asyan.org
добавить свой файл
1

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


(витяг)


Стаття 6 Захист цивiльних прав


Захист цивiльних прав здiйснюється в установленому порядку судом, арбiтражем або третейським судом шляхом:


визнання цих прав;

вiдновлення становища, яке iснувало до порушення права, i припинення дiй, якi порушують право;

присудження до виконання обов'язку в натурi;

компенсацiї моральної шкоди;

припинення або змiни правовiдношення;

стягнення з особи, яка порушила право, завданих збиткiв, а у випадках, передбачених законом або договором, - неустойки (штрафу, пенi), а також iншими засобами, передбаченими законом.


Захист цивільних прав у випадках i в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР i Української РСР, здiйснюється також товариськими судами, профспiлковими та iншими громадськими органiзацiями.


У випадках, окремо передбачених законом, захист цивiльних прав здiйснюється в адмiнiстративному порядку.


До пред'явлення позову, який випливає з вiдносин мiж органiзацiями, обов'язковим є пред'явлення претензiї. Винятки з цього правила встановлюються законодавством Союзу РСР.


^ Стаття 23 Поняття юридичної особи

Юридичними особами визнаються органiзацiї, якi мають вiдокремлене майно, можуть вiд свого iменi набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обов'язки, бути позивачами i вiдповiдачами в судi, арбiтражi або в третейському судi.


^ Стаття 74 Розгляд позову незалежно вiд закiнчення строку позовної давностi


Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом, арбiтражем або третейським судом незалежно вiд закiнчення строку позовної давностi.


^ Стаття 80 Наслiдки закiнчення строку позовної давностi


Закiнчення строку позовної давностi до пред'явлення позову є пiдставою для вiдмови в позовi.


Якщо суд, арбiтраж або третейський суд визнає поважною причину пропуску строку позовної давностi, порушене право пiдлягає захистовi.


^ Стаття 158 Вiдповiдь про згоду укласти договiр на iнших умовах


Вiдповiдь про згоду укласти договiр на iнших, нiж було запропоновано, умовах визнається вiдмовою вiд пропозицiї i в той же час новою пропозицiєю.


Якщо при укладеннi договорiв мiж державними, кооперативними та iншими громадськими органiзацiями виникають розбiжностi, що пiдлягають розгляду судом, арбiтражем або третейським судом


^ Стаття 159 Розв'язання переддоговiрних спорiв


Розбiжностi, що виникають при укладеннi договору, який грунтується на обов'язковому для обох сторiн державному замовленнi, розв'язуються судом, якщо хоча б однiєю з сторiн є колгосп, мiжколгоспне, державно-колгоспне пiдприємство, органiзацiя, об'єднання, i вiдповiдним арбiтражем (третейським судом), якщо сторонами є державнi, кооперативнi та iншi громадськi органiзацiї (крiм колгоспiв, мiжколгоспних, державно-колгоспних пiдприємств, органiзацiй, об'єднань), оскiльки законом не встановлено iнше.


Розбiжностi мiж названими органiзацiями, що виникають при укладеннi договору, який не грунтується на обов'язковому для обох сторiн державному замовленнi, можуть розв'язуватися вiдповiдно судом або арбiтражем, якщо це спецiально передбачено законом або погодженням сторiн.


^ Стаття 205 Зменшення неустойки


Якщо належна до сплати неустойка (штраф, пеня) надмiрно велика порiвняно з збитками кредитора, суд вправi зменшити неустойку (штраф, пеню). При цьому повиннi бути взятi до уваги: ступiнь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторiн, якi беруть участь у зобов'язаннi; не тiльки майновi, але й iншi iнтереси сторiн, що заслуговують на увагу.


Арбiтраж або третейський суд у виняткових випадках вправi з урахуванням iнтересiв сторiн, що заслуговують на увагу, зменшити належну до сплати кредиторовi неустойку (штраф, пеню).


^ Стаття 211 Наслiдки невиконання зобов'язання з вини обох сторiн


Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання виникло з вини обох сторiн, суд, арбiтраж або третейський суд вiдповiдно зменшує розмiр вiдповiдальностi боржника.


Суд, арбiтраж або третейський суд вправi також зменшити розмiр вiдповiдальностi боржника, якщо кредитор навмисно або з необережностi сприяв збiльшенню розмiру збиткiв, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання, або не вжив заходiв до їх зменшення.


Правила цiєї статтi вiдповiдно застосовуються i у випадках, коли боржник в силу закону або договору (стаття 209 цього Кодексу) несе майнову вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання зобов'язання незалежно вiд своєї вини.


^ Стаття 239 Обов'язок продавця в разi вiдсудження проданої речi

Якщо в силу рiшення суду, арбiтражу або третейського суду продана рiч вилучена у покупця, продавець зобов'язаний вiдшкодувати покупцевi понесенi ним збитки.


Угода сторiн про звiльнення або обмеження вiдповiдальностi продавця недiйсна, якщо продавець, знаючи про iснування прав третьої особи на продавану рiч, навмисно приховав це вiд покупця.


^ Стаття 269 Дострокове розiрвання договору на вимогу наймодавця


Наймодавець може пред'явити в судi, арбiтражi або в третейському судi вимогу про дострокове розiрвання договору найму, якщо наймач:


  1. користується майном не вiдповiдно до договору або призначення майна;

  2. навмисно або з необережностi погiршує стан майна;

  3. не внiс плати протягом трьох мiсяцiв з дня закiнчення строку платежу, а за договором побутового прокату протягом одного мiсяця, якщо бiльш короткi строки не установленi типовим договором;

  4. не зробить капiтального ремонту в тих випадках, коли за законом або за договором капiтальний ремонт лежить на обов'язку наймача.^ Стаття 270 Дострокове розiрвання договору на вимогу наймача


Наймач може пред'явити в судi, арбiтражi або в третейському судi вимогу про дострокове розiрвання договору найму:


  1. якщо наймодавець не робить капiтального ремонту, що лежить на його обов'язку;

  2. якщо майно в силу обставин, за якi наймач не вiдповiдає, виявиться в станi, непридатному для користування.Стаття 453 Способи відшкодування шкоди


Присуджуючи відшкодування шкоди, суд, арбітраж або третейський суд вiдповiдно до обставин справи зобов'язує особу, вiдповiдальну за шкоду, вiдшкодувати її в натурi (надати рiч того ж роду i якості, виправити пошкоджену рiч i таке iнше) або повністю відшкодувати заподiянi збитки.