asyan.org
добавить свой файл
1

Методичні поради

щодо змісту та оформлення індивідуальних творчих робіт

Докурсова робота готується слухачем курсів у міжкурсовий період з метою узагальнення творчих напрацювань педагога з проблемних питань. Подається керівнику групи у день заїзду або в наступні дні, визначені для формування складу курсової групи, реєструється куратором та передається науковому консультанту для рецензування. Відповідно до навчально-тематичного плану курсів можливий також персональний захист індивідуальних творчих робіт на заліковому занятті.

Обсяг докурсової роботи – 15–20 сторінок комп’ютерного тексту (як виняток – рукописні варіанти обсягом 20–30 сторінок). Виконується на білому папері формату А4 з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14, через 1,5 інтервалу (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 20 мм, правого – 10 мм. Титульна сторінка оформляється за встановленою формою.

До загального обсягу не зараховуються додатки, список використаної літератури, проте загальній нумерації підлягають усі сторінки поданого тексту.

До рецензування допускається лише перший варіант тексту, а не його копії.

^ Види докурсових робіт:

1. Реферат. Це вид творчих робіт, у якій слухач аналізує певну проблему через огляд нормативно-правових, наукових положень та подає певні висновки щодо можливості їх використання у професійній діяльності. Приклади тем для висвітлення їх у вигляді реферату:

 Система науково-методичної роботи з підвищення професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу

 Інновації в управлінні дошкільним закладом

 Сучасні підходи до організації освітнього процесу у дошкільному закладі

 Ідеї В.Сухомлинського у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

2. Доповідь – авторський виклад узагальнених положень щодо стану реалізації певних проблем (проблеми). Передається також власна точка зору доповідача, яка акумулює його світогляд, знання проблеми та власний практичний досвід. У доповіді мають бути певні рекомендації щодо шляхів вирішення порушеної проблеми. Зміст викладу передбачає констатацію фактів, положень з різних джерел інформації: книг, брошур, статей.

3. Опис власної системи управлінської (педагогічної) діяльності. Це творча робота, у якій слухач, конкретизувавши та охарактеризувавши проблему, яку реалізував у практичній діяльності впродовж певного часу, систематизує та узагальнює власні підходи (технологію, досвід) за алгоритмом: назва проблеми, мета і завдання для її реалізації, напрями реалізації, застосовані форми, методи, прийоми та засоби. Також подаються висновки щодо результативності апробованих підходів для підвищення ефективності професійної діяльності (для керівників ДНЗ – позитивні зміни в управлінні розвитком дошкільного закладу, покращенні якості освіти у дошкільному закладі загалом; для вихователів-методистів (за посадою) – підвищення рівня професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу, покращення якості освіти у дошкільному закладі загалом та з певного напряму; для педагогічних працівників різних посад – зміцнення здоров’я, покращення освіченості, розвитку та вихованості дітей.

4. Опис власного досвіду. Це творча робота, у якій керівник або педагог дошкільного навчального закладу детально описує власний досвід з певної науково-методичної проблеми управлінського, психологічного, педагогічного напрямів, розкриваючи технологію досягнення позитивних результатів та подаючи висновки щодо конкретних умов для його успішного впровадження іншими особами. Алгоритм опису наступний: тема досвіду; автор досвіду; наукові положення, що лягли в основу досвіду; суть досвіду (які саме підходи використовує автор для ефективності реалізації проблеми); опис системи дій (технологічність), що використовувалась; узагальнення та висновки.

5. Матеріали з власного досвіду. Подаються за виняткових обставин (непередбачувана участь слухача в курсах, проблеми особистого характеру): створені автором роботи матеріали за змістом реалізації проблеми управлінського, психологічного чи педагогічного напрямів (цикли занять з педагогами або дітьми з певного розділу програми; методичні розробки; матеріали за змістом проектів, що реалізуються; посібники та ін.).

^ Структура індивідуально-творчої роботи

Вид роботи

Структурні компоненти

Обсяг

^ Реферат, доповідь

Титульний аркуш (назва роботи, виконавець, рік виконання)

1 сторінка

Зміст (план)

1 сторінка

Вступ

5% від загального обсягу роботи

Основна частина

90 % від загального обсягу роботи

Список використаної літератури

Не менш ніж 10 найменувань джерел, які використовувались для викладу в основній частині роботи

Додатки

Не лімітується (ілюстративні матеріали, що підвищують рівень розкриття змісту/ теми щонайбільше в основній частині роботи)

^ Опис власної системи управлінської (педагогічної) діяльності

Титульний аркуш (назва роботи, виконавець, рік виконання)

1 сторінка

Зміст (план)

1 сторінка

Вступ

5% від загального обсягу роботи

Основна частина

90 % від загального обсягу роботи

Список

використаної літератури

Не менш ніж 10 найменувань джерел, які використовувались для викладу в основній частині роботи

Додатки

Не лімітується (ілюстративні матеріали, що підвищують рівень розкриття змісту/ теми щонайбільше в основній частині роботи)

^ Опис власного досвіду

Титульний аркуш (назва роботи, виконавець, рік виконання)

1 сторінка

Пояснювальна записка або анотація

1 -2 сторінки

Основна частина

95 % від загального обсягу роботи

Додатки

Не лімітується (ілюстративні матеріали, що підвищують рівень розкриття змісту/ теми щонайбільше в основній частині роботи)

Матеріали з власного досвіду

Титульний аркуш (назва роботи, виконавець, рік виконання)

1 сторінка

Пояснювальна записка

1-2 сторінки

Основна частина

98 % від загального обсягу роботи

Список використаної літератури

Не менш ніж 10 найменувань джерел, які використовувались для підготовки матеріалів, що представлені в основній частині роботи


^ Основні характеристики

змісту структурних частин

індивідуально-творчої роботи


   1. Назва. Формулюється фразою з наукового, ділового або публіцистичного стилю мовлення

   2. План. Простий або складний – у вигляді називних або питальних речень

   3. Вступ. Передає загальне уявлення про роботу і містить такі основні елементи: обґрунтування причин вибору теми (проблеми); аргументи щодо актуальності обраної теми, констатацію складових для її дослідження через запропоновану роботу; конкретизацію мети та завдань роботи, визначення кола питань, які будуть розглянуті. Використовуються цитування, подається персоніфікація ключових положень

   4. Пояснювальна записка. Передає загальне уявлення про причини посиленої уваги слухача до визначеної теми (проблеми); констатує найголовніші компоненти роботи, основні підходи, що апробовані автором

   5. Основна частина. Опис тих ідей, наукових положень, шляхів, методів чи інших підходів, що розглядаються, або були застосовані автором для реалізації проблеми

   6. Використана література. Перелік джерел, що опрацьовані та використовувались автором в процесі реалізації проблеми. Оформляється відповідно до правил бібліографії. Наприклад:

^ Різновид джерела

Приклад оформлення

Книга-монографія

К р у т і й К. Л. Моніторинг мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку. – Запоріжжя, 2005. – 100 с.

Книга (група авторів або упорядників)

П а в л ю т е н к о в Є. М., К р и ж к о В. В. Організаційно-методична робота. – Харків, 2005. – С. 120–123.

Нові форми здобуття дошкільної освіти / Автор-упорядники Л. А. Г р и ц ю к, М. І. К а р а т а є в а. – Тернопіль, 2005. –25 с.

Словники

Новий тлумачний словник української мови. У 4-х томах. Том І / Укладачі В. Я р е м е н к о, О. С л і п у ш к о. – К., 2001. – С. 2.

Стаття з журналу (книги)

Л а д и в і р С. О. Пізнавальна активність старших дошкільників: індивідуальні особливості. // Дошкільне виховання. – 2006. – № 11.


^

Тематика

докурсових та післякурсових завдань

для працівників

дошкільних навчальних закладів

Вихователі-методисти (за посадою)


1. Система роботи з реалізації нормативно-правових документів у галузі дошкільної освіти.

2. Реалізація завдань дошкільного навчального закладу: форми і методи роботи з педагогічним колективом.

3. Формування готовності педагога до реалізації особистісно орієнтованої моделі освіти.

4. Ідеї визначних педагогів (психологів) у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

5. Сучасні підходи до організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

6. Діяльність методиста з розвитку творчого потенціалу педагогів дошкільного навчального закладу.

7. Формування психолого-педагогічної культури молодих фахівців.

8. Діяльність методиста з упровадження наукових ідей, перспективних технологій, передового педагогічного досвіду в навчально-виховному процесі сучасного дошкільного закладу.

9. Дослідно-експериментальна діяльність у дошкільному навчальному закладі.

10. Педагогічна взаємодія дошкільного навчального закладу з родинами: основні напрями та зміст роботи.

11. Організація діяльності консультаційного пункту для педагогів, батьків при ДНЗ.

12. Співпраця фахівців різних профілів щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку дошкільника у ДНЗ.

13. Участь методиста в атестації педагогічних працівників.

14. Підготовка педагогів до інноваційної діяльності.

15. Організація самоосвітньої діяльності педагогів.

16. Контрольно-аналітична діяльність методиста.

17. Планування науково-методичної роботи з педкадрами.

18. Інформаційно-аналітична і видавнича діяльність методиста.

19. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

20. Система роботи з вивчення, узагальнення та упровадження педагогічного досвіду.

^

Завідувачі дошкільних навчальних закладів


 1. Система роботи з реалізації нормативно-правових документів у галузі дошкільної освіти

 2. Модернізація змісту та форм дошкільної освіти

 3. Управління сучасним дошкільним закладом: проблеми та способи їх реалізації

 4. Системний підхід у плануванні роботи сучасного дошкільного закладу

 5. Реалізація завдань дошкільного навчального закладу: форми і методи роботи з педагогічним колективом

 6. Планування та організація роботи дошкільного закладу в літньо-оздоровчий період

 7. Управління розвитком сучасного дошкільного навчального закладу

 8. Формування готовності педагога до реалізації особистісно орієнтованого підходу в розвитку дошкільника

 9. Забезпечення якості дошкільної освіти в умовах сільського дошкільного навчального закладу

 10. Організація навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (групах) компенсуючого типу

 11. Ідеї визначних педагогів (психологів) у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

 12. Сучасні підходи до організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі

 13. Контроль і керівництво освітнім процесом сучасного дошкільного навчального закладу

 14. Роль практичного психолога у підвищенні психолого-педагогічної культури фахівців дошкільного навчального закладу

 15. Діяльність керівника з розвитку творчого потенціалу педагогів дошкільного навчального закладу

 16. Формування психолого-педагогічної культури молодих фахівців

 17. Діяльність керівника з упровадження наукових ідей, перспективних технологій, передового педагогічного досвіду в навчально-виховному процесі сучасного дошкільного закладу

 18. Дослідно-експериментальна діяльність у дошкільному навчальному закладі

 19. Педагогічна взаємодія дошкільного навчального закладу з родинами: основні напрями та зміст роботи

 20. Форми та методи співпраці дошкільного навчального закладу з громадами, школою