asyan.org
добавить свой файл
1

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ______ № ________
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

"ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО"

НА 2007-2010 РОКИ
Вступ: підстави для розроблення та обгрунтування Державної програми
Розроблення цієї Державної програми "Школа майбутнього" (далі - Програма) зумовлено необхідністю удосконалення національної системи освіти, вироблення інноваційної освітньої та наукової стратегії з врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі, що визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Програмою передбачається розробленням механізму забезпечення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти на всіх рівнях навчання; підготовка учнів до життя в умовах інформаційного суспільства.

Пріоритетними напрямами діяльності у сфері освіти і науки є інтеграція української освіти в європейський та світовий простір, європейський рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти, розвиток суспільства на основі нових знань.

Стратегію і напрями державної політики в галузі освіти визначено Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про. загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", Національною доктриною розвитку освіти.

Глобалізація світової економіки та інформаційного простору, демократизація та формування інформаційного суспільства, розширення міжнародних зв'язків, інші виклики часу вимагають утвердження нової парадигми освіти, впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу, посилення її конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.

Належної державної підтримки потребує формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, врегулювання оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідно до законодавства України про освіту.

Входження України в європейський освітній простір передбачає подальше вдосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Потребує оновлення зміст освіти, впровадження сучасних засобів діагностики якості знань, створення базових та спеціалізованих комп'ютерних програм, електронних підручників, аудіо- та відео- засобів навчання, забезпечення доступу до мережі Інтернет.

Залишається нагальною проблема щодо поліпшення культурологічної, мовної та практичної підготовки в закладах освіти.

Програма спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з якісними перетвореннями в національній освіті та інтеграцією її в європейський освітній простір.

^ Мета і основні завдання
Метою Програми є багатовекторне нарощування інноваційного потенціалу освіти, усунення тих перепон, які гальмують та уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у європейський та світовий освітньо-правовий простір. Передбачено законодавче забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти громадянами України, удосконалення механізмів управління, оптимізації, прогнозування та фінансування, здійснення зважених заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

Демократизація та формування інформаційного суспільства, розширення міжнародних зв'язків, інші виклики часу вимагають утвердження нової парадигми освіти, впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу, посилення її конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.

Перспективний розвиток освіти передбачає вдосконалення системи підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних та педагогічних працівників, сучасної норматнвно-правової бази, відповідної інфраструктури, урахування апробованого вітчизняного й світового педагогічного досвіду.

Для створення сприятливих умов подальшого удосконалення шляхів забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян України, відпрацювання нової моделі загальноосвітнього навчального закладу необхідно розробити Державну програму «Школа майбутнього». Основними завданнями Програми є:

-створення сучасної нормативно-правової бази для розвитку та удосконалення системи загальної середньої освіти;

 • забезпечення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти на всіх рівнях навчання; підготовка учнів до життя в умовах інформаційного суспільства;

 • організація навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці;

 • виховання громадянина-гуманіста, патріота, який усвідомлює свою приналежність до європейської держави України, європейського та світового співтовариства; орієнтується у реаліях і перспективах соціокультурної динаміки; готовий до життя і праці у світі, що змінюється;

 • формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та відповідальне ставлення до власного здоров'я;

 • удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, економічного, ресурсного, матеріально-технічного та комп'ютерно-інформаційного забезпечення навчальних закладів;

 • розроблення нових підходів до управління школою, економіка школи (освітній менеджмент- загальний і фінансовий);

 • апробація та упровадження нових вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу, рейтингової методики оцінки знань тощо;

 • здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій у сфері розвитку та підтримки розвитку освіти у регіонах;

 • залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;

 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання учнівської молоді, налагодження багатосторонніх зв'язків загальноосвітніх навчальних закладів у реалізації міжнародних навчальних проектів, діяльності молодіжних організацій.

 • пошуки шляхів ефективної та своєчасної реорганізації освітянської галузі, її установ і осередків;

 • розробка теоретико-методологічних, науково-методичних і дидактичних принципів розвитку освіти.


^ Координація і контроль за виконанням
Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на Міністерство освіти і науки України.

Для забезпечення організації виконання Програми Міністерство освіти і науки України утворює міжвідомчу робочу групу.
^ Фінансове та ресурсне забезпечення
Фінансове та ресурсне забезпечення виконання Державної програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, що є виконавцями заходів Державної програми, у державному і місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальні обсяги фінансування складають близько 200 млн. гри.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними виконавцями Державної програми. Академія педагогічних наук, Рада Міністрів Автономної Республіки, Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щороку передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на фінансування основних завдань і заходів Державної програми.
^ Очікувані результати
Виконання основних завдань і заходів Державної програми забезпечить:

- розроблення варіативних й альтернативних моделей освітнього середовища, що ураховуватимуть інноваційний характер освіти й будуть відповідати запитам особистості, потребам соціально орієнтованої ринкової економіки, потребам інтеграції національної системи освіти у європейський і світовий освітні простори;

-створення в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській областях та у місті Києві сучасних за технологічним рівнем, навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, кадровим потенціалом загальноосвітніх навчальних закладів як осередків інноваційних освітніх територій;

розроблення та апробацію демократично спрямованих механізмів управління, оптимізації, прогнозування освітніх процесів; перехід від фінансування до економіки освіти;

-удосконалення нормативно-правової бази;

- підвищення рівня професійної компетентності у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання та індексу розвитку освіти України, її регіонів, усуненню нерівномірності розподілу освітянського потенціалу у державі;

-розширення можливостей для інтеграції української освіти до європейського і світового освітнього простору;

-консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій довкола ідеї створення зразкових за рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, кадровим потенціалом, якістю освітніх послуг, що надаються, шкіл;

-спроможність учнів Шкіл майбутнього бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним; уміння інтегруватися у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

-застосування учнівською молоддю знань як інструмента для розв'язання життєвих проблем;

 • турботливе ставлення учасників навчально-виховного процесу до власного здоров'я і здоров'я оточуючих;

 • здатність учнів робити усвідомлений вибір з-поміж численних альтернатив, які пропонує сучасне суспільство.

Додаток до Державної програми

„Школа майбутнього"
ПАСПОРТ

Державної програми „Школа майбутнього"


 1. Назва: Державна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки.

 2. ^ Підстава для розроблення: Державна програма розроблена на виконання окремого доручення Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича за результатами робочої поїздки Прем'єр-міністра України до Автономної Республіки Крим 1 вересня 2006 р. №32465/0,1-06 від 08.09.2006.

 3. Державний замовник: Міністерство освіти і науки України.

 4. Державні замовники-співвиконавці: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Академія педагогічних наук України, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська обласні, Київська міська державні адміністрації.

5.Мета: розроблення варіативних й альтернативних моделей освітнього середовища, що ураховуватимуть інноваційний характер освіти й будуть відповідати запитам особистості, потребам соціально орієнтованої ринкової економіки, потребам інтеграції національної системи освіти у європейський і світовий освітні простори; створення в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській областях та у місті Києві сучасних за технологічним рівнем, навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, кадровим потенціалом загальноосвітніх навчальних закладів як осередків інноваційних освітніх територій. Розроблення та апробація демократично спрямованих механізмів управління, оптимізації, прогнозування освітніх процесів; перехід від фінансування до економіки освіти.

 1. Початок виконання Державної програми - 2007 рік, закінчення -2010 рік.

 2. Загальні обсяги фінансування складають млн. грн.

 3. Очікувані результати:

Виконання Державної програми забезпечить:

 • підвищення якості освітніх послуг та розширення доступу громадян до якісної освіти через створення локальних освітніх середовищ, об'єднаних у єдину інноваційну освітню систему;

 • організацію навчання відповідно до потреб конкретної особистості через запровадження індивідуалізованих навчальних планів, педагогічних технологій проектної діяльності, дистанційного навчання;

 • апробацію та упровадження інноваційних вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу, рейтингової методики оцінки знань тощо;

створення умов для прищеплення учням прагнення до освіти упродовж життя;

вироблення моделі консолідації зусиль місцевої громади, навчального закладу, батьківської громадськості, громадських організацій, органів управління освітою, вищих навчальних закладів щодо досягнення найвищих стандартів навчальної та виховної діяльності у Школах майбутнього;

 • залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;

 • необхідні умови для реальної інтеграції в освітній простір дітей з обмеженими можливостями;

 • ситуацію успіху для кожного учня і комфортні умови навчання й виховання;

 • виховання громадянина України, відданого демократичним цінностям, людини високої моралі і культури з розвинутим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе, яка усвідомлено й відповідально діє в соціумі, готова до успішної конкурентної діяльності у світі, який повсякчас змінюється;

 • формування позитивної мотивації до ведення здорового способу життя та відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих;

 • розроблення сучасних, відповідно до викликів XXI століття, теоретико-методологічних, науково-методичних і дидактичних принципів освіти в епоху інформаційного суспільства.

9. Джерела фінансування: Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування.

10. Контроль за виконанням Державної програми покладено на Міністерство освіти і науки України, яке до 30 січня наступного за звітнім роком інформує Кабінет Міністрів України про хід її виконання.