asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

до Положення про порядок

управління об'єктами спільної

власності територіальних громад

сіл, селищ, міст Рівненської області

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ

з керівником підприємства, закладу, установи та організації,

що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міст Рівненської області
м. Рівне «___»___________20__ р.
Рівненська обласна рада в особі ___________________________________________з однієї сторони, та громадянин,__________________________________________________

іменований далі «Керівник», з другої сторони, уклали цей Контракт про таке:

_____________________________________________________________________________ призначається на посаду _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ на термін з _______________________________ по ________________________________.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим Контрактом Керівник зобов'язується здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, закладом, установою, організацією (далі - підприємство) забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а Рівненська обласна рада зобов'язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

2. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником та Рівненською обласною радою.

3. Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків, визначених Статутом (Положенням) підприємства та іншими нормативними актами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний Рівненській обласній раді у межах, встановлених законодавством, Статутом (Положенням) підприємства та цим Контрактом.
ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом (Положенням) підприємства та цим Контрактом.

7. Керівник підприємства зобов’язується щорічно до 01 листопада подавати на погодження Рівненській обласній раді програму розвитку підприємства комунального підприємства. Кошторис, фінансовий план, штатний розпис та структура підприємства, установи, закладу погоджуються з постійними профільними комісіями обласної ради.

8. Керівник підприємства за річними підсумками фінансово-господарської діяльності в термін до 01 березня подає Рівненській обласній раді звіт за минулий рік відповідно до плану діяльності підприємства, установи, закладу. У разі невиконання передбачених річним планом діяльності показників, обласна рада вирішує питання щодо доцільності перебування керівника на займаній посаді.

9. Керівник зобов'язується:

9.1. виконувати та забезпечувати виконання рішень Рівненської обласної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, розпоряджень голови обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, прийнятих у межах компетенції;

9.2. неухильно дотримуватись вимог Статуту (Положення) та цього Контракту;

9.3. забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Керівником, чинному законодавству, Статуту (Положенню) та рішенням обласної ради;

9.4. забезпечувати своєчасне подання підприємством, звітності, яка передбачена чинним законодавством України, Статутом (Положенням) та цим Контрактом;

9.5. забезпечувати ефективне використання і зберігання закріпленого за закладом майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу;

9.6. вживати заходів щодо ефективного за призначенням використання, збереження та відновлення закріплених за закладом на праві оперативного управління (господарського відання) основних засобів;

9.7. забезпечувати дотримання закладом санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, законодавства про працю;

9.8. забезпечувати раціональне та цільове використання затверджених бюджетних коштів, що передбачені на утримання підприємства;

9.9. вживати заходів щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць та недопущення заборгованості з неї;

9.10. забезпечувати виконання планових показників діяльності очолюваного закладу;

9.11. подавати на погодження до обласної ради кошторис, фінансовий план, штатний розпис та структуру підприємства;

9.12. погоджувати з головою обласної ради відпустки та закордонні відрядження;

9.13. забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення, колективного договору закладу та виконання його вимог;

9.14. забезпечувати раціональний добір працівників;

9.15. укладати трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства України. Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

9.16. при укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом (Положенням) підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства;

9.17. дотримуватися установлених законодавством граничних сум витрат на придбання (оренду) автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів тощо;

9.18. відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини згідно з законодавством;

9.19. затверджувати положення про структурні підрозділи підприємства, посадові інструкції та інші внутрішні нормативні документи, що мають системний характер;

9.20. забезпечувати створення умов праці на підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства;

9.21. забезпечувати дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку;

9.22. постійно підвищувати рівень своїх знань та кваліфікації, необхідних для виконання своїх обов'язків;

9.23. повідомляти Рівненську обласну раду про виявлені недоліки в роботі підприємства;

9.24. здійснювати усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів до закінчення строку дії цього Контракту, а також передати справи новопризначеному керівнику в останній день строку Контракту. А у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Керівника, визначеному у встановленому порядку. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани, програми тощо), передачі печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у Керівника, чекової книжки, службового посвідчення. Передача оформляється підписанням акту приймання – передачі;

9.25. виконувати інші завдання, що покладаються на Керівника.

10. Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, представляти його (її) на всіх підприємствах, закладах, в установах та організаціях;

- укладати від імені підприємства господарські та інші угоди;

- видавати від імені підприємства доручення;

- відкривати від імені підприємства рахунки в банках;

- розпоряджатися коштами підприємства в установленому порядку;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення;

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Рівненською обласною радою, Статутом (Положенням) підприємства і цим Контрактом до компетенції Керівника.

11. Рівненська обласна рада має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством.

12. Рівненська обласна рада

- звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

- притягає Керівника до дисциплінарної відповідальності;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна.

ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

13. За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові підприємства нараховується заробітна плата.

13.1. Заробітна плата Керівника підприємства складається з:

13.1.1. посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством;

13.1.2. щомісячної премії в розмірі _______ відсотків від посадового окладу. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельними наслідками з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

Премія не нараховується також у разі:

- відсутності прибутку за звітний період (для суб’єктів господарювання);

- наявності заборгованості із заробітної плати працівникам;

За невиконання або неналежне виконання Керівником обов'язків, передбачених цим Контрактом, погіршення виробничо-фінансової діяльності підприємства у звітному періоді, порушення трудової та виконавчої дисципліни Рівненська обласна рада має право розірвати Контракт з Керівником.

Максимальний розмір премії не може перевищувати розміру посадового окладу Керівника.

Преміювання здійснюється за фактично відпрацьований час. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, відряджень, період підвищення кваліфікації премії не нараховуються та не виплачуються.

13.1.3. доплати ____________________ у розмірі____ гривень (відсотків);

(вид доплати)

13.1.4. надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _______ відсотків до посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки і доплати скасовуються або зменшуються головою Рівненської обласної ради, крім обов’язкових надбавок чи доплат, передбачених чинним законодавством.

14. Керівникові підприємства можуть виплачуватись:

- винагорода за підсумками роботи за рік;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві Положення;

15. Керівникові підприємства надається щорічна оплачувана відпустка згідно чинного законодавства. Оплата відпустки провадиться відповідно до середнього заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому чинним законодавством України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
^ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Контрактом.

17. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
^ V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

18. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

19. Цей Контракт припиняється:

- у разі закінчення терміну його дії;

- за згодою Сторін;

- до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених пунктами 25, 26 цього Контракту;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Контрактом.

20.Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Рівненської обласної ради до закінчення терміну його дії:

- у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків, покладених на нього цим Контрактом та Статутних завдань;

- у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених Контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і таке інше);

- у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

- у разі непогодження з Рівненською обласною радою кошторисів доходів і видатків підприємства;

- у разі невиконання плану діяльності підприємства, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області про виконання показників використання майна і прибутку підприємства;

- за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства України з питань охорони праці;

- у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

- у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

- у разі неподання Рівненській обласній раді щорічного звіту про результати виконання показників;

- у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

- з інших підстав.

21. Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення терміну його дії:

- у випадку систематичного невиконання Рівненською обласною радою обов'язків за Контрактом чи прийняття нею рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства:

- у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за Контрактом, та з інших поважних причин.

- якщо розірвання цього Контракту проводиться на підставах, встановлених у цьому Контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 КЗпП України.

22. Керівник подає Рівненській обласній раді звіт про виконання цього Контракту не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну дії Контракту (крім контрактів, які укладені строком до трьох місяців).

23. Протягом двох останніх місяців строку дії, даний Контракт може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін. Якщо така угода до дня закінчення дії Контракту не буде укладена, Контракт вважається припиненим.

^ VІ. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

24. Цей Контракт діє з «___»___________20__ року до «___»__________20__ року.

25. Особливі умови Контракту:

Питання, що не врегульовані Контрактом, вирішуються головою обласної ради, згідно чинного законодавства України.
^ VІІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

26. Відомості про підприємство, установу, організацію:

Повна назва ________________________________________________

Адреса _____________________________________________________

Розрахунковий рахунок № ____________________________________

27. Рівненська обласна рада

Повна назва ________________________________________________

Адреса _____________________________________________________

28. Відомості про Керівника:

Домашня адреса _____________________________________________

Домашній телефон___________________________________________

Паспорт___________________________________________________

29. Цей Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.


Голова Рівненської обласної ради Керівник