

Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.

Лекція 2. ПОХОДЖЕННЯТА ДАТУВАННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ТА ІСТОРІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

Абсолютне датування Трипілля. Походження трипільської культури. Розселення трипільських племен. Питання "зникнення" трипільської протоцивілізації.
Література:

  Гусєв С.О. Трипільська культура Середнього Побужжя. Вінниця, 1995.

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Збенович В. Г. Памятники раннего этапа Трипольской культуры на территории Украины. – К. 1989

Енциклопедія трипільської цивілізації.- К.2004.- Т.1.- Розд.2.

Маркевич В. И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев, 1981.

Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.
Лекція 3. ЕКОНОМІКА ТРИПІЛЬЦІВ

Джерела для вивчення палеоекономіки. Характеристика оточуючого середовища. Відтворюючі форми господарства: рільництво і тваринництво. Перші ремесла. Обмін та торгівля.
Література:

Енциклопедія трипільської цивілізації.- К.2004.- Т.1.- Розд.3

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо –скотоводческих обществ Юга СССР. – Л. 1987

Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. – М. 1991.

Пашкевич Г.О. Відейко М.Ю. Рільництво племен трипільської культури.- К., 2006.- 143с.-

Рижов С.М. Гончарство племен трипільської культури // Давня кераміка України: Археологічні джерела та реконструкції / НАН України, ІА. – К., 2001. – С. 5–60.

Семенов С. А. Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. – Л. 1983.

Лекція 4. ПЛАНУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА ТРИПІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ. ТРИПІЛЬСЬКІ ПРОТОМІСТА.

Джерела та методика дослідження давньої архітектури. Планування трипільських поселень. Будівництво та архітектура трипільського часу. Трипільські протоміста. Причини виникнення трипільських протоміст.
Література:

Відейко М.Ю. Архітектура трипільської культури VI-III тис. до н.е.- У кн. Давні поселення України.- К., 2005

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Енциклопедія трипільської цивілізації.- К.2004.- Т.1.- Розд.4

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. – К.: МП Тираж, 2001. – 129 с.

Лекція 5. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ ТА МИСТЕЦТВО ТРИПІЛЬЦІВ. ЗАРОДЖЕННЯ ПИСЕМНОСТІ.

Джерела для вивчення духовного життя давнього населення. Сакральний світ трипільської протоцивілізації. Знаки і символи на керамічних виробах. Питання зародження писемності.
Література:

Бурдо Н.Б. Антропоморфна теракота трипільської культури // Давня кераміка України. – К., 2001. – С. 85–186.

Енциклопедія трипільської цивілізації.- К.2004.- Т.1.- Розд.5

Рижов С.М. Гончарство племен трипільської культури // Давня кераміка України: Археологічні джерела та реконструкції / НАН України, ІА. – К., 2001. – С. 5–60.

Ткачук Т. Знакові системи Трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності (мальований посуд).- Вінниця: Нова книга, 2005.- Ч.І-ІІ.

Лекція 6. СУСПІЛЬСТВО ДОБИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЇ. ХТО ТАКІ ТРИПІЛЬЦІ.

Длерела та методика палеосоціологічних та палеоетнологічних досліджень. Суспільний лад населення території України в мідному віці. Етнокультурна карта Трипілля. Питання етнічної належності носіїв трипільської протоцивілізації.
Література:

Бурдо Н.Б. Відейко М.Ю. Трипільська культура. Спогади про золотий вік.

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація.- К., 2003.- Розд.

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Лекція 7. ТРИПІЛЛЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ СТАРОЇ ЄВРОПИ ТА ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОГО СВІТУ.

Сусіди трипільців. Цивілізація Старої Європи. Історія Старої Європи. Трипілля і перші цивілізації Старого Світу.
Література:

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація.- К., 2003.- Розд.

Енциклопедія трипільської цивілізації.- К.2004.- Т.1.- Розд.9
ЛІТЕРАТУРА:
Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. - Москва, 1998.

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. – Киев, 1990. – С.16 – 17, 42 – 43.

Археология Украинской ССР. – К. 1985. – Т. 1

Березанская С. С. Цвек Е. В. Клочко В. И. Ляшко С. Н. Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине. – Київ, 1994. – 189с. –

Бибиков С. Н. Хозяйственно – экономический комплекс развитого Триполья. – СА, 1965. – N 1.

Відейко М.Ю.Давні поселення України. Київ, 2000.

Виноградова Н. М.   Племена Днестровско – Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры. – Кишинев, 1983.

  Гусєв С.О. Трипільська культура Середнього Побужжя. Вінниця, 1995.

Давня історія України. – Київ, 1997. Том 1. – С. 234 – 236.

Даниленко В. Н. 1997. – Космогония первобытного общества. – Фастов – Славутич, 1997. – С. 5 – 76 та с. 90 – 196.

Дергачев В. А. Памятники позднего Триполья. – Кишинев, 1980

Дудкін В.П. Відейко М. А. Археометричні дослідження трипільської цивілізаціїю - Археометрія та охорона історико - культурної спадщини. Випуск 2. Київ, 1999.

Заец И. И. , Рыжов С. Н. Поселение трипольской культуры Клищев на Южном Буге. – Киев, 1992. – 177 с.

Збенович В. Г. Поселение Бернашевка на Днестре. – Киев, 1981. – 179с. –

Збенович В. Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – Киев, 1974;

Збенович В. Г. Памятники раннего этапа Трипольской культуры на территории Украины. – К. 1989

Збенович В. Г. Дракон в изобразительной традиции культури Кукутени – Триполье. – В кн. : Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К. 1991. – С. 20 – 34.

Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего поднепровья. Опыт социальных реконструкций. -Киев, 1993.

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо –скотоводческих обществ Юга СССР. – Л. 1987

Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. – М. 1991.

Круц В. А. 1977 – Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – Киев, 1977. – 160с. –

Круц В. А. К истории населення трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра. – Первобытная археология. Материалы и исследования. – Киев, 1989. – С. 117 – 132.

Круц В. О. Етапи и напрямки розселення племен трипiльськоi культури.-Подiльська старовина. – Вiнниця, 1993. – С. 35 – 44.

  Круц В. О. Питання демографії Трипільської культури. - Археологія, 1993. - N 3. - С. 30 - 36.

Линниченко И. И. Хвойко В. В. Сосуды со знаками из находок на площадках трипольской культуры. – Записки Одесского Общества истории и древностей. – Т. ХХIII. – Одесса, 1901, с. 199 – 202.

Маркевич В. И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев, 1981;

Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л. 1976.

Массон В.М. Первые цивилизации. - Ленинград, 1989.-

Мезенцева Г. Дослідники археології України. – Чернігів, 1997.

Мовша Т. Г. Антропоморфные сюжеты на керамике культур Трипольско – Кукутенской общности. – В кн. : Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К. 1991. – С. 34 – 47.

Петреску – Дымбовица М. Кукутень: сто лет археологических исследований. – Румынская литература, 1984. – N 9. – С. 11 – 16.

Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений. – МИА, 1949-№ 10.

Патокова Э. Ф. Петренко В. Г. Бурдо Н. Б. Полищук Л. Ю.     Памятники трипольской культуры в Северо – Западном Причерноморье. – К. 1989

Петров В. Походження украiнського народу. – Киiв, 1992. – С. 9 – 26.

Раннеземледельческие поселення - гиганты трипольской культуры на территории Украины. Тезисы 1 полевого семинара ИА АН УССР. Тальянки – Веселый Кут – Майданецкое, август 1990 г. Киев, 1990.

Рындина Н. В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. – М. 1998.

Семенов С. А. Коробкова Г. Ф. Технология древнейших производств. – Л. 1983.

Сорокин В. Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско – Прутского междуречья. – Кишинев, 1991.

Словник – довiдник з археологiї. – Київ, 1996.

Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница Юго – Запада Украины. – К. 1983.

Телегін Д. Я. Середньостогівська культура епохи міді. – К. 1973.

Ткачук Т. Мельник Я. Семіотичний аналіз трипільсько - кукутенських знакових систем (мальований посуд). - Івано - Франківськ, 2000.- 237с.-

Тодорова Х. Каменно – медната епоха в България. – София, 1985.

Хвойко В.В. Каменный век Среднего Приднепровья. - Труды ХІ Археологического съезда.- Москва, 1901.- Т.1.- С. 736-812.

Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. – Энеолит СССР. – М. 1982. – С. 171 – 175, табл. 8 – 10.

Шібьор Й. Культури пізнього трипілля та лійчастого посуду на Волині//Археологія, 1994, №4: 30 - 48.

Шишкін К. В. 1985 Планування трипільських поселень за даними аерофотозйомки. // Археологія, 1985. – Вип. 52. – С. 72 – 77.

Шмаглій М.М. Великі трипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації. - Київ, 2001.

Янушевич З. В. Культурные растения Юго – Запада СССР по палеобота – ническим данным. – Кишинев, 1976.

Dumitrescu V. Arta Culturi Cucuteni.- Bucuresti,1980.

Gimbutas M. The language of Goddess. – San – Francisco, 1991.
^ РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТУ.

Server of East - European Archaeology -Сервер Східноєвропейської археології. Огляд наукових публікацій археологічної тематики (Україна, Білорусь, Росія), посилання на археологічні сайти. http://eeu - a. kiev. ua/eng/

^ Архівні ресурси української археології та історії на WWW

Архівні ресурси української археології - матеріали з наукового архіву ІА НАН України. http://www. kar. net/~archaeol/

^ East - European Archaeological Journal - Східнєвропейський археологічний журнал:

http://eeu - a. kiev. ua/journal/

Путівник по археологічним ресурсам Європи (ARGE)

Пошук та посилання на 1400 сайтів, які мають відношення до археології Європи. Сайти систематизовані тематично, а також по окремим країнам. Є відмітки щодо поточного стану сайтів ("мертвий", "живий", "новий") . http://www. let. rug. nl/arge/

^ Європа: Всесвітній атлас археології в Інтернеті. Посилання на сторінки, присвячені археологічним дослідженням на території країн Європи. Повідомлення про археологічні розкопки з різних країн. http://archaeology. tqn. com/library/atlas/bleurope. htm

^ Информационный центр Института археологии - Інформаційний центр Інституту археології (РАН, Москва). Є публікації матеріалів по археології та етнографії, є археологічна енцтиклопедія (по культурам). http://www.sati.archaeology.nsc.ru/

РУМУНІЯ - Колекція зображень археологічних знахідокhttp://domino. kappa. ro/guvern/ehome. nsf /istoria_ilustrata. htm

Археологія Європи: пізня праісторія - Сайт присвячений давній металургії Балкан http://www. le. ac. uk/archaeology/teach/ar202/lec2_02. html

^ Поселення культури Кукутень- Повідомлення про археологічні дослідження на території Молдови та Трансільванії в енеоліті, матеріали з арїхеологічної виставки у Фессалоніках (Греція) http://www. cimec. ro/Arheologie/cucuteni/habitat. htm

^ Виставка по неоолітичній цивілізації Кукутені. - Сайт присвячено виставці археологічних стиарожитностей з культури Кукутені (5 - 4 тис. до н. е)

http://www. culture. gr/2/21/215/21505/215051/e21505106. html

Марія Гімбутас. Сайти, присвячені науковій праці Марії Гімбутас, дослідниці неоліту Європи. http://www. pacifica. edu/cglibrary/gimblife. html

http://www. levity. com/mavericks/gim - int. htm

Інститут археології Національної академії наук України - сайт, інформація про дослідження, дослідників, наукові публікації, архів. http://www.iananu.kiev.ua

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:


 1. Відкриття трипільскої культури.

 2. Дослідження і дослідники трипільської культури на території України. Дослідження і дослідники в Румунії.

 3. Основні результати археологічних досліджень.

 4. Архівні джерела, колекції в музеях та наукових фондах.

 5. Археометричні дослідження трипільської протоцивілізації

 6. Археологічні ознаки цивілізацій.

 7. Абсолютне датування Трипілля : археологічний аспект.

 8. Датування метадами природничих наук.

 9. Походження трипільської культури.

 10. Ранній період і початок розселення трипільських племен.

 11. Середній період: освоєння трипільської ойкумени.

 12. Пізнє Трипілля : культурна трансформація.

 13. Проблема "зникнення" Трипілля.

 14. Характеристика оточуючого середовища.

 15. Відтворюючі форми господарства: загальна характеристика землеробства і тваринництва.

 16. Видобуток та обробка кременю.

 17. Металургія та металообробка.

 18. Гончарство.

 19. Експериментальна археологія та палеоекономічні реконструкції.

 20. Джерела для вивчення планування та архітектури трипільських поселень. Планування за даними археологічних розкопок.

 21. Планування за даними археометричних досліджень.

 22. Архітектура поселень. Проблема інтерпретації будівельних решток. Методика реконструкції окремих будівель.

 23. Зовнішній вигляд та інтер'єри різних типів будівель.

 24. Методика реконструкцій суспільного ладу за даними археологічного вивчення поселень та могильників.

 25. Реконструкція сім'ї, громади, племені, надплемінних утвореннь.

 26. Палеодемографічні реконструкції та палеодемографічне моделювання.

 27. Проблема трипільських протоміст.

 28. Протоміста в світлі археологічних даних.

 29. Причини виникнення трипільських протоміст.

 30. Трипільські знакові системи та проблема зародження писемності в неоліті Європи.

 31. Підходи до вивчення трипільських орнаментів та знакових систем.

 32. Знаки і символи на керамічних виробах раннього періоду трипільської культури .

 33. Знакові системи на мальованому посуді трипільської культури.

 34. Об'ємні знаки - символи трипільської культури.

 35. Трипілля в системі енеолітичних культур Центральної Південно - Східної Європи.

 36. Трипілля і культури Центральної Європи: синхронізація, факти і характер взаємодії.

 37. Трипілля як протоцивілізація. Протоцивілізації Європи і цивілізації Сходу.

 38. Трипільська спадщина в культурі та історії України^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:


 1. Вікентій Хвойка і його відкриття трипільської культури

 2. Дослідження трипільскої культури в Галичині

 3. Трипільська експедиція 1934 - 1940 рр.

 4. Дослідження пам'яток культури Кукутенm в Румунії

 5. Інтернет - ресурси по трипільській культурі

 6. Трипільське поселення Коломийщина І за даними археологічних розкопок

 7. Походження трипільскої культури

 8. Палеодемографічні реконструкції, як інструмент дослідження історії трипільских племен

 9. Трипільське тваринництво

 10. Землеробство трипільських племен

 11. Трипільська металургія та металообробка

 12. Видобуток та обробка кременю у трипільських племен

 13. Трипільське житлобудування

 14. Укріплені поселення трипільської культури

 15. Проблеми реконструкції трипільських будівель за даними археологічних розкопок

 16. Соціологічні реконструкції Трипілля за археологічними даними

 17. Дослідження планування поселень археометричними методами

 18. Планування великих трипільських поселень

 19. Проблема зародження писемності в неоліті Європи.

 20. Вивчення трипільських орнаментів та знакових систем.

 21. Знаки і символи на керамічних виробах раннього періоду трипільської культури

 22. Знакові системи на мальованому посуді трипільської культури.

 23. Об'ємні знаки - символи трипільської культури.

 24. Трипільська спадщина в культурі та історії України

 25. Трипільська культура і етногенез українців


Київ, травень 2001 року.
М.Ю.Відейко

videiko@i.com.ua