asyan.org
добавить свой файл
1 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ


Методичні вказівки

до виконання лабораторних та практичних занять з дисципліни

«мережеві технології в системах автоматики та автоматизації»


(частина 1)

для студентів спеціальності 7.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті»,

7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Харків

ХНАДУ

2013

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до виконання лабораторних та практичних занять з дисципліни

«мережеві технології в системах автоматики та автоматизації»


(частина 1)
^

для студентів спеціальності 7.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті»,

7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Затверджено методичною

радою університету,

протокол від . .2012 р.


^

Харків

ХНАДУ

2013


Укладачі: к.т.н., доц. Шевченко М.В.


Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ВСТУП

Фактично, структурована мережна (або кабельна) система – фізична основа інфраструктури будівлі, що дозволяє звести до єдиної системи множину мережних інформаційних сервісів різноманітного призначення: локальні обчислювальні й телефонні мережі, системи безпеки, відеонагляду й т. і. Як правило ці сервіси розглядаються в рамках визначених систем автоматики та автоматизації підприємства.

Для сучасного етапу розвитку теорії синтезу мереж в системах автоматики та автоматизації характерна недостатня увага до методологічних аспектів проектування системи як цілого. Дослідники в основному розробляють математичні моделі та методи оптимального вирішення локальних задач синтезу. При цьому не в повній мірі враховується взаємозв'язок завдань та етапів проектування мереж, що, з одного боку, не дозволяє знайти оптимальне рішення для системи в цілому, а з іншого, – призводить до нераціональних витрат ресурсів на сам процес проектування. Разом з тим такі особливості мережних технологій, як унікальність, висока вартість, велика соціально-економічна значущість, складність проектування, зумовлюють підвищені вимоги як до оптимальності проектних рішень, так і до ефективності процесу проектування. Необхідною умовою виконання цих вимог є раціональна методологія синтезу мереж в системах автоматики та автоматизації.

Лабораторна робота №1

^ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ І ПОНЯТЬ ПАКЕТА VISIO
Мета роботи: ознайомитись з основними компонентами та поняттями пакету Visio 2003, оволодіти основними навичками роботи.
1.1 Інтерфейс пакета Visio
Зображення (drawing – креслення, схема, рисунок) – це будь-який файл Visio, що необхідний для візуального відображення деякого явища, наприклад, структури організації. Діаграмою (diagram) називається файл Visio, що пояснює конкретне явище, наприклад, концептуальний web-сайт. Діаграму найпростіше ототожнити з набором рисунків або зі спеціальним видом графічного зображення. Програмний продукт Visio дозволяє створювати графічні зображення різного ступеня складності. Найпростіше креслення складається з однієї сторінки і є одношаровою структурою з декількома з'єднаннями. У ньому відсутні властивості, що задаються користувачем, і застосовуються стандартні настроювання Visio. Складне зображення містить у собі кілька сторінок і рівнів, безліч з'єднань, великий набір властивостей, що набудовують, і параметрів.
1.2 Тип зображення (Drawing Type)
При запуску програми Visio відкривається вікно, що складається із двох панелей. Панель Choose Drawing Type (Вибір типу рисунка) займає приблизно дві третини екрана. У її лівій частині міститься список папок із загальним заголовком Category (Категорія); тут користувач може вибрати конкретний тип рисунка. Типи графічного зображення (drawing type) у програмі Visio є визначеними. По щиглику миші на одній з папок Category виводяться два додаткових стовпці, так що на екрані відображаються три поля: середнє дозволяє створювати рисунок із застосуванням метричних одиниць; праве набудовує зображення в системі вимірів, прийнятої в США. При переміщенні курсору по типах зображення аж унизу екрана з'являється поле з коротким описом їхнього призначення. Вибір потрібного типу рисунка здійснюється щигликом миші.

Тип зображення – це тільки алгоритм, що програма-майстер (wizard) використає для вибору стандартного набору трафаретів. Таким чином, користувач може почати роботу з типом блок-схеми (block diagram), потім відкрити трафарет проектного плану (project schedule), після чого зовсім змінити й навіть відмовитися від набору операцій для блок-схем, передбачених в Visio, оскільки основний принцип, реалізований даною програмою, – це можливість модифікувати будь-який проект на будь-якому етапі.
1.3 Створення нового зображення або відкриття вже існуючого рисунка
Права панель дозволяє вибрати між двома можливостями: New Drawing (Новий рисунок) і Fast Search (Швидкий пошук).

При виборі New Drawing користувачеві надаються наступні можливості:

- Open a drawing (Відкрити файл із рисунком) показує перелік останніх за часом редагування файлів;

- New (Новий) створює чистий бланк рисунка;

- New from existing drawing (Новий рисунок на основі існуючого рисунка) побудова нового зображення на базі вже існуючого файлу із графічним зображенням. Ця можливість заміняє традиційний набір команд File (Файл) і Save As (Зберегти як);

- New from template (Новий рисунок на основі шаблона) надає розроблювачеві перелік останніх за часом використання шаблонів для побудови на їхній основі нових зображень.

Для вибору Fast Search (Швидкий пошук) або Basic Search (Стандартний пошук) варто клацнути мишею на відповідному пункті меню, що розкривається(див. рис. 1.1).

Fast/Basic Search надають доступ не тільки до файлів Visio, але й до всіх файлів, розміщеним на комп'ютері й навіть у глобальній мережі Інтернет (глибина пошуку при, цьому визначається самим користувачем; очевидно, що доступ до всіх ресурсів глобальної мережі не буде потрібно).


Рисунок 1.1 – Панель дозволяє вибрати функцію New Drawing або Fast Search у меню, що розкривається
В операційних системах Windows 2000 й Windows ХР засіб Basic Search використає вбудовану службу індексування. При інсталяції Visio за допомогою власного установника в інших операційних середовищах компанії Microsoft дана функція недоступна. У цьому випадку при установці програмного пакета Office XP треба інсталювати програму Support for Basic Searching (Підтримка стандартного пошуку). Більш детально це питання розкривається у файлі довідки Visio; необхідні відомості можна знайти в розділах «Basic Search» й «About Finding Files» (Про пошук файлів).

Аж унизу панелі New Drawing підзаголовком Show at Startup (Показувати при запуску) поміщено поле-прапорець, зняття якого приведе при наступному запуску програми Visio до обмеження набору панелей інструментів. Будуть збережені основне меню, стандартна панель і панель форматування. Для вказівки типу зображення в цьому випадку можна використати меню File (Файл), New (Новий). Для попереднього перегляду шаблона варто вибрати пункти View (Вид), Task Pane (Панель завдань).
1.4 Трафарети
Трафарет (stencil) – це колекція тематично зв'язаних між собою об'єктів. У будь-який момент можна використати довільне число трафаретів. Після вибору типу рисунка програма Visio автоматично відкриє всі пов'язані з ним трафарети. Вони з'являться в лівій частині екрана під заголовком Shapes (Образи). На рис. 1.2 показані базові елементи графічного зображення.

Кількість одночасно відкритих трафаретів нічим не обмежено, але за замовчуванням виводиться тільки один з них. Оскільки кожен трафарет не залежить від інших, його можна розмістити в будь-якому місці екрана. Трафарети можуть бути переміщуваними (float) або закріпленими (docked). Переміщувані трафарети перебувають усередині вікон, що пересувають по робочому аркуші. Для установки трафарету на сторінці необхідно клацнути мишею на його заголовку й потім перетягнути його в задану область.

Закріплені трафарети кріпляться до внутрішнього, або до зовнішньої крайки робочого аркуша. За замовчуванням всі відкриті трафарети споконвічно закріплені з лівої сторони вікна. Для переносу й закріплення трафарету в іншому місці необхідно клацнути мишею на його заголовку й перетягнути до однієї із крайок сторінки.Рисунок 1.2 – Єдиний для всіх типів рисунків Visio вихідний набір елементів: трафарети, робочий аркуш й інструменти
Для того щоб робочий аркуш не захаращувався додатковими елементами, Visio пропонує метод AutoHide (Автоматичне приховання). Якщо ця можливість відключена, закріплені трафарети будуть видимі навіть у тому випадку, якщо вони неактивні. При включенні AutoHide невикористовуваний закріплений трафарет буде згорнутий.

Для активізації методу AutoHide знайдіть на заголовку трафарету, прикріпленого до внутрішньої крайки робочого аркуша, значок із зображенням канцелярської кнопки. З її допомогою можна включити/виключити AutoHide. Якщо необхідно побачити вміст трафарету, що перебуває в режимі AutoHide, досить установити покажчик на рядку заголовка, і трафарет розкриється.

На рис. 1.3 показана структура компанії The Database Lab. На робочому аркуші перебувають образи із трафарету і чотири повністю відкритих трафарети. Ви можете бачити відмінності між переміщуваними й закріпленими трафаретами в режимі AutoHide.

Рисунок 1.3 – Гнучка структура трафаретів й інших вікон у середовищі Visio 2003
Подібна організація дозволяє відкривати багато додатків, не перевантажуючи робочий аркуш
1.5 Застосування образів для створення основних зображень
Образи є базовими компонентами будь-якого рисунка. З їхньою допомогою зображують людей, предмети, процеси. Приміщення образа на робочий аркуш здійснюється щигликом миші на обраному елементі й перетаскуванням трафарету в необхідну область.

Образ, що перебуває у вікні трафарету, називається способом-шаблоном (master shape). При його переміщенні на робочий аркуш створюється екземпляр (instant). Екземпляр має всі властивості способу-шаблона.

Опускаючи деякі розходження, можна сказати, що всі образи містять у собі:

- Маніпулятори розміру (Sizing Handles) елементи, що дозволяють міняти розмір образа. Для цього потрібно захопити елемент мишею перемістити покажчик миші в необхідному напрямку, збільшуючи або зменшуючи розмір образа.

- Текстовий блок (Text Box) вбудована мітка. Цей елемент необхідний раззработчику для опису властивостей і функціонального призначення обраного об'єкта й для внесення додаткової інформації.

- Сполучні крапки (Connection Points) крапки, що втримують кінцеві вузли сполучних ланок. Їх використають для установки взаємозв'язку між образами робочого аркуша. Починаючий користувач Visio оцінить простоту роботи з об'єктами із включеними сполучними крапками. Для їхньої активізації досить увійти в меню View (Вид) і вибрати пункт Connection Points.
1.6 Робочий аркуш
Робочий аркуш займає основну частину вікна програми. Його можна зрівняти з віртуальним паперовим аркушем, на якому розміщаються образи. Для зручності розподілу об'єктів на аркуші є лінії координатної сітки. Щоб зробити їх невидимими, досить змінити їхній стан у пункті Grid (Сітка) меню View (Перегляд). Якщо програма Visio запущена на комп'ютері з маленьким монітором, наприклад на портативному комп’ютері, найімовірніше координатна сітка буде виключена. Незважаючи на можливість міняти розміри осередків координатної сітки, при малому екрані сітка неефективна. Щасливий власник 17- або 19-дюймового монітора, можливо, захоче змінити стандартні властивості координатної сітки. Для цього варто звернутися до пункту Tools (Інструменти) основного меню й вибрати підпункт Ruler & Grid (Лінійка розмітки й сітка); відкриється діалогове вікно Ruler & Grid, у якому користувач може змінити відстані між горизонтальними й вертикальними лініями сітки.

Ярлики сторінок перебувають у лівому нижньому куті робочого аркуша. Для додавання в проект нових сторінок необхідно викликати пункт Insert (Вставка), New page (Новий аркуш).

Лінійки ліворуч і зверху сторінки застосовуються для створення напрямних – ліній прив'язки, які допомагають користувачеві точно розмістити образи на рисунку. Для установки напрямної пересуньте покажчик миші до внутрішньої крайки лінійки. Коли покажчик прийме вид двонаправленої стрілки, клацніть кнопкою миші й перемістите покажчик убік зображення. У результаті на робочому аркуші з'явиться синя пунктирна лінія прив'язки. Установите її в потрібнім місці сторінки. Зверніть увагу, що щораз при звертанні до лінійки на екрані виникає нова синя пунктирна лінія, що допомагає точно розмістити напрямну. Для фіксування напрямної досить відпустити кнопку миші.

Найчастіше розроблювач змушений багаторазово використати той самий образ. Для його переносу на аркуш не потрібно багаторазово звертатися до трафаретів: зручніше застосувати гібридну комбінацію швидкого виклику (клавіатура плюс миша) і перетаскування. Цей спосіб створить точну копію образа. Утримуючи клавішу Ctrl, клацніть на існуючому образі, а потім перемістите його в потрібне місце. Продовжуючи втримувати клавішу Ctrl, відпустите кнопку миші, щоб зафіксувати образ. Можна використати й інший спосіб створення копії існуючого образа – інструмент Stamp (Штамп). Він буде розглянутий пізніше.

Якщо користувач установив деякі властивості образа, а потім зробив його копію за допомогою комбінації швидкого виклику, то новий образ успадкує властивості оригіналу. Тому краще спочатку продублювати образ і лише потім приступитися до наділення його індивідуальними властивостями.


1.7 Інструменти рисування
Розміщення образів на аркуші – тільки перший етап проектування. Далі дизайнер змушений використати набір інструментів малювання – потужний арсенал роботи із графічними образами Visio. З 14 вхідних у нього інструментів найчастіше застосовуються Pointer (Покажчик), Text Box (Текстове вікно) і Connector (Сполучна ланка). Безумовно, використаються й інші 11 інструментів. Однак у створенні практично кожного зображення, поза залежністю від його типу, обов'язково беруть участь перші три. Опис інструментів рисування Visio 2003 представлено в таблиці 1.1.
^ Таблиця 1.1 – Інструменти рисування


Піктограма

Найменування

Призначення
Pointer

Застосовується для переходу до стандартного вказівника після роботи з будь-яким іншим інструментом рисуванняText Box

Створює незалежне текстове вікно. Зазвичай застосовується для включення до рисунку міток або великих блоків тексту

Connector

Використовують для створення зв’язку між окремими образами на рисункуLine

Рисує пряму лінію без управляючої точки. Нахил лінії можна змінювати дискретно із кроком 45
Arc

Створює дугоподібну лінію. Початкове переміщення мишки визначає напрям дугиPencil

Покажчик у вигляді олівця – інструмент, що пише. Змінює існуючі лінії,. Формує лінійні й дугові сегменти із єдиною точкою управління. Нахил ліній можна змінювати дискретно із кроком 45Продовження таблиці 1.1
Freeform

Дозволяє нарисувати довільну лініюRectangle

Створює зображення прямокутника. Початковий образ можна перетворити на квадратEllipse

Створює зображення еліпсу. Початковий образ можна перетворити на колоRotation

Обертає образ навколо його осі або центру. Дозволяє вручну змінювати місце розташування осіConnection Point

Додавання/видалення з’єднувальних точок образуCrop

Обрізує графічні зображення на аркушіStamp

Створює екземпляри образу-шаблону на робочому аркуші. Використовується для отримання великого числа копій обраного образу
Text Block

Дозволяє змінювати розміри та положення текстового блоку на аркуші


1.8 Ефективність комбінацій швидкого виклику
Існує кілька способів перегляду рисунка й роботи з ним. На робочому аркуші є смуги вертикального й горизонтального прокручування, а в панелі інструментів – кнопки для зміни масштабу зображення. Однак їхнє застосування не найефективніший спосіб роботи в програмі.

При роботі руки користувача звичайно розташовуються так: одна на клавіатурі, інша втримує мишу. Покажчик миші перебуває на робочій сторінці. Для застосування смуг прокручування й кнопки зміни масштабу необхідно: забрати руку із клавіатури; забрати покажчик миші з області рисунка; настроїти зображення за допомогою миші; повернути покажчик на робочий аркуш; і тільки після цього повернутися до клавіатури. На щастя, Visio 2003 пропонує набір гібридних комбінацій швидкого виклику (клавіатура + миша), значно полегшуючу роботу з користувальницьким інтерфейсом програми.

Метод панорамирування полягає в переміщенні робочого аркуша. Цей спосіб дозволяє відмовитися від використання смуг прокручування. Послідовність дій тут наступна: утримуючи клавіші Ctrl+Shift, клацніть правою кнопкою миші – тепер ви можете покажчиком перемістити сторінку як по горизонталі, так і по вертикалі. Зверніть увагу на миттєву зміну виду покажчика: замість стрілки з'являється рука, що переміщає аркуш.

Також існує альтернативний варіант зміни масштабу зображення. Найефективніший спосіб збільшити зображення - Ctrl+Shift + щиглик лівою кнопкою миші. Для зменшення масштабу послідовність дій така: Ctrl+Shift + щиглик правою кнопкою. У цьому випадку для зміни масштабу не потрібно переміщати курсор з робочого аркуша на інструментальну панель. Крім того, покажчик у вигляді лупи дозволяє користувачеві самостійно визначити місце зміни масштабу.

Гібридний спосіб (клавіатура + миша) працює незалежно від активного в цей момент інструмента. Після панорамирування або зміни масштабу інструмент, з яким працював користувач, буде відновлений.
1.9 Застосування комбінацій швидкого виклику
У меню команд додатка Visio убудований набір комбінацій швидкого виклику. Наприклад, для створення нової діаграми можна використати пункт File основного меню додатка або одночасно нажати кнопки Ctrl й N на клавіатурі. Призначення комбінацій кнопок швидкого виклику зазначено в довідковому файлі Visio Help. Для зручності роботи нижче приводиться список гарячих клавіш (таблиця 1.2)

Таблиця 1.2 – ^ Гарячі клавіші в Visio 2003


Комбінація клавіш

Дія

Ctrl+Shif+It

Режим відображення графічних об’єктів у масштабі 100%

F8

Виклик діалогового вікна (вирівнювання образів)

Ctrl+Shift+F

Відображення об’єкту, що належить до групи, на передньому плані групи

Alt+ F7

Каскадний режим виводу вікон та трафаретів

Ctrl+C

Копіювання виділених об’єктів в буфер Windows Clipboard

Ctrl+X

Копіювання виділених об’єктів в буфер Windows Clipboard та одночасне видалення їх образів з робочого аркушу

Ctrl+Backspace

Видалення слова, що знаходиться перед курсором в тестовому блоці

Ctrl+D

Створення точної копії виділеного об’єкту

Ctrl+F9

Виклик діалогового вікна Field (Поле)

F3

Виклик діалогового вікна Fill (Заповнення)

Ctrl+H

Симетричне відображення (переворот об’єкту) по горизонталі

Ctrl+J

Симетричне відображення (переворот об’єкту) по вертикалі

F11

Виклик діалогового вікна Text (Текст); по замовчуванню відкривається вкладка Font (Шрифт)

F9

Ввімкнення/відключення засобу Glue (Склеювання)

Ctrl+G

Об’єднання виділених об’єктів в групу

F1

Виклик на екран файлу Visio 2003HelpПродовження таблиці 1.2


Ctrl+K

Виклик діалогового вікна Hiperlink (Гіперпосилання)

Shift+F3

Виклик діалогового вікна Line (Лінія)

Alt+F8

Виклик діалогового вікна Macros (Макрокоманди)

Ctrl+N

Відкриття нового робочого аркушу

Ctrl+O

Виклик діалогового вікна Visio Open (Відкрити документ)

Ctrl+F4

Завершення роботи над активним документом

F5

Перехід в режим Full Screen (Посний екран)

Shift+F4

Виклик діалогового вікна Page (Сторінка), що забезпечує перехід між аркушами Visio-документу

Shift+F11

Виклик діалогового вікна Text (Текст); по замовчуванню відкривається вкладка Paragraph (Абзац)

Ctrl+V

Копіювання до робочої області документу останнього фрагменту, що був переміщений, в буфер Windows Clipboard

Ctrl+P

Виклик діалогового вікна Print (Печать)

Ctrl+F2

Виклик діалогового вікна Print Preview (Попередній перегляд)

Shift+F5

Виклик діалогового вікна Page Setup (Налагодження сторінки); по замовчуванню відкривається Print Setup

Ctrl+Alt+P

Виклик діалогового вікна Reoder Pages (Змінення порядку сторінок)

Alt+Shift+ Backspace

Відмінна останньої виконаної команди для виділеного об’єкту


Продовження таблиці 1.2.


Ctrl+Y

Відмінна останньої виконаної команди, яка була викликана натисканням клавіш (мишки) або процедури, що було застосовано до об’єкту, незалежно від того, який з графічних образів виділено в даний час

F4

Дублювання останньої виконаної команди для позначеного об’єкту

Ctrl+F

Виклик діалогового вікна Find (Пошук)

Ctrl+L

Поворот виділеного об’єкту вправо

Ctrl+R

Поворот виділеного об’єкту вліво

Ctrl+S

Збереження активного файлу документу (діаграми)

F12

Виклик діалогового вікна Save As (Зберегти як)

Alt+F12

Збереження поточного робочого аркуша

Ctrl+A

Виділення всіх об’єктів, що розміщено на активній сторінці

Ctrl+Shift+B

Розміщення об’єктів групи на задньому плані

Shift+F9

Ввімкнення/вимкнення засобу Snap (Прив’язка)

Alt+F9

Виклик діалогового вікна Snap&Glue (Прив’язка та склеювання образів)

F7

Виклик процедури перевірки синтаксису Visio 2003 Spell checker

Ctrl+F11

Виклик діалогового вікнаText; по замовченню відкривається вкладка Tabs (Табуляція)

Shift+F7

Горизонтальне розміщення відкритих вікон

Ctrl+Shift+F7

Вертикальне розміщення відкритих вікон


Закінчення таблиці 1.2.


Ctrl+Z

Відміна дії останньої виконаної команди безвідносно до виділеного об’єкту

Alt+Backspace

Відміна дії останньої виконаної команди

Ctrl+Shift+U

Групування об’єктів або розгрупування складного об’єкту. Стосовно до одиничного об’єкту ця дія порушує зв'язок проміж екземпляром та його шаблоном

Alt+F11

Запуск програми Microsoft Visual Basic Editor (Редактор Microsoft Visual Basic)

Alt+Q

Припинення роботи у вікні редактору Microsoft Visual Basic Editor

Ctrl+W

Відображення на екрані робочого аркушу повністю

F6

Вибір масштабу для зображення

Alt або F10

Активізація панелі меню


1.10 Типи файлів, що використовувані в Visio
1) Формати Visio-файлів.

У додатку Microsoft Visio використаються файли наступних форматів:

- Visio Drawing (.vsd) – файли документів, креслень

- Visio Stencil (.vss) – файли трафаретів (колекції графічних об'єктів, розподілених відповідно до їх призначення)

- Visio Template (.vst) – файли ескізів, що служать для побудови схем, діаграм і креслень.

2) Visio-файли, створені в мові XML.

Користувач може зберегти проект Visio у вигляді файлу XML в одному з наступних форматів:

- XML Drawing (.vdx) – документ, креслення;

- XML Stencil (.vsx) – трафарет;

- XML Template (.vtx) – ескіз.

3) Експортовані й імпортовані формати файлів.

Додаток Microsoft Visio підтримує можливість експорту файлів об'єктів і креслень у наступні середовища (користувач може також імпортувати документи, сформовані в цих додатках, в Visio-проект):

- Adobe Illustrator File Format (.ai);

- AutoCAD Drawing (.dwg);

- AutoCAD Interchange (.dxf);

- Compressed Enhanced Metafile (.emz);

- Computer Graphics Metafile (.cgm);

- Encapsulated PostScript (.eps);

- Enhanced Metafile (.emf);

- Graphics Interchange Format (.gif);

- Initial Graphics Exchange Specification (.igs);

- Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg);

- Macintosh Picture File Format (.pet);

- MicroStation Drawing (.dgn);

- Portable Network Graphics (.png);

- PostScript File (.ps);

- Tag Image File Format (.tif, .tiff);

- Web Page (.htm, .html);

- Windows Bitmap (.bmp, .dib);

- Windows Metafile (.wmf);

- ZSoft PC PaintBrush Bitmap (.pcx).

4) Програми Chart Wizards

Додаток Microsoft Visio містить у собі програма-майстри, які використаються для побудови діаграм на основі наступних джерел даних:

  • Text files (.txt, .csv) – текстові файли;

  • Excel tab sheets (.xls) – електронні таблиці Excel;

  • Project files (.mpp, .mpx) – файли проектів.

5) ODBC-сумісні джерела даних

Microsoft Visio підтримує процедури імпорту з ODBC-сумісних джерел даних й експорту даних із власних додатків. Джерело даних містить інформацію, до якого варто забезпечити доступ, а також додаткові дані, зокрема ім'я БД, ідентифікатори користувача (ім'я й пароль), ім'я сервера, на якому перебуває джерело, і відомості про мережі. Для звертання до джерела даних Microsoft Visio використає його ім'я (DSN).

Для роботи з ODBC-джерелами даних необхідно настроїти параметри відповідних драйверів. Додаток Visio підтримує тільки користувальницькі й системні імена DSN. Воно не може працювати безпосередньо з іменами (DSN) джерел даних, створених як файлові структури.

Використовуючи програму Microsoft ODBC Data Source Administrator, розроблювач може створити 32-розрядне ODBC-джерело, Як альтернативний варіант можна запустити майстер зворотного проектування (Reverse Engineer Wizard). Одне з його вікон дозволяє вибрати параметри з'єднання й указати ім'я ODBC-джерела даних.

Програму Microsoft ODBC Data Source Administrator можна також використати для доступу до існуючого 32-розрядного ODBC-джерела. Джерела даних, створені усередині Visio, можна редагувати, а керування ними нічим не відрізняється від роботи з іншими типами джерел. Додаток Microsoft Visio може взаємодіяти з наступними типами ODBC-джерел даних:

- DBase;

- FoxPro;

- MQIS;

- Microsoft Access;

- Microsoft Excel;

- Microsoft SQL Server;

- ODBC for Oracle;

- Paradox;

- Visual FoxPro.

У додаток Microsoft ODBC Data Source Administrator убудований довідковий файл, призначення якого – допомогти користувачеві в настроюванні, модифікації й видаленні ODBC-джерела даних. Якщо використається інший тип реляційної бази даних, необхідно звернутися до відповідної документації для визначення сумісності цього джерела зі стандартом Microsoft ODBC.
Завдання до виконання роботи:

1. Провести виміри в аудиторії де проводяться заняття в залежності від вказівок викладача та с його допомогою.

2. Відкрити основне вікно програми Visio 2003 та запустити трафарет для зображення інженерних планів будівель.

3. Зобразити графічний план аудиторії по проведеним вимірам.

4. Розташувати всі компоненти, які знаходяться у відповідній аудиторії.

5. Застосувати „заливку” до всіх розміщених компонентів.

6. Зберегти файл у відповідній папці із унікальним ім’ям (наприклад папка „МА-51”, назва файлу „Efimov_lr1”).

6. Законспектувати основні положення та скласти звіт про виконання роботи.

7. Відповісти на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Що таке зображення.

2. Продемонструйте на ПК роботу AutoHide.

3. Що таке трафарет.

4. Для чого призначено AutoHide.

5. Дайте визначення образу в Visio 2003.

6. Які основні формати Visio-файлів.

7. Перерахуйте та продемонструйте роботу основних комбінацій „гарячих клавиш”.

8. Які інструменти рисування існують в Visio 2003.

Лабораторна робота №2следующая страница >>