asyan.org
добавить свой файл
1Методичні рекомендації щодо розробки комплекту контрольних робіт
1. Загальні положення
1.1. Комплект контрольних робіт (надалі - ККР) - це сукупність формалізованих завдань, спрямованих на встановлення рівня набутих студентами умінь і здатностей (компетенцій), які визначені робочою програмою навчальної дисципліни.
1.2. ККР є засобом діагностики навчальних досягнень студентів, що використовується з метою оцінки залишкового рівня умінь і здатностей при проведенні акредитаційної експертизи та інших видів контролю для усіх дисциплін, передбачених навчальним планом.
1.3. ККР можуть застосовуватись для підсумкового контролю навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни, якщо він передбачений у формі екзамену.
^ 2. Вимоги до складу, змісту та розробки ККР
2.1. До складу ККР з навчальної дисципліни входить:


 • титульна сторінка;

 • порядок проведення комп’ютерного тестування (за необхідності);

 • індивідуальні завдання ККР;

 • критерії оцінки виконання завдань ККР;

 • перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи;

 • еталонні відповіді.


2.2. Титульна сторінка ККР містить інформацію про назву навчального закладу, кафедри, гриф затвердження проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи, назву навчальної дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки або спеціальність, загальну кількість годин за навчальним планом на вивчення усієї навчальної дисципліни, кількість кредитів ЄКТС.

На зворотньому боці титульної сторінки вказуються дати і номери протоколів засідань кафедри та методичної комісії за напрямом підготовки (спеціальністю), на яких був розглянутий комплект ККР, засвідчені підписами завідувача кафедри і голови комісії,.

Зразок титульної сторінки наведений у додатку 1.

2.3. Порядок проведення комп’ютерного тестування повинен містити інформацію про:

 • загальну кількість тестів у базі;

 • принципи формування комп’ютером варіантів завдань, які гарантують їх рівнозначну складність;

 • загальну тривалість тестування та час, який відводиться для відповіді на один тест (від однієї до трьох хвилин);

 • оцінювання відповідей;

 • правила роботи з контрольною тестовою програмою;

 • правила ознайомлення з результатами тестування та їх зберіганням.


2.4. Завдання ККР складається з теоретичної і практичної частин, які повністю відображають зміст програми дисципліни. Обсяг та складність завдань визначається, виходячи з терміну їх виконання протягом 90 хвилин (2-х академічних годин).
2.5. Теоретична частина ККР повинна складатися з тестів відкритої (питань) та/або закритої форми.

У разі наявності лише тестів закритої форми їх кількість у одному варіанті завдання повинна бути не менше 25. Тести закритої форми мають бути з однією правильною відповіддю із чотирьох-п’яти запропонованих або з кількома правильними відповідями з чотирьох-п’яти запропонованих.
2.6. Кожне завдання практичної частини ККР повинно розпочинатися словами: «Визначити...», «Обґрунтувати...», «Проаналізувати...», «Дати оцінку...» і т.п. При їх вирішенні студент повинен продемонструвати творчу розумову діяльність. Всі завдання практичної частини ККР повинні мати професійне спрямування, а їх вирішення - вимагати від студентів інтегрованого застосування отриманих протягом вивчення навчальної дисципліни вмінь та здатностей (компетенцій).
2.7. Кількість варіантів ККР з кожної навчальної дисципліни повинна відповідати найбільшій кількості студентів в академічній групі потоку (на курсі).

У разі комп’ютерного тестування за допомогою програм, в яких комп’ютер створює варіанти завдань довільно, варіанти ККР формуються лише з практичних завдань, а тестова програма додається у повному обсязі (додаток 2).

Незалежно від форми здійснення тестування слід забезпечити рівнозначну складність варіантів.
2.8. При розробці критеріїв оцінки на тести відкритої форми та практичні завдання за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань, а також здатність студента:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • встановлювати різницю між причинами і наслідками;

 • аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно.


2.9. Шкала оцінювання виконання ККР наведена у додатку 3.
2.10. До переліку довідкової літератури включаються збірники нормативних документів, довідники, таблиці, які не мають методик проведення розрахунків, або короткого викладу процесів і явищ.
2.11. Еталонні відповіді наводяться у довільній формі і повинні містити:

 • вичерпну відповідь на тести відкритої форми (питання) або посилання на відповідні сторінки навчально-методичної літератури, де можна знайти таку відповідь;

 • правильні відповіді на тести закритої форми;

 • правильні відповіді на завдання практичної частини, необхідні розрахунки, графіки, схеми, пояснення тощо.

В еталонній відповіді кожне окреме завдання повинно бути оцінено в балах з урахуванням трудомісткості (додаток 4).
2.12. Розробку ККР кафедра доручає лектору або робочій групі. Розробники відповідають за якість ККР, завідувач кафедри – за їх наявність.
2.13. Розроблені ККР розглядаються на засіданні кафедри, методичної комісії за напрямом підготовки (спеціальністю) і подаються на затвердження проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Начальник навчально-методичного

управління С.Я.Зубілевич
Додаток 1

Зразок титульної сторінки
Міністерство освіти і науки України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра водогосподарського, промислового та цивільного будівництва

затверджую

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

_________________________О.А.Ткачук

«__»____________2010

Комплект контрольних РОБІТ

з навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

Професійне спрямування (спеціальність) гідромеліорація

Загальна кількість годин - 108 Кількість кредитів ЄКТС 3.6

рівне 2010

Продовження дод. 1
Зворотній бік титульної сторінки

Розглянуто СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри методичною комісією за

_________________________ напрямом підготовки (спеціальністю)

_________________________ __________________

Протокол № ___ Протокол № ___

Від «__»____________2010 Від «__»____________2010

Додаток 2

Зразок варіанту завдання з ккр
Міністерство освіти і науки України

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра водогосподарського, промислового та цивільного будівництва
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

Професійне спрямування (cпеціальність) - гідромеліорація

­­­­­­­­­­Навчальна дисципліна «Організація і технологія будівельних робіт»
Контрольна робота № 1


  1. Теоретична частина: комп’ютерне тестування за змістом робочої програми навчальної дисципліни (завдання – 200 тестів закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х запропонованих – додається)
  1. Практична частина.


За даними розмірами каналу b=1.2 м h=1.8 м L=630 м:

1.2.1. Визначити обсяг розробки легкого суглинку у виїмці каналу

1.2.2. Підібрати екскаватор для розробки виїмки каналу і вкладання ґрунту в тимчасовий кавальєр

1
b

L

h
.2.3. Запроектувати схему роботи екскаватора

1.2.4. Визначити витрати машинного часу для визначеного обсягу виїмки каналу

Завідувач кафедри Екзаменатор

_________________ __________________
Додаток 3

Критерії оцінювання ККР
Теоретична частина:
Практична частина
Разом: від 0 до 100 балів

^ ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ В 4-БАЛЬНУ ТА ECTS

Критерії оцінювання

Кількість набраних балів

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Рівень компетентності

Оцінка за шкалою ECTS

Значення оцінки ECTS

1

2

3

4

5


6

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили

90…

100

5

Високий (творчий)

А


відмінно

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна

82…89

4

Достатній

(конструктивно-варіативний)

В

дуже добре

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок

74…81

С

добре


Продовження дод.3

1

2

3

4

5


6

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

64...73

3

Середній (репродуктивний)

D

задовільно


Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні

60...63

E

достатно

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

35...59

2

Низький

(рецептивно-продуктивний)

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

1...34

F

неприйнятно з обов’язковим повторним вивченнямДодаток 4

Еталонна відповідь

до ККР №___


 1. Теоретична частина

№ тесту

Правильна відповідь

Кількість балів

1

А)
і т.д.


 1. Практична частина - _______ балів

__________________________________________________________________________________________________________________