asyan.org
добавить свой файл
1

Договір


купівлі-продажу земельної ділянки


м. _______________ "___"__________________ 200_ р.


Ми, що нижче підписалися, ___________________________________

_________________________________________________________________,

названий в подальшому "Продавець", діючий на підставі ____________

_________________________________________________________________,

(рішення відповідної ради, його номер і дата)

і _______________________________________________________________,

названий в подальшому "Покупець", уклали цей Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку

площею ____________, розміщену на землях, що знаходяться у віданні

_________________________________________________________________,

(назва ради)

надану для ______________________________________________________.

(мета використання ділянки)


^ 2. ЦІНА ПО ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ


2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за ________________

__________________________________________________________________

(сума у гривнях)

Нормативна ціна земельної ділянки складає ___________________

_________________________________________________________________,

(сума у гривнях)

2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________

банку ____________________________________________________________

(реквізити банку)

перераховано _____________________________________________________

(сума у гривнях)

__________________________________________________________________

(назва платіжного документа та дата оплати)


^ 3. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН


Продавець продав, а Покупець купив по даному Договору

земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій

третіх осіб, про яких в момент складання Договору Продавець чи

Покупець не міг не знати.


^ 4. РОЗГЛЯД СПОРІВ


Всі спори, котрі можуть виникнути з даного Договору,

вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі

неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому

порядку.


^ 5. ІНШІ УМОВИ


5.1. Невід`ємною частиною Договору є:

- план земельної ділянки з визначенням її розмірів або

державний акт на право приватної власності на землю;

- довідка про визначення нормативної ціни земельної ділянки

(визначається згідно Закону України "Про плату за землю");

- рішення відповідальної місцевої ради про продаж земельної

ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем.

5.2. Цей Договір і документ про сплату вартості землі є

підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на

місцевості) і видачі державного акта на право приватної власності

на землю.

5.3. Додаткові умови: _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

5.4. Даний Договір складений в ________________ примірниках,

(кількість)

один з яких зберігається у справах _______________________________

__________________________________________________________________

(назва державної нотаріальної контори,

_________________________________________________________________.

адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса)


АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Продавець: __________________ Покупець: ____________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________


Підписи:

Продавець: __________________ Покупець: ____________________


М.П. М.П.