asyan.org
добавить свой файл
1Міністерство освіти і науки України

Департамент вищої освіти

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 7334, факс (044) 486 2623, vvv@ minosvit. niiit.kiev.ua


від 19.02.09_№ 4.4-20/545

На № від . .2009 р.Керівникам базових вищих навчальних

закладів, головам робочих груп з

розроблення галузевих стандартів вищої освіти
Шановні колеги!

З метою прискорення виконання пункту 3.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 р. № 1107 просимо підготувати для друку та загального користування фрагмент освітньо-професійної програми підготовки за відповідним напрямом в частині розподілу загального навчального часу переліку та обсягу нормативних дисциплін за формою, що додається.

Матеріали за підписами керівника базового вищого навчального закладу та керівника розробки за погодженням з відповідною науково-методичною комісією/підкомісією просимо надати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 28.02.2009 р.

Додаток: на 4 арк.

Директор департаменту Я.Я. Болюбаш

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і науки України


«____»____________________200_р.


М.П.освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

(в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін)


Галузь знань

________________________________________________________

(шифр та назва)


КИЇВ

2009


^

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


освітньо-професійної програми підготовки бакалавра,

(в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки)


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр


Галузь знань______________________________________

(шифр та назва згідно з Переліком 2006)

Напрям підготовки

______________________________________

(код та назва згідно з Переліком 2006)

^ Міністерство освіти і науки України
“ПОГОДЖЕНО”


Департамент вищої освіти


___________________ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”________________200_ р.

М.П.


Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

___________________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”________________200_ р.


М.П.


Голова НМК/підкомісії

___________________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”________________200_ р.


^ Керівник закладу-розробника

Керівник розробки

Ректор (директор) ______________________


______________________________________

(повна назва базового ВНЗ)

___________________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”________________200_ р.


М.П.

________________________________________

(науковий ступінь та вчене звання, посада)

________________________________________

(повна назва ВНЗ)

___________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”________________200_ р.

^ Розподіл загального навчального часу за циклами підготовкиЦикл підготовки (термін навчання – 4 роки)

Загальний навчальний час

академічних годин

національних

кредитів

кредитів ECTS

Нормативна частина

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки


1.2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки


1.3. Цикл професійної та практичної підготовки


Всього за нормативною частиною


Варіативна частина

2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу


2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студентів


Всього за варіативною частиною


Всього за 4 роки

8640

160

240^ Перелік, обсяг та вид контролю нормативних навчальних дисциплін та практик

Навчальна дисципліна/практика

академічних годин

національних

кредитів

кредитів ECTS

вид контролю

1

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.01
1.02
1.03Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

2.01
2.02
2.03Всього за циклом математичної, природничо-наукової підготовки

3

Цикл професійної та практичної підготовки

3.1

Цикл професійної підготовки

3.1.1
3.1.2
3.1.3


3.2

Цикл практичної підготовка

3.2.1
3.2.2Всього за циклом професійної та практичної підготовки

^ Для розробників


Обсяг освітньо-професійних програм

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання за денною формою, роки

Загальний обсяг,

години /національні кредити/ кредити ЕСТS

бакалавр

3,5р.

7560/140/210

4р.

8640/160/240


Кількість кредитів ЕСТS на навчальну дисципліну визначається діленням загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту. Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни повинен включати час на проведення лекцій, практичних , семінарських, лабораторних та час, що відведений на самостійну роботу.

Загальний навчальний час підготовки не враховує канікули і складається з навчального часу засвоєння нормативної частини змісту ОПП (змісту навчання) та варіативної частини.


^ Межі коливань обсягу навчального часу за циклами підготовки


Термін навчання(років)

3,5

4,0

Загальний обсяг навчального часу (академічних годин/національних кредитів/кредитів ECTS)

7560/140/210

8640/160/240

Загальний обсяг навчального часу за циклами (академічних годин/ національних кредитів /кредитів ECTS) у % від загальний обсягу навчального часу) :  •  гуманітарної та соціально-економічної підготовки

20%+ 5%

20%+ 5%

  • математичної та природничо-наукової підготовки

20%+ 5%

20%+ 5%

  • професійної та практичної підготовки

60%+ 10%

60%+ 10%


Під час формування нормативної частини циклів підготовки обов’язково включаються змістові частини щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти, освіти з безпеки життя і діяльності людини, охорони праці та цивільної безпеки, що надані у додатку до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.2002 р. №1/9-307. В начальному плані години, що виділяються на вивчення обов'язкової нормативної дисципліни «Фізичне виховання», можуть бути винесені за межі гранично допустимого тижневого навантаження студента.

Навчальний час, що передбачений для засвоєння варіативної частини ОПП, визначається як різниця між загальним навчальним часом підготовки та навчальним часом, що передбачений на засвоєння нормативної частини змісту ОПП. Варіативна частина складається з частини самостійного вибору навчального закладу та частини вільного вибору студентів

Навчальний час, що передбачений для засвоєння змісту навчання самостійного вибору навчального закладу, не повинен перевершувати 70% навчального часу засвоєння варіативної частини змісту навчання. Для реалізації дійсно вільного вибору студентів вищим навчальним закладом повинно бути запропоновано такий перелік дисциплін та практик, загальний навчальний час засвоєння яких перевищує навчальний час, що передбачений освітньо-професійною програмою для цієї частини підготовки. При цьому обсяг годин, що відводиться на варіативну частину ОПП має бути незміннім.

Навчальний час, що відводиться на додаткові до нормативних практики може бути збільшений за рахунок часу самостійного вибору навчального закладу.