asyan.org
добавить свой файл
1

ПРОГРАМА КУРСУ

“ПІДПРИЄМНИЦТВО У ДІЇ”


ДЛЯ КЛАСІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Пояснювальна записка


Програма курсу “Підприємництво у дії” є не тільки освітньою, а й насамперед практичною та виховною. Складається програма з 12 тем, кожна з яких передбачає проведення практичних робіт, ділових ігор, “мозкових штурмів” тощо.

Головною метою курсу є формування економічної культури, набуття практичних вмінь та навичок, знань про типові економічні явища, що зустрічаються у повсякденному житті, вміння пояснювати їхні причини на рівні, що враховує розумові та вікові здібності учнів.

^ Зміст програми висуває перед учнями задачі сформувати:

-знання головних понять економічної теорії, що пов’язані з питаннями підприємництва та підприємницької діяльності, а саме: “маркетинг”, “попит і пропозиція”, “товари і послуги”, “дохід і витрати”, “ціноутворення”, “власність”, “ресурси”, “підприємець”, “прибуток” тощо;

-вміння засобами ділових ігор та ігрових ситуацій аналізувати, оцінювати та класифікувати інформацію, формулювати аргументи, дискутувати та приймати конкретні рішення, використовувати додаткові джерела економічної інформації, будувати графіки, робити математичні розрахунки, приймати та пояснювати власні рішення, працювати в парі та групі тощо.

^ Вивчення курсу забезпечується пакетом методичних розробок, до складу якого входять:

-посібник для вчителів;

-робочі зошити для учнів;

-комплекти роздаткових матеріалів для проведення ділової активності;

-додаткові джерела та адреси Інтернету, якими можуть скористатися як учитель, так і учні.

Курс має практичну спрямованість і розрахований на вивчення протягом одного півріччя (17 годин), або протягом навчального року (35 годин). При необхідності, кількість годин може змінюватись з урахуванням умов та особливостей конкретного класу, групи учнів, навчального закладу. Програма складається з 12 тем, розподіл годин до яких дається орієнтовно. З урахуванням умов вивчення курсу в конкретному навчальному закладі та особистісно-орієнтовного підходу в навчанні можливе внесення певних коректив.

 

^ Приблизне календарно-тематичне планування варіант А 17 годин варіант Б 35 години

Варіант А Варіант Б^ Назва теми

Кількість годин (у тому числі практичних)

Кількість годин (у тому числі практичних)

1

^ Вступ (вхідне тестування)

1

1

2

Споживачі і бізнес у системі вільного підприємництва

2 (1)

3 (2)

3

Основи вільного підприємництва

1 (0.5)

3 (2)

4

Визначення необхідних для бізнесу ресурсів

1 (0.5)

3 (2)

5

Встановлення ціни на продукцію

1 (0.5)

3 (2)

6

Організація бізнесу

1 (0.5)

3 (2)

7

Особиста здатність до підприємництва

1 (0.5)

3 (2)

8

Вимірювання попиту і пропозиції

1 (0.5)

3 (2)

9

Маркетинг продукції

1 (0.5)

3 (2)

10

Бізнес і місцева громада

1 (0.5)

3 (2)

11

Бізнес і соціальна відповідальність

2 (1)

2 (1)

12

Бізнес і держава

1 (0,5)

2 (1)

13

Підприємництво у країнах з перехідною економікою

2 (1)

2 (1)

14

Повторення та узагальнення (підсумкове тестування, вручення сертифікатів)

1

1

 

Всього

17

35

 

Тема 1. Вступ

Знайомство зі структурою курсу, змістом його основних тем, головними формами роботи. Визначення задач курсу. Вхідне тестування.

 

^ Тема 2. Споживачі та бізнес у системі вільного підприємництва - 2 (3) год.

Ринок і його різновиди: ринок товарів, послуг, праці, цінних паперів. Споживачі в системі вільного підприємництва і його потреби. Від чого залежать потреби та вибір споживача. Вплив споживчого вибору на бізнесову діяльність. Виробництво товарів та послуг, їхнє просування на ринку. Складові технологічного процесу виробництва товарів.

^ Практична робота


Споживчий ринок, його задачі та цілі. Формування навичок раціональної поведінки споживача на споживчому ринку.

Учні повинні знати:


-яку роль відіграє бізнес у ринковій економічній системі;

-розрізняти види ринків, знати їхні головні риси;

-що впливає на раціональну поведінку споживача на споживчому ринку;

-від чого залежать потреби споживача в товарах та послугах.

Учні повинні вміти:


-давати визначення понять “бізнес”, “споживач”, “потреби”, “попит”, “товари”, “послуги”;

-розрізняти особливості товарів та послуг;

-розрізняти складові технологічного процесу виробництва товарів;

-визначати приклади раціональної та нераціональної поведінки споживача.

 

^ Тема 3. Основи вільного підприємництва - 1 (3) год.

Основи вільного підприємництва: приватна власність, конкуренція, система вільного ціноутворення. Цінові та нецінові економічні стимули. Переваги конкуренції. Приватна власність – право на свободу і відповідальність. Маркетинг. Роль маркетингу на підприємстві.

^ Практична робота


Виробництво цукерок: цінова конкуренція, урізноманітнення продукції, змагання виробників.

Учні повинні знати:


-взаємозв’язок між конкуренцією, ціною та розмаїттям товарів на ринку;

-переваги конкуренції;

-що є основою вільного підприємництва;

-роль маркетингової діяльності для успішного підприємництва.

Учні повинні вміти:


-давати визначення понять: “приватна власність”, “конкуренція”, “ціноутворення”, “стимул”, “прибуток”, “маркетинг”;

-пояснювати, як приватна власність стимулює ефективне використання ресурсів;

-працювати в групі, вести дискусію.

 

^ Тема 4. Визначення необхідних для бізнесу ресурсів - 1 (3) год.

Бізнес та фактори, що забезпечують його існування: ресурси, новаторські ідеї, освіта, знання, управління бізнесом. Як розпочати бізнес. Бізнес-план. Підприємець. Хто може стати підприємцем. Відомі підприємці: Г. Форд, В. Дісней та ін. Головні питання бізнесу: Що виробляти? Як виробляти? Хто буде споживати готову продукцію?

^ Практична робота


Складання бізнес-плану компанії з виробництва печива: ресурси і маркетинг.

Учні повинні знати:


-для чого і як створюється бізнес-план;

-головні риси підприємця;

-які ресурси необхідні для ведення бізнесу (навести конкретні приклади);

-етапи початку власного бізнесу.

Учні повинні вміти:


-давати визначення поняття “ресурси”;

-наводити приклади відповідей на питання: Що? Як? і Для кого виробляти?;

-складати простий бізнес-план;

-наводити приклади успішної підприємницької діяльності;

-брати участь у “мозковому штурмі”.

 

^ Тема 5. Встановлення ціни на продукцію - 1 (3) год.

Витрати підприємства: постійні, змінні. Від чого залежать та як визначаються витрати. Прибуток та його визначення. Хто і як встановлює ціни на товари та послуги. Конкуренція з метою збільшення прибутків. Які умови потрібні для виробництва товарів та послуг. Рентабельність виробництва.

^ Практична робота


Визначення елементів витрат, що складають вартість продукції. “Розтин” пиріжка з сиром”.

Учні повинні знати:


-з чого складається собівартість продукції;

-що таке система вільного ціноутворення;

-що таке рентабельність виробництва, від чого вона залежить;

-що таке прибуток, як він визначається.

Учні повинні вміти:


-давати визначення понять “собівартість”, “рентабельність”, “доходи та витрати”,

“стимул”, “прибуток”;

-розраховувати постійні та змінні витрати;

-відрізняти і наводити приклади постійних і змінних витрат;

-визначати прибуток.

 

^ Тема 6. Організація бізнесу - 1 (3) год.

Способи та форми організації бізнесу: одноосібне володіння, товариство, корпорація. Інші форми організації бізнесу: кооперативи, франчайзинги тощо. Переваги, недоліки та

особливості організації різних форм бізнесу. Процес заснування власного бізнесу і регулювання його з боку держави.

^ Практична робота


Визначення ознак різних форм організації бізнесу: одноосібного володіння, товариства, корпорації.

Учні повинні знати:


-що необхідно мати і знати для початку власного бізнесу;

-форми організації бізнесу;

-як на рівні держави регулюється розвиток приватного бізнесу;

-переваги та недоліки різних форм організації бізнесу.

Учні повинні вміти:


-визначати ознаки одноосібного володіння, товариства, корпорації;

-наводити приклади підприємств різних форм власності;

-визначати джерела фінансування різних форм організації бізнесу.

 

^ Тема 7. Особиста здатність до підприємництва - 1 (3) год.

Ресурси, необхідні для початку бізнесу. Здатність до підприємницької діяльності. Технології визначення здатності до підприємницької діяльності. Риси і типові ознаки підприємця: ініціативність, лідерство, можливість ризикувати, рішучість тощо.

^ Практична робота


Оцінка здатності певної групи людей до підприємництва (за певною методикою).

Учні повинні знати:


-чому здатність до підприємництва можна розглядати як важливий виробничий ресурс;

-риси та здібності вдалого підприємця;

-як користуватись методом експертної оцінки;

-які ресурси необхідні для початку бізнесу.

Учні повинні вміти:


-оцінювати здатність людини до підприємництва за певною методикою;

-характеризувати поняття “здатність до підприємництва”;

-працювати в групі й бути максимально об’єктивним.

 

^ Тема 8. Визначення попиту і пропозиції - 1 (3) год.

Попит. Закон попиту. Крива попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги. Оптові та роздрібні ціни. Фактори, що впливають на зміни попиту, пропозиції і ціни. Еластичність попиту і пропозиції. Дефіцит і надлишок.

^ Практична робота

Ділова гра “Ринок головних уборів”.

Учні повинні знати:


-визначення понять “попит”, “пропозиція”, “ринкова рівновага”, “опт”, “роздріб”, “дефіцит”, “надлишок”, “гнучкість”;

-як впливають на попит та пропозицію мода, пора року та інші фактори;

-різницю між оптовою та роздрібною торгівлею.

Учні повинні вміти:


-будувати графіки попиту та пропозиції;

-формулювати та використовувати закони попиту і пропозиції;

-визначати вплив різних факторів на зміни попиту і пропозиції.

 

^ Тема 9. Маркетинг продукції - 1 (3) год.

Що таке маркетинг. Як складається план маркетингової діяльності. Функції маркетингу: зберігання, продаж, поставка, просування та реклама. Рекламні стратегії. Роль реклами у розвитку підприємства.

^ Практична робота


Складання плану маркетингу. Оцінка рекламної продукції.

Учні повинні знати:


-визначення понять “реклама”, “маркетинг”, “конкуренція”;

-основні види рекламної стратегії;

-вплив реклами на розвиток підприємства;

-що таке маркетингова діяльність і для чого вона потрібна.

Учні повинні вміти:


-характеризувати і оцінювати рекламу;

-визначати різні види рекламної стратегії;

-складати план маркетингової діяльності;

-наводити приклади маркетингової діяльності;

 

^ Тема 10. Бізнес і місцева громада - 1 (3) год.

Кругообіг економічної діяльності. Домогосподарства. Кругообіг грошей, товарів, послуг, робочої сили між підприємствами і домогосподарствами. Конкуренція між товаровиробниками в наданні товарів та послуг.

^ Практична робота

Ділові ігри “Кругообіг товарів та ресурсів”, “Ринок пиріжків”.

Учні повинні знати:


-визначення понять “кругообіг”, “домогосподарства”, “розподіл доходу”;

-головні етапи кругообігу економічної діяльності;

-складові частини кругообігу економічної діяльності.

Учні повинні вміти:


-визначати взаємозалежність між підприємствами і домогосподарствами;

-пояснювати схему кругообігу товарів та ресурсів;

-наводити приклади конкуренції між товаровиробниками.

 

^ Тема 11. Бізнес і соціальна відповідальність - 2 (2) год.

Моральна поведінка і особиста відповідальність підприємця. Етичні проблеми управління бізнесом і підприємством. Соціальна відповідальність бізнесмена і її альтернативна вартість. Відповідальність за наслідки підприємницької діяльності. Обов’язки підприємців перед своїми працівниками, клієнтами, місцевою громадою.

^ Практична робота


“Мозковий штурм “Бізнес та соціальна відповідальність”.

Учні повинні знати:


-як приймати рішення у конфліктній ситуації;

-який зв’язок існує між бізнесом і соціальною відповідальністю;

-обов’язки підприємців перед працівниками, громадою, клієнтами.

Учні повинні вміти:


-давати визначення понять “етика”, “бізнес”, “соціальна відповідальність”, “альтернативна вартість”;

-розраховувати ціну ринкової рівноваги;

-наводити приклади негативних наслідків підприємницької діяльності.

 

^ Тема 12. Бізнес і держава - 1 (2) год.

Державні органи влади та їхня роль у житті місцевої громади. Держава і соціальна допомога громадянам. Податки громадян – частка державного бюджету. Складові державного бюджету. Державні прибутки і витрати. Державний бюджет.

^ Практична робота


Розв’язання проблемних питань “Державні питання”.

Учні повинні знати:


-визначення понять “уряд”, “бюджет”, “податки”;

-як держава витрачає гроші і звідки вона їх бере;

-які послуги надає держава;

-чому приватні підприємства не завжди забезпечують населення речами та послугами, що їх надає держава.

Учні повинні вміти:


-визначати види податків;

-наводити приклади благ та послуг, що забезпечує держава;

-розрізняти складові держбюджету.

 

^ Тема 13. Підприємництво у країнах з перехідною економікою - 2 (2) год.

Типи економічних систем. Країни з перехідною економікою. Українська економічна система. Підприємництво і його розбудова в країнах з перехідною економікою: реєстрація, кредитування, оподаткування підприємства. Програма підтримки підприємництва.

^ Практична робота

Програма підтримки підприємництва на прикладі одного з міст України.

Учні повинні знати:


-різницю між ринковою та транзитивною економікою, їхні принципові відмінності;

-особливості розвитку підприємництва в транзитивній економіці;

-перспективи розвитку української економічної системи.

Учні повинні вміти:


-визначати роль держави у підтримці підприємництва;

-наводити приклади країн із різними рівнями розвитку економіки;

-наводити приклади підтримки підприємницької діяльності держави.

 

Повторення та узагальнення - 1 год.

Вихідне тестування. Узагальнення знань з курсу. Вручення сертифікатів.