asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ


Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з дисципліни


«Системний аналіз складних систем управління»

для студентів спеціальностей 6.050202

«Автоматизоване управління технологічними процесами» та

«Автоматика та автоматизація на транспорті»

Харків

ХНАДУ

2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
^

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з дисципліни


«Системний аналіз складних систем управління»

для студентів спеціальностей 6.050202

«Автоматизоване управління технологічними процесами» та

«Автоматика та автоматизація на транспорті»


Затверджено методичною

радою університету,

протокол від . .2011 р.Харків

ХНАДУ

2011

Укладачі: к.т.н., доц. Філь Н.Ю.

к.т.н. Осьмачко О.О.


Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
^ Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Системний аналіз складних систем управління» (САССУ) відноситься до циклу обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

^ Предметом навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про методи системного аналізу для розв’язання складних комплексних проблем з урахуванням того, що в процесі прийняття рішень вибір необхідно робити в умовах невизначеності.

Метою дисципліни є підготовка фахівців в галузі автоматики та управління на рівні професійних вимог з питань закономірностей функціонування і розвитку систем, методів і моделей теорії систем, теоретичної і практичної бази системного дослідження при аналізі проблем і ухваленні рішень в області професійної діяльності.

^ Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів системи знань, вмінь та уявлень про методологію системного аналізу,використання системний аналіз процесу управління в складних системах, координацію в складних системах управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • основи системного підходу при вирішенні науково-дослідних і практичних задач;

  • основні поняття і визначення теорії систем, моделювання як методу дослідження систем;

  • методологічні основи формування системи цілей і засобів досягнення цілей при дослідженні систем і системному аналізі;

  • основи побудови математичних моделей для аналізу ефективності і ухвалення рішень;

  • основи методів аналізу і прийняття рішень;

  • основи організації і проведення експертиз при інформаційній підготовці рішень.

Вміти:

  • проводити аналіз і синтез структур систем;

  • формулювати цілі дослідження і вдосконалення функціонування систем;

  • виконувати постановку і формалізацію завдань оптимізації і прийняття рішень при дослідженні систем;

  • використовувати методи аналізу рішень, інформаційної підготовки і прийняття рішень;

Студент повинен мати уявлення про способи класифікації і види систем; про напрями розвитку системних досліджень; про напрями інформатизації і автоматизації в задачах аналізу і прийняття рішень.
^

Лабораторна робота №1

МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ1.1 Мета роботи: вироблення практичних навиків опанування системного способу мислення при рішенні проблем, що виникають в ході функціонування підприємств.

^

1.2 Методичні вказівки до лабораторної роботи


Розглянемо класифікацію об’єкту мікрофон, як систему (табл.1.1).
Таблиця 1.1 – Класифікація мікрофона, як системи

№ п/п

Признак класифікації

Тип системи за признаками

Обґрунтування приналежності

1

По виду наукового напряму

фізична
2

По обумовленості дії

детермінована

взаємодія елементів чітко визначено

3

По ступеню організованості

добре організована
4

По походженню

штучна

створена людиною

5

По основних елементах

конкретна

складається з матеріальних елементів

6

По взаємодії з середовищем

відкрита

взаємодіє з довкіллям

7

По ступеню складності

проста

невелика кількість елементів

8

По природному розділенню

технічна

штучна система, що створена людиною


Розглянемо метод дослідження системи «Вищий навчальний заклад» (ВНЗ) за допомогою методу «чорного ящику»: визначимо 6-7 входів і виходів системи, що розглядається; виділимо три найбільш істотних, що допоможе сформулювати біль розгорнуто мету системи.

^ Вхідні дані: абітурієнти, викладацький склад, законодавство, матеріально-технічна база, будівля та споруди, думка суспільства про ВНЗ зокрема і про систему вищої освіти в цілому.

^ Вихідні данні: кількість і якість підготовлених фахівців, наукові роботи, підвищення кваліфікації викладачів, вплив на суспільство, підвищення якості освіти, працевлаштування молодих фахівців, прибуток.

^ Мета системи: здобуття людьми вищої освіти з врахуванням потреб суспільства.

На наступному етапі визначимо основну функцію для систем,що розглядаються.

Функції об’єкту мікрофон: прийняття звукових хвиль, перетворення звукових хвилі в електричні імпульси, посилення електричних імпульсів, передача інформації на пристрій, що записує або відтворює.

Функції об'єкту ВНЗ: давати людям вищу освіту, навчати студентів відповідно до програм, вплив ВНЗ на суспільство, вплив на підвищення загального рівня освіти, наукова діяльність, постачання підприємствам кваліфікованих кадрів, надання людям можливості знайти хорошу роботу, надання робочих місць для викладачів, управлінців.

На рисунку 1.1 представлено дерево цілей об’єкту ВНЗ.

Рис 1.1 – Дерево цілей об’єкту ВНЗ
Далі розглянемо побудову моделей складу і структури систем, що розглядається.

Побудуємо модель складу для об'єкту – мікрофон. Мікрофон складається з наступних складових частин: капсуль, схема посилення, що сполучає шнур, роз'їм, кнопка включення, джерело живлення, корпус, сітка, що захисний-фільтрує. Модель структури представлена на рис 1.2.

Вхідна звукова хвиля поступає через сітку, що фільтрує, на капсуль мікрофону, де відбувається перетворення в електричний сигнал. Сигнал посилюється схемою посилення і прямує в записуючий пристрій через шнур, що сполучає.
Р
ис. 1.2 – Модель структури мікрофону
Розглянемо модель складу об'єкту – ВНЗ: учбова система, абітурієнти, студенти, викладацький склад, система фінансування, склад, що управляє, обслуговуючий склад.
Таблиця 1.2 − ^ Матриця системних характеристик для даної системи

Вимір

фізичний

динамічний

Входи

абітурієнти

людина

людина/година

матеріально-технічна база

обладнання, споруди, які є і т.д.

зміни матеріальної бази за рік

думка суспільства

думка

зміна думки суспільства впродовж часу

Виходи

фахівці

людина

людина/година

підвищення кваліфікації у викладачів

наукові роботи

наукових робіт /рік

підвищення загального рівня освіти

% людей з вищою освітою

зміна кількості людей з вищою освітою

Функція

надавати людям вищу освіту

кількість виучених

кількість/рік

надання робочих місць викладачам

влаштованих людей

влаштованих людина/рік

процесор

предмет праці

студентисуб’єкт праці

викладацький складкаталізатор

зміна учбових програмперетворювач

здобуття людьми вищої освіти на основі наявних ресурсів відповідно до потреб суспільства

следующая страница >>