asyan.org
добавить свой файл
1

Затверджено

рішенням міської ради

від 21 квітня 2011

№ 5/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради (скорочена назва - відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами) /далі – відділ/ є виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним та  підконтрольним  міській  раді, підпорядкованим виконавчому комітету. 

З питань мобілізаційної підготовки відділ безпосередньо підпорядковується міському голові, з інших питань – міському голові та заступнику міського голови за підпорядкованістю.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету  Міністрів України,  актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1.  З питань мобілізаційної і оборонної роботи

2.1.1. Основними завданнями відділу з мобілізаційних питань є планування, організація і координація заходів з мобілізаційної підготовки, забезпечення оповіщення та мобілізації на території м. Миколаєва у відповідності до вимог чинного законодавства, контроль за їх здійсненням у мирний час та в особливий період.

Відділ організовує виконання виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами й організаціями міста, що мають мобілізаційні завдання, законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.1.2. Планує заходи та здійснює  організаційне  забезпечення і контроль за переведенням органів місцевого самоврядування, установ, організацій та об'єктів  господарства міста на режим роботи в умовах особливого періоду.

2.1.3. Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів щодо забезпечення їх виконання.

З метою сталого функціонування органів управління, господарства міста в умовах особливого періоду, відділ разом  з  відповідними виконавчими органами міської ради організовує та контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки органами місцевого самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями, закладами комунальної власності, іншими об'єктами господарства і соціальної сфери міста, які мають мобілізаційні завдання та залучаються до заходів з життєзабезпечення міста в особливий період, надає їм необхідну методологічну, консультаційну та інформаційну допомогу. Сприяє підбору кадрів та комплектуванню військово-мобілізаційних органів вищезазначених підприємств і організацій досвідченими спеціалістами.

2.1.4. Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки, подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців.

2.1.5. Організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Організовує розроблення та контролює здійснення  заходів щодо  нормованого забезпечення населення міста в особливий період.

2.1.6. Відповідно до законодавства відділ організовує вирішення питань, пов’язаних з наданням в особливий період військовим частинам та установам Збройних Сил України комунально-побутових послуг, службових приміщень та інших об’єктів.

Контролює стан організації виробництва і поставки у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, продукції, послуг та енергоресурсів, встановлених мобілізаційними завданнями із забезпечення потреб Збройних Сил.

2.1.7. Відділ  згідно з чинним законодавством організовує і контролює роботу з укладання договорів (контрактів) щодо виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями міста, вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів) в особливий період.

У разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій або неможливості виконання підприємствами мобілізаційних завдань з об'єктивних причин, відділ подає пропозиції у мобілізаційний орган вищого рівня щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям.

2.1.8. Організовує і координує роботу адміністрацій районів міста, виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій міста з планування, розроблення і проведення заходів з   мобілізаційної підготовки та мобілізації, розроблення документів мобілізаційного плану на особливий період,  здійснює  контроль і перевірку оборонної роботи  та стану їх мобілізаційної підготовки.                                              

За   підсумками перевірки відділ визначає  рівень мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій міста, надає пропозиції міському голові.

2.1.9. Відділ контролює створення і стан  готовності  спеціальних формувань, які  передбачається передати  до  складу  Збройних  Сил  України в особливий період та інших військових формувань, створених згідно із законодавством.

2.1.10. Організовує і контролює роботу з бронювання військовозобов'язаних, організації та ведення обліку  військовозобов'язаних та призовників в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах  та організаціях міста, поданням відповідної звітності. Відділ готує пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та у воєнний час.

2.1.11. Для розробки оперативно-мобілізаційних документів і проведення заходів мобілізаційної підготовки відділ за необхідності залучає керівників та працівників інших виконавчих органів міської ради.

Готує і доводить виконавчим органам міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та організацій вказівки щодо виконання законодавчих актів, нормативних документів, рішень і розпоряджень з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.1.12. У встановлені строки відділ готує  та  надає у мобілізаційний орган вищого рівня щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради, господарства міста до виконання завдань особливого періоду та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

2.1.13. Забезпечує додержання режиму секретності під час розробки мобілізаційних документів та вжиття заходів з мобілізаційної підготовки.

2.1.14. Вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників відділу, у тому числі шляхом проведення навчань.

2.1.15. Сприяє втіленню державної політики  та  виконанню законодавства з питань оборонної роботи,  вжиттю заходів військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, проведенню військових навчальних зборів,  бере участь в організації заходів з приписки юнаків до призовних дільниць та призову громадян на військову службу,  у роботі міської комісії з питань альтернативної (невійськової) служби,  сприяє встановленню шефських зв'язків між трудовими колективами підприємств, установ та організацій міста і військовими частинами та установами військового гарнізону.

2.1.16. Встановлює і підтримує контакт з командуванням військового гарнізону, військових частин і установ, за їх зверненнями сприяє в організації та вжитті заходів щодо вирішення адміністративних, соціальних та інших проблем, організовує спільну роботу при проведенні державних і міських святкових заходів.

2.1.17. Здійснює  разом з військкоматами міста контроль за станом роботи щодо військового обліку військовозобов'язаних  і  призовників, бронювання робочої сили за галузями та об'єктами господарства міста.

2.1.18. Бере участь у спільних з військкоматами міста заходах з територіальної оборони міста.

2.1.19. Відділ може  виконувати й інші функції з питань оборонної та мобілізаційної роботи.        

2.2.  З питань взаємодії з правоохоронними органами

2.2.1. На виконання положень міської та регіональної програм профілактики злочинності та вдосконалення  системи  захисту,  конституційних прав і свобод громадян, Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, рішень обласної, міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю  забезпечує роботу по організації взаємодії з правоохоронними органами, бере участь у плануванні і проведенні спільних заходів.

2.2.2. Узагальнює   інформацію   правоохоронних   та  інших зацікавлених органів про стан злочинності у місті,  порушень  законодавства,  готує  питання  для розгляду на сесіях міської ради, засіданнях виконкому міської ради.

2.2.3. Узагальнює  довідки,  інформації  та інші документи, які надаються міському голові установами,  організаціями, посадовими особами стосовно питань боротьби зі злочинністю, готує пропозиції щодо поліпшення стану криміногенної обстановки та підвищення рівня боротьби зі злочинністю у місті. 

2.2.4. Вивчає стан матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів, соціально-побутових умов їхніх  співробітників, готує пропозиції щодо вирішення цих питань.

2.2.5. Координує роботу громадських формувань з охорони громадського порядку, сприяє у межах своєї компетенції їх кадровому і матеріально-технічному забезпеченню, в установленому порядку розглядає пропозиції громадських формувань з охорони громадського порядку щодо поліпшення стану громадського порядку у місті та вживає у межах своєї компетенції відповідних заходів.

2.2.6. Організовує на підставі затверджених планів взаємодію та спільну діяльність з охорони громадського порядку органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку міста шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, проведення з членами вказаних формувань інструктажів, правового навчання та ознайомлення з формами та методами роботи з попередження і розкриття злочинів та правопорушень.

Відділ здійснює контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку міста, регулярно отримує звіти керівників зазначених формувань за встановленою формою про проведені заходи, організовує і проводить спільні наради з питань організації їх діяльності.

2.2.7. Організовує роботу із забезпечення служби дільничних інспекторів міста службовими приміщеннями, необхідним  обладнанням і майном.

2.2.8. Забезпечує виконання програми соціально-економічного розвитку міста з питань охорони громадського порядку.

2.2.9. Бере участь у розробці та виконанні міських програм, рішень координаційних рад, доручень голови облдержадміністрації та міського голови, протокольних доручень та інших документів, що стосуються питань вдосконалення боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті.

2.2.10. Розглядає звернення громадян з питань охорони правопорядку, за дорученнями міського голови та його заступників готує відповіді.

2.3. Інші завдання

2.3.1. Виконує завдання згідно з встановленими для відділу делегованими повноваженнями.

2.3.2. Здійснює координацію роботи, планування, організацію та проведення заходів з протидії проявам корупції, виконання законодавства з питань боротьби з корупцією у виконавчих органах міської ради.

2.3.3. Організовує навчання посадових осіб виконкому міської ради з питань чинного законодавства з протидії корупційним проявам.

2.3.4. Аналізує стан роботи з протидії корупції у виконавчих органах міської ради, готує і надає пропозиції міському голові щодо усунення умов і причин, що сприяють скоєнню правопорушень.

2.3.5. Надає облдержадміністрації інформацію за встановленою формою про проведені заходи з протидії корупційним проявам.

2.3.6. Розглядає листи, заяви, скарги, здійснює  прийом громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу.

2.3.7. За дорученнями міського голови та його заступників виконує завдання у межах компетенції і повноважень відділу.

2.3.8. Забезпечує виконання міської Програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.10 № 47/21.

2.3.9. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник, який повинен мати практичний стаж роботи,  пов'язаної з мобілізаційною підготовкою господарства чи підрозділів і частин Збройних Сил України, не менш як три роки та відповідний допуск до державної таємниці. Начальник організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Начальник відділу призначається  на  посаду  та звільняється з посади міським головою.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням начальника відділу у порядку, визначеному законодавством.

Структуру відділу та штатну чисельність затверджує міський голова.

3.2. На посади працівників відділу призначаються особи, які мають відповідний посаді освітньо-кваліфікаційний рівень, досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки та відповідний допуск до державної таємниці.

Права, обов'язки та конкретні освітньо-кваліфікаційні вимоги до начальника і працівників виконавчого органу визначаються цим Положенням та посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

3.3. Начальник відділу:

3.3.1.   Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради та заступником міського голови за виконання покладених на відділ завдань.

3.3.2.   Організовує роботу, визначає міру відповідальності працівників відділу у відповідності до їх функціональних обов'язків.

3.3.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу.

3.3.4. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

3.3.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3.4. Робота  відділу здійснюється  з  дотриманням режиму таємності відповідно до законодавства. 

3.5. Відділ розміщується  в окремому, спеціально  обладнаному згідно з Інструкцією, затвердженою Держкомсекретів України для роботи з картами, мобілізаційними, іншими таємними документами, приміщенні. 

Відділ забезпечується технічним, канцелярським, іншим господарським приладдям і майном, міжміським телефонним зв'язком, захищеною оргтехнікою.

3.6. Друкування документів з обмеженим грифом доступу здійснює  в установленому порядку спеціаліст загального відділу,  який має відповідний допуск до роботи з таємними документами.

3.7. Працівники відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.

3.8. У своїй діяльності відділ співпрацює з іншими виконавчими органами міської ради зі службових питань.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. До компетенції відділу відносяться:

- організація мобілізаційної підготовки виконавчих органів міської ради, розробка оперативно-мобілізаційних документів мобілізаційного плану міста;

- планування, розроблення і проведення заходів з мобілізації, у тому числі з переведення органів місцевого самоврядування, господарства міста на роботу в умовах особливого періоду та здійснення контролю за їх виконанням;

- розроблення документів плану територіальної оборони міста;

- участь у проведенні військових, мобілізаційних навчань і тренувань, організація управління виконавчими органами під час їх проведення;

- організація взаємодії з командуванням військового гарнізону, військових частин і установ, вжиття заходів щодо вирішення адміністративних, соціальних та інших проблем за їх зверненнями;

- впровадження заходів щодо організації шефства над військовими частинами і установами Збройних Сил України, кораблями Військово-Морських Сил  Збройних Сил України;

- контроль за станом роботи в органах місцевого самоврядування щодо військового обліку військовозобов'язаних  і  призовників, бронювання посадових осіб, організації приписки громадян до призовних дільниць та проведення призову громадян у Збройні Сили України;

- організація взаємодії з правоохоронними органами з питань охорони громадського порядку, участь у плануванні, організації та проведенні спільних заходів;

- координація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку міста;

- організація та аналіз стану роботи у виконавчих органах міської ради з виконання законодавства України щодо боротьби з проявами корупції, підготовка і надання пропозицій міському голові щодо усунення умов і причин, що сприяють скоєнню правопорушень;

- підготовка проектів розпоряджень і доручень міського голови, рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції і повноважень відділу;

- виконання завдань згідно з встановленими для відділу делегованими повноваженнями;

- перевірка питань мобілізаційної підготовки, організації роботи з попередження проявів корупції у виконавчих органах міської ради;

- розгляд листів, заяв, скарг, здійснення прийому громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ має право:

- залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками)  для  розгляду питань, що належать до його компетенції, зокрема для участі у розробленні оперативно-мобілізаційних документів в установленому порядку з додержанням режиму секретності;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ та організацій інформацію,  документи, інші  матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- готувати і доводити іншим виконавчим органам міської ради обов'язкові для виконання вказівки, розпорядчі документи з питань планування та вжиття заходів мобілізаційної підготовки міста;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- перевіряти і визначати ефективність  проведення  заходів  іншими виконавчими  органами  міської   ради    щодо   виконання  завдань  оборонного характеру та мобілізаційної підготовки;    

- подавати  міському голові пропозиції щодо заохочення працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які брали участь у підготовці, організації та проведенні  заходів  оборонного та мобілізаційного характеру, з питань організації охорони правопорядку у місті; 

- у межах своєї компетенції подавати  міському голові пропозиції щодо накладення стягнення на посадових осіб місцевого самоврядування, які припустилися недбалого виконання своїх функціональних обов'язків, розпорядчих документів міського голови, рішень виконкому міської ради, порушень вимог чинного законодавства;

- виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку;

 - вносити пропозиції щодо змін до Положення про відділ у визначеному порядку;

- відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

    

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1.      Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2.      Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невжиття необхідних заходів щодо виконання покладених на нього функцій і завдань.

Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових  осіб  відділу  при  здійсненні   ними  своїх  повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Відділ несе відповідальність:

- за своєчасне і повне виконання покладених функцій, здійснення контролю за виконанням завдань, доручених виконавчим органам міської ради в межах своїх повноважень і відповідальності;

- за своєчасне інформування міського голови, заступників міського голови про причини невиконання або несвоєчасного виконання виконавчим органом, іншими виконавчими органами міської ради доручень, завдань і обов'язків, надання пропозицій та вжиття заходів щодо їх усунення.

- за своєчасну підготовку проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових документів в межах своїх повноважень;               

- за виконання вимог цього Положення.

7.4. Начальник відділу  відповідає:

- за ефективне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій і завдань, визначає ступінь відповідальності посадових осіб відділу;

- за стан трудової та виконавчої дисципліни,  навчання і професійну підготовку підлеглих;

- організацію роботи, документацію відділу, контроль за своєчасним виконанням контрольних документів, додержанням вимог чинного законодавства  у роботі із зверненнями громадян;

- за додержання вимог режиму секретності під час роботи з документами, що мають гриф обмеження доступу;

- за додержання працівниками відділу вимог законодавства України з протидії корупції.                                                 

7.5.  Критеріями оцінки роботи відділу є:

- стан  роботи з виконання законодавства України,  підзаконних актів, рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень міського голови  з питань мобілізаційної, оборонної роботи та організації взаємодії з правоохоронними органами міста;

- повнота і якість розроблення оперативно-мобілізаційних та інших документів мобілізаційного плану міста, мобілізаційних планів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств;

- стан мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста;

- стан оборонної, військово-шефської роботи, вжиття заходів військово-патріотичного виховання населення;

- організація взаємодії з правоохоронними органами з питань охорони громадського порядку, виконання положень міської і регіональної програм боротьби зі злочинністю, інших питань;

- ефективність вирішення виникаючих проблем у правоохоронній діяльності;

- стан роботи з координації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку міста;

- якість виконання делегованих повноважень.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Припинення діяльності відділу здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.