asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 3

до Положення про порядок

управління об'єктами спільної

власності територіальних громад

сіл, селищ, міст Рівненської області

 

 

 

ТИПОВИЙ СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)
«(назва установи(закладу)»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(нова редакція)

(назва населеного пункту де знаходиться установа (заклад) –

(рік затвердження статуту)
1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ) «назва установи (закладу)» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Установа чи Заклад).

Установа (Заклад) є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Установа (Заклад) є правонаступником усіх прав та обов'язків __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(якої установи (закладу) і ким вона (він) була (в) заснована (ий) і зареєстрованої (ого) ____________________________________ (де, ким і коли).

1.2. Власником Установи (Закладу) є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.3. Установа (Заклад) керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства (назва міністерства) України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Установа (Заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Установа (заклад) набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Установи (Закладу) здійснює Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Установа (Заклад) є комунальним закладом та фінансується з обласного бюджету.

1.7. Установа (Заклад) самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Установа (Заклад) не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Установи (Закладу).

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Установи (Закладу). Установа (Заклад) не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Установа (Заклад) має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах.

1.11. Найменування Установи (Закладу):

- повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА (ЗАКЛАД) «назва установи (закладу)» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

- скорочене: КУ (З) «скорочена назва установи (закладу)».

1.12. Юридична адреса: індекс, назва населеного пункту де знаходиться установа (заклад), назва вулиці, номер будинку, назва району, назва області.

^ 2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

2.1.  Установа (Заклад) створена з метою_________________________

________________________________________________________________.

2.2.  Основним завданням Установи (Закладу) є:

________________________________________________________________

________________________________________________________________.

2.3. Предметом діяльності Установи (Закладу) є:

________________________________________________________________

________________________________________________________________.

2.4.   Установа (Заклад) може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Установа може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Установа (Заклад) формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Установа (Заклад) має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Установу (Заклад) завдань, зобов’язань Установа (Заклад) має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

^ 3. МАЙНО  УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

3.1. Майно Установи (Закладу) становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Установи (Закладу).

3.2. Майно Установи (Закладу) є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Установою (Закладом) на праві оперативного управління.

3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Установа (Заклад) здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Установи (Закладу) є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
^ 4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

4.1. Установа (Заклад) зобов'язана виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

4.2. Установа (Заклад) не має права безоплатно передавати належне їй (йому) майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Установа (Заклад) має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

4.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Установа (Заклад) у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

4.5.  Установа (Заклад) не має в своєму складі інших юридичних осіб.

4.6. Відносини Установи (Закладу) з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.7.  Установа (Заклад) має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Установа (Заклад) має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

4.8. Установа (Заклад), відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

4.9. Установа (Заклад) повинна погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку.

4.10. Установа (Заклад) щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

4.11. Установа (Заклад) веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

4.12. Установа (Заклад) забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

4.13 Установа (Заклад) провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

4.14. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Установа (Заклад) може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.
^ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

УСТАНОВОЮ (ЗАКЛАДОМ) ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

5.1. Органом управління Установою (Закладом) є Рівненська обласна рада.

5.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- призначення (погодження призначення) та звільнення керівника у випадку передбаченому законом;

- визначення основних напрямків діяльності Установи (Закладу);

- затвердження та внесення змін до Статуту Установи (Закладу);

- розпорядження основними засобами Установи (Закладу);

- прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику, заставу, оренду;

- прийняття рішення про припинення діяльності Установи (Закладу), її (його) ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

- затвердження звітів про виконання Установою (Закладом) своїх планів роботи;

- погодження штатного розпису Установи (Закладу) в установленому порядку;

- погодження кошторису Установи (Закладу) в установленому порядку;

- здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Установою (Закладом).

5.2.1. Установа (Заклад) визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.
^ Керівник Установи (Закладу)
5.3. Керівництво поточною діяльністю Установи (Закладу) здійснює ___________(назва посади), (далі – Керівник), який призначається Власником.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

5.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

5.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

5.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи (Закладу), несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи (Закладу) відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України.

5.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Установи (Закладу), з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

5.8. До компетенції Керівника відноситься:

5.8.1. забезпечення Статутної діяльності Установи (Закладу);

5.8.2. вирішення поточних питань роботи Установи (Закладу);

5.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

5.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

5.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

5.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Установи (Закладу);

5.8.7. укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Установи (Закладу);

5.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Установи (Закладу);

5.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Установи (Закладу);

5.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

5.8.11. розпоряджається коштами та майном Установи (Закладу) відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

5.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи (Закладу) згідно з чинним законодавством України;

5.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Установи (Закладу), посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

5.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

5.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Установи (Закладу);

5.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Установи (Закладу) згідно вимог Кодексу законів про працю України;

5.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Установи (Закладу);

5.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Установи (Закладу);

5.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

5.9. При здійсненні діяльності Установи (Закладу) Керівник забезпечує:

5.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Установи (Закладу);

5.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Установи (Закладу);

5.9.3. Розробку структури та штатного розпису Установи (Закладу) та подає їх на затвердження до Рівненської обласної ради;

5.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Установі (Закладі);

5.9.5. Виконання Установою (Закладом) у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

5.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Установи (Закладу) та здійснює контроль за їх виконанням.

5.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Установи (Закладу) в межах чинного законодавства України.

5.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

5.13. Керівник та головний бухгалтер Установи (Закладу) несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

5.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Установа (Заклад) у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

^ 6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

6.1. Трудовий колектив Установи (Закладу) складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

6.2. Трудовий колектив Установи (Закладу) формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

6.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Установи (Закладу), їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Установи (Закладу) та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

6.6. Установа (Заклад) в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

 

^ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

7.1. Контроль за діяльністю Установи (Закладу) здійснює Рівненська обласна рада.

7.2. Відносини Установи (Закладу) з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

7.3. На вимогу Власника, Установа (Заклад) зобов'язана (ий) проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
^ 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

8.1. Діяльність Установи (Закладу) припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

8.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

8.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Установи (Закладу) (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Установи (Закладу) відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Установи (Закладу) може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

8.5. У разі злиття Установи (Закладу) з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

8.6. У разі приєднання Установи (Закладу) до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Установи (Закладу) - до неї (нього) переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

8.7. У разі поділу Установи (Закладу), усі її (його) майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

8.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Установи (Закладу).

8.9. У разі перетворення Установи (Закладу) в іншу юридичну особу усі її (його) майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

8.10. Установа (Заклад) може бути ліквідована (ий):

- за рішенням Рівненської обласної ради;

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.11. Установа (Заклад) є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.