asyan.org
добавить свой файл
1ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР


м. Київ “_____”______________200_р.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

іменований(ні) надалі “Продавець”, з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ іменований(ні) надалі “Покупець”, з другої сторони уклали цей Договір про нижченаведене:


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього Договору є угода сторін, відповідно до якої Продавець має намір продати, а Покупець придбати майно, яке знаходиться у власності (розпорядженні), що являє собою:________________________ S заг.______, S жил.________, S кухні________,

іменованої надалі квартира (будинок) за адресою:_____________________________________

1.2. Вартість зазначеної квартири (будинку) складає _______________________ (___________________________________________________________) гривень, що на момент підписання цього Договору складає суму, що еквівалентна ____________________________(_____________________________________) $ CША по існуючому комерційному курсу продажу доларів США в пунктах обміну валют м. Києва.

1.3. Продавець(ці) стверджує(ють), що зазначене вище майно (квартира, будинок) є добросовісно набуте, не заставлено, не продано, не подаровано, у спорі та під забороною на відчуження не знаходиться, не є зданим в оренду і претензій зі сторони третіх осіб до нього не має.

1.4. Продавець(ці) стверджує(ють), що ніхто з власників квартири, а також інших мешканців, не перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері та в інших подібних установах на момент підписання та терміну дії цього Договору. У разі виявлення невідповідності дійсності цього твердження Покупець звільняється від будь-якої відповідальності, передбаченої цим Договором та діючим законодавством України.

1.5. Продавець(ці) заявляє(ють) (від свого імені, а також від імені, зареєстрованих та мешканців квартири, що продається), що особами тимчасово знятими з реєстрації і які зберегли право на проживання в об‘єкті продажу (перебуває на службі в Збройних Силах, у місцях позбавлення волі, в тривалих відрядженнях і т.п.) є:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1.6. Оформлення договору купівлі-продажу здійснюється___________________


^ 2. РОЗРАХУНКИ СТОРІН

2.1. Відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України Сторони досягли згоди про нижченаведене: підтверджуючи намір укласти договір купівлі-продажу об’єкта нерухомості до “________”_______________200_р. з метою забезпечення його укладення, в момент підписання цього Договору, Покупець передав, Продавець прийняв гарантійну суму, яка складає ________________________________________(________________________) гривень.

Зазначена сума із згоди Покупця переводиться Продавцем в інший вид матеріальних активів(________________________________________________________________________)

(вид іноземної валюти, вид цінних паперів, вид боргових зобов‘язань і т.п.)

з метою уникнення обезцінювання в результаті інфляційних процесів.

2.2. Витрати по сплаті держ. мита (1%), сплачує ___________________________

Витрати, пов‘язані з сплатою збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування (1%), сплачує ____________________________________________________________________

Примітка: сплата збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування визначаються відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України ”Про збір на обов‘язкове пенсійне страхування”.

2.3. Довідка-характеристика з БТІ, витяг з державного реєстру про податкову заставу, а також довідка з нотаріальної контори про відсутність заборони на відчуження нерухомого майна сплачується Продавцем(ями).


^ 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ‘ЄКТУ НЕРУХОМОСТІ

3.1. Фактична передача квартири (будинку) Покупцеві буде здійснена не пізніше “________”________________________200_р.

3.2. Зняття з реєстраційного обліку всіх мешканців квартири (будинку) буде здійснено не пізніше “_____”________________200_р.

^ 4. СТОРОНИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ

4.1. Продавець(ці) зобов’язаний(ні):

- не змінювати умов продажу квартири (будинку), в т.ч. вартість нерухомості, строк фактичної передачі та ін. без узгодження з Покупцем, а також не здійснювати ремонт зазначеної нерухомості, пов‘язаний з її повною або частковою перебудовою (переплануванням), не демонтувати та не замінювати сантехнічні системи та пристосування, не розбивати, не замінювати повністю або частково паркетні або інші покриття, засклення балконів і лоджій, не демонтувати наявні на момент підписання Договору удосконалення, в т.ч. телефонні лінії, не здійснювати інші дії, які можуть вплинути на вартість квартири (будинку).

- до укладення договору купівлі-продажу надати довідку ЖЕКа у складі осіб, зареєстрованих у квартирі, що продається, а також погасити заборгованість по квартплаті, комунальних платежах, електроенергії, послугах зв‘язку та телебачення, а також надати документи (довідки) про виконання цих зобов‘язань (оригінали документів).

4.2. Покупець зобов’язаний:

  • сплатити гарантійну суму визначену цим Договором;

  • сприяти укладенню Договору купівлі-продажу.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі не укладення договору купівлі-продажу в строк не пізніше “____”___________________ 200_р. з причини, залежної від Покупця, гарантійна сума залишається у розпорядженні Продавця в якості неустойки.

5.2. У разі не укладення договору купівлі-продажу в строк не пізніше “____”___________________ 200_р. з причини залежної від Продавця, Продавець зобов’язується повернути гарантійну суму, а також виплатити Покупцеві неустойку у розмірі гарантійної суми.

5.3. У разі укладення договору купівлі-продажу відповідно до умов цього Договору гарантійна сума залишається у Продавця та зараховується як частина виплати за об‘єкт нерухомості.

5.4. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за не виконання зобов‘язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, надзвичайні ситуації, дії державних органів, в тому числі зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють сторони цього Договору, навмисні шкідливі дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання цих робіт, але при цьому, Сторони повинні вжити всіх заходів до взаємного запобігання майновим та фінансовим втратам.


^ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами та діє до встановленого п. 2.1. строку укладення договору купівлі-продажу квартири (будинку) між Продавцем та Покупцем.

6.2. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному у кожної із сторін.

6.3. Додаткові умови:__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ ПІДПИСИ СТОРІН:


ПРОДАВЕЦЬ(І)


ПОКУПЕЦЬ

П.І.Б.___________________________

________________________________

П.І.Б._____________________________

__________________________________П.І.Б.___________________________

________________________________

П.І.Б.___________________________

________________________________


Продавець отримав гарантійну суму, передбачену п. 2.1. цього Договору, в присутності представників ТОВ “______________”.


Представник ТОВ “______________” ________________________________________

Продавцем передані представнику ТОВ “______________” правовстановлюючі документи для підготовки Договору купівлі-продажу.


Перелік документів ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Продавець______ ____________________________(____________________________)


Представник ТОВ “_____________” ___________________(_____________________)