asyan.org
добавить свой файл
1

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

Природні ресурси України

9 клас (17 годин)

Пояснювальна записка

На сучасному етапі розвитку людства особливої актуальності набула програма взаємодії суспільства і природи. В таких умовах з усією гостротою постало питання про усвідомлення реальності екологічної небезпеки і визначення шляхів відтворення.

Запропонований курс за вибором, розрахований на 17 год. і пропонується для учнів 9-х класів.

Завдання:

узагальнити знання про екологічні процеси, ситуації і проблеми у контексті співтворчості людини та природи;

сформувати екологічний стиль мислення старшокласників як інтелектуальний і моральний механізми розуміння розв’язання екологічних проблем;

дати повноцінне, науково-обгрунтоване вирішення проблеми раціонального використання природно ресурсного потенціалу в Україні, знання проблем і принципів регіонального природокористування, а також їх екологічної інтерпретації.

Виконання творчих робіт сприятиме залученню старшокласників до практичної екологічно-дослідницької діяльності з метою вивчення екологічних проблем України.

^ Зміст програми

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1

^ Тема 1.

Вступ. Предмет, мета, завдання курсу, історія вивчення.

Учень:

 • має уяву про предмет, мету;

 • знає історію вивчення курсу;

 • розуміє і визначає завдання курсу;

 • робить висновки про доцільність вивчення курсу.

1

Тема 2. Природні умови і природні ресурси України.

Оцінка довкілля, раціональне і нераціональне природокористування

Учень:

 • розрізняє природні і умовні природні ресурси;

 • розуміє закономірність розміщення природних ресурсів;

 • дає оцінку довкіллю;

 • робить висновки про раціональне і нераціональне природокористування.

2

Тема 3. Мінеральні ресурси України. Класифікація та характеристика, запаси та родовища, еколого-економічна оцінка.

Практична робота № 1.

Нанесення на контурну карту основних басейнів і родовищ корисних копалин України.

Учень:

 • мас уявлення про різноманітність мін. ресурсів України;

 • вміє класифікувати їх по групах;

 • складає характеристику запасів та родовища мінеральних ресурсів України;

 • наносить родовища і басейни на контурну карту.

2

Тема 4. Кліматичні ресурси.

Основні елементи клімату, кліматичне районування.

Учень:

 • характеризує кліматичні ресурси України;

 • вміє називати основні елементи клімату;

 • дає господарську оцінку кліматичним ресурсам України;

 • робить висновки про кліматичне районування.

2

Тема 5. Водні ресурси та проблеми водокористування в Україні.

Поверхневі води, ріки, їх класифікації, режим живлення, озера, болота.

Учень:

 • називає водні ресурси України;

 • вміє давати оцінку водозабезпеченості території України та окремих регіонів;

 • пояснює зв’язок гідрологічного режиму річок, озер, боліт з кліматичними умовами, підземними водами;

 • робить висновки про закономірності в розподілі річкового стоку, поширення озер і боліт на території України.

2

Тема 6. Земельні ресурси і земельний фонд України.

Категорії земель, структура земельного фонду України

Учень:

 • характеризує земельні ресурси України;

 • робить висновки про категорії земельного фонду України;

 • дає оцінку земельному фонду України;

 • розробляє заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів України.

1

Тема 7. Рослинні ресурси.

Склад та систематизація рослинних ресурсів. Зелена та Червона книга України.

Учень:

 • вміє характеризувати видовий склад рослинних ресурсів України;

 • розпізнає та систематизує рослинні ресурси, занесені до Червоної та Зеленої книг, ендеміки, зникаючі;

 • робить висновки щодо закономірності поширення рослинних ресурсів на Україні.

1

Тема 8. Ресурси тваринного світу.

Критерії класифікації. Зоогеографічне районування, мисливство, рибальство, рибні ресурси.

Учень:

 • вміє характеризувати ресурси тваринного світу України;

 • розпізнає види тварин і складає їх класифікацію;

 • робить висновки щодо закономірностей поширення тваринного світу і стану тваринних ресурсів в Україні;

 • наводить приклади акліматизації, охорони тваринних, рибних ресурсів України.

4

Тема 9. Комплексне районування території України як основа регіонального природокористування.

Учень:

 • називає одиниці комплексного фізико-географічного районування території України;

 • аналізує певну картину;

 • робить висновки про раціональне й нераціональне регіональне природокористування;

 • дає оцінку природокористуванню в Україні;

 • складає комплексну характеристику природних ресурсів Українського Полісся.

1

Практична робота № 2.

Складання порівняльної характеристику природних умов північно-степової підзони, ссредньостепової і сухостспової підзон.

Учень:

 • характеризує природні умови підзон.

Узагальнення

Список літератури

 1. Географічна енциклопедія України. Т. 1-3 // За ред. О. Маринича. К„ 1989-1993.

 2. Заставецький Ф.Д. Географія України. Львів. 1994.

 3. Паламарчук М.М. Географія України. К., 1993.

 4. Сиротенко А., Чернов Б., Плахута В. Географія України. К., 1994.

 5. Соціально-економічна географія України // За ред. О. Шаблія. Львів. 2000. — 680 с.

 6. Масляк П., Шищенко П. Географія України. К., 1996.Навчальна програма для 11-річної школи. Програми курсів за вибором та факультативів. Київ 2010