asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
n=Міністерство освіти І науки україни харківський національний автомобільно-дорожній університет «затверджую»~sz=948473;pg=4;te=Мону та навчального плану підготовки фахівця (прийому 2013 р.) в галузі знань 0101 – «Педагогічна освіта», за напрямом 010104 «Професійна освіта (за профілем)», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» склала викладач кафедри мовної підготовки Кісіль Людмила Миколаївна~cat=~t=Протокол~!~

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник ректора

професор __________ І.П.Гладкий

«____»__________2013 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«Російська мова як іноземна»

(відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання)

Галузь знань: 0101 – «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки – 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)»

Професійне спрямування : «Професійне навчання (за профілем підготовки)»

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

Харків

ХНАДУ

2013
Робочу навчальну програму з дисципліни «Російська мова як іноземна» на підставі ОПП, „Програми з російської мови для студентів-іноземців основних факультетів вищих навчальних закладів України”, наказу № 260 від 4.04.2006р. МОНУ та навчального плану підготовки фахівця (прийому 2013 р.) в галузі знань 0101 – «Педагогічна освіта» , за напрямом 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» , за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» склала викладач кафедри мовної підготовки Кісіль Людмила Миколаївна

_______ Кісіль Л.М.
Розглянуто на засіданні кафедри мовної підготовки

Протокол № 9 від 30.04.2013
Зав. кафедри

_______ доц., к. психол.н. Моргунова Н.С.

Розглянуто на засіданні методичної комісії ФПІГ

Протокол №___ від “___”__________2013 р.
Голова методичної комісії ФПІГ _________ доц. О. Г. Сторчак
Схвалено Радою ФПІГ

Протокол № від “____”___________2013 р.
Голова Ради ФПІГ __________ доц. О.Г. Сторчак

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(системний змістовий модуль)

 1. Опис навчальної дисципліни “Російська мова як іноземна”

Характеристика обсягів підготовки

Характеристика лекційного потоку

Характеристика навчального процесу


Загальний обсяг – 33,63 кредити

Усього годин – 1214

Усього блоків змістових модулів –14

Усього змістових модулів – 90

І курс – 25

ІІ курс –25

ІІІ курс – 29

ІУ курс – 11
Один змістовий модуль – (6-26) год.

Усього аудиторних годин на тиждень – 4-8

І курс – 8 год

ІІ курс – 6 год

ІІІ курс – 4 год

ІУ курс – 4 год
Державний іспит – 3 год


0101 Галузь знань – «Педагогічна освіта»,

напрям підготовки 6.010104

«Професійна освіта (за профілем)»
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
Кількість навчальних груп у потоці – 2

Викладачи –

доц. Педан Т.В.,

викл. Кісіль Л.М.


Навчальний курс – обов’язковий

Рік підготовки –1- 4

Семестр навчання – 1-7

Кількість лекційних годин – ––

Практичні заняття, годин – 720

І курс – 288

ІІ курс –216

ІІІ курс –144

ІУ курс – 72

СРС, годин – 491

І курс – 99

ІІ курс –72

ІІІ курс – 207

ІУ курс –113

Модульний контроль – тестування; письмові контрольні роботи за змістовними модулями; контроль видів мовленнєвої діяльності: читання, письма, аудіювання, говоріння.

Підсумковий контроль – державний іспит.^ Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Російська мова як іноземна» є педагогічно адаптований лексико-граматичний, текстовий та мовний матеріал з навчально-професійної, соціально-культурної та суспільно-політичної сфери спілкування; принципи створення та використання у професійній діяльності фахівців тих лексичних та граматичних форм російської мови як іноземної, які дають можливість здійснювати професійне спілкування, одержувати необхідну професійну інформацію та здійснювати комунікацію в інших сферах спілкування.

 1. ^ Мета та завдання

Метою викладання дисципліни є формування у студентів практичних навичок, мовної та мовленнєвої компетенції, підвищення рівня гуманітарної освіти майбутніх керівників у світі рішень задач соціально-економічного розвитку України.

Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів сучасної системи спеціальних знань в галузі російської мови, придбання ними навичок та вмінь практичного використання мовних знань в умовах навчальної і професійної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основи лінгвістики;

 • фонетичні норми російської мови;

 • основні правила російської мови;

 • закономірності монологічної та діалогічної мови;

 • зміст комунікативних сфер мови: читання, аудіювання, мовлення, письма;

 • особливості мови спеціальності;

 • лінгвістичні методи аналітичного опрацьовування іншомовних (російськомовних) джерел;

 • методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних (російськомовних) джерел;

 • основи лінгвокраїнознавства.

Студент повинен уміти:

 • при читанні розуміти інформацію, що міститься у тексті, вміти повно і коротко передавати основний зміст тексту;

 • при аудіювання повністю розуміти інформацію тексту, який репрезентується в нормальному темпі, а також використовувати її при спілкуванні в залежності від мети;

 • при мовленні в репродуктивній мові відтворювати в певній послідовності текст, який студент прочитав або прослухав, а в продуктивній мові - створювати власний текст. В діалогічній мові вести діалог-бесіду загальнонаукового, професійно-орієнтованого та соціокультурного характеру;

 • при письмі репродуціювати текст з дотриманням логіки викладення; складати письмові тексти в різних сферах спілкування;

 • продуціювати висловлювання різних видів під час спілкування на навчально-професійні теми.

Студент повинен мати навички:

 • читання, розуміння, анотування текстів побутового, загальнонаукового, вузькоспеціального, суспільно-політичного характеру,

 • спілкування на відповідні теми;

 • усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад;

 • пошуку нової інформації в іншомовних джерелах;

 • перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел.

3. Содержание учебной дисциплины
Часть 1

Блок содержательных модулей (раздел) 1

Тексты о предметах, явлениях, процессах
Содержательный модуль (тема) 1

Квалификация лица, предмета, явления

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения лица, предмета, явления (что – это что; кто – это кто; что есть что; что представляет собой что; что служит чем; кто (что) является кем (чем)). Словообразование существительных, обозначающих лицо (-тель, -ик, -ник, -тор). Трансформация предложений с помощью синонимичных конструкций. Лексические средства для описания физических и химических свойств вещества, описания предметов.

Текстовой материал. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Дмитрий Иванович Менделеев. Харьков – город студентов.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Монологическое высказывание с опорой на план. Диалог-расспрос «Знакомство». Диалог «Экскурсия по университету».

Письмо. Сочинение на тему «Моя семья» или «Моя страна». Выполнение тренировочных упражнений. Составление плана текста (вопросный, назывной планы).
^ Содержательный модуль (тема) 2

Характеристика предмета, явления

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения характеристики предмета, явления (что называется чем; что обозначается чем; что является чем; что обладает чем; что отличается, характеризуется чем; что имеет что). Образование существительных со значением свойства (суф, -ость, -изна, -ота). Лексико-грамматические конструкции для описания свойств вещества (свойство, способность + инфинитив; свойство чего + инфинитив.

Трансформация предложений при помощи синонимических конструкций. Замена предложений со словом который причастным оборотом.

Текстовой материал. Мини-тексты по специальности. Транспорт Украины. О профессии инженера. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Классификация ЭВМ.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Монологическое высказывание с опорой на план. Диалог «Средства для увеличения интеллектуальных возможностей человека».

Письмо. Сочинение «Почему я решил стать инженером». Составление планов разного типа.

^ Содержательный модуль (тема) 3

Выражение сущности, процесса, явления

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения выражения сущности процесса, явления (что состоит в чём; что заключается в чём). Образование существительных со значением действия, процесса, явления при помощи суффиксов: -ени(е), -ани(е), -ти(е), -к(а). Образование сложных прилагательных.

Текстовой материал. Механическое движение. Учебный процесс в ВУЗе. Информация в современном мире. Система образования в Украине.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Составление монологического высказывания с опорой на письменный вариант рассказа. Диалог «На лекции».

Письмо. Составление плана монологического высказывания. Запись со слуха вопросов к тексту. Написание рассказа на тему «Информация в моей жизни». Тренировочные упражнения.
^ Содержательный модуль (тема) 4

Выражение действия в активном и пассивном оборотах речи

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для выражения действия в активном и пассивном оборотах речи (кто / что делает что; что делается кем / чем). Конструкции для выражения возможности / необходимости действия (можно, нужно и др. + инф.). Лексические средства для указания порядка действий. Замена активных конструкций пассивными. Лексические средства для выражения последовательности изложения информации. Тренировочные упражнения.

Текстовый материал. Холод на службе человека. Вода и человек. Режим для студента. Из прошлого Украины.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Монологическое высказывание на тему «Мой режим дня» с опорой на тезисный план текста.

Письмо. Составление тезисного плана. Ответы на вопросы анкеты. Сочинение-письмо о своём режиме дня. Тренировочные упражнения.
^ Содержательный модуль (тема) 5

Из прошлого Украины

Языковой материал. Безэквивалентная лексика для обозначения национальных реалий, исторических событий, географических понятий. Речевые средства для выражения временных и пространственных отношений в простом и сложном предложениях.

Текстовой материал. Из истории славян. От Киевской Руси до наших дней. Культура живая и неповторимая.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Диалог-беседа по теме. Монологическое высказывание с опорой на вопросный план.

Письмо. Составление и запись вопросного и номинативного плана. Запись в тетрадь некоторых географических названий и важных исторических событий.

^ Содержательный модуль (тема) 6

Основные задания для СРС по содержательным модулям 1-5

(Блок содержательных модулей 1)
Цель – проверка уровня сформированности навыков и умений на изученном языковом материале (1-5 модуль).

Примерные типы заданий

Задание 1. Выполнить письменно задания с целью проверки степени усвоения языкового материала блока содержательных модулей 1.

Задание 2. Текст для изучающего чтения (общественно-политическая сфера). Объем текста 600 слов. Прочитать текст про себя, без словаря. Ответить на вопросы по содержанию текста. Трансформировать вопросный план в номинативный план.

Задание 3. Принять участие в диалоге-дискуссии (социально-культурная сфера). Количество реплик 8-10. Контролируется адекватность теме, соответствие нормам русского языка.
Модульный контроль знаний по содержательным модулям № 1-5 (зачетный модуль 1) проводится в форме контрольной работы.
^ Блок содержательных модулей (раздел) 2

Тексты о предметах, явлениях и процессах
Содержательный модуль (тема) 7

Типы признаков предмета. Предмет и его форма

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения формы предмета (что имеет форму чего; что имеет какую форму). Лексические средства для обозначения формы предмета. Словообразование сложных прилагательных со значением формы на – образный, – видный. Трансформация простых предложений с причастными оборотами в сложные со словом который. Трансформация предложений при помощи синонимичных конструкций.

Текстовой материал. Применение ЭВМ в различных сферах человеческой деятельности. Промышленная эстетика. Ярослав Мудрый. Традиции и обычаи современных украинцев.

Разговорная практика. Диалог-беседа с опорой на наглядность. Ответы на вопросы к текстам. Монологическое высказывание с опорой на тезисный план.

Письмо. Составление и запись тезисного плана. Тренировочные упражнения. Ответы на вопросы в письменной форме.
^ Содержательный модуль (тема) 8

Типы признаков предмета. Предмет и его цвет

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения цвета предмета (предмет имеет белый цвет; предмет бесцветен). Лексические средства для описания цветового спектра. Образование прилагательных со значением неполноты качества (оват, еват) и сложных прилагательных, имеющих значение оттенка. Антонимы. Краткая и полная форма прилагательных. Выражение субъектно-предикатных отношений. Конструкции с предикатом – кратким прилагательным. Лексические средства для обозначения профессиональной деятельности человека.

Текстовой материал. Прикладные программы. Автомобиль и его цвет. Как цвет влияет на человека. Профессии, которые мы выбираем.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Диалог-расспрос с опорой на вопросный план. Монологическое высказывание с опорой на номинативный план. Диалог-беседа по теме.

Письмо. Составление и запись плана монологического высказывания. Сочинение на тему: «Почему я выбрал эту профессию».
^ Содержательный модуль (тема) 9

Человек и его профессия

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения квалификации лица (кто – это кто; кто будет кем; кто является кем/чем). Существительные, обозначающие род деятельности человека. Лексико-грамматические конструкции, обозначающие характеристику лица, предмета (с глаголами иметь, обладать, характеризоваться). Выражение условных отношений (реальное, ирреальное условие). Выражение целевых отношений с союзами чтобы, для того чтобы.

Текстовой материал. Харьков и харьковчане. Типы поведения и выбор профессии. Интервью, взятое у самого себя.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Диалог-расспрос по теме с опорой на вопросы. Монологическое высказывание на тему «Какие черты характера необходимы инженеру».

Письмо. Составление вопросного плана. Сочинение «Каким я буду руководителем» с опорой на вопросный план и лексический материал. Письменные ответы на вопросы интервью.
^ Содержательный модуль (тема) 10

От Киевской Руси до наших дней

Языковой материал. Безэквивалентная лексика для обозначения национальных реалий. Образные лексические средства для описания внешнего вида и характера человека. Украинизмы. Лексические средства для сравнительной характеристики. Средства связи в простом и сложном предложении. Употребление глагола НСВ и СВ.

Текстовой материал. Казацкая слава. Запорожская сечь. Кто такие чумаки. Богдан Хмельницкий.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Монологическое высказывание с опорой на вопросный план. Монолог – воспроизведение по тексту для аудирования.

Письмо. Запись со слуха вопросного плана к тексту для аудирования. Составление и запись тезисного плана к тексту для чтения. Запись плана монологического высказывания.
^ Содержательный модуль (тема) 11

Повторительно-корректировочный

Языковой материал. Повторение и корректировка лексико-грамматического материала, изученного в I семестре.

Текстовой материал. Как встречают Новый год и Рождество в Украине. Праздники народов мира. Тексты по специальности.

Разговорная практика. Аудирование. Диалог-расспрос с опорой на наглядность. Монологическое высказывание с опорой на номинативный план.

Письмо. Составление вопросного, номинативного и тезисного планов. Сочинение «Праздники моей страны».
^ Содержательный модуль (тема) 12

Основные задания для СРС по содержательным модулям 7-11

Блок содержательных модулей 2

Цель – проверка уровня сформированности навыков и умений на изученном языковом материале (7-11 модуль).

Примерные типы заданий

Задание 1. Выполнить письменно задания с целью проверки степени усвоения языкового материала блока содержательных модулей 2.

Задание 2. Текст для изучающего чтения (учебно-профессиональная сфера). Объем текста 600-650 слов. Чтение про себя. Прочитать текст, понять его содержание, составить номинативный план. Передать содержание прочитанного, опираясь на план.

Задание 3. Сделать сообщение на одну из тем, изучаемых в рамках второго блока содержательных модулей (социально-культурная сфера). Контролируется адекватность теме, логичность изложения, соответствие языковым нормам.
Модульный контроль знаний по содержательным модулям № 7-11 (зачетный модуль 1) проводится в форме контрольной работы.
^ Зачетный модуль

Модульный контроль знаний по изученному материалу блоков содержательных модулей № 1,2 (зачетный модуль № 1) проводится в форме контрольной работы.

^ Итоговая контрольная работа по изученному материалу блоков содержательных модулей 1, 2

Темы заданий и требования.

Задание 1. Прослушать звучащий текст и ответить на вопросы по содержанию.

Текст для аудирования из общественно-политической сферы (на основе Украиноведения). Объем текста 450-500 слов. Предъявление однократное. Текст должен содержать не менее 25 % избыточной информации. Время предъявления 7-8 минут. Контролируется умение понять содержание прослушанного текста (достаточная степень 50-60 % прослушанной информации).

Задание 2. Прочитать текст. Выделить основные положения текста и воспроизвести его содержание на основе смысловых или зрительных опор (план, схема).

Текст для изучающего чтения из общественно-политической или учебной профессиональной сферы. Объем 600-650 слов. Время чтения не регламентируется. Контролируется умение понять содержание прочитанного текста (достаточная степень – 90 % воспринятой информации), передать содержание прочитанного в соответствии с языковыми нормами.

Задание 3. Принять участие в диалоге-расспросе. Тема диалога-расспроса берётся из учебной сферы или социально-культурной сферы общения. Количество реплик-стимулов и реплик-ответов 8-10, ответные реплики характеризуются развёрнутостью на уровне сверхфразового единства. Контролируется адекватность теме, умение пользоваться речевыми действиями, соответствие языковой норме.
^ Блок содержательных модулей (раздел) 3

Тексты о предметах, явлениях, процессах

Содержательный модуль (тема) 13

Типы признаков предмета. Строение предмета.

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для обозначения строения предмета (что имеет, содержит, включает что; что состоит из чего; что входит в состав чего; что образуется из чего; в чем имеется /отсутствует/ что). Слова, обозначающие части предмета. Лексико-грамматические конструкции для обозначения взаимного расположения предмета и его компонентов (что находится где; что располагается как; что окружает что; что присоединяется к чему; что соединяется с чем). Предлоги для выражения пространственных отношений (в, на, между, под); наречия (внизу, напротив, перпендикулярно). Трансформация предложений с помощью синонимичных конструкций.

Текстовой материал. Фрагменты текстов по специальностям. Устройство ЭВМ. Производительность электронно-вычислительных машин. Харьков. Имена великих людей на карте Харькова.

Разговорная практика. Пересказ текста с опорой на схему. Ответы на вопросы к текстам. Составление монологического высказывания по теме с опорой на вопросный план и на материалы текста.

Письмо. Составление тезисного плана. Тренировочные упражнения. Написание рассказа «Имена великих людей моей страны» с опорой на лексику текста темы.
^ Содержательный модуль (тема) 14

Типы признаков предмета. Предмет и его функция

Языковой материал. Лексико-грамматические модели для определения функций предмета (что служит для чего; что используется для чего; что применяется для чего; что выполняет функцию чего (какую); что осуществляет функцию чего (какую); что играет роль чего (какую). Существительные с функциональным значением с суффиксами (-тель, -чик, -щик, -атор, -лка). Существительные для названия профессий с суффиксами (-тель, -чик, -щик, -ист, -атор).

Текстовой материал. Фрагменты текстов по специальности. Дорожно-строительные машины. Алюминий. Человек и машина. Интернет.

Разговорная практика. Составление рассказа по схеме с использованием изученных лексико-грамматических конструкций. Монологическое высказывание с опорой на таблицу. Ответы на вопросы к текстам. Выражение собственного мнения при помощи слов (согласен/не согласен).

Письмо. Тренировочные упражнения. Составление и запись вопросного и назывного планов текста.
^ Содержательный модуль (тема) 15

Процессуальный признак предмета

Языковой материал. Глаголы для описания процессуального признака предмета (растворяться; открывать; трансформировать; обрабатывать; сваривать и др.) Имя существительное с процессуальным признаком на: -ение, -тие, -ация, -ка (растворение, открытие, трансформация, обработка и др.). Лексико-грамматические конструкции для описание признака предмета. Слова со значением этапов процесса (начинать(ся), продолжать(ся), заканчивать(ся), прекращать(ся), появлять(ся), возникать, исчезать).

^ Текстовый материал. Сравнение свойств ЭВМ. Языки программирования. Практикум по информатике. Проверка почты: сообщение самому себе.

Разговорная практика. Обучение описанию опытов с использованием глаголов настоящего времени 1 лица, множественного числа. Речевые средства выражения этапов процесса. Ответы на вопросы к текстам.

Письмо. Тренировочные упражнения. Запись информации с глаголами возникать и появляться. Запись предложений в виде пунктов плана.
^ Содержательный модуль (тема) 16

Процессуальный признак предмета

Языковой материал. Причастный оборот. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Виды страдательных причастий. Грамматические конструкции для выражения процессуального признака предмета (что влияет на что; что оказывает влияние на что; что действует на что; что оказывает воздействие на что (В. п.); (что находится под влиянием чего; что испытывает влияние чего) что находится под воздействием чего; что испытывает действие чего (Р. п).

Текстовой материал. Электромеханический контролер. Компьютерные игры. Нефть. Автотранспорт и окружающая среда.

Разговорная практика. Ответьте на вопросы к текстам. Пересказ текста по плану. Диалог-беседа с опорой на вопросный план.

Письмо. Запись лексико-грамматического материала. Тренировочные упражнения. Запись со слуха вопросного плана. Составление и запись тезисного плана.

^ Содержательный модуль (тема) 17

Киевская Русь

Языковой материал. Безэквивалентная лексика для обозначения национальных реалей. Образно-описательная лексика. Речевые средства для выражения временных, условных, целевых отношений. Выражение авторской точки зрения. Лексические средства для сравнительной характеристики.

^ Текстовый материал. Киевская Русь. Международные связи Киевской Руси. Распад Киевской Руси.

Разговорная практика. Ответьте на вопросы к текстам. Монологическое высказывание с опорой на вопросный план. Монолог – воспроизведение аудиотекста.

Письмо. Запись со слуха вопросного плана. Составление и запись тезисного плана к тексту. Запись плана монологического высказывания.

^ Содержательный модуль (тема) 18

Основные задания для СРС по содержательным модулям 13-17.

(Блок содержательных модулей 3)

Цель – проверка уровня сформированности навыков и умений на изученном языковом материале (13-17 модуль).

Подготовка к третьему модульному контролю по содержательным модулям 13-17.

Примерные типы заданий.

Задание 1. Выполнить письменно задания на проверку степени усвоения языкового материала.

Задания 2. Прослушать звучащий текст и составить письменно номинативный план. Ответить на вопросы к плану. Текст на аудирование из учебной сферы. Объем текста 450-500 слов. Время предъявлять 7-8 минут.

Задание 3. Сделать сообщение на предложенную тему (социально-культурная сфера). Время подготовки -5-7 минут. Время звучания-5-7 минут. Контролируется адекватность теме, умение давать оценку сообщенным фактом и аргументировать свою точку зрения, логичность изложения, соответствие нормам русского языка.

Модульный контроль знаний по содержательным модулям № 13-17 (зачетный модуль 1) проводится в форме контрольной работы.
^ Блок содержательных модулей (раздел) 4

Тексты о предметах, явлениях и процессах

Содержательный модуль (тема) 19

Предметы и их классификация

Языковой материал. Лексико-грамматические конструкции для определения классификации предметов: предметы делятся, подразделяются, разделяются на классы, типы, виды, группы; предметы включают, имеют, содержат, насчитывают классы, типы, группы; существуют, известны, различаются, выделяются классы, типы, виды, группы предметов. Лексико-грамматический материал для описания классификации предметов (что относится к чему (Д. п.), что принадлежит к чему (Д. п.). Слова со значением классификации: в зависимости от…, по виду, по форме, по строению, по составу, по функции, по происхождению, по цвету и др. Слова для описания подклассов предметов: типичны, характерны, часты, обычны, редки, многочисленны, распространены.

Текстовой материал. Математика, ее предмет и метод исследования. Геометрия. Алгебра.

Разговорная практика. Пересказ текста с опорой на схему. Ответы на вопросы к текстам. Составление монологического высказывания по теме с опорой на вопросный план и на материалы текста.

Письмо. Конспектирование лексико-грамматического материала. Тренировочные упражнения. Письменные ответы на вопросы.
^ Содержательный модуль (тема) 20

Предметы и их классификация

Языковой материал. Способы классификации предметов. Классификация предметов с использованием схем и таблиц.

Текстовой материал. Из истории одного открытия. Координаты на прямой. Координаты на плоскости. Основные типы автомобилей. Сеть автомобильных дорог Украины.

Разговорная практика. Пересказ текста по схеме с использованием лексико-грамматичеких конструкций. Ответы на вопросы.

Письмо. Написание сложного плана текста. Составление вопросного плана текста.Составление графической схемы текста.

Написание рассказа с использованием плана и информации, данной в таблице.
^ Содержательный модуль (тема) 21

Украина сегодня. Праздники

Языковой материал. Лексика для описания географического расположения Украины, её населения, национальностей, природных ресурсов и климата, городов, экономики и т.д. Речевые средства для выражения временных, целевых, условных отношений. Безэквивалентная лексика для обозначения национальных реалий.

Текстовой материал. Украина. Праздники Украины. Что кому дарить и когда.

Разговорная практика. Монологическое высказывание с опорой на наглядность. Диалог-беседа по теме. Ролевая игра «Поздравления с праздниками и подарки в вашей семье »

Письмо. Составление и написание вопросного плана к текстам. Сочинение «Мой любимый праздник».

^ Содержательный модуль (тема) 22

Город, в котором я учусь

Языковой материал. Безэквивалентная лексика для обозначения национальных реалий. Речевые средства для выражения временных условий, целевых отношений. Языковые средства для выражения собственного мнения.

Текстовой материал. Харьков и харьковчане. Скульптурные памятники Харькова.

Разговорная практика. Ответы на вопросы к текстам. Диалог-беседа по теме текста.

Письмо. Запись базового языкового материала. Составление вопросного плана. Сочинение «Знаменитые люди моего родного города» с опорой на вопросный план и лексический материал.
^ Содержательный модуль (тема) 23

Знакомство с русской литературой

Языковой материал. Безэквивалентная лексика для обозначения национальных реалий. Образные средства для описания внешнего вида человека. Лексические средства для сравнительной характеристики. Языковые средства выражения собственного мнения.

Текстовой материал. А. Грин «Алые паруса», А. Куприн «Куст сирени».

Разговорная практика. Аудирование. Ответы на вопросы к текстам. Диалог-беседа по теме текста. Беседа с элементами дискуссии.

Письмо. Запись базового языкового материала. Запись главной информации в виде плана. Сочинение «Мечта в жизни человека» с опорой на план и лексический материал.
^ Содержательный модуль (тема) 24

Повторительно-корректировочный

Языковой материал. Повторение и корректировка изученного лексико-грамматического материала различных типов текстов.

Текстовой материал. 9 Мая – День Победы. Материалы СМИ.

Разговорная практика. Аудирование с целью аргументации. Монологическое высказывание по теме с опорой на номинативный план.

Письмо. Составление вопросного, номинативного и тезисного планов. Сочинение «Нет ничего дороже мира».
^ Содержательный модуль (тема) 25

Основные задания для СРС по содержательным модулям 19-24

Цель – проверка уровня сформированности навыков и умений на изученном языковом материале (19-24 модуль).

Подготовка к четвертому модульному контролю по содержательным модулям 19-24.

Примерные типы заданий для проверки всех видов речевой деятельности.

Задание 1. Выполнить письменно задания на проверку степени усвоения языкового материала содержательного модуля 4. Аудирование.

Задание 2. Прослушать звучащий текст и составить письменно номинативный план текста. Передать основное содержание текста.

Текст на аудирование из учебно-профессиональной сферы, выбранный в соответствии с профилем обучения. Объем текста 450-500 слов. Время предъявления 7-8 мин.

Задание 3. Создать сообщение на предложенную тему (социально-культурная сфера). Время подготовки – 5-7 мин.

Контролируется адекватность теме, умение давать оценку сообщенным фактам и аргументировать свою точку зрения, логичность изложения, соответствие языковой норме.

Модульный контроль знаний по содержательным модулям № 19-24 (зачетный модуль 1) проводится в форме контрольной работы.
^ Зачетный модуль

Модульный контроль знаний по изученному материалу блоков содержательных модулей № 3,4 (зачетный модуль № 2) проводится в форме контрольной работы.

^ Итоговая контрольная работа по изученному

материалу блоков содержательных модулей 3,4

Примерные типы заданий.

Задание 1. Прослушать звучащий текст (достаточный уровень понимания – около 70% информации) и составить письменно конспект текста. При конспектировании использовать сокращения слов, символов и т.д. Текст на аудирование из учебной сферы, соответствующий профилям обучения. Текст должен содержать не менее 30% избыточной информации и не более 2% незнакомых слов. Объем текста – 450-500 слов. Однократное предъявление. Темп – 180-2000 слов/мин. Время предъявления – 7-8 мин.

Задание 2. Прочитать текст и устно воспроизвести его содержание в соответствии с языковой нормой. Текст для изучающего чтения – из учебной сферы, выбранный в соответствии с профилем обучения. Объем текста – 650-700 слов. Время чтения не регламентируется. Достаточный уровень понимания – 90%.

Задание 3. Выступить с сообщением на заданную тему, принять участие в последующей дискуссии. Самостоятельно подготовленное монологическое высказывание. Время звучания – 5-7 мин., время подготовки – 5-7 мин. Контролируется адекватность теме, умение давать оценку сообщенным фактам и аргументировать свою точку зрения, логичность изложения, соответствие нормам русского языка. В диалоге контролируется умение пользоваться речевыми действиями, выражающими аргументацию, уточнение, согласие/несогласие, переспрос, возражение, соответствие языковой норме.


^ Второй кур
следующая страница >>