asyan.org
добавить свой файл
1

2010
Кіпоренко Г.С. Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2009.

Дисертація присвячена рішенню науково-технічної задачі – створенню нормативного забезпечення безпечної експлуатації трубопровідних систем атомних станцій на основі розробки науково-обґрунтованої математичної моделі розрахунку їх залишкового ресурсу при різних типах навантаження.

Зроблено систематизацію трубопроводів за класами безпеки, середовищем теплоносія і критеріями, що характеризують їх технічний стан, та запропоновано удосконалення класифікації трубопроводів. Створено алгоритмічну модель прогнозування залишкового ресурсу трубопроводів атомних станцій, що мають дефекти від ерозійно-корозійного зносу при впливі вібраційного навантаження. Запропоновано уніфікацію опор відповідно до класифікації трубопроводів та проведено дослідження оптимального розміщення додаткових опор на трубопроводі для зменшення їх вібраційного навантаження, що дозволяє продовжити їх ресурс та підвищити експлуатаційну безпеку АЕС.

На підставі досліджень розроблено нормативний документ галузевого рівня.

Удосконалення нормативного забезпечення експлуатаційної безпеки трубопровідних систем атомних електростанцій.


Курський Ю. С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у динамічних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. техн. наук: 05.01.02 / Ю.С. Курський; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. — укр.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі підвищення точності гідроакустичних вимірювань швидкості та напрямку руху об’єктів. Використання отриманих результатів досліджень особливостей акустичних ефектів відбиття та заломлення променів на поверхні рухомого твердого тіла в рівняннях вимірювання та запропонованому покроковому алгоритмі опрацювання інформації багатопозиційної гідроакустичної системи забезпечує підвищення точності вимірювань.

Розроблено вдосконалену математичну модель відбиття та заломлення акустичних променів на поверхні рухомого твердого тіла. У променевому наближенні отримані аналітичні залежності кутових та частотних параметрів відбитої та заломлених (продовжної та поперечної) хвиль від параметрів руху тіла. Встановлено, що при русі тіла має місце відхилення кутів відбиття та заломлення променів від тих, що дає закон Снеліуса, та відхилення значень частот від тих, що описуються класичним ефектом Доплера. Ці відхилення зростають із зростанням швидкості руху тіла, їхні причини досліджені за допомогою принципу Гюйгенса та комп’ютерного моделювання.

Досліджено багатопозиційну гідроакустичну систему, що забезпечує визначення просторових координат, швидкості та напрямку руху об'єктів. Для неї розраховані невиключені систематичні похибки, що обумовлені неврахуванням зсуву кутових та частотних параметрів відбитої хвилі. Встановлено необхідність врахування виявлених ефектів при вимірюванні параметрів руху швидкісних об’єктів. Отримано рівняння вимірювання швидкості та напрямку руху об’єктів та запропоновано покроковий алгоритм опрацювання інформації, що враховують встановлені акустичні ефекти та дозволяють підвищити точність вимірювань.
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ГІДРОАКУСТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ У ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ