asyan.org
добавить свой файл
1

Методичні рекомендації

щодо використання у навчально-виховному процесі видання

«Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури»

Структура та зміст видання. Книги «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури: у 2-х томах / Автор ідеї, головний редактор і керівник авторського колективу Микола Кугутяк. – Львів: «Манускрипт–Львів», 2011» підготовлені у вигляді наукового каталогу, створеного на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду, з урахуванням найновіших методик підготовки схожих видань. Структуру каталогу складають два томи з відповідними тематичними розділами.

Кожен розділ двотомника містить текстову частину, де висвітлені результати дослідження теми, а також комплекс матеріалів про кожну історико-культурну пам’ятку. Комплекс матеріалів укладений у хронологічно-тематичній ретроспективі за загальноприйнятим порядком: назва пам’ятки; розташування; тип пам’ятки; датування; час відкриття (локалізації); автор або дослідник; опис; історія; дослідження або обстеження; міфи, легенди, перекази. До всього додані карти, план-схеми, фото, рисунки тощо. Назви пам’ятки отримали від населених пунктів, на території котрих вони розташовані.

До першого тому, що має назву «Сакральна спадщина Гуцульщини», увійшли два розділи: «Стародавні святилища і ритуальні камені», «Монастирі Галицької Гуцульщини в період середньовіччя і нового часу». До другого тому під назвою «Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи» ввійшли чотири розділи: «Городища Пруто-Бистрицького підгір’я», «Замки і оборонні двори Галицької Гуцульщини», «Соляні джерела та осередки солевидобутку», «Давні транскарпатські шляхи на Гуцульщині».

Колектив авторів запрошує до захоплюючої мандрівки досі незвіданими гірськими стежками стародавнього, середньовічного і новочасного минулого Гуцульщини.

^ Організація навчально-виховної діяльності. Змістом програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів у 5–11 класах передбачені уроки чи окремі теми, що стосуються вивчення історії рідного краю. Зазвичай інформаційно-ілюстративний матеріал для їх опрацювання відсутній. У такому випадку учителям та учням допоможе видання «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури», котре адаптоване до вимог пересічного читача. Разом з тим, воно поєднує дослідження відомих науковців та краєзнавців Прикарпаття і таким чином забезпечує проникнення досягнень історичної науки в загальноосвітнє середовище. Тому використання двотомника сприятиме ефективнішому засвоєнню школярами навчального матеріалу з історії України, зокрема Гуцульщини, формуватиме в них передбачені державним стандартом уміння і навички з предмета.

В процесі реалізації розробленої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України концепції профілізації старшої школи актуальною стала проблема втілення моделей такого навчання. Необхідною умовою повноцінного функціонування, зокрема, історичного профілю є беззаперечне упровадження варіативних курсів, що поглиблюють зміст основних історичних предметів (спецкурсів, курсів за вибором, курсів профільного доповнення). Кількість часу, відведеного на їх опанування, повинна становити мінімум 2 год. на тиждень, тобто 70 год. упродовж навчального року для кожного класу. Тому в рамках реалізації профільної освіти випускникам 11 класу доцільно запропонувати 35‑годинні курси профільного доповнення, серед котрих «Історія Прикарпаття», «Гуцульщинознавство», «Українознавство», «Історія культури України». За наявності представленого вище каталогу їх опанування стане ефективним, забезпечить усебічне вивчення історії рідного краю, формуватиме професійну зорієнтованість випускників, закладе основи практичних умінь для здобуття подальшої вищої освіти.

Двотомник «Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури» може використовуватися в класах з поглибленим вивченням історії, а також для проведення відповідних факультативних та гурткових занять.

Інформаційні матеріали видання можуть залучатися для організації і проведення позакласних чи позашкільних заходів краєзнавчого спрямування, а структура книжок послугує зразком, прикладом для описання старожитностей інших історико-етнографічних регіонів Прикарпаття.