asyan.org
добавить свой файл
1


УГОДА

про надання послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення

м. Івано-Франківськ «31» грудня 2012 р.
Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» (далі – «Замовник») в особі директора Войтика Вадима Геннадійовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та _________________________ (далі – «Підрядник») в особі _____________________, що діє на підставі Статуту з другої сторони, разом названі у подальшому «Сторони», уклали цю угоду як договір приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про наступне:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник передає, а Підрядник приймає на себе зобов’язання по наданню послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення (далі – «Послуга») згідно з встановленою структурою, періодичністю та строками надання та основними умовами надання Послуги (додаток №1) і є невід’ємною частиною цієї угоди.

1.2. Договір про надання Послуги (далі – «Договір») укладається Сторонами щодо кожного будинку окремо.

1.3. Розрахункова вартість Послуги визначається. Остаточна вартість Послуги за Договором визначається на підставі Акту приймання-передачі Послуги.

1.4. Послуга замовляється та надається в інтересах власників, співвласників, наймачів, орендарів (надалі Споживачів) окремих житлових і нежитлових приміщень будинку, що зазначений у Договорі.

^ 2. Обов’язки сторін

2.1. Замовник зобов’язується:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату Підряднику за належно надану Послугу;

2.1.2. Розглядати у визначений законодавством термін акти-претензії та скарги Споживачів, складати акти в порядку, передбаченому п. 4 угоди;

2.1.3. Направляти Підряднику упродовж трьох робочих днів один примірник Акту перевірки належності Послуги, передбаченого п. 4 угоди;

2.1.4. Вести облік актів-претензій та скарг Споживачів, своєчасно інформувати про них Підрядника, надавати Підряднику інформацію, необхідну для усунення порушень;

2.1.5. Забезпечити Підрядника інформацією, доступом до відповідних приміщень, якщо це необхідно для належного надання Послуги.

2.1.6. Вести облік обсягів наданої Послуги, а також фінансову та бухгалтерську документацію;

2.1.7. У випадку необхідності внесення змін чи дострокового розірвання Договору письмово повідомити про це Підрядника не пізніше ніж за 30 днів.

2.2. Підрядник зобов’язується:

2.2.1. Надавати Послугу у відповідності із стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами, затвердженої структури, періодичності та строків надання Послуги, передбаченими законодавством та умовами цієї угоди;

2.2.2. Вживати всіх можливих заходів із недопущення створення аварійних ситуацій у будинках, де надається Послуга.

2.2.3. Відшкодовувати шкоду, заподіяну майну, майновим правам, життю чи здоров’ю Споживачів Послуги, що виникла в результаті неналежного її надання та з інших залежних від Підрядника причин у розмірі та порядку, встановленому цією угодою та чинним законодавством України;

2.2.4. Брати (на вимогу Замовника) участь у розгляді спорів між Замовником і Споживачами;

2.2.5. Відповідати на запити та звернення Споживачів у формі, у якій такі запити надійшли та в строки, встановлені законодавством;

2.2.6. Надавати Замовнику інформацію, необхідну для оцінки належності надання Послуги, розрахунку розміру її оплати;

2.2.7. Вести облік обсягів наданої Послуги, а також фінансову та бухгалтерську документацію;

2.2.8. Отримувати від Замовника, у визначений Замовником спосіб, інформацію, необхідну для надання Послуги та звітуватись про її виконання у визначений Замовником спосіб;

2.2.9. На вимогу Замовника відмовитись від субпідрядного договору з виконання окремих функцій за цією угодою;

2.2.10. У випадку необхідності внесення змін чи дострокового розірвання Договору письмово повідомити про це Замовника не пізніше ніж за 30 днів.

2.2.11. Уповноважити працівника _____________________________________ відповідальним за виконання умов договору.

2.2.12. Уповноважити працівника_____________________________________ відповідальним представником підрядника за з’явлення на виклик споживача для підписання акта-претензії.

3. Права сторін

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Відмовитися повністю або частково від надання Послуги у разі її систематично неналежного надання, письмово обґрунтувавши причини такої відмови не менш як за 15 днів;

3.1.2. Проводити перевірку належності надання Послуги, оцінювати якість Послуги та оформляти підсумки Актом перевірки належності Послуги відповідно до вимог п. 4 угоди;

3.1.3. Вимагати від Підрядника беззастережного виконання умов цієї угоди, Договору, відповідності Послуги до вимог до нормативів, норм і стандартів, затвердженої структури, періодичності та строків надання Послуги;

3.1.4. Вносити Підряднику пропозиції стосовно покращення якості Послуги, підвищення її технологічності, екологічності, енергозбереження;

3.1.5.Залучати Підрядника у випадку спорів між Замовником і Споживачами;

3.1.6. Проводити перерахунок розміру оплати за неналежне надання Послуги відповідно до умов цієї угоди.

3.2. Підрядник має право:

3.2.1. Розірвати Договір у випадку недотримання його умов Замовником, обґрунтувавши причини розірвання не менш як за 30 днів;

3.2.2. Вимагати від Замовника своєчасної та повної оплати вартості належно наданої Послуги у строк та на умовах цієї угоди та Договору;

3.2.3. Отримувати від Замовника інформацію відносно проведених розрахунків за належно надану Послугу;

3.2.4. Перевіряти у Замовника журнал актів-претензій та скарг Споживачів;

3.2.5. Звертати увагу Замовника на неналежну експлуатацію та утримання житлових будинків та їх елементів та надавати пропозиції з усунення виявлених недоліків;

3.2.6. Укладати субпідрядні договори на виконання окремих функцій за цією угодою за погодженням Замовника.

^ 4. Якість надання Послуги

4.1. Замовник з власної ініціативи чи за зверненням Споживачів здійснює контроль за якістю надання Послуги шляхом проведення перевірки.

4.2. Відповідальні особи Замовника запрошують для проведення перевірки представників Підрядника та Споживачів. Неявка представника Підрядника проведення перевірки не скасовує.

4.3. Послуга може бути визнана неналежною, якщо результати перевірки свідчать, що:

– Підрядник фактично не надає Послугу або надає її не в повному обсязі;

– Послуга надається не у відповідності зі стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами, затвердженої структури, періодичності та строків її надання, передбаченими законодавством та умовами цієї угоди.

4.4. Послуга визнається належно наданою, якщо не встановлено інше.

4.5. Факт неналежного надання Послуги фіксується в Акті перевірки належності Послуги (додаток №2). За відсутності достатніх підстав для визнання Послуги неналежною акт може не складатись.

4.6. Складений акт Замовник упродовж трьох робочих днів направляє Підряднику для усунення недоліків.

4.7. Акт перевірки належності Послуги дає підставу для перерахунку розміру оплати за Договором шляхом накладання на Підрядника санкції, яка розраховується за формулою:
C = Вб : П х К

де «C» – розмір санкції,

«Вб» – вартість Послуги згідно Замовлення за будинком, що був об’єктом перевірки

«П» – періодичність надання Послуги за місяць, відповідно до затвердженої структури, періодичності та строків

«К» – коефіцієнт перерахунку, що встановлюється Замовником відповідно до оцінки неналежності Послуги та складає від 0,25 до 2,5

^ 5. Порядок розрахунків

5.1. Розрахунки за Послугу проводяться Замовником виключно грошовими коштами на поточний рахунок Підрядника. За дату оплати приймається дата поступлення коштів на поточний рахунок Підрядника.

5.2. Замовник щомісяця, не пізніше 15 числа сплачує на поточний рахунок Підрядника аванс в розмірі не менше 30% від місячної суми Договору.

5.4. Остаточний розрахунок за Договором здійснюється на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі Послуги.

5.5. На підставі здійсненого Замовником перерахунку вартість Послуги за Актом приймання-передачі зменшується на розмір санкцій, передбачених п. 4 цієї угоди.

5.6. Сторони зобов’язуються підписати Акт приймання-передачі Послуги не пізніше 10 числа наступного наступного за розрахунковим місяцем.

5.7. Остаточна місячна вартість Послуги згідно Договору з урахуванням сплаченого авансу перераховується на поточний рахунок Підрядника не пізніше 15 числа наступного за розрахунковим місяцем.

5.8. У разі несвоєчасної оплати обумовлених цим договором платежів Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру платежу за кожен день простроченого платежу, починаючи з дня наступного після дня оплати (дня, коли мав бути проведений остаточний розрахунок за умовами цього Договору).

5.9. Замовник звільняється від пені у випадку, якщо несвоєчасна оплата Послуги сталася внаслідок сплати Споживачами вартості Послуги на поточний рахунок Замовника в розмірі, меншому за 80% щомісячного платежу. Ця обставина повинна бути підтверджена Замовником письмово.

^ 6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання цієї угоди Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та умов цього договору.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією угодою, якщо це невиконання стало наслідком впливу обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), які не залежать від Сторін або внаслідок дій державних органів і виникли після укладення цієї угоди та Договору.

При цьому строк виконання зобов’язань зміщується відповідно терміну дії таких обставин та їх наслідків.

6.3. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 10 (десяти) днів письмово оповістити іншу Сторону про настання, можливий строк дії та припинення зазначених обставин.

^ 7. Термін дії угоди

7.1. Ця угода діє упродовж строку, зазначеного в Договорі про надання Послуги .

7.2. Зміни до угоди та у Договір можуть бути внесені за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Якщо внаслідок змін в законодавстві України окремі положення цієї угоди та Договору суперечитимуть законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до угоди та Договорів Сторони керуються нормами законодавства.

7.6. Ця угода припиняє свою дію у випадку припинення чинності чи розірвання Сторонами всіх правомірно укладених Договорів на умовах цієї угоди, чи з інших обставин, передбачених ст. 634 Цивільного Кодексу України.

8. Інші умови

8.1. Всі суперечності та розбіжності, що виникають при виконанні цієї угоди і не урегульовані домовленістю Сторін, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.2. Повідомлення, вимоги, запити чи інший обмін інформацією між Сторонами повинні бути зроблені у письмовій формі і передаватися особисто, відправлятися поштою, електронною поштою або факсом. При цьому Сторони визнають чинність усних повідомлень (телефонограм), якщо інше не встановлено окремою домовленістю чи запереченням Сторін.

8.3. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Замовника, а другий у Підрядника.

Реквізити та підписи Сторін


^ ВІД ЗАМОВНИКА:
КП «Єдиний розрахунковий центр»

код 35277442,
р/р 26001300207054 у ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, код 35277442

76018, вул. Незалежності, 9
м. Івано-Франківськ, Україна
т./ф. (0342) 75-10-43

_________________ Войтик В.Г.

підпис

^ ВІД ПІДРЯДНИКА:
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
_________________

підпис
М.П. М.П

^ Додаток №1
до
Угоди про надання послуги

з технічного обслуговування та поточного ремонту

внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення^ СТРУКТУРА, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА СТРОКИ НАДАННЯ ТА ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Структура послуги

Періодичність надання, послуги

^ Строки надання послуги

– регулювання та гідравлічне випробовування

щоквартально та в міру необхідності

згідно графіків

– заміна прокладок у водопровідних кранах та поновлення сальникових ущільнень, ущільнення згонів та стиків труб, усунення засмічень мереж, прочищення сифонів, лежаків, закріплення приладів і трубопроводів, перевірка та усунення несправностей каналізаційних витяжок, утеплення зовнішніх водозабірних кранів та колонок та виконання інших передбачених процедур з технічного обслуговування

в міру

необхідності

згідно графіків

– ліквідація аварій

в міру необхідності

у робочі дні –з 8.00 – до 17.00

Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення здійснюється на замовлення чи згідно затвердженого у встановленому порядку плану-графіку та включається в розрахунок тарифу за будинком за фактом підписання актів виконаних робіт

в міру необхідності

згідно графіків^ ВІД ЗАМОВНИКА:

КП «Єдиний розрахунковий центр»
______________________________________

підписВІД ПІДРЯДНИКА:

_______________________________________

підпис


Додаток №2
до
Угоди про надання послуги

з технічного обслуговування та поточного ремонту

внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення^ АКТ ПЕРЕВІРКИ НАЛЕЖНОСТІ ПОСЛУГИ

м. Івано-Франківськ «______» ________________ 201_ р.

Відповідно до умов угоди Сторін, Замовник здійснив перевірку належності надання послуги з _______________________________________________________________________________

Підстава перевірки: ______________________________________________________________

скарга споживача, власна ініціатива, інше

За підсумками перевірки Замовник висловлює Підряднику претензію щодо належності надання послуги, а саме:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

зміст претензії

^ ВІД ЗАМОВНИКА:

КП «Єдиний розрахунковий центр»

______________________________

______________________________

______________________________

підпис

ВІД ПІДРЯДНИКА:
______________________________

______________________________

______________________________

підпис^ ВІД СПОЖИВАЧА:
______________________________

______________________________

______________________________

підпис


Інформація про повідомлення підрядника у випадку його відсутності чи відмови від підпису:
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


На підставі встановленого порушення відповідно до вимог п. 4.7 угоди Замовник накладає на Підрядника санкцію у розмірі _________________ грн.

ВІД ЗАМОВНИКА:

КП «Єдиний розрахунковий центр»______________________________

підпис