asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет


ЩОДЕННИК КУРАТОРА

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

201__ – 201__ навчальний рік

Куратор:

ЗМІСТ


І РОЗДІЛ

НОРМАТИВНА БАЗА ВИКОНАННЯ КУРАТОРОМ ХНАДУ

ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ……………………………………………...........

 1. Організаційні документи………………………………………………....

 2. Положення про куратора академічної групи……………………...........

2.1. Загальні положення………………………………………….....

2.2. Обов’язки куратора…………………………………………….

2.3. Права куратора………………………………………………....

2.4. Оцінювання роботи куратора та форми звітності….………...

 1. Пам’ятка куратора………..…………………………………………….....


ІІ РОЗДІЛ

^ ОСНОВНА ІНФОРМАТИВНА БАЗА ПРО АКАДЕМІЧНУ ГРУПУ

 1. Загальноінформативний список групи…….……………………………

 2. Список активу групи……………………………………………….…….

 3. Соціометрія групи………………………………………………….…….

3.1. Постійне місце проживання…………………………………..

3.2. Тимчасове місце проживання (гуртожиток)…………………

3.3. Матеріальне забезпечення…………………………………….

3.4. Склад сім’ї……………………………………………………...

3.5. Стан здоров’я…………………………………………………...

3.6. Дні народження студентів за місяцями……………………….

3.7. Університетські династії………………………………………

 1. Психолого-педагогічна карта групи………………………………..........

 2. План куратора групи……………………………………………………...

  1. Організаційна робота…………………………………………………..…

  2. Інформаційна робота…………………………………………………..….

  3. Виховна робота…………………………………………………………....


ІІІ РОЗДІЛ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ..............


І РОЗДІЛ

^ НОРМАТИВНА БАЗА ВИКОНАННЯ КУРАТОРОМ ХНАДУ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Свою роботу куратор академічної групи здійснює відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р., «Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців» (наказ МОН України № 48 від 20.01.2004 р.), Статуту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, «Положення про організацію навчального процесу в ХНАДУ», Правил внутрішнього розпорядку в ХНАДУ, «Положення про студентський гуртожиток», «Положення про куратора академічної групи в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті».
^ 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Куратор студентської групи (далі – куратор) – особа, яка організовує систему відносин в групі через різні види виховної діяльності і відповідає за виховну роботу перед керівництвом факультету, університету. Кураторство є одним із головних стратегічних напрямів виховної роботи в університеті.

1.2. Куратор здійснює виховний вплив на студентську молодь шляхом проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів, залучення студентів до самовиховання; сприяє встановленню доброзичливих, етичних, правових стосунків серед студентства; виступає посередником у стосунках між студентом і професорсько-викладацьким складом, керівництвом факультету/університету.

1.3. Куратор призначається розпорядженням декана з числа професорсько-викладацького складу з урахуванням педагогічних навичок та особистісних якостей. Кандидатуру куратора подає завідувач кафедри за результатами обговорення на засіданні кафедри.

Куратор призначається, як правило, на поточний навчальний рік. Декани факультетів, завідувачі кафедр та сумісники кураторами не призначаються.

1.4. Куратор у своїй діяльності керується Статутом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Концепцією виховної роботи в університеті та цим Положенням.

Організаційно-виховну роботу зі студентами куратор здійснює згідно з планом, обговореним у групі і затвердженим на засіданні кафедри. План складається відповідно до загально університетського, факультетського й кафедрального планів виховної роботи.

1.5. Куратор безпосередньо підпорядкований завідувачеві кафедри, який здійснює поточний контроль за діяльністю кураторів своєї кафедри; в організації виховного процесу кураторам допомагає відповідальний за виховну роботу кафедри.

1.6. Загальне керівництво роботою кураторів, систематичний контроль за її виконанням і координацію кураторських заходів на факультеті здійснює заступник декана з виховної роботи.

1.7. Робота куратора в академічній групі зараховується в загальне навантаження і відображається в індивідуальному плані викладача.

1.8. Куратор планує свою роботу, враховуючи рівень підготовки до навчального процесу, здібностей, інтересів, соціальних умов життя студентів своєї групи.
^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ КУРАТОРА

Куратор зобов'язаний:

2.1. Постійно поповнювати свої знання з основ педагогіки, психології, філософії, анатомії, фізіології, гігієни, теорії та методики виховання різновікових категорій людей; відвідувати лекції, семінари, тренінги, організовані для кураторів університету.

2.2. Формувати національну свідомість майбутньої інтелектуальної еліти держави, виховувати повагу до історії та культури рідного народу, його мови, традицій і звичаїв; підвищувати духовну культуру студентів; розвивати соціальну активність молоді; забезпечувати можливість самореалізації студентів; сприяти зміцненню фізичного та психічного здоров'я студентів, їх професійному розвитку. Виховувати у студентів почуття гордості за свій університет, інтерес та повагу до його історичних та сучасних традицій, формувати відповідальність за збереження майна в аудиторіях та гуртожитках.

2.3. Вчасно готувати, виносити на затвердження кафедри і подавати (не пізніше 15 вересня) заступникові декана з виховної роботи план кураторської роботи на навчальний рік.

2.4. Відвідувати збори кураторів факультету/університету.

2.5. Регулярно проводити збори (кураторські години) з групою.

2.6. Періодично (відповідно до графіка) відвідувати гуртожиток з метою допомоги його мешканцям у вирішенні соціально-побутових, санітарно-гігієнічних проблем; дізнаватися про поточний стан справ у гуртожитку; вивчати та аналізувати інформацію, що надходить від студентської ради гуртожитку або від студентів, інформувати про неї заступника декана з виховної роботи.

2.7. Мати соціометричну інформацію (сімейний стан, стан здоров'я, матеріальний добробут сім'ї, інтереси, здібності) про кожного студента групи в період його навчання на факультеті/в університеті.

Вести «Щоденник куратора академічної групи», в якому фіксувати персональні дані про студентів групи, їхню академічну успішність і навчальну дисципліну, участь у громадському житті, а також план виховної роботи групи і хід його виконання.

Дотримуватися морально-етичних норм під час спілкування зі студентами і не допускати розповсюдження конфіденційної інформації, що стосується студентів групи.

2.8. Вести індивідуальну виховну роботу з кожним студентом групи, особливо зі студентами, які отримують незадовільний рейтинг та мають низький середній бал, виявляти причини порушення вимог навчального процесу.

2.9. Контролювати роботу старости групи.

2.10. Своєчасно інформувати керівництво факультету/університету про проблемні ситуації у академічній групі.

2.11. Ознайомлювати студентів групи з дотичними до них наказами, розпорядженнями державних органів, керівництва університету, факультету/університету; визначити заходи щодо виконання наказів та розпоряджень і контролювати виконання цих заходів.

2.12. Брати участь в організації та проведенні загальних масових заходів (фестивалів, конкурсів тощо), передбачених у плані виховної роботи факультету/університету. Підтримувати талановитих студентів своєї академічної групи і забезпечувати їхню участь у факультетських та загальноуніверситетських культурно-масових заходах, своєчасно інформувати студентів своєї групи про заходи, що відбуваються у громадському житті університету.

2.13. Скеровувати студентів до активної участі в студентському самоврядуванні. Допомагати студентському активу в організаційній роботі.

2.14. Залучати студентів до науково-дослідної, культурно-масової, спортивної роботи. Ініціювати, організовувати, рекомендувати проведення виховних заходів (зустрічі з визначними діячами науки, освіти, культури; екскурсії до всенародних святинь; відвідання музеїв, театрів, кінотеатрів, виставок та інших культурних осередків; проведення конференцій, круглих столів, диспутів і дискусій і т. ін.), учасниками яких є студенти групи.

2.15. Залучати до співробітництва фахівців різних галузей (охорони здоров’я, культури, спорту та ін.), які можуть допомогти в організації виховної роботи в групі.

2.16. Контролювати та оцінювати участь студентів у громадському житті (відображати оцінку громадської діяльності студентів у своїх звітах).

2.17. Підтримувати зв'язок із батьками студентів, у разі потреби інформувати їх про неналежне відвідування занять, порушення правил внутрішнього розпорядку університету і результати рейтинг-контролю.
^ 3. ПРАВА КУРАТОРА

Куратор має право:

3.1. Самостійно обирати форми, методи, педагогічні прийоми роботи з групою.

3.2. За погодженням із групою вносити пропозиції про призначення та звільнення старости групи.

3.3. Разом з групою визначати час і місце проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів.

3.4. Отримувати в деканаті інформацію, що стосується академічної успішності і навчальної дисципліни студентів своєї групи. Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального навчального плану студента.

3.5. Брати участь в обговорені та вирішенні всіх питань, що стосуються студентів групи (призначення стипендії, надання соціальної стипендії, надання місця в гуртожитку, складання характеристик (резюме), переведення на інший факультет, відрахування з університету тощо).

3.6. У разі потреби (за погодженням із деканом/заступником декана з виховної роботи факультету) відвідувати навчальні заняття підопічної групи, бути присутнім на засіданні комісії під час ліквідації академічної заборгованості студентом.

3.7. Залучати до виховних заходів студентів з інших груп, зокрема магістрів, і відображати їх участь у своєму звіті.

3.8. Звертатися до заступника декана з виховної роботи з пропозиціями щодо удосконалення виховної роботи та удосконалення умов навчання і побуту студентів. Якщо виникає потреба, то брати участь у складанні та затвердженні характеристик на студентів групи.

Виступати перед адміністрацією факультету з пропозиціями щодо заохочення студентів групи за успіхи у навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі.

Виступати перед адміністрацією факультету та студмістечка з пропозиціями про накладання на студентів стягнень за порушення ними навчальної і трудової дисципліни, громадського порядку тощо.

3.9. Куратор має право повідомляти батьків студента про порушення ним Правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність, а також висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання й виховання дітей.

3.10. Брати участь в університетському, обласному та всеукраїнському конкурсах на кращу академічну групу та кращого куратора, одержуючи за це матеріальні та моральні заохочення.
^ 4. ОЦІНКА РОБОТИ КУРАТОРА ТА ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

4.1. Оцінюють роботу куратора завідувач кафедри і керівництво факультету на підставі:

- аналізу навчальної та громадської діяльності групи (успішність, дисципліна, участь студентів у громадському житті);

- активності куратора у вирішенні навчально-виховних питань;

- звітів куратора;

- результатів анкетування студентів.

4.2. Питання виховної роботи кураторів є обов’язковим пунктом порядку денного засідання кафедри один раз на семестр.

4.3. У кінці кожного семестру куратори звітують про виконану роботу на засіданні кафедри і подають заступникові декана з виховної роботи детальний письмовий звіт (із зазначенням змісту, методів, форм роботи, часу проведення заходу, списку виконавців і учасників).

4.4. Куратор може бути запрошений для звіту про свою роботу на засідання кураторів чи вчену раду університету.

4.5. Якість роботи куратора враховується під час вирішення питання обрання/переобрання на посаду чи подання на вчене звання.

4.6. Виконання обов’язків куратора неодмінно враховується під час визначення різних видів заохочення співробітників.

4.7. Органи студентського самоврядування можуть ставити питання про заміну куратора у випадку, якщо куратор неналежним чином виконує свої обов’язки, не має авторитету.

4.8. За недобросовісне виконання своїх обов’язків куратор може бути відсторонений від кураторської діяльності.

^ 3. ПАМ’ЯТКА КУРАТОРА
Виховна робота в академічній групі багатогранна і різноманітна, що вимагає певних якостей від куратора. Куратор повинен бути людиною, яка до фанатизму віддана своїй праці та має високий рівень авторитету і поваги серед студентської молоді, людиною винахідливою і цікавою. Лише ці якості дають можливість бути лідером у групі і проводити ефективно виховні заходи щодо формування високих моральних якостей у вихованців, чіткої життєвої позиції, правильного світогляду.

Претендуючи на роль вихователя, куратор академічної групи повинен завжди пам’ятати про таке:

 • необхідно чітко уявляти свою роль у формуванні свідомості студентів;

 • байдужість – найбільше зло у виховному процесі;

 • група завжди чимось схожа на куратора, в ній віддзеркалюються перемоги і невдачі самого куратора;

 • куратор повинен сам бути добре вихованою людиною і цікавою особою для студентів;

 • повага студентів до куратора будується на взаємоповазі;

 • уміло організований актив групи – велика запорука успіху всієї групи;

 • коли куратор групи працює без вогника, його робота стає нудною і одноманітною;

 • пошук нового – це головне в педагогічній роботі;

 • провести кураторську годину не легше, ніж заняття, вона потребує також достатньої підготовки;

 • виховувати студентів потрібно так, щоб вони не відчували, що їх виховують;

 • не можна лізти в душу студента, якщо він цього не бажає;

 • практика засудження проступків, як правило, ефекту не дає, а дає ефект створення системи загальних цінностей і норм поведінки в групі;

 • значущість роботи куратора визначає ставлення до неї;

 • актив групи буде відігравати значну роль лише за умови надання йому необхідних владних повноважень і самостійності;

 • як не пояснюйте, як не вимагайте, але коли немає власного позитивного прикладу, важко домогтися позитивних результатів у вихованні;

 • не забувайте хвалити на людях, а робити зауваження наодинці;

 • форма покарання повинна відповідати величині порушення;

 • використовуючи методи схвалення і покарання, потрібно бути максимально об'єктивним;

 • дотримання дисципліни – запорука успішної групи;

 • вміло організована взаємодопомога в групі варта більшого, ніж прочитані нотації;

 • форми вимог урізноманітнюйте і не зводьте лише до сліпого виконання волі куратора групи;

 • прохання – одна із найефективніших форм вимог;

 • активна позиція куратора групи формує активну позицію студентської молоді, байдужість – призводить до байдужості і безвідповідальності;

 • непомічене порушення в навчальній дисципліні є підґрунтям для наступного порушення;

 • вимоги до норм поведінки у навчальному закладі повинні ставити до всіх однакові. В іншому випадку виховна робота куратора групи зводиться нанівець;

 • незадовільна дисципліна на занятті – це, перш за все, ознака недобросовісного ставлення викладача до виконання своїх посадових обов'язків;

 • часто порушення дисципліни студентами провокує сам викладач своєю нетактовною поведінкою;

 • чистота й охайність у навчальних приміщеннях впливає на дисципліну не менше, ніж слово викладача й куратора;

 • не буває поганих груп, буває поганий куратор.ІІ РОЗДІЛ

^ ОСНОВНА ІНФОРМАТИВНА БАЗА ПРО АКАДЕМІЧНУ ГРУПУ

 1. Загальноінформативний список групи.

 2. Список активу групи.

 3. Соціометрія групи.

  1. Постійне місце проживання.

  2. Тимчасове місце проживання (гуртожиток).

  3. Матеріальне забезпечення.

  4. Склад сім’ї.

  5. Стан здоров’я.

  6. Дні народження студентів за місцями.

  7. Університетські династії.

 4. Психолого-педагогічна карта групи.

 5. План куратора групи.

  1. Організаційна робота.

  2. Інформаційна робота.

  3. Виховна робота.


^ 1. ЗАГАЛЬНОІНФОРМАТИВНИЙ СПИСОК ГРУПИ


Прізвище, ім’я, ім’я по батькові студента

Дата народження

Мобільний телефон

Ім’я, по батькові батьків студента, мобільні телефони

Номер кімнати в гуртожитку


^ 2. СПИСОК АКТИВУ ГРУПИ


Назва посади

Прізвище, ім’я, ім’я

по батькові студента

Староста групи
^ Заступник старости групи
Профорг
Відповідальний за культурно-масову роботу
^ Відповідальний за спортивно-масову роботу
Відповідальний за наукову роботу


^ 3. СОЦІОМЕТРІЯ ГРУПИ
1. Постійне місце проживання
Області, райони, м. Харків

Кількість студентів

^ 2. Тимчасове місце проживання (гуртожиток)

Загальна кількість студентів, які мешкають у гуртожитку – _____осіб (___студентів і ___студенток)

^ Прізвище, ім’я, ім’я по батькові студента

Номер кімнати

1
гурт. № , кімната №

2
гурт. № , кімната №

3
гурт. № , кімната №

4
гурт. № , кімната №

5
гурт. № , кімната №

6
гурт. № , кімната №

7
гурт. № , кімната №

8
гурт. № , кімната №

9
гурт. № , кімната №

10
гурт. № , кімната №

11
гурт. № , кімната №

12
гурт. № , кімната №^ 3. Матеріальне забезпечення


Оцінна характеристика матеріального забезпечення

Кількість осіб

Високе
Середнє
Низьке

4. Склад сім’ї


^ Батько і мати

Одна мати

Один батько

Сирота без родичів

Сирота з родичами^ 5. Стан здоров’я

Добрий – (кількість осіб)

Слабкий – (кількість осіб)

Інвалідність – (кількість і прізвища осіб)


^ Основні захворювання

Кількість осіб

Примітки

ЗірНервова системаСерцеві захворюванняОргани травленняОпорно-рухові захворювання
^ 6. Дні народження студентів за місяцями


Місяць року

День народження

^ Прізвища студентів

Мобільний телефон

Січень


Лютий


Березень


Квітень


Травень


Червень


Липень


Серпень


Вересень


Жовтень


Листопад


Грудень


^ 7. Університетські династії


Прізвище, ім’я, ім’я по батькові студента

Прізвище, ім’я, ім’я по батькові члена родини, який навчався у ХНАДУ (ХАДІ)

^ Рік закінчення ХНАДУ (ХАДІ)

Факультет, що його закінчив член родини


^ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КАРТА ГРУПИ


Психолого-педагогічна характеристика

Прізвище, ім’я студента

Студенти лідери, активісти з високою самооцінкою
Студенти, здатні до саморозвитку, зорієнтовані на соціальний успіх
Студенти з розвиненою мотивацією до успішного навчання, але зі заниженою самооцінкою
Студенти з високим рівнем самооцінки, але низьким рівнем відповідальності до себе
Студенти з низьким рівнем самооцінки і впевненості у власних здібностях
Студенти “групи ризику”

^ ПЛАН КУРАТОРА ГРУПИ _______

____________________________________________

______________________________________________

на 201__-201__ навчальний рік

Робота куратора та активу групи спрямована на організацію навчально-виховного процес і здійснення виховного впливу на студентську молодь шляхом проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів, залучення студентів до самовиховання; сприяє встановленню доброзичливих, етичних, правових стосунків серед студентства, між студентом і професорсько-викладацьким складом, керівництвом факультету.

В плані роботи передбачено проведення інформаційно-виховних годин, аналіз і контроль за навчальною діяльністю студентів та станом вивчення навчальних дисциплін, індивідуальна робота зі студентами.
Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Позначка про виконання
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1.

Вивчення складу студентів, організація активу за напрямами (навчальний, профспілковий, спортивний, творчий) та формування колективу академічної групи.2.

Підготувати пакет документів куратора, зокрема зібрати повну інформацію (сімейний стан, стан здоров’я, матеріальний добробут сім’ї, інтереси, здібності) про кожного студента групи в період його навчання на ФТС.3.

Надавати допомогу старості групи щодо оформлення і ведення документації, координувати роботу з навчальним відділом та органами студентського самоврядування.4.

Систематично здійснювати контроль за навчальним процесом. Раз на тиждень проводити кураторську годину в групі.


5.

Проводити індивідуальну роботу зі студентами, які отримують незадовільний рейтинг та мають низький середній бал, виявляти причини порушення вимог навчального процесу, за потреби проводити індивідуальну роботу з батьками таких студентів.
6.

Обговорювати результати поточного та міжсесійного контролю знань студентів.7.

Здійснюючи запис у журналі відвідувань, раз на місяць відвідувати студентів у гуртожитку з метою допомоги його мешканцям у вирішенні соціально-побутових, санітарно-гігієнічних проблем; дізнаватися про поточний стан справ у гуртожитку.8.

Проводити індивідуальні бесіди щодо побутових питань, дисципліни в гуртожитку.9.


Брати участь у виховних заходах кафедри __________, факультету ______________, університету відповідно до планів роботи, а також відвідувати факультетські інформативні збори кураторів.


10.

Здійснювати тісний контакт з викладачами, які працюють з групою.11.

Надавати допомогу старості, активу групи щодо забезпечення ефективного проведення навчально-наукової роботи, співпраці з державними, громадськими і приватними установами задля змістовного дозвілля.12.

Звітувати на засіданні кафедри ______________про виконання обов’язків куратора академічної групи ________

^

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА


1.

На кураторській годині інформувати про найважливіші політичні, економічні та культурні події в Україні та за кордоном, проводити дискусії щодо сучасних морально-етичних, правових проблем, питань культури та мистецтва, ознайомлювання студентів із фаховою літературою, молодіжною пресою.


2.

Здійснювати інформування про конкурси, гранти зі спеціальності, а також проведення науково-практичних конференцій у навчальних закладах України і міста Харкова, стимулюючи студентів до участі.


3.

Підтримувати талановитих студентів і забезпечувати їхню участь уфакультетських та загальноуніверситетських культурно-масових заходах, своєчасно інформувати студентів своєї групи про заходи, що відбуваються за планом виховної роботи факультету ________________ і ХНАДУ та у громадському житті міста.4.

Заслуховувати звіти старости та студентів про досягнення у навчанні.5.

Вивчати та аналізувати інформацію, що надходить від студентської ради гуртожитку або від самих студентів, інформувати про неї заступника декана ФТС з виховної роботи.6.

Брати участь у проведенні загальноуніверситетських Днів інформації.


ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА

1.

Участь в університетському “Посвяченні у студенти” та святкуванні загальноміського Дня першокурсника на майдані Свободи в Харкові.


2.

З метою виховання у студентів почуття гордості за свій університет, інтерес та повагу до його історичних та сучасних традицій відвідати виставковий комплекс і музей історії ХАДІ-ХНАДУ, виставковий комплекс «ХАДІ – наші досягнення», лабораторію швидкісних автомобілів.


3.

Відвідування екскурсій, художніх та книжкових виставок, творчих зустрічей із сучасними діячами культури і мистецтв.4.

Проводити приватні тематичні бесіди та зустрічі-семінари з фахівцями від психології на теми:

 1. Роль самовиховання у професійному зростанні студента-першокурсника.

 2. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

 3. Міжособистісні стосунки в студентській навчальній групі.

 4. Особливості поведінки студента в конфліктній ситуації.

 5. Суперечливості та кризи студентського віку.

 6. Проблема лідера та лідерства в студентському середовищі.

 7. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студентської молоді.

 8. Значення близьких дружніх стосунків в юнацькому віці.

5.


Участь у підготовці та проведенні університетських та факультетських заходів, присвячених:

- Дню автомобіліста і дорожника;

- Дню студентів;

- Дню Святого Валентина;

- Дню відкритих дверей;

- Дню Перемоги;

- Дню відмінника.
6.
7.


8.
9.

10.

11.
12.
Куратор академічної групи ______

ПОГОДЖЕНО

Заступник декана з виховної роботи

Завідувач кафедри


^ СОЦІОМЕТРИЧНЕ АНКЕТУВАННЯ ГРУПИ

1. Прізвище, ім’я студента:
2. Інформуйте про матеріальне забезпечення (зробіть позначку біля потрібного)

^ Оцінна характеристика матеріального забезпечення
Високе
Середнє
Низьке

4. Інформація про склад сім’ї (зробіть позначку біля потрібного)


Батько і мати

Одна мати

Один батько

Сирота без родичів

Сирота з родичами

5. Інформуйте про стан здоров’я (зробіть позначку біля потрібного)


Добрий
Слабкий
Інвалідність

6. Інформуйте про наявне захворювання (зробіть позначку біля потрібного)


Основні захворювання
Зір
Нервова система
Серцеві захворювання
Органи травлення
Опорно-рухові захворювання

7. Інформуйте про університетські династії


Прізвище, ім’я, ім’я по батькові студента

Прізвище, ім’я, ім’я по батькові члена родини, який навчався у ХНАДУ (ХАДІ)

Рік закінчення ХНАДУ (ХАДІ)

Факультет, що його закінчив член родини