asyan.org
добавить свой файл
1

УДК 528.9:912(477.42)

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ

Рожок І .В.,4 курс,

ХНУ імені В.Н.Каразіна,

кафедра фізичної географії та картографії

наук.керівник – доцент, к. геогр. н. Байназаров А. М.
В статье рассматриваются проблеми создания региональных научных картографических произведений.

Ключові слова: регіональний атлас, тематичне картографування.

До 1991 р. картографування України було складовою частиною загального комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт, що проводились в СРСР. 1 листопада 1991 року з метою забезпечення господарства України топографо-геодезичними матеріалами, картографічною продукцією та створення основи Державного кадастру було утворене Головне управління геодезії, картографії та кадастру України (скорочено - Укргеодезкартографія). Створення Укргеодезкартографії фактично співпало з проголошенням незалежності України. Наприкінці 1999 р. у зв'язку зі зміною структури уряду Укргеодезкартографія була реорганізована у Департамент геодезії, картографії та кадастру Міністерства екології та природних ресурсів України. Структурними підрозділами нинішньої цивільної картографо-геодезичної служби є 39 підприємств, які займаються створенням та оновленням топографічних карт, картографічних творів широкого користування та їх тиражуванням [2].

У 1993 році прийнято рішення про видання топографічних карт українською мовою, адже до цього всі топокарти видавались російською мовою. Проте на сьогоднішній день українською мовою підготовлено лише незначну їх кількість.

Видання карт державною мовою поставило перед картографами завдання щодо упорядкування передачі географічних назв українською мовою. Розроблено значну кількість інструкцій з передачі географічних назв зарубіжних країн українською мовою, а також інструкцію з передачі українських назв латинкою.

Розробку навчальних картографічних посібників зазначено серед невідкладних завдань тематичного картографування в Україні, обумовлено постановами Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», включено до змісту Державної науково – технічної програми розвитку топографо–геодезичної діяльності та національного картографування на 2003 – 2010 роки [2].

Проте на сьогодні постає цілий ряд проблем в створенні регіональних навчальних творів.

Проблемами картографічного забезпечення України є старіння інформації на топографічних картах, що викликане скороченням обсягів бюджетного фінансування в умовах економічної нестабільності. Особливо застарілими є топографічні карти масштабів 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, 1 : 200 000, відсутність надійної, доступної статистичної бази, проблеми з тиражування картографічних творів, через незначні тиражі, відсутність ліцензованих програм, які дозволяли б створювати геоінформаційні системи з можливістю оперативного оновлення інформації, мала кількість досліджень, присвячених вивченню певного регіону, недостатня розробленість багатьох питань щодо способів картографування.

Основний сегмент картографічного ринку України сьогодні займає навчальна продукція (атласи та контурні карти), збут якої найбільш гарантований. Тому тут спостерігається високий рівень конкуренції між основними виробниками. Видання настінних шкільних карт дуже обмежене у зв'язку з відсутністю у школах коштів на їх придбання. Міністерство освіти, що повинне фінансувати видання стінних карт, не в змозі виділити необхідні кошти.

Література:

  1. Чурилова Е.А. Колосова Н.Н. Картография с основами топографи. - М.: Дрофа, 2004. - 126 c.

  2. http://ukrmap.com.ua