asyan.org
добавить свой файл
1

Изменение № 1 к Ресурсным сметным нормам

эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000)

Частина ІВитрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та меха­нізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,


Ви

трати

труда маши-

ністів,Енергоносії

Мас-тиль­ні мате-

ріали,

Гідрав­лічна рідина,

Витрати тру-

да робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

пали­во,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремон­ті та техніч-

ному обслу-

гову-

ванні,

пере­базу­ванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-
год.год.


год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва

Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства

212-2204

Універсальний асфальтоукладальник „Титан-473” з брусом ВБ 81

Универсальный асфальтоукладчик

„Титан-473” с брусом ВБ 81

6,2

2

-

10,2

-

-

0,642

3

0,19

0,42

0,128

212-2205

Зчленовані тандемні котки НАММ „НД-70”

Сочлененные тандемные катки НАММ „НД-70”

5,6

1

-

8,19

-

-

0,516

0,129

0,16

0,21

-Опубликовано в сб. «Ценообразование в строительстве», № 1, 2004г., с. 61