asyan.org
добавить свой файл
1

Про затвердження Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску


Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 січня 2005 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2005 р. за N 267/10547

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 397 "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2004 за N 1238/9837, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 398 "Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2004 за N 1239/9838, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

^ Голова Комісії 

А. Балюк  


Протокол засідання Комісії
від 26 січня 2005 р. N 1  


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 січня 2005 р. N 21

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2005 р. за N 267/10547 


^

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску


1. Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 397 "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2004 за N 1238/9837, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 398 "Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2004 за N 1239/9838, інших нормативно-правових актів України.

Цим Положенням встановлюється порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій або про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму.

2. Порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій та порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму визначаються нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Відповідно до цього Положення заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами, які відповідно до повноважень, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрували випуск акцій емітента, щодо якого прийнято рішення про переведення в іншу форму (далі - реєструвальний орган).

4. Для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій акціонерне товариство не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття такого рішення подає до реєструвального органу:

1) заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у зв'язку зі зміною форми випуску акцій (додаток 1);

2) протокол або засвідчену підписом керівника та печаткою емітента копію протоколу, або засвідчений підписом керівника та печаткою емітента витяг з протоколу (протокол, його копія, витяг з протоколу повинні бути пронумеровані та прошнуровані) рішення загальних зборів акціонерів товариства про переведення випуску акцій, випущених у бездокументарній формі, у документарну форму випуску іменних акцій, що містить такі відомості:

повне найменування емітента та його місцезнаходження;

дані про обраного емітентом реєстратора (повне найменування, місцезнаходження, серія, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі якщо ведення реєстру власників іменних цінних паперів емітента здійснюватиме реєстратор) або інформацію про ліцензію, видану емітенту на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, із зазначенням серії, номера та дати видачі ліцензії (у разі якщо емітент самостійно здійснюватиме ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів);

дані про випуск акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми, із зазначенням реєстраційного номера випуску;

кількість та відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

кількість та відсоток голосів акціонерів, які приймають рішення про зміну форми випуску акцій;

3) примірники одного з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та місцевої преси за місцезнаходженням акціонерного товариства з опублікованим згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомленням про скликання загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної форми в документарну форму випуску іменних акцій;

4) довідку, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою емітента, яка свідчить про персональне повідомлення усіх акціонерів способом, визначеним у статуті товариства, про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняте рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної форми в документарну форму випуску іменних акцій;

5) примірник одного з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з опублікованим згідно з вимогами пункту 1.3 Положення про порядок переведення випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 397, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2004 за N 1238/9837, повідомленням про переведення випуску акцій з бездокументарної форми в документарну форму випуску іменних акцій;

6) довідку, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою емітента, яка свідчить про персональне повідомлення усіх власників акцій про переведення випуску акцій з бездокументарної форми в документарну форму випуску іменних акцій способом, визначеним при прийнятті рішення про переведення випуску акцій з бездокументарної форми в документарну форму випуску іменних акцій;

7) копію статуту емітента або змін до статуту щодо розміру статутного капіталу, кількості, номінальної вартості, типу (іменні, на пред'явника) та категорії акцій (прості, привілейовані);

8) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, форма якого змінюється.

5. Для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму акціонерне товариство не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття такого рішення подає до реєструвального органу:

1) заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у зв'язку зі зміною форми випуску акцій (додаток 1);

2) протокол або засвідчену підписом керівника та печаткою емітента копію протоколу, або засвідчений підписом керівника та печаткою емітента витяг з протоколу (протокол, його копія, витяг з протоколу повинні бути пронумеровані та прошнуровані) рішення загальних зборів акціонерів товариства про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму, що має містити такі відомості:

повне найменування емітента та його місцезнаходження;

реквізити випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми, із зазначенням реєстраційного номера випуску;

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми (повне найменування, місцезнаходження, серія, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів);

реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (повне найменування, місцезнаходження, серія, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

кількість та відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

кількість та відсоток голосів акціонерів, які приймають рішення про зміну форми випуску акцій;

3) примірники одного з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та місцевої преси за місцезнаходженням акціонерного товариства з опублікованим згідно з вимогами статті 43 Закону України "Про господарські товариства" повідомленням про скликання загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми в бездокументарну форму;

4) довідку, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою емітента, яка свідчить про персональне повідомлення усіх акціонерів способом, визначеним у статуті товариства, про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми в бездокументарну форму;

5) копію статуту емітента або змін до статуту щодо розміру статутного капіталу, кількості, номінальної вартості, типу (іменні, на пред'явника) та категорії акцій (прості, привілейовані);

6) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, форма якого змінюється.

6. Реєструвальний орган здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій при зміні їх форми випуску протягом 15 календарних днів із дати подання заяви та всіх необхідних документів.

При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій нової форми випуску емітент повертає до реєструвального органу оригінали свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, форма випуску яких змінена.

7. Відмова в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій при зміні їх форми випуску складається у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам цього Положення;

2) відсутності будь-якого з документів, визначених у пункті 4 або 5 цього Положення.

Інші причини не можуть бути підставами для відмови в заміні свідоцтва.

8. Рішення про відмову в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій при зміні їх форми випуску оформлюється у вигляді Розпорядження про відмову у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій при зміні їх форми випуску із зазначенням підстав для відмови згідно з додатком 2 і підписується уповноваженою особою реєструвального органу.

9. У разі відмови в заміні свідоцтва усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

10. Відповідальність за достовірність даних, наведених у документах, які подаються до реєструвального органу для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій при зміні їх форми випуску, несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

 

^ Начальник управління
корпоративних фінансів 

 
А. Борисенко  


Додаток 1
до Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 200_ р.
       (дата подання заяви) 
^

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у зв'язку зі зміною форми випуску акцій


Найменування та вид акціонерного товариства 

  

Код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Телефон, факс 

  

Поточний рахунок 

  

Розмір статутного капіталу 

  

Сумарна номінальна вартість випуску акцій, форма якого змінюється 

  

Кількість за типами та категоріями 

  

Номінальна вартість 

  

Попередня форма випуску акцій 

  

Нова форма випуску акцій  

  

Дата прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про зміну форми випуску 

  ____________
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

   


Додаток 2
до Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
^

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N   - В - ЗС


м. ____________ 

"___" ____________ 200_ р. 

        Уповноважена особа, начальник управління корпоративних фінансів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку/начальник __________________ територіального управління Комісії -
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________ та відповідно до наданих документів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування емітента цінних паперів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) у зв'язку зі зміною форми випуску акцій

встановив:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

        Враховуючи вищевикладене та на підставі пункту  7 Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.2005 N 21,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

        Відмовити ________________________________________________________________________
                                                                               (найменування емітента цінних паперів)
в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) у зв'язку зі зміною форми випуску акцій. ____________
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  ____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009