asyan.org
добавить свой файл
1

Лабораторна робота 29

Дослідження роботи механічних частин двигуна за
допомогою мотор-тестера


Мета роботи – вивчити метод діагностування стану механі-чних частин ДВЗ за допомогою мотор-тестера. Проаналізувати оде­р­жа­ні характеристики.
Апаратура й прилади


  1. Діагностичний мотор-тестер.

  2. Картриджі.

  3. Кабель зв’язку.

  4. Універсальний кабель даних, провідник.


Теоретичні відомості
Діагностика за допомогою датчика розрідження. Можна зас­то­су­вати різні інструменти (компресометр, вакуумметр та ін.) – метод точніший, але потребує великих витрат часу. А можна об’єд­на­ти всі відомі методи діагностики з комп’ютерними техно­логіями. В результаті одержимо сучасні методи діагностики, що потре­бу­ють мінімальних витрат часу і зусиль, але дають набагато точніші резу­льта­ти. Окрім цього, з’явиться можливість побачити те, що раніше проконтролювати було неможливо.

Розглянемо методи комп’ютерної діагностики стану механіч­них частин двигуна. Суть методів полягає у тому, що за допомогою спеціальних датчиків при використанні багатока-нального цифрово­го осцилографа є можливість аналізувати різні величини: розрід­жен­ня у впускному колекторі, тиск в циліндрах, пульсації тиску вихлопних газів у вихлопній трубі, пульсації тиску газів, картерів, пульсації тиску масла в масляній магістралі, пульсації струму стар­тера. При цьому можна засинхронізувати сигнал від індуктив­ного датчика, встановленого на високовольтний дріт свічки першо­го циліндра бензинового двигуна або від п’єзодатчика, встановле­ного на паливоводі форсунки першого циліндра дизельного дви­гуна. Отже, можна зробити висновок про приналежність певної аномалії конкретному циліндру.

Перевірка пульсацій розрідження у впускному колекторі (рис. 29.1).

Рис. 29.1. Підключення датчика тиску до автомобілів VW
Перевіряємо за допомогою датчика розрідження фази газо­роз­по­ділу. Цей тест проводиться в режимі прокручування стартером. Для блокування пуску двигуна потрібно вимкнути систему запа­люван­ня і/або систему подачі палива. Для цього необхідно від’єдна­ти рознімач датчика положення коленвала для блокування роботи системи запалювання і подачі палива через форсунки. Дат­чик роз­ріджен­ня вставляємо до впускного колектора через штуцер ваку­умного шланга регулятора тиску палива.

Якщо двигун справний, осцилограма розрідження у впускному колекторі має форму близьку до синусоїди (рис. 29.2).

Рис. 29.2. Осцилограма розрідження на справному двигуні

Рис. 29.3. Осцилограма пилкоподібної форми

Осцилограма набуває пилкоподібної форми у випадку, якщо пас (ланцюг) встановлений неправильно (рис. 29.3, 29.4).


Рис. 29.4. Осцилограма має шуми у верхній частині синусоїди

Така осцилограма розрідження у впускному колекторі указує на те, що впускні клапани закоксовані настільки, що нагар на таріл­ці клапанів перешкоджає ефективному наповненню циліндрів па­ливо­повітряною сумішшю (рис. 29.5).Рис. 29.5. Нерівномірність осцилограми розрідження у впускному

колекторі

Осцилограма (див. рис. 29.5) указує на порушення в роботі кла­пан­ного механізму, спричинені неправильним регулюванням теп­ло­вих зазорів у клапанному механізмі або несправністю гідро­компенсаторів.

Цей тест також дозволяє виділити несправності тільки механі-чної частини двигуна, а час його проведення – 5…6 с.

^ Перевірка пульсацій вихлопних газів у вихлопній трубі. Нерів­но­мірність пульсацій вихлопних газів указує на наявність проблем в системах подачі палива, запалювання, а також на проблеми меха­ніки двигуна. Характер пульсацій тиску вихлопних газів несе в собі багату інформацію про роботу двигуна. Для аналізу нерівномірності вихлопу використовується датчик тиску, який вставляється до вихлопної труби (рис. 29.6).


Рис. 29.6. Підключення датчика розрідження до вихлопної труби

Після цього двигун потрібно запустити і залишити працювати на холостому ходу для повного прогрівання та одержання точні-шого результату (рис. 29.7).

Рис. 29.7. Осцилограма пульсацій вихлопних газів справного двигуна
Якщо в одному з циліндрів спостерігається збільшення рівня пульсацій, і це відхилення має систематичний характер, значить, один з циліндрів працює зі зниженою ефективністю (рис. 29.8).


Рис. 29.8. Збільшення рівня пульсацій в одному з циліндрів

Якщо порівняти результати цього тесту з результатами вимі-рювання відносної компресії, то можна зробити висновок, що не­справ­на механіка двигуна або система керування двигуном.

^ Перевірка пульсацій тиску газів, картерів. Відкриваючи кри-шку маслоналивної горловини на працюючому двигуні візуально мо­ж­на зробити висновки про стан поршневої групи. Гази, що про-риваються в картер через зношену циліндропоршневу групу, викли-кають там пульсації тиску. Змірявши рівень пульсацій тиску газів, картерів за допомогою відповідного датчика, можна судити про стан циліндропоршневої групи (рис. 29.9, 29.10).

Рис. 29.9. Підключення датчика розрідження до отвору масляного щупаРис. 29.10. Осцилограма пульсацій тиску газів і картера справного

двигуна
Імпульс тиску одного з циліндрів на осцилограмі тиску газів, картерів різко виділяється на тлі інших (рис. 29.11).

Рис. 29.11. Осцилограма тиску газів при несправності одного з циліндрів
Така осцилограма указує на те, що в одному з циліндрів може бути пошкодження дзеркала циліндра, полом або залягання пор-шневих кілець, поломка перегородок або прогоряння поршня.

^ Порядок виконання роботи

1. Одержати осцилограми роботи газорозподільного механізму за допомогою датчика на робочому двигуні за допомогою мотор-тестера.

Для цього підключити мотор-тестер до автомобіля за допо-могою датчика тиску. Перейти в режим осцилографа для вимі-рювання тиску.

2. Провести дослідження зміни тиску у впускному колекторі в режимі пуску двигуна, заздалегідь відключивши систему запа­лю­ван­ня.

3. Провести вимірювання тиску у випускному колекторі.

4. Провести вимірювання тиску газів у картері.

Змінюючи оберти двигуна педаллю акселератора, провести до­сліджен­ня на різних режимах роботи двигуна.

Занести в конспект одержані осцилограми на різних режимах роботи двигуна для проведення подальшого аналізу.
^ ЗМІСТ ЗВІТУ
Звіт повинен містити мету, короткі теоретичні відомості, оде­ржа­ні осцилограми і характеристики з висновком про можливі несправнос­ті системи газорозподілу. Потрібно оцінити стан дослі-джуваного двигуна.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


  1. У чому полягає ефективність згоряння палива?

  2. Навіщо потрібна синхронізація датчика тиску з системою подачі палива?

  3. Які основні несправності можна виявити мотор-тестером у КШМ?

  4. Які основні несправності можна виявити мотор-тестером у ГРМ?

  5. Де зазвичай знаходиться датчик положення колінчастого вала та чому?

  6. На якому принципі засновано роботу датчика тиску повітря?