asyan.org
добавить свой файл
1

Примітка 37. Управління фінансовими ризиками


До   суб’єктів управління ризиками Банку належать: Спостережна Рада, Правління (які визначають стратегію управління ризиками), Кредитний комітет, Комітет управління активами та пасивами, Управління ризиків.      

Для забезпечення комплексності та надійності організації та функціонування системи управління ризиками банком розроблені наступні документи:

 1. Політика управління ризиками

 2. План дій на випадок кризових обставин

Система управління ризиками в Банку складається з:

  • управління кредитним ризиком

  • управління ринковим ризиком

- управління валютним ризиком

- управління процентним ризиком

- управління іншими ціновими ризиками

  • управління ліквідністю

  • управління операційно-технологічним ризиком

Управлінській персонал Банку визнає існування та проводить певні заходи по мінімізації юридичного, стратегічного та ризику репутації.


Кредитний ризик


Управління кредитним ризиком полягає в аналізі спроможності потенційного позичальника ефективно використати і повернути позику та в обмеженні обсягу ризику шляхом встановлення лімітів.

Рішення про надання позик приймаються за затвердженою процедурою, яка передбачає підготовку аналітичного висновку, який включає аналіз фінансового стану позичальника, аналіз ділової репутації, аналіз достатності забезпечення, і подання цього висновку на розгляд і затвердження Кредитного комітету Банку (Кредитної комісії Філії). Класифікація ступеню кредитного ризику здійснюється згідно вимог Національного банку України. Якщо Кредитним комітетом (комісією) приймається рішення, що ризик є прийнятним, з позичальником укладаються кредитний договір та договір застави та інша необхідна документація, і в подальшому здійснюється супроводження кредитної операції: періодично аналізуються зміни у фінансовому стані позичальника та вартості застави, контролюються напрями використання позичених коштів та виконання позичальником своїх зобов’язань. У випадку невиконання позичальником своїх зобов’язань, відносно таких кредитів застосовуються спеціальні процедури. З метою контролю рівня ризиків і правильного відображення стану кредитного портфелю в обліку, періодично проводиться інвентаризація кредитного портфелю і виносяться на розгляд керівництва пропозиції щодо своєчасного створення чи коригування резервів

Координацію проведення кредитних операцій покладена на Управління активних операцій. Координацію проведення кредитних операцій на міжбанківському ринку здійснює Управління кореспондентських відносин та міжбанківських розрахунків.

Для забезпечення необхідного рівня оперативності прийняття рішень та дотримання при цьому прийнятного рівня ризику Банком застосовуються наступні типи лімітів:

 • граничні суми та терміни користування по банкам-позичальникам;

 • ліміт кредитного портфеля фізичних осіб;

 • максимальний розмір кредиту на одного позичальника;

 • ліміти за галузевою приналежністю, за формами власності , за регіонами;

 • ліміти кредитування по філіям.


Ринковий ризик


Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента будуть коливатись внаслідок зміни цін на ринку.

З метою управління ринковим ризиком банком застосовуються наступні інструменти: встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо вона укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від коливання ринкових цін, встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції, позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази банку, формування резервів на покриття можливих збитків. Чутливість Банку до ринкових ризиків підвищується внаслідок підвищеного галузевого ризику, який виникає через концентрацію кредитних вкладень щодо позичальників. Торговельні операції банку на валютному ринку не несуть ринкового ризику, оскільки операції купівлі – продажу валюти для клієнтів здійснюється за рахунок коштів клієнтів.


Валютний ризик


Валютний ризик являє собою ризик втрат внаслідок несприятливих коливань валютних курсів, тобто ціллю управління валютним ризиком є недопущення таких втрат.

Валютний ризик виникає в Банку при невідповідності обсягів активів та зобов'язань у кожній іноземній валюті, а також валютного кошика в цілому відносно національної  валюти.

Рівень валютного ризику визначається розміром відкритих валютних позицій Банку, напрямками і амплітудою руху валютних курсів.

Контроль за рівнем валютного ризику здійснюється на основі  встановлених Національним банком України лімітів  довгої та короткої валютної позиції. Результати розрахунків за фактичними позиціями і за позиціями, припустимими нормативами НБУ, звітуються Комітету по управлінню активами і пасивами. Комітет по управлінню активами і пасивами Банку, за необхідності, приймає рішення про скорочення або зміну позицій в залежності від ринкової ситуації. У 2009 році, у зв’язку із значним перевищення валютних пасивів над валютними активами в деякі періоди Банк мав коротку відкриту валютну позицію, не порушуючи встановлені Національним банком України ліміти.


Процентний ризик


Управління процентним ризиком здійснюється Комітетом з управління активами і пасивами Банку. Процентний ризик виникає при наявності різниці між обсягами активів i пасивів, чутливих до зміни процентних ставок в обрані проміжки часу Рівень процентного ризику залежить від позицій чутливості Банку до коливань ринкових процентних ставок, а також від очікуваних напрямів і амплітуди руху цих ставок. Для аналізу цих чинників і прийняття рішень Комітет використовує звіт про процентний спред і процентну маржу, звіт про переоцінку активів і зобов’язань, чутливих до змін ринкових процентних ставок, інформацію про ринкові процентні ставки.


Інший ціновий ризик


Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатись внаслідок змін цін на ринку (інших, ніж ті, що виникли внаслідок процентного ризику або валютного ризику), незалежно від того, чи були такі зміни викликані факторами для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи факторами, що впливають на всі фінансові інструменти, за якими здійснюється торгівля на ринку.

З метою управління іншим ціновим ризиком банк використовує наступні методи: попереднє проведення ринкового тестування банківських продуктів, більш ретельний вибір партнерів шляхом їх глибокого вивчення, одержання банківських та аудиторських довідок про ділову порядність контрагентів, іншої інформації, що характеризує контрагентів; прогнозування циклічних коливань кон’юнктури ринку, їх облік в інвестиційних планах, прийняття інших антикризових заходів на рівні банку: підвищення рівня ліквідності за рахунок залучення коштів, оптимізація сукупних витрат; більш глибока попередня оцінка рентабельності банківських продуктів; ретельний контроль за оборотом внутрішньобанківської документації; обмеження доступу сторонніх осіб до документації банк; ретельний підбір керівників середньої та вищої ланки, ефективна мотивація й стимулювання їх діяльності; професійна підготовка та перепідготовка керівних кадрів.


Географічний ризик.


Банк здійснює свою діяльність тільки на території України. Філій, представництв або представників Банку, які здійснюють діяльність за кордоном не має.


Ризик ліквідності


Банк використовує систему управління ризиком ліквідності, яка має три рівні: стратегічне, тактичне й оперативне (казначейське) управління ліквідністю.

Основні напрямки політики управління активами та пасивами Банку визначає Правління та Комітет по управлінню активами і пасивами.

Складовими політики управління активами та пасивами є управління ризиком незбалансованої позиції за строками погашення активів та пасивів, управління платоспроможністю та доходністю Банку, управління ризиками шляхом аналізу та виконання обов’язкових економічних нормативів, а також додаткових показників та коефіцієнтів.

Планування та прогнозування ліквідності здійснюється за допомогою інформації, що акумулюється в Управлінні ризиків та періодично надається Казначейству та Комітету по управлінню активами та пасивами, Комітет аналізує поточний стан ліквідності банку, структуру активів і пасивів Банку за строками погашення, стан залишків на поточних рахунках клієнтів та їх концентрацію. Опираючись на цю інформацію і враховуючи ситуацію на фінансових ринках та її вплив на ліквідність Банку, Комітет приймає рішення про збільшення або зменшення кредитного портфелю Банку і портфелів цінних паперів, про залучення ресурсів для забезпечення фондування росту кредитів, про ціноутворення на кредити і депозити, про їх строковість. Крім того, щоденно складаються та аналізуються плани ліквідності в розрізі філій.

Оперативне управління ліквідністю здійснюється щоденно Казначейським управлінням шляхом приведення у відповідність поточних виплат і надходжень коштів на

коррахунок Банку в Національному банку України і в інших банках (НОСТРО). Технічно це полягає в управлінні залишками на коррахунках таким чином, щоб залишки були достатніми для виконання платежів Банку, але не надто зайвими (надлишок розміщується в короткострокові депозити в інших банках).

На протязі 2008 року Банк не порушував нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України.


Операційно технологічний ризик


Операційно-технологічний ризик виникає при проведення операцій через ймовірні помилки персоналу або помилки у роботі технічних засобів, що призводять до фінансових втрат. Для управлення операційним ризиком Банк розробляє та впроваджує, а також постійно контролює відповідно до вимог часу методологію проведення банківських операцій. Персонал Банку виконує свої обов'язки відповідно до порядку підзвітності, розподілу посадових обов’язків працівників та функцій контролю і повноважень.


Виконавець

Булавіна О.

062-389-73-42