asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

методичні вказівкидо лабратрних робіт з дисципліни
«Управління проектами»

змістовий модуль ІІІ «Комп’ютерні технології в управлінні проектами»


Харків 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ


методичні вказівкидо лабораторних робіт з дисципліни
«Управління проектами»

змістовий модуль ІІІ «Комп’ютерні технології в управлінні проектами»
для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.092501

Затверджено методичною

радою університету,

протокол № від 2007 р


Харків 2007

Укладачі: Л.І.Нефьодов

Ю.А.Петренко

Д.Д.Сарахманов

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Методичні вказівки призначені для освоєнні комп’ютерних технологій в управлінні проектами. Розглянуто засоби планування різних етапів проекту. Для виконання даної роботи рекомендується використовувати програмний пакет Microsoft Project.

Порядок виконання роботи наступний:

1. Ознайомитися з метою роботи і постановкою задачі.

2. Вивчити технологію рішення задачі.

3. Виконати роботу з використанням відповідного програмного забезпечення.

4. Оформити звіт лабораторної роботи і захистити його.

Звіт лабораторної роботи повинний містити:

  • титульний лист;

  • мету роботи і постановку задачі;

  • опис технології виконання роботи;

  • висновки.

Лабораторна робота 1
Вивчення методів планування робіт над проектом
Мета роботи - вивчити методи формального представлення проектів (система PERT, діаграми Гантта і ін.) на прикладі системи Microsoft Project.
^ 1 визначення та Розподіл робіт проекту
1.1 Створення і організація плану
Початок нового проекту:

- натисніть кнопку New на панелі Standart або виберіть New з меню File;

- наголосіть на даті початку проекту або виберіть Project finish date в рядку Schedule Form, а потім впишіть плановану дату закінчення проекту;

- якщо ви хочете вписати деталі проекту, то виберіть закладку Documents І введіть бажану інформацію.

Установка Project Start Date(PSD) - коли ви створюєте новий проект, то спочатку повинні ввести PSD. MS Project використовує PSD, тривалості задач і відношення між задачами для підрахунку початку і закінчення самих задач і самого проекту в цілому. Ви можете пристосовувати індивідуальні дати задач, міняючи їх тривалості, відносини і ресурси.

Зміна інформації про проект. Якщо ваші плани змінилися, ви можете змінити інформацію про проект у будь-який час використовуючи діалогове вікно Summary Info (команда Summary Info в меню File). Наприклад, якщо PSD відкладається внаслідок найму нового менеджера проекту, ви можете вибрати Summary Info, щоб змінити PSD або ім'я менеджера, коли буде одержана інформація.

Введення задач:

- з меню View (Перегляд) виберіть Граф Гантта ( Gantt Chart);

- у полі задачі наберіть її ім'я.

Ви можете створювати і маніпулювати задачами Графа Гантта за допомогою миші:

- створити задачу:

а) для створення задачі з початком не "раніше, чим необхідно" потягнете мишу зліва направо; потім назвіть задачу.

б) для створення задачі з терміном закінчення не "раніше, чим необхідно" - навпаки.

- перемістити задачу - узяти за середину лінію задачі і перетягнути її в необхідне місце;

- зміна тривалості задачі - потягнути вліво/вправо за закінчення лінії задачі;

- з'єднання двох задач - потягніть вверх/вниз від лінії тієї задачі, яку необхідно зробити предком.

Перетворення задачі у віху:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- у полі тривалості задачі, яку необхідно зробити віхою, впишіть значення 0d.

Використання Віх: ви можете встановити віху для індикації точки відліку або перевірки у вашому проекті (завершення фази проекту). MS Project показує символ віхи, коли ви вводите задачу з нульовою тривалістю. Швидкий шлях сполучення статусу вашого проекту - роздрукувати звіт, що відображає тільки віхи в проекті.
^ 1.2 Введення задач, що повторюються
Задача, що повторюється, – задача, що зустрічається кілька разів протягом проекту.

Введення задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- наголосити на першому вільному рядку;

- з меню Insert вибрати Insert Recurring Task;

- ввести назву задачі;

- вибрати тривалість;

-у рядку This Осcurs наголосити на інтервалі появи задачі Daily/Weekly/Monthly/Yearly;

- після вибору цього параметра, наголошуємо на частоті появи задачі;

- у частині Lenght (довжина) пишемо:

а) початок задачі в From;

б) кінець задачі в To або

в) кількість появ в For.

Зауваження: Задачі автоматично перенумеровуються.

Зміна тривалості задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- у полі тривалості задачі, яку необхідно змінити вписати бажану.

Використання тривалості.

Час, необхідний для виконання задачі - її тривалість. Вона виражена в хвилинах (m), годиннику (h), днях (d) або тижнях (w). MS Project не враховує неробочий час в тривалості задачі. Якщо ви хочете розпланувати на безперервний відрізок часу не зважаючий на робочий годинник, ви можете використовувати ті, що закінчуються тривалості (em,eh,ed,ew).

При введенні тривалості MS Project обчислює дати початку і закінчення задачі, але можлива і зворотна ситуація — визначення початку і закінчення задачі замість тривалості.

Видалення задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- наголосити на задачі;

- вибрати Delete Task з Edit.

При видаленні Summary Task всі її підзадачі також віддаляються.

ВІДМІНА: кнопка Undo на панелі Standart
^ 1.2.1 Організація проекту за допомогою структуризації:

- підняття/пониження рівня задачі.

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- наголосити на задачі для пониження рівня;

- натискувати кнопку Indent на панелі Formatting або в меню Tools вибрати Outlining, а потім Indent.

Руйнування і розширення вашої структури - ви можете показати/приховати підзадачі вашої структури. Приховуючи всі підзадачі ви можете створити спрощений план проекту для сумарного звіту. Для показу/приховання двічі натискайте ліву кнопку миші на основній задачі(Summary Task) або використовуючи кнопки "+" / "-" на панелі інструментів.

Пониження/підвищення рівня задач за допомогою миші – розташувати покажчик над першою буквою в назві задачі. Коли покажчик зміниться потягнете направо (знизити) або наліво (підвищити) рівень задачі.

Зміна зовнішнього вигляду структуризації задач - у меню Tools вибрати Options. На закладці View в розділі Outline Options наголосити на необхідних властивостях і вибрати OK.

Підвищення рівня задачі:

- наголосити на задачі;

- вибрати кнопку Outdent або Tools/Outlining/Outdent
^ 1.2.2 Впорядковування задач в плані

У MS Project ви можете сортувати і переміщати задачі для впорядковування плану:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню Tools/Sort вибираємо ім'я поля (дата початку, закінчення задачі, пріоритет, ціна і т.д.).

Примітка: Якщо немає відповідного поля для сортування, то необхідно вибрати пункт Sort (сортування по...) і вибрати необхідне поле.

При сортуванні підзадачі переміщаються разом з основною задачею.
^ 1.2.3 Розбиття і розширення структури:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- наголосити на частині структури необхідної для розбиття. Якщо наголошена на Основній задачі, то наголошувати на підзадачі не треба;

- натискуйте кнопку Hide Subtask на панелі Formatting або в меню Tools/Outlining/Hide Subtasks.

Про розбиття і розширення при структуризації - за допомогою розбиття і розширення ви можете показати або приховати підзадачі або основні задачі.

Представлення (View) - комбінація одного або більшого числа представлень (Графи Гантта, списки ресурсів, і т.д.), фільтрів і т.д. Використовуючи представлення або види ви можете вводити, організовувати і перевіряти інформацію в різних форматах:

- графіки (Charts) або Графи (Graphs) - графічне представлення; приклад: графи Гантта, Pert, ресурсів;

- Sheets(листи) інформація з рядків і стовпців;

- форми Forms - формат діалогового вікна.

Використання структури розбиття задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- виберіть задачу, яку необхідно перевести в режим розбиття(WBS);

- натиснути кнопку Information на панелі Standart або Task Information в меню Insert;

- виберіть закладку Advanced (Додатково);

- у рядку WBS Code, наберіть код.

WBS - ієрархічна структура, що використовується для організації задач для звітних планів і проглядання витрат з MS Project. Ви можете переставляти WBS використовуючи номери задач або призначаючи код WBS для задач. Коли ви структуруєте план MS Project автоматично призначає номери (ID) для кожної задачі. Ці номери використовуються за умовчанням WBS кодом, і автоматично змінюються із зміною плану.

Зміна робочих днів і годинника:

- з меню Tools вибрати Change Working Time;

- наголосити на даті в календарі;

- під Make Dates, вибрати кнопку Option;

- якщо ви вибрали кнопку Working Option в п.3, то потім під Working Time впишіть початок і закінчення робочого часу.

MS Project використовує стандартний календар для визначення доступності ресурсів до роботи до тих пір, поки ви не адаптуєте календар відповідно до актуального робітника планом проекту. Ви можете створювати унікальний робітник календар для кожного ресурсу або групи ресурсів.
^ 1.3 Планування задач
Створення і переміщення відносин задачі:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- у таблиці Гантта, наголосити на двох або більш задач для з'єднання;

- натиснути кнопку Link Task або Edit/Link Task

Відносини задач:

- Finish-To-Start (FS), друга задача не почнеться, поки не закінчиться перша (Від кінця до початку);

- Start-To-Start (SS), друга не почнеться, поки не почнеться перша (Від початку до початку);

- Finish-To-Finish (FF), друга не закінчиться, поки не закінчиться перша (Від кінця до кінця);

- Start-To-Finish (SF), друга не закінчиться, поки не почнеться перша (Від початку до кінця).

Зауваження: Неможливо встановити відношення між основною задачею і її підзадачами.

Самим загальним з відносин є FS для типового проекту. На додаток до скріплення двох задач можливе створення відношення між основними задачами, т.ч. що завершення однієї групи задач залежить від завершення або початку іншої групи задач.

Перенесення відношення:

- вибрати граф Гантта;

- у представленні Ганта, наголосити на задачі, яку необхідно від'єднати;

- натиснути кнопку Unlink Task на панелі Standart або в меню Edit/Unlink Task.

Зміна відношення задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- двічі натиснути на сполучній лінії;

- у рядку Type наголосіть на тому типі відношення, який необхідний.

Перекриття або затримка задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- наголосити на імені бажаної задачі і потім натискуйте на кнопку Information на панелі Standart або в меню Insert/Task Information;

- наголосити на закладці Predecessors (Попередники);

- у полі Lag (Лаг) впишіть Lead Time або Lag Time як тривалість або у вигляді процентного відношення від тривалості задачі предка. Lag Time при цьому є позитивним числом, а Lead Time - негативним.

Lead Time - перекриття задач викликає залежність. Т.ч., якщо наступна задача може початися, коли попередня задача лише наполовину завершена, то ви можете наголосити на відношенні FS з Lead Time в 50% від наступної задачі, причому Lead Time негативна величина.

Lag Time - затримка між задачами також є залежністю. Вам потрібна затримка в два дні між закінченням однієї і початком іншої задачі. Ви можете встановити відношення FS з Lag Time в 2d - позитивне число.

Ви можете швидко додати Lead/Lag Time до спадкоємця за допомогою подвійного натиснення на сполучній лінії, і потім набрати значення Lead/Lag Time в діалоговому вікні Task Dependency.

Планування задачі з відношенням "Від початку до кінця" до певної дати:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- наголосити на задачі і натискувати кнопку Information на панелі Standart або з меню Insert/Task Information;

- наголосити на закладці Advance;

- наголосіть в рядку на Date даті, якщо не вибрано обмеження типа As Soon As Possible/As Late As Possible .

MS Project перерахує план.
2 Завдання
Як приклад розглянемо проект по створенню АСУ. В загальногалузевих документах по створенню АСУ закріплені стадії проектування, склад і зміст робіт, виконуваних на кожній стадії. Складіть план виконання, використовуючи пакет MS Project.

Етап 1. Техніко-економічне обгрунтовування створення ІАСУ:

- аналіз системи управління підприємством і його окремих підрозділів для знов створюваних ІАСУ, аналіз прототипів або аналогів систем даного класу, оцінка інформаційних потоків і вибір способів координації підсистем;

- встановлення системи цілей ІАСУ і кількісна оцінка критеріїв досягнення цілей;

- аналіз функціонування діючих ІАСУ і визначення можливостей їх модернізації;

- техніко-економічні дослідження по ефективності створюваних ІАСУ;

- розробка і обгрунтовування комплексу заходів щодо удосконалення управління.

Етап 2. Передпроектні НДР:

- дослідження діючої системи управління і визначення складу і зміст автоматизованих функцій управління;

- аналіз інформаційної структури управління, інформаційних зв'язків між підрозділами і встановлення процедур ухвалення рішення;

- формалізація процедур і методів управління, обгрунтовування вибору і побудова моделей об'єкту, а також алгоритмів управління і обгрунтовування цих алгоритмів і процедур управління;

- вибір, обгрунтовування методів оптимізації в умовах інваріантності проектних рішень;

- вибір засобів і методів реалізації автоматизованих функцій;

- техніко-економічні дослідження по обгрунтовуванню вибору складу і структури ІАСУ, а також визначення методів сумісності компонентів ІАСУ і правил їх взаємодій.

Етап 3.Разработка і узгодження аванпроекту.

- розробка і аналіз початкових вимог. В процесі роботи доводиться коректувати вимоги до системи, що розробляється. Необхідність даної роботи обумовлена тим, що кожний замовник хоче мати кращу систему;

- аналіз досягнень зарубіжної і вітчизняної науки і техніки в області створення аналогічних систем;

- оцінка реалізованих вимог, що пред'являються, з урахуванням обмежень на розробку:

а) об'їм фінансування;

б) наявність валютних ресурсів;

- формування вимог до організації і управління ІАСУ;

- вибір і обгрунтовування засобів і методів інтегрованого управління організаційними і технологічними процесами;

- побудова схеми ІАСУ;

- розробляється генеральна схема ІАСУ, яка включає структуру, алгоритмічні взаємодії між елементами і підсистемами, визначається структура і об'єм потоку інформації;

- розробка укрупненої схеми і структури КТС і програмного забезпечення;

- узгодження і затвердження аванпроекту.

Етап 4. Розробка, узгодження і затвердження технічного завдання.

- визначення складу автоматизованих функцій управління і вимог до їх реалізації, а також розробка вимог по інформаційній взаємодії між компонентами ІАСУ;

- вимоги по забезпеченню сумісності між компонентами ІАСУ;

- набирається комплекс виконавців, визначається функції і обов'язку;

- побудова графіка робіт для всіх виконавців ІАСУ, в якому указується перелік робіт, термін виконання і вид звітності;

- розрахунок економічної ефективності. Проводиться розрахунок ефективності і визначення науково-технічного рівня;

- проводяться роботи за погодженням і затвердженням технічного завдання згідно нормативно-технічної документації.

Результат - копії технічного завдання для виконавців всіх рівнів, в яких кожному виконавцю задаються технічні характеристики відповідні компонентам ІАСУ, вказані терміни проведення робіт і об'єми фінансування.

Технічне завдання є юридичним документом виконавця.

Етап 5. Технічний проект.

Розробляється на підставі технічного завдання. Відповідальний виконавець є головний розробник, який проводить управління розробкою по відповідному графіку.

Етап 5.1. Розробка загальносистемної документації і загальносистемної частини ІАСУ:

- вибір і обгрунтовування проектних рішень по ІАСУ в цілому;

- проведення патентних досліджень;

- виконання техніко-економічних розрахунків створення ІАСУ;

- уточнення складу задач або комплексу задач, що забезпечують автоматизовані функції;

- розробка постановок задач, що забезпечують взаємодію автоматизованих систем, що входять до складу ІАСУ;

- синтез функціональної структури ІАСУ.

Етап 5.2. Розробка математичного і програмного забезпечення.

- розробка алгоритму і процедури обробки даних для забезпечення і реалізації автоматизованих функцій;

- розробка алгоритмів обслуговуючих програм;

- розробка технічних завдань на створення нових програмних засобів;

- розробка прикладів контрольних для відладки програм;

- визначення основних характеристик програмного забезпечення ІАСУ;

- оформлення документації по даному етапу.

Етап 5.3. Розробка інформаційного забезпечення.

- визначення складу масиву інформації;

- вибір типу банків даних;

- розробка структури бази даних;

- розробка процедур збору і передачі інформації;

- розробка рішень по забезпеченню сумісності;

- розробка системи кодування і класифікації;

- визначення складу і характеристик вхідних і вихідних сигналів даних;

- розробка форм документів;

- оформлення документації за технічним проектом.

Етап 5.4. Розробка організаційного забезпечення ІАСУ.

- визначення функцій персоналу;

- закріплення робіт по реалізації управлінських функцій між підрозділами і посадовцями;

- зміна організаційної структури;

- формування вимог кваліфікації персоналу;

- уточнення ергономічних вимог до всіх автоматизованих систем.

Етап 5.5. Розробка технічного забезпечення ІАСУ.

- вибір і обгрунтовування складу і структури КТС;

- формування замовлень на устаткування;

- визначення складу технічних засобів на створюване устаткування;

- розробка рішень по комплексу технічних засобів, включаючи аварійні і пускові режими;

- розробка планувань;

- оцінка надійності;

- розрахунок потреби експлуатаційних матеріалів.

Етап 5.6. Розробка завдань на проектування в суміжних частинах проекту.

Етап 5.7. Узгодження і затвердження технічного проекту.

Етап 6. Робочий проект.

Робочий проект виконується головним розробником всієї системи і розробляється на підставі технічного проекту і містить детальні рішення, необхідні для тестування, відладки, упровадження і проведення приймально-здавальних випробувань, а також рішення, пов'язані із забезпеченням функціонування ІАСУ. При необхідності може притягуватися замовник при виконанні документації.

Етап 6.1. Розробки програмної документації для робочого проекту.

- генерація робочої системи;

- розробка експлуатаційних документів;

- розробка документації технічних засобів;

- прив'язка пакетів прикладних програм до робочих місць і технічних засобів;

- тестування окремих пакетів;

- тестування комплексу пакетів;

- розробка контрольного пакету.

Етап 6.2. Розробка робочої документації на КТС:

- Уточнення складу і структури КТС.

- розробка робочих креслень для не стандартних пристроїв.

- розробка схем і таблиць зовнішніх з'єднань.

- розробка, монтаж схем, панелей і пультів.

- розробка настановних креслень.

- розробка експлуатаційної документації.

- випробування технічних комплексів і не стандартних пристроїв.

- коректування експлуатаційних документів.

- введення в дію ІАСУ.

- приймально-здавальні випробування.

Лабораторна робота 2
Вивчення методів розподілу ресурсів на виконання проекту
^ Мета роботи - вивчити способи визначення витрат часу, трудових і матеріальних ресурсів на виконання проекту на прикладі системи Microsoft Project
1 Додавання людей і устаткування в проект
^ 1.1 Створення списку ресурсів проекту
Перед призначенням ресурсів задачам ви можете створити список ресурсів для проекту з метою економії часу.

Список включає:

- ім'я ресурсу (робітник, частина устаткування та ін.);

- максимальне число елементів ресурсів допустиме для нього.

Створення списку ресурсів для проекту:

- з меню View/Resource Sheet;

- з меню View/Table/Entry;

- у колонці Resource Name (Назва ресурсу) впишіть його в порожньому полі;

- якщо ви хочете задати групу ресурсів напишіть ім'я в колонці Group (Група);

- якщо необхідно в колонці Max. Units наберіть кількість доступних одиниць ресурсу;

- змініть встановлену інформацію в решті полів з потреби.

Призначення і переміщення ресурсів:

- з меню View, виберіть Граф Гантта.

- відмітити задачу;

- натиснути кнопку Resource Assignment (Призначення ресурсів) на панелі Standart або Сервіс/Призначення ресурсів;

- у колонці Name відмітити ресурс, який приєднується до задачі:

а) частково зайнятого в дробовому виразі (в колонці Unit);

б) кількість однакових ресурсів;

в) декілька різних ресурсів;

- натиснути кнопку Assign .

- натиснути кнопку Close .

Зауваження. Можливо приєднати більше одиниць ресурсу, чим це доступно. Якщо ви не хочете перерозподіляти ресурси, переконайтеся, що число одиниць ресурсу в полі Unit діалогового вікна Resource Assignment не перевищує число в полі максимальної кількості одиниць ресурсу (Max Unit) у вікні Resource List.

Заміщення існуючих ресурсів - із зміною вашого плану, ви можливо потребуватимете заміни призначених ресурсів на інші. Це переважно переміщення даного ресурсу, а потім призначення іншого замість нього. В Resource Assignment діалоговому вікні необхідно наголосити на ресурсі підлягаючому заміщенню і натиснути кнопку Replace. Потім вибрати ресурси для приєднання і натиснути Ok.

Відображення діалогового вікна Resource Assignment - якщо ви хочете приєднати ресурси по закінченню іншої роботи по вашому плану, ви можете не закривати вікно Resource Assignment.

Приєднання ресурсу мишею:

- відмітити ресурс у вікні Resource Assignment;

- розмістити покажчик миші над сірою ділянкою зліва від імені ресурсу;

- при зміні покажчика на спеціальний значок перетягнути його до задачі.

Переміщення ресурсу із задачі:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- кнопка Resource Assignment або Insert/Resource Assignment;

- відмітити ресурс;

- кнопка Remove;

- кнопка Close.

Здійснення контролю за ресурсами в процесі роботи:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню Window/Split;

- у таблиці Гантта відмітити задачу, для якої ви хочете проглянути роботу ресурсу;

- перейдіть на форму задачі в нижній частині вікна;

- виберіть з меню Format/Details/Resource Schedule;

- якщо в полі Work відсутнє значення тривалості роботи, то внесіть його і натисніть Enter;

- у полі Delay (Затримка) ресурсу, відмітьте затримку, якщо необхідно затримати початок робіт;

- натисніть Enter;

- виберіть з меню Window/Remove Split.

Установка робочих і вихідних днів:

- виберіть з меню Tools/Change Working Time;

- у рядку For відмітьте ресурс для якого змінюється календар;

- у календарі відмітьте дні, які підлягають зміні;

- вибрати характеристику часу Working/Nonworking/Default;

- для зміни робочого часу заповнити рядки From/To.

Призначення календарного плану для ресурсів:

- вибрати з меню View/Resource Sheet;

- відмітити ресурс;

- натиснути кнопку Information на панелі Standart або вибрати з меню Insert/Resource Info;

- відмітити календарь ресурсу в Base Calendar Box.
^ 2 призначення витрат задачам і ресурсам
До призначень витрат задач і ресурсів входить:

- додавання ресурсам тарифів;

- додавання постійних тарифів для ресурсів в задачу (FCR);

- додавання FC до задачі;

- контроль джерел витрат;

- прогляд витрат по задачах;

- прогляд сумарних витрат проекту.

Додавання ресурсам тарифів:

- з меню View/Resource Sheet;

- у полях Std. Rate і Ovt. Rate або Cost/Use для ресурсу відмітити ставку (тариф);

- натисніть Enter.

Додавання тарифу до ресурсів допоможе вам акуратно враховувати витрати проекту. Тариф ресурсів є почасовими витратами часу і апаратних засобів для виконання задачі або фіксованими витратами по використовуванню частини устаткування. Тариф ресурсу включає робочий і наднормовий час. Коли ресурс з полями Std. Rate і Ovt. Rate включають в задачу і задача зайняла більше часу чим планувалося, то витрати збільшуються. Можна використовувати єдиноразові витрати (Оренда).

Установка тарифів за умовчанням - ви можете змінити встановлені Std. Rate і Ovt. Rate при введенні нового ресурсу.

Для цього:

- з меню Tools/Options/General Tab;

- змінити встановлені тарифи в DStd. Rate і DOvt. Rate у відповідних формах;

- для зміни встановленого символу валюти, числа цифр після коми - View Tab. і змінювати в Currency.

Інформація про витрати для груп ресурсів - у Resource Sheet відмітити групу ресурсів, натиснути кнопку Information і ввести інформацію для всієї групи.

Додавання постійних тарифів для ресурсів в задачу (FCR):

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- відмітити задачу;

- меню Window/Split;

- у графі Resource Name відмітити ресурс (для нового ресурсу вписати);

- у Duration Box відмітити тривалість задачі;

- з Format/Details/Resource Cost;

- у полі Units для ресурсу написати "0".

- у полі Cost зобразити Fixed Res. Cost.

- Ok.

Додавання часткових витрат - якщо ви хочете ввести часткові витрати проекту після завершення кінцевої фази роботи, введіть їх як RA Costs для кожної задачі, яка завершила фазу.

Додавання FC до задачі:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню View/Table/Cost;

- у полі FC, наберіть витрати;

- Ok.

Додавання FC до задач - коли ви точно знаєте скільки матеріалів використовується в задачі, і ви не додаєте ресурси в задачу, введіть FC.

Відмінність FC від FRC:

- задача з FC не вимагає додавання ресурсів;

- задача з FRC вимагає ресурсів і витрати FR додаються до повних витрат по задачі.

Контроль джерел витрат:

- з меню View/Resource Sheet;

- вибрати ресурс;

- натиснути кнопку Information на панелі Standart або з меню Insert/Resource Info;

- У боксі Accure At розділу Cost наголосити на наростаннях витрат:

а) розрахунок витрат до початку задачі - Start;

б) розрахунок витрат до кінця задачі - End;

в) розрахунок витрат з умови % завершення – Prorated;

- Ok.

У MS Project ви можете нараховувати витрати на задачі, коли задача починається, закінчується або в процесі її виконання.

Наприклад:

- нараховувати витрати для початку задачі, якщо ви приплачуватимете перед початком робіт;

- при затримці оплати до закінчення робіт нараховувати до кінця виконання;

- поетапно здійснювати обчислення (тільки для Std. Rate і Ovt. Rate) FC завжди в кінці.

Прогляд витрат по задачах:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню View/Table/Cost;

- у таблиці Гантта до появи поля Total Cost (скролінг управо)

Для перевірки повних витрат для кожної задачі необхідна комбінація представлень. Таблиці задач (Task Sheet) або Gantt Chart і таблиці витрат (Cost Table Applied) вгорі і форми задачі (Task Form) внизу. Для ресурсів Resource Sheet і Cost Table вгорі і Resource Form внизу.

Способи відображення інформації про витрати по ресурсах:

- Resource Sheet з Cost Table Applied - для прогляду сумарних витрат по кожному ресурсу;

- Resource Usage View для відображення зосередження витрат на ресурсі (Експорт в MS Excel);

- Resource Graph для графічного представлення;

- Resource Form з полями витрат, відображає витрати по ресурсах для задач, до яких вони прив'язані.

Прогляд сумарних витрат проекту:

- з меню File/Summary Info.

- натиснути кнопку Statistics .

Статистика проекту показує плановану, основну, поточну і залишок витрат за проектом.
3 Завдання
1. Створити список ресурсів (виконавці і устаткування) для виконання проекту, одержаного при виконанні лабораторної роботи 1.

2. Призначити витрати ресурсам.

3. Закріпити ресурси за задачами проекту.

4. Для кожної задачі призначити час роботи кожного з ресурсів, закріплених за нею.

Лабораторна робота 3
Вивчення методів оптимізації плану робіт над проектом
Мета роботи - вивчити методи оптимізації проектів, ознайомитися з додатковими можливостями пакету Microsoft Project.
1 Оцінка і пристосування проекту
^ 1.1 Оцінка проекту
Перевірка відносин задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- двічі натиснути на задачі в таблиці Гантта для того, щоб побачити відносини з попередниками;

- у вікні Task Info вибрати закладку Predecessors;

- проглянути колонку Type.

Визначення критичного шляху:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню Format/Text Styles;

- у рядку Item To Change, вибрати Critical Tasks;

- вибрати колір в рядку Color.

Знаходження слабких місць в плані:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню View/Table/Schedule;

- протягнути управо до стовпців Free Slach і Total Slach. Негативні величини цих стовпців говорять про брак часу на рішення задач без затримки Finish Date проекту. В Total Slach нульова тривалість проекту позначає критичний шлях.

Перевірка обмежень для задач:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню View/Table/More Tables;

- у вікні Tables відмінити Constraint Dates.

Для кожної задачі з умовою As Soon As Possible переконатися в необхідності обмеження.

ПРИМІТКА: Constraint Date - крайній правий стовпець

Перерозподіл ресурсів в призначених задачах:

- викликати панель Resource Management;

- натиснути кнопку Resource Allocation View;

- натиснути кнопку Goto OverAllocation;

- у нижній частині - часова шкала задач, де зустрічається перерозподіл дати;

- у верхній частині часова шкала для прогляд перерозподілу ресурсів (Відзначені червоним).

Знаходження витрат в задачі:

- з меню View, виберіть Граф Гантта;

- з меню View/Table/Cost;

- перевірте Fixed Cost і Total Cost поля для визначення витрат на задачі (що відноситься до FC, а що до RC).

7. Використання слабких місць ефективно.

Вузьке місце - кількість часу, який простоює одна задача затримуючи іншу або Finish Date проекту. Ви можете оптимізувати вузькі місця шляхом:

- перепризначення ресурсів;

- затримка некритичних задач.
^ 1.2 Кроки по укороченню плану
Зміна критичного шляху:

- відмітити одиночну задачу на критичному шляху, що займе декілька кроків;

- Натискуйте на кнопку Unlink Task на панелі Standart або з меню Edit/Unlink Tasks;

- виберіть задачу нижче за необхідну для зміни і з меню Insert/Insert Task для кожної підзадачі, яку ви додасте;

- для кожної нової задачі, впишіть ім'я в колонку Task Name і тривалість в Duration;

- виділіть нові задачі і натискуйте кнопку Indent на панелі Formatting або з меню Tools/Outlining/Indent.

- відмітити тільки ті підзадачі, які повинні бути оптимізовані. Ці підзадачі знаходяться на критичному шляху;

- натисніть на кнопку Link Tasks або з меню Edit/Link Tasks. MS Project спланує некритичні підзадачі починаються з дати старту основної задачі;

- виділіть основну задачу разом з її задачею спадкоємцем;

- натисніть кнопку Link Tasks на панелі Standart.

Додавання до задач Lead або Lag інтервалів часу:

- з меню View/Gantt Chart;

- виберіть задачу має предка, для якого ви б хотіли додати час Lead або Lag;

- на панелі Standart натисніть кнопку Information або з меню Insert/Task Information;

- виберіть закладку Predecessors;

- у полі Lag впишіть час Lead або Lag.

Зменшення тривалості задачі:

- з меню View/Gantt Chart;

- з меню View/Table/Entry;

- у полі Duration впишіть нову тривалість задачі.

Зменшення роботи ресурсів над задачею:

- у MS Project для Windows використовується права кнопка миші для виклику Resource Management (кликнути на панелі інструментів);

- кликніть на кнопці Task Entry View на панелі Resource Management;

- у верхньому плані виберіть задачу, для якої бажано зменшити кількість роботи;

- у нижньому плані впишіть нову кількість годин в колонці Work для необхідного ресурсу.

Призначення більшого числа ресурсів:

- з меню View/Gantt Chart;

- у таблиці Гантта наголосіть на задачі, якої ви хочете додати одиниць ресурсу;

- натисніть на кнопку Resource Assignment на панелі Standart або з меню Insert/Resource Assignment;

- у полі Units провідного ресурсу (ресурс, що працює над задачею тривалий час, по якому визначається тривалість задачі) впишіть бажане число і натисніть Enter.
Збільшення робіт ресурсів над задачею:

- з меню Tools/Change Working Time;

- у боксі For виберіть ресурс чий календар підлягає зміні (для зміни всього календаря відзначте день вверху календаря);

- виберіть одну з кнопок опцій Working, Nonworking або Default;

- для зміни робочого часу впишіть новий час в бокси From і To;

- повторіть попередній крок для всіх тимчасових періодів які ви бажаєте змінити.

Призначення наднормових:

- з меню View/Gantt Chart;

- з меню Window/Split;

- виберіть нижній план;

- з меню Format/Details/Resource Work;

- у верхньому плані виділите задачу, якій підлягає призначення наднормових;

- у нижньому плані впишіть нову кількість часу в колонці Ovt. Work для кожного провідного ресурсу.
^ 1.3 Роздрук і звіти
Роздрук вигляду:

- перемкніться на вигляд, який хочете роздрукувати;

- з меню File/Print;

- виберіть опції друку;

- якщо ви хочете провести попередній перегляд, то натисніть кнопку Print Preview. Коли закінчите — Ok.

- у діалоговому боксі Print натисніть Ok.

У MS Progect для Windows ви можете відмінити роздрук у будь-який час, натискуючи ESC.

Роздрук звіту:

- з меню View/Reports;

- виберіть тип звіту;

- виберіть кнопку Select;

- у вікні попереднього перегляду виберіть кнопку Print. Якщо ви хочете змінити вид роздруковуваного звіту, то натисніть кнопку Setup, виберіть потрібні опції і натисніть кнопку Print;

- виберіть опції друку;

- у діалоговому боксі Print натисніть Ok.
^ 1.4 Робота з видами (представлення). Як вивести (вигляд) представлення на екран
Відображення вигляду:

- з меню View/More Views4

- відмітити вигляд, який ви хочете відобразити;

- виберіть кнопку Apply.

У MS Project ви можете працювати з видами, які найкращим чином відповідають вашим потребам. Наприклад, якщо ви хочете створити план проекту, ви можете використовувати графи Гантта. Якщо ви хочете ввести або відредагувати детальну інформацію про окремий ресурс, ви можете використовувати Resource Form (Форму Ресурсів).

Відкриття і закриття видів в нижній частині екрану:

- з меню Window/Split або двічі натисніть на розділовій лінії;

- перейдіть в нижній екран;

- з меню View виберіть представлення, яке вам необхідно або виберіть з меню View/More Views відмітьте представлення і натисніть Apply.

Ви можете побачити інформацію про проект в двох різних видах одночасно шляхом відкриття в нижній частині екрану другого представлення. Для прикладу, ви можете представити повну інформацію про проект в графах Гантта і відкрити Task Form (Форму задачі) для відображення специфічної інформації про виділену задачу.

Закриття вигляду в нижній частині екрану - з меню Window/Remove Split або двічі натисніть на розділовій лінії.
^ 1.5 Робота з листами
Введення задач:

- у полі Task Name, введіть ім'я задачі;

- у полі тривалості ввести тривалість задачі.

Ви можете швидко створювати список задач у вашому плані за допомогою графів Гантта або Листа Задач. Коли ви залишаєте список задач, MS Project призначає дату початку виконання задачі і її тривалість за умовчанням. Ви можете змінити ці дані у будь-який час.

З'єднання і роз'єднання задач:

- відмітити ім’я задачі, яку ви хочете об'єднати з попередньою;

- натисніть кнопку Information на панелі Standart або виберіть з меню Insert/Task Information;

- виберіть закладку попередня задача;

- в осередку ID наберіть порядковий номер попередньою задачі;

- в осередку Type впишіть значення відношення задачі, яку ви хочете з'єднати з виділеною задачею, і потім натисніть Enter.

Введення інформації по задачах:

- у полі Resource Name впишіть ім'я ресурсу;

- у полі Initials впишіть ініціали () ресурсу;

- якщо ви хочете виділити групу, якій належить даний ресурс, то видмітьте назву групи в полі Group;

- у полі Max. Units впишіть число одиниць ресурсу. Наприклад, якщо рекламне агентство складається з трьох чоловік, то треба вписати 3 в полі Max. Units;

- у полі Std. На Rate відмітьте рівень оплати ресурсу.

Призначення ресурсів задачам:

- виберіть задачу;

- натисніть кнопку Resource Assignment на панелі Standart;

- виберіть ім'я ресурсу або впишіть нове і натисніть Enter;

- виберіть кнопку Assign.
^ 1.6 Зміна представлення вигляду
Віддзеркалення спеціальної частини вашого плану:

- з меню View/Zoom;

- під Zoom To виберіть опцію вигляду. Для того, щоб зосередитися на виділеній задачі в графі Гантта виберіть кнопку опції Selected Task. Для того, щоб проглянути весь проект в цілому виберіть опцію Entire Projrct. Для виділення призначених для користувача опцій, виберіть кнопку Custom Opotion і введіть нове значення.

Віддзеркалення спеціальної частини вашого плану в календарі:

- з меню View/Zoom;

- для відображення необхідного числа тижнів передуючих поточному тижню виділеному у верхньому рядку виберіть Appropriate Option або виберіть Custom Options і впишіть необхідну кількість тижнів в боксі Weeks. Якщо ви хочете відобразити будь-яку іншу частину вашого плану впишіть дати початку і закінчення періоду відображення в боксах From і To.

Відображення інформації на іншому рівні деталізації:

- двічі кликніть на TimeScale (Часова шкала) або виберіть з меню Format/TimeScale;

- виберіть закладку TimeScale;

- у боксі Units під Major Scale виберіть модуль часу;

- у боксі Units під Minor Scale виберіть модуль часу або None для відображення тільки зростаючої шкали;

- виберіть опції, які ви бажаєте використовувати для форматування шкали часу.

Зміна неробочого часу, що з'явився:

- з меню Format/TimeScale і потім виберіть закладку Nonworking Time.

- під Draw виберіть одну з двох опцій: або неробочий час відображається за лініями графа Гантта або не відображається зовсім.

- виберіть опції форматування неробочого часу.

Зміна сітки:

- з меню Format/GridLines;

- у боксі Line To Change відмітити тип змінної лінії;

- під Normal виберіть модель лінії в боксі Type. Якщо ви не хочете лінію розмітки на цій лінії виберіть порожню область Blank Area на початку списку;

- для зміни кольору лінії виберіть його в боксі Color;

- якщо лінії розмітки дублюють одна одну і ви хочете виділити лінії розмітки по спеціальних інтервалах виберіть інтервал, колір лінії і її тип в At Interval.
^ 1.7 Форматування тексту.
Форматування виділеного тексту:

- виділіть поле, що містить призначений для форматування текст;

- виберіть опцію Formatting на панелі Formatting або виберіть з меню Format/Font, а потім натисніть Ok.

Форматування категорії тексту:

- з меню Format/Text Styles;

- у боксі Item To Change виберіть категорію інформації, яка підлягає форматуванню;

- виберіть бажану опцію форматування.

Форматування графів Гантта:

Додавання тексту в індивідуальну чарунку графа:

- двічі кликніть на необхідній чарунці або з меню Format/Bar;

- виберіть закладку Bar Text;

- у полях Left,Right,Top,Bottom,Inside наберіть імена полів, які ви хочете відобразити або виберіть імена полів із списку Entry Bar.

Додавання тексту в категорію чарунки графа:

- двічі кликніть на порожній ділянці чарунки, не зачіпаючи неробочий час або з меню Format/Bar Styles;

- виберіть тип стилю чарунки, куди ви хочете додати текст;

- виберіть закладку Text;

- у полях Left,Right,Top,Bottom,Inside впишіть імена полів, які ви хочете вивести.

Форматування індивідуального осередку графа:

- двічі кликніть на чарунці, який підлягає форматуванню;

- виберіть закладку Bar Shape;

- під Middle Bar виберіть нову область чарунки, вигляд і колір;

- для додавання або зміни символів в чарунці, виберіть область, тип і колір під Start Shape і End Shape.

Форматування чарунок для категорій задач:

- двічі кликніть на порожній області чарунки, не зачіпаючи неробочий час або з меню Format/Bar Styles;

- виберіть тип чарунки, який ви хочете змінити;

- виберіть закладку Bars;

- під Middle Bar відмітити нову область, вигляд, і колір для чарунок задачі;

- для додавання або зміни символів в чарунці, виберіть область, тип і колір під Start Shape і End Shape.

Створення призначеної для користувача категорії задач графа:

- двічі кликніть на порожній області чарунки, не зачіпаючи неробочий час або з меню Format/Bar Styles;

- виділіть рядок, який містить чарунку перед поточною і потім натисніть кнопку Insert Row;

- у порожньому полі імені наберіть ім'я нової чарунки і натисніть Enter;

- у полі Show For Tasks напишіть або виберіть тип задачі;

- у полях From і To виберіть дати початку і закінчення даної чарунки;

- виберіть закладку Bars;

- для додавання або зміни символів у чарунці, виберіть область, тип і колір під Start Shape і End Shape.

Відображення декількох чарунок для категорії задач:

- двічі кликніть на чарунці, не зачіпаючи часову шкалу або з меню Format/Bar Styles;

- у полі рядка для чарунки, що відображається першою, напишіть 1.

- у полі рядка для чарунки, що відображається другою, напишіть 2.

Відмітка дат підзадач в чарунці основної задачі:

- у представленні Гантта видеріть «відобразити підзадачі»;

- на панелі Standart натисніть кнопку Information або з меню Insert/Task Information;

- відзначте в боксі Rollup Gantt Bar To Summary.

Додавання міток і інших графічних об'єктів в чарунки графа:

- натисніть кнопку Drawing на панелі Standart або з меню View/Toolbars виберіть Drawing, а потім натискуйте Show;

- натисніть на інструмент Drawing на панелі Drawing ;

- на графі Гантта нарисуйте об'єкт;

- якщо ви нарисуєте текстову чарунку, впишіть текст.
^ 1.8 Форматування календаря
Форматування категорій задач:

- з меню Format/Bar Styles;

- у боксі Task Type виберіть тип лінії задачі, який ви хочете встановити;

- у боксі Bar Type виберіть опцію лінії або чарунки;

- виберіть колір;

- під Text в боксі Fild(s) впишіть ім'я поля, яке ви хочете вивести без чарунки або відмітити її із списку, а потім вибрати з опції Align позицію в тексті.

Розміщення осередків задач на календарі:

- з меню Format/LayOut;

- якщо ви хочете вивести якомога більше задачі в один рядок без перекриття, виберіть кнопку Attempt To Fit As Many Tasks As Possible або для побудови задач в порядку сортування виберіть опцію Use Current Sort Order;

- при бажанні автоматичного перестроювання коло задач при додаванні або видаленні виберіть бокс Automatic Layout;

- якщо ви не вибрали Automatic Layout, то з меню Format/Layout Now для перестроювання кола задач.
^ 1.9 Форматування графа ПЕРТа
Зміна в чарунці ПЕРТа стилю межі для категорії задач:

- двічі кликніть на межі або виберіть з меню Format/Box Styles і потім закладку Borders;

- у боксі Item To Change виберіть категорію задач, для яких ви змінюватимете тип межі або її колір;

- у боксі Style виберіть стиль межі;

- у боксі Color виберіть колір межі.

Зміна представлення ліній з'єднання і контрольних точок розриву Control Page Breaks в графі ПЕРТа:

- з меню Format/LayOut;

- під Links виберіть тип бажаної лінії з'єднання;

- для того, щоб прибрати стрілки з лінії з'єднання необхідно очистити бокс Show Arrows;

- якщо ви не хочете щоб чарунки ПЕРТа перетинали роздільники сторінок, то виберіть бокс Adjust For Page Breaks.

Зміна розміщення чарунків на графі ПЕРТа:

- з меню Format/LayOut Now.
^ 2 Зміна вигляду інформації, що відображається
Модифікація вигляду для відображення різної інформації:

- з меню View/More Views;

- виберіть вигляд який хочете модифікувати;

- натисніть кнопку Edit;

- у діалоговому боксі View Definition зміните ім'я вигляду, введіть різні фільтри таблиці;

- Ok, а потім Apply.

Модифікація форми для відображення різної інформації:

- з меню View/More Views;

- виберіть вигляд форми;

- виберіть кнопку Apply;

- з меню Format/Details, а потім виберіть тип інформації для відображення.

Відображення специфічних чарунок задач на календарному представленні:

- з меню Format/Bar Stiles;

- у боксі Task Type виберіть категорію задач, які ви не хочете відображати і потім виберіть параметр None в Bar Type;

- якщо ви хочете обмежити виведення задач, то з меню Tools/Filtered For і потім виберіть фільтр;

- якщо ви хочете приховати індивідуальну чарунку задачі, то двічі кликніть на лінії задачі і потім виберіть закладку General. Виберіть контрольний бокс Hide Task Bar і потім Ok.

Зміна інформації у вигляді використання ресурсів:

- з меню Format/Details і потім виберіть тип інформації, яку ви хочете вивести.

Зміна змісту і представлення чарунок ПЕРТа:

- двічі кликніть на порожній частині графа ПЕРТа або з меню Format/Box Styles, а потім вибрати закладку Boxes;

- для зміни типу інформації, що відображається, виберіть інформацію, яку ви хочете відобразити в кожній з чаруно ПЕРТа;

- для зміни формату дати виберіть формат в боксі Format;

- для зміни розміру чарунок ПЕРТа виберіть їх розмір в боксі Size;

- для переміщення ліній між інформацією очистіть контрольний бокс Gridlines Between Fields;

- якщо ви не хочете показувати задачі практично закінчені або вже закінчені очистіть контрольний бокс Progress Marks.

Зміна інформації у вигляді графа ресурсів:

- з меню Format/Details і потім виберіть тип інформації, яку ви хочете змінити.

Зміна інформації, відображеної на виді графа ресурсів:

- з меню Window/Split;

- кликніть на верхньому плані;

- з меню View виберіть задачу або вид ресурсів;

- кликніть на нижньому плані;

- з меню View виберіть Resource Graph;

- двічі натисніть на Resource Graph не зачіпаючи часову шкалу і легенду або Format/Bar Styles;

- у боксі Show As виберіть стиль графа для кожного типу інформації;

- виберіть колір і макет кожного типу інформації

Створення і видалення вигляду:

- з меню View/More Views;

- для створення основи для нового вигляду скопіюйте вже існуючий аналогічний вигляд;

- у діалоговому боксі View Definition виберіть ім'я вигляду тип екрану, таблиці або фільтри, ін.;

- якщо ви хочете відобразити новий вигляд в меню View, виберіть контрольний бокс Show In Menu.

Введення фільтру в листове представлення:

- з меню Tools/Filtered For;

- виберіть бажаний фільтр.

Введення таблиці в листове представлення:

- з меню View/Table;

- виберіть таблицю.
^ 2.1 Робота з графами ПЕРТа
Введення задач в граф ПЕРТа:

- виберіть чарунку ПЕРТа, після якої ви хочете вставити задачу;

- з меню Insert/Insert Task;

- у верхній частині поля введіть ім'я задачі;

- у решті полів введіть необхідну інформацію.

З'єднання і роз'єднання задач в графі ПЕРТа:

- натисніть над центром попередньої чарунки ліву кнопку миші;

- потягніть до наступної чарунки та відпустіть кнопку миші.

Зауваження. Якщо ви хочете використовувати задачі відмінні від Finish-To-Start, ви можете двічі кликнути на наступній задачі і потім змінити задачі в колонці Type закладки Predecessors.
^ 2.2 Робота з ФОРМАМИ
Введення задач у форму задачі:

- якщо необхідно виберіть кнопки Next або Previous щоб вивести порожню форму;

Примітка: Ви не можете ввести нову задачу у форму задачі, якщо вона виведена в нижній частині екрану, а вгорі виведений вид ресурсів Resource View.

- у боксі Name введіть ім'я задачі;

- у боксі Duration введіть її тривалість;

- якщо ви хочете, щоб тривалість задачі залишалася незмінною незалежно від призначених нею ресурсів, виберіть пункт Fixed;

- введіть детальну інформацію про задачу по аналогії із попередніми задачами.

Ви можете створити граф Гантта, що деталізується, вписуючи ім'я кожної задачі й іншу інформацію у форму задачі. Якщо ви хочете призначити ресурси, встановити відносини між задачами або ввести іншу детальну інформацію при введенні задач, то робіть це за допомогою форми задачі.

Введення ресурсів у форму ресурсів:

- якщо необхідно, виберіть Next або Previous для відображення порожньої форми;

- у боксі Name введіть ім'я ресурсу;

- у боксі Initials введіть ініціали ресурсу;

- у боксі Max. Units введіть кількість питомих одиниць ресурсу;

- у боксі Std. Rate введіть стандартний рівень оплати ресурсу, а в боксі Ovt. Rate рівень наднормової оплати;

- у боксі Accrue At виберіть метод наростання ();

- якщо ви хочете змінити календар, на якому базується план ресурсів, ви можете вибрати один з варіантів в боксі Base Cal.

Ви можете створювати детальні плани ресурсів використовуючи Resource Form. Якщо ви хочете ввести ставку, призначення задачам або іншу детальну інформацію, використовуйте форму ресурсів.
^ 2.3 Робота з КАЛЕНДАРЕМ
Введення або видалення задач в календарі:

- відзначити день, з якого ви хочете почати задачу;

- з меню Insert/Insert Task або натисніть ліву кнопку миші на цьому дні і протягніть лінію задачі доти поки не досягнете шуканої тривалості;

- натисніть кнопку Information на панелі Standart або виберіть з меню Insert/Task Information;

- наберіть ім'я задачі і, якщо це необхідне зміните тривалість.

Про введення задач в календар - якщо ви створюєте проект з малим числом задач і хочете бачити їх впорядкованими весь час в простому форматі, ви можете ввести задачі з їх тривалостями в календарному представленні.

Видалення задачі з календаря:

- відмітити задачу;

- з меню Edit/Delete Task.

З'єднання задач в календарі:

- утримуючи клавішу CTRL кликніть на задачі, яка підлягає з'єднанню;

- натисніть кнопку Link Task На панелі Standart або виберіть з меню Edit/Link Tasks.

Для визначення можливого початку і закінчення кожної задачі, так само як і проекту в цілому, ви маєте потребу встановити послідовні відносини між задачами. Ви робите це з’єднуя задачі.
3 Завдання
Оптимізувати проект, одержаний в лабораторній роботі 2 одним з двох шляхів (за завданням викладача):

- скоротити тривалість проекту;

- скоротити витрати на проект.

список літератури
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами: Справочное пособие. - М.: Высшая школа, 2001.

2. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Учебник для вузов. - СПб.: ДваТрИ, 1996.

3. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под ред. проф. В.Д. Шапиро. - М.: Высшая школа, 2000.

4. Управление инвестициями: В 2-х тт./В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапи­ро и др. - М.: Высшая школа, 1998.

5. Кокинс Г., Страттон А., Хелблинг Д. Учебник по методологии функци­онального учета ЛВС. - М.: ВИП Анатек, 1997.

6. Горчинская О.Ю. Новые возможности второй версии Designer/2000 //Oracle Magazine/RE. – 1997. - 1(3).

7. Питерсон Д. Теория сетей Петри и моделирование систем. - М.: Мир, 1984.

8. Менеджмент. Маркетинг. Персонал/ГАУ/Под ред. А.Г. Поршнева, М.Л. Разу, Ю.В. Якутина. - М.: ГАУ, 1997.

9. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составления про­ектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95). - М. : 1995.

10. Методические рекомендации по подготовке тендерной документации при проведе­нии подрядных торгов. - М.: ЦНИИпроект, 1994.

11. Виртуализация как возможный путь развития управления / X. А. Вютрих, А.Ф. Филлип (Университет бундесвера, г. Мюнхен (Германия)) // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - № 1.

12. Доклад на Международной научной конференции "Наука управления на поро­ге XXI века". Мильнер Б. Государственная академия управления им. С. Орджоникид­зе. - М.: 1997.

13. Мильнер Б. Теория, организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М. 1999.
зміст
Лабораторна робота 1

Лабораторна робота 2

Лабораторна робота 3

список літератури

Навчальне видання


^

методичні вказівки

до лабораторних робітз дисципліни

«Управління проектами»

змістовий модуль ІІІ «Комп’ютерні технології в управлінні проектами»

для студентів спеціальності 8.092501

Укладачі: Л.І.Нефьодов

Ю.А.Петренко

Д.Д.Сарахманов
Відповідальний за випуск Л.І.Нефьодов

Редактор

План 200 , поз.

Підписано до друку Формат 60х84 1/16.

Умовн. друк арк. 2,5 Обл. – вид. Арк.

Замовлення № Тираж прим. Ціна договірна
ХНАДУ, 61002, Харків, вул. Петровського, 25Свідоцтво державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції,

серія № ДК № 407Підготовлено і надруковано видавництвом

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету