asyan.org
добавить свой файл
1


Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ Шинкарук О.М.
“___”____________________2014 р.

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для навчання

за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра

спеціальності 7.05010102, 8.05010102

"Інформаційні технології проектування"


Затверджено на засіданні кафедри

Інформаційних технологій проектування

Протокол № від _____________________2014 р.
Зав. кафедрою ІТП
_____________________________д.т.н., проф. Сорокатий Р.В.
Затверджую:

Декан факультету програмування та

комп’ютерних і телекомунікаційних систем
_____________________________к.т.н., проф. Косенков В.Д.
Схвалено Вченою радою факультету

програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Протокол № від _____________________2014 р.
Голова Вченої ради

_____________________________к.т.н., проф. Косенков В.Д.

Хмельницький – 2014
^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ,

ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
З курсу "Об'єктно-орієнтоване програмування" – Програмування на С#. Типові алгоритмічні конструкції. Послідовність. Вибір. Повторювання. Основні оператори і типи змінних. Методи. Структуровані типи змінних. Масиви. Рядки. Множини. Динамічна пам'ять. Звільнення та отримання пам'яті. Рекурсивні алгоритми. Доступ до файлів. Функції та процедури. Основні поняття та принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Складові частини об’єктного підходу. Взаємозв'язок класів та об'єктів. Конструктор. Деструктор. Властивості об'єктів. Успадкування. Атрибути доступу. Віртуальні функції. Перевантаження, перевизначення, заховування методів. Статичне, динамічне зв’язування. Розвернуті і вказівникові типи. Клас і структура. Перерахування. Множинне наслідування. Обгортування. Кастинг. Колізія імен. Дублююче наслідування. Типи клонування. Поліморфізм. Шаблони функцій і класів. Події та їх опрацювання. Інтерфейс. Делегат. Абстрактний клас.

З курсу "Організація баз даних та знань" - Поняття про СУБД. Концепція баз даних. Архітектура СУД. Базові поняття реляційних баз даних. Типи даних. Домен. Схема відношення, схема БД. Фундаментальні властивості відношень. Реляційна база даних. Маніпулювання реляційними даними. Мова SQL. Функції і основні можливості. Запити й оператори маніпулювання даними. Оператори визначення і маніпулювання схемою БД. Визначення обмежень цілісності і тригерів. Представлення бази даних. Визначення керуючих структур. Авторизація доступу до відношень і їхніх полів. Точки збереження і відкату трансакції. Вбудований SQL. Динамічний SQL. Мова SQL у комерційних реалізаціях. Стандартизація SQL. Архітектура “клієнт-сервер”. Основні поняття. Основний принцип технології “клієнт-сервер”. Моделі взаємодії “клієнт-сервер”. Монітори транзакцій. Структура сервера бази даних. СУБД в архітектурі “клієнт-сервер”. Відкриті системи. Клієнти і сервери локальних мереж. Системна архітектура “клієнт-сервер”. Сервери баз даних. Принципи взаємодії між клієнтськими і серверними частинами. Переваги протоколів вилученого виклику процедур. Типовий поділ функцій між клієнтами і серверами. Вимоги до апаратних можливостей і базового програмного забезпечення клієнтів і серверів. Об’єктно-орієнтовані СУБД. Технологія багатомірних баз даних. Системи управління базами даних.

З курсу "Комп'ютерні мережі", - Поняття комп’ютерної мережі. Організація локальної мережі. Переваги використання комп'ютерної мережі. Основні компоненти мережі. Планування комп'ютерної мережі. Структура и склад локальної мережі. Топологія комп'ютерної мережі. Мережеві адаптери. Кабелі. Стандарти Ethernet. Модель OSI. Ієрархія протоколів. Організація рівнів моделі OSI. Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Комутатори Ethernet. Функціональна структура комутаторів. параметри комутаторів, що характеризують його продуктивність. Характеристика додаткових функцій, керованих комутаторів. Стек протоколів TCP/IP. Історія та перспективи стеку TCP/IP. Структура стека TCP/IP. Характеристика протоколів. Адресація в IP мережах. Типи адресів: фізичний, мережевий, символьний. Основні класи ІР-адрес. Відображення фізичних адресів на ІР-адреси. Відображення символьних адресів на ІР-адреси. Автоматизація процесу призначення ІР-адресів вузлам мережі. Конфігурування Web – сервера Apache. Контроль доступу до файлу. Файл конфігурації сервера.

З курсу "Теорія алгоритмів та програмування" - Повна побудова алгоритму. Поняття алгоритму. Визначення алгоритму. Типи алгоритмів. Основні етапи повної побудови алгоритму. Постановка задачі. Побудова моделі. Розробка алгоритму. Перевірка правильності алгоритму. Реалізація алгоритму. Аналіз алгоритму і його складності. Перевірка програми. Основні прийоми побудови алгоритмів. Правильність програм. Мережі. Представлення мереж. Дерева. Ізоморфізм мереж. Переваги і недоліки масивів. Зв'язні списки. Списки суміжності. Стекові списки і стеки. Черги. Представлення дерев. Методи розробки алгоритмів. Методи приватних цілей, підйому і відкидання назад. Евристичні методи. Метод галузей і границь. Рекурсія. Факторіали і числа Фібоначчі. Функція Акермана. Розбивки цілого. Ідентифікатори мови. Пошук у глибину й у ширину. Моделювання. Машинне моделювання. Імітаційне моделювання. Моделювання черг. Метод планування подій. Алгоритми машинної математики. Сортування. Швидке сортування. Сортування пірамідою. Пошук. Двійковий пошук. Пошук і вставка в двійкове дерево. Арифметичні і логічні вирази. Обчислення арифметичного виразу в постфіксній формі. Перетворення виразу з інфіксної форми в постфіксну. Мови рівнобіжного програмування. Рівнобіжний алгоритм сортування. Найкоротші шляхи. Імовірнісні алгоритми. Витяг вибірки. Генератори випадкових чисел. Метод середини квадрата. Лінійний конгруентний метод.

З курсу "Технологія програмування та створення програмних продуктів" - Обчислювальні функції. Теза Черча. Поняття програмної системи (ПС). Еволюція методів програмування. Основні парадигми програмування. Процедурна парадигма Абстрактна семантика процедурних програм. Функціональна парадигма Абстрактна семантика функціональних програм. Алгебраїчна парадигма Логічна парадигма. Основні етапи проектування. Задача проектування ПС. Вимоги до проектування. Процес розробки програмного забезпечення. Основні правила при проектуванні ПС. Методи проектування програмного забезпечення. Розробка програм на основі рекурентних співвідношень. Рекурсія і динамічне програмування. Структурний метод проектування. Проектування зверху-вниз з по-кроковою деталізацією. Модульне програмування. Структурне програмування. Алгебра алгоритмів Глушкова. Проектування програм методом структурного проектування з покроковою деталізацією. Складальне програмування. Трансформаційний синтез програм і змішані обчислення. Алгоритм мінімізації ациклічних автоматів. Ефективність програм. Аналіз програм. Абстрактні інтерпретації Оптимізація на етапі проектування. Оптимізація на етапі написання алгоритмів і програм. Оптимізація на етапі трансляції. Оптимізація лінійних ланок. Елементи оптимізаційних перетворень програм. Верифікація і тестування програм.

З курсу " WEB-технології та WEB-дизайн " - Основи мови HTML. Гіперпосилання. Вставка зображень. Таблиці. Основи мови розмітки гіпертексту – HTML. Структура HTML-документа. Графіка усередині HTML-документа. Фонові малюнки. Оформлення HTML документа. Створення таблиць в HTML. Завдання форми - елемент FORM. Технологія CSS. Форми Технологія CSS. Опис у секції заголовка . Винесення опису стилів у зовнішній файл. Каскадність стилів. Основні параметри CSS. Основні параметри шрифту. Одиниці виміру в CSS. Основи мови РНР. Функції і масиви. Історія створення PHP. Синтаксис PHP. Змінні. Вирази порівняння. Робота з масивами. Функції в PHP. Обробка форм. Взаємодія із сервером. Використання HTML-форм для передачі даних на сервер. Метод GET і POST. Обробка запитів за допомогою PHP. Читання, запис і видалення файлів. Завантаження файлу на сервер. Серверна база даних MySQL. Формування запитів до бази даних. Оператор вибору Select. Застосування агрегатних функцій. Взаємодія PHP и MySQL. Встановлення з'єднання. Вибір бази даних. Відображення даних, що зберігаються в MySQL.

Web-програмування з допомогою ASP.NET. Імпортування простору імен. Директиви сторінки. Передача даних із HTML-форми. Передача данных із рядка запиту. Життєвий цикл Web-сторінки. Як визначити, чи була завантажена сторінка. Передача побудованих на сервері зображень. Web-форми та серверні елементи керування. Огляд класів елементів управління ASP. NET і їх порівняння з HTML. Робота з дизайнером форм. 2

Серверні елементи керування HTML. Завантаження даних від клієнта на сервер. Кнопка. Поле. Прапорець. Перемикач. Таблиця. Малюнок. Список. Серверні елементи керування Web. Відділення коду від подання. Календар. Властивість AutoPostBack і негайна відправлення даних на сервер. Заповнення списку з динамічного масиву. Встановлення стилю елемента керування. Робота з базами даних. Уявлення про базах даних. Збережені процедури сервера SQL. Що таке ADO. Вікно зовнішніх джерел даних. Створення сторінок даних. Робота з XML. Коротка анотація: XML як універсальна мова даних. Зчитування та запис у XML. Файли перетворення та схеми документа. Елементи управління, що відображають XML-дані. Перевірка правильності введених даних. Перевірка введення значення, елемент керування RequiredFieldValidator. Перевірка належності вказаною діапазону значень. Перевірка відповідності введеного значення зазначеному шаблону. Висновок зведення результатів перевірки. Користувацька перевірка введених значень. Додаткові функціональні можливості елемента управління GRIDVIEW, DETAILSVIEW, FORMVIEW. Управління базою даних.

З курсу “ ^ Проектування інформаційних систем ” Основні поняття технології проектування інформаційних систем. Класи ІС. Структура однокористувацької та багатокористувацької, малої та корпоративної ІС, локальної та розподіленої ІС, склад та призначення підсистем. Основі особливості сучасних проектів ІС. Етапи створення ІС: формування вимог, концептуальне проектування, специфікація застосувань, розробка моделей, інтеграція та тестування інформаційної системи. Методи програмної інженерії в проектуванні ІС. Життєвий цикл програмного забезпечення ІС Поняття життєвого циклу ПЗ ІС. Процеси життєвого циклу: основні, допоміжні, організаційні. Зміст та взаємодія процесів життєвого циклу ПЗ ІС. Моделі життєвого циклу: каскадна, модель з проміжним контролем, спіральна. Стадії життєвого циклу ПЗ ІС. Регламентація процесів проектування в стандартах. Организація розробки ІС Канонічне проектування ІС. Стадії та етапи процесу канонічного проектування ІС. Мета та задачі передпроектної стадії створення ІС. Моделі діяльності організації ("як є" та "як повинно бути"). Склад робіт на стадії технічного та робочого проектування. Склад проектної документації. Типове проектування ІС. Аналіз та моделювання функціональної області впровадження ІС Основні поняття організаційного бізнес-моделювання. Місія компанії, дерево мети та стратегія її досягнення. Статичний опис компанії: бізнес-потенціал компанії, функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту. Динамічний опис компанії. Процесні потокові моделі. Моделі структур даних. Інформаційні технології організації моделювання. Специфікація функціональних вимог до ІС Процесні потокові моделі. Звізок концепціїї процесного підходу з матричною організацією. Основні елементи процесного підходу. Методології моделювання предметної області. Структурна модель предметної области. Об’єктна структура. Функціональна структура. Структура керування. Организаційна структура. Технічна структура. Функціонально-оріентированні і об’єктно-орієнтовані методології опису предметної області. Функціональна методика IDEF0. Функціональна методика потоків даних. Об’єктно-орієнтированна методика. Порівняння існуючих методик. Синтетична методика.
^ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Загальні поняття об’єктно-орієнтованого програмування: абстракція даних, наслідування, інкапсуляція, поліморфізм.

 2. Поняття: об’єкт, клас, метод. Синтаксис визначення класу. Типи доступу.

 3. Створення об’єкту класу. Конструктор, деструктор, статичні поля.

 4. Метод, процедура. Статичний метод. Вказівник this.

 5. Концепція наслідування. Відношення між класами. Класи без потомків.

 6. Наслідування. Базовий, похідний клас. Інтерфейс.

 7. Реалізація наслідування в С#. Віртуальні методи. Модифікатор override.

 8. Конструктори батьків та потомків. Ключове слово base.

 9. Перевантаження методу.

 10. Перевизначення методу.

 11. Укривання методу.

 12. Поняття абстрактного класу.

 13. Розвернуті та посилочні типи.

 14. Поняття структури.

 15. Перерахування.

 16. Інтерфейси. Способи реалізації.

 17. Обгортання та кастинг.

 18. Перетворення до класу інтерфейсу.

 19. Проблеми множинного наслідування. Колізія імен.

 20. Наслідування від загального предка.

 21. Вбудовані інтерфейси. Клонування.

 22. Поняття делегата.

 23. Операції над делегатами. Клас Delegate.

 24. Конструкція try-catch.

 25. Загальні поняття події.

 26. Засоби доступу до подій. . Add, remove.

 27. Опрацювання подій в середовищі .NET Framework.

 28. Організація в С# - системи введення-виведення. Потоки.

 29. Файлове введення-виведення на побайтовій основі.

 30. Файлове введення-виведення з орієнтацією на символи.

 31. Зчитування та запис двійкових даних.

 32. Довільний доступ до файлів

 33. Клас Memory Stream.

 34. Класи StringReader та StringWriter.

 35. Небезпечний код. Поняття вказівника.

 36. Ключові слова unsafe, fixed.

 37. Доступ до структур через вказівники. Операції над вказівниками.

 38. Вказівники і масиви.

 39. Вказівник і рядки.

 40. Загальні поняття багатозадачності.

 41. Клас Thread. Методи работи с потоками.

 42. Поняття приорітету потоку.

 43. Керування потоками. Синхронізація. Інструкція lock.

 44. Класи і методи роботи з потоками.

 45. Поняття розподіленої обробки даних. Причини переходу від монопольного режиму БД до розподілених БД.

 46. Поняття розподіленої обробки даних. Поняття розподілених баз даних.

 47. Режими роботи з БД. Однорідні й неоднорідні розподілені БД.

 48. Реляційні БД. Основні визначення.

 49. Розподілені БД (РБД). Основні визначення.

 50. Поняття й види сайзінгу. Тенденції сайзінгу: зміст та особливості.

 51. Зміст та компоненти моделі „клієнт-сервер”. Моделі „клієнт-сервер” в технології БД.

 52. Централізована та децентралізована архітектура систем управління даними.

 53. Шість шляхів децентралізації управління даними в рамках моделі „клієнт-сервер”.

 54. Дворівневі моделі управління даними. Модель файлового сервера.

 55. Дворівневі моделі управління даними. Модель віддаленого доступу до даних.

 56. Дворівневі моделі управління даними. Модель сервера баз даних.

 57. Дворівневі моделі управління даними. Модель сервера додатків.

 58. Архітектура систем обробки даних. Модель системи „один-до-одного”.

 59. Архітектура систем обробки даних. Багатопотокова односерверна архітектура.

 60. Архітектура систем обробки даних. Архітектура віртуального сервера.

 61. Архітектура систем обробки даних. Багатопотокова мультисерверна архітектура.

 62. Розпаралелювання виконання запитів. Типи паралелізму. Горизонтальний паралелізм.

 63. Типи паралелізму. Вертикальний паралелізм. Гібридний паралелізм.

 64. База даних. Основні поняття та визначення: бази й банки даних, СКБД та додаток.

 65. Версія ANSI моделі «клієнт-сервер».

 66. Версія Gartner Group моделі «клієнт-сервер».

 67. Монітори транзакцій: зміст і переваги.

 68. Фізична організація сервера БД.

 69. Колективний доступ до БД. Відкриті системи. Мобільність та інтероперабельність.

 70. Колективний доступ до БД. Клієнти та сервери локальних мереж. Робочі станції та логічні сервери. Системні особливості архітектури «клієнт-сервер».

 71. СКБД, засновані на архітектурі «клієнт-сервер»: принципи взаємодії, протоколи віддаленого виклику процедур, функції й апаратні вимоги.

 72. Рівні розподіленої обробки даних. Ключові переваги моделі «клієнт-сервер».

 73. Два способи доступу до декількох серверів. Визначення повної підтримки розподілених БД.

 74. Концептуал розподілених баз даних. Фізична і логічна незалежність.

 75. Системи розподілених баз даних та розподілені системи керування базами даних (РСКБД). Переваги й недоліки розподілених систем.

 76. РБД. Фундаментальний принцип створення.

 77. Правила (цілі) створення РБД. Ціль 1 – Локальна незалежність.

 78. Правила (цілі) створення РБД. Ціль 2 – Відсутність опори на центральний вузол.

 79. Правила (цілі) створення РБД.

 80. Система "клієнт-сервер" як частковий випадок розподілених систем.

 81. Проектування додатків "клієнт-сервер".

 82. СКБД на різних вузлах. Шлюзи.

 83. СКБД на різних вузлах. Проміжне програмне забезпечення для доступу до даних.

 84. Різновиди розподілених систем. Інтегровані або федеративні системи і мультибази даних. Корпоративні мережі і бази даних.

 85. Транспортна система корпоративної мережі.

 86. Системи управління базами даних наступного покоління. Розширена реляційна модель. БД, орієнтовані на додатки. Підтримка історичної інформації та темпоральних запитів.

 87. Технології РБД. Обробка і оптимізація запитів. Управління одночасним доступом. Цілісність даних і протоколи забезпечення надійності. Тиражування даних

 88. Огляд компонентів платформи Mіcrosoft.NET. Призначення технології ASP.NET та її можливості.

 89. Призначення моделі доступу до даних ADO.NET та її можливості. Використання ADO.NET для додатків, заснованих на Mіcrosoft.NET.

 90. Використання системи керування реляційними базами даних Mіcrosoft SQL Server для роботи з малими й середніми базами даних. Мова запитів Transact-SQL.

 91. Паралельні системи баз даних. Типи паралелізму. Цілі і параметри паралелізму. Апаратна архітектура. Спеціальні паралельні реляційні оператори.

 92. Методи оцінки ефективності алгоритмів. Часова складність алгоритмів.

 93. Масив. Стек. Черга.

 94. Дерева. Двійкові дерева.

 95. Відображення.

 96. Алгоритм Евкліда.

 97. Визначення простоти числа. Знаходження простих чисел.

 98. Довга арифметика. Додавання. Ділення.

 99. Довга арифметика. Множення. Віднімання.

 100. Пошук в глибину в орієнтованому графі.

 101. Знаходження найкоротшого шляху. Алгоритм Дейкстри.

 102. Знаходження найкоротшого шляху. Алгоритм Флойда.

 103. Перевірка ациклічності графа.

 104. Топологічне сортування.

 105. Компоненти сильної зв’язності

 106. Пошук в глибину на неорієнтованих графах.

 107. Пошук в ширину на неорієнтованих графах.

 108. Каркас мінімальної ваги. Алгоритм Прима.

 109. Каркас мінімальної ваги. Алгоритм Краскала.

 110. Визначення точок сполучення.

 111. Визначення двозв’язних компонент.

 112. Визначення дводольності графа.

 113. Паросполучення у двудольному графі.

 114. Загальні поняття про сортування. Прості методи сортування.

 115. Швидке сортування

 116. Сортування Шелла.

 117. Пошук з бар’єром. Метод половинного ділення.

 118. Методи розробки алгоритмів.

 119. Алгоритм побудови випуклої оболонки.

 120. На які класи діляться інформаційні системи за типами даних які зберігають?

 121. На які класи діляться інформаційні системи за ступеню автоматизації інформаційних процесів, по характеру обробки даних, по рівню управління ?

 122. Для чого використовуються інтегровані ІС. Перерахуйте підсистеми такої ІС.

 123. Дайте класифікацію и короткий опис ІС в залежності від рівня керувавання.

 124. Виділіть і опишіть ряд типових архітектур ІС з точки зору програмно-апаратної реалізації.

 125. Перерахуйте основні задачі, розв'язку яких повинна сприяти методологія проектування корпоративних ІС.

 126. Опишіть в загальному вигляді мету проекту. Наведіть список взаємопов'язаних задач.

 127. Наведіть етапи процесу створення ІС. Охарактеризуйте мету етапів.

 128. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення ІС.

 129. Стадії та етапи створення ІС.

 130. Дайте опис етапу "Обслідування".

 131. Дайте опис етапу "Визначення стратегії"

 132. Дайте опис етапу "Аналіз діяльності організації"

 133. Які задачі розв’язуються при розробці технічного завдання.

 134. Що передбачає ескізний проект?

 135. Що таке типове проектування ? Основні класи.

 136. Опишіть параметрично-орієнтований підхід типового проектування. Критерії оцінки.

 137. В чому полягає модельно-орієнтоване проектування ? Операції для реалізації типового проекту.

 138. Структура HTML-документа. Елементи розмітки заголовку HTML-документа.

 139. Теги тіла HTML-документа. Гіперпосилання.

 140. Тіло HTML-документа - контейнер ВОDY.

 141. Створення таблиць в HTML.

 142. Активні зображення в HTML.

 143. Атрибути та їх аргументи зображень в HTML.

 144. Використання графіки в HTML.

 145. Використання заголовків таблиці в HTML.

 146. Елемент розмітки FORM та його компоненти в HTML.

 147. Контейнер INPUT в HTML-формах.

 148. Використання таблиць в дизайні HTML сторінки.

 149. Контейнер SELECT в HTML-формах.

 150. Як створити віртуальний каталог на сервері IIS?

 151. Як імпортувати простір імен?

 152. Які є директиви сторінки?

 153. Як передавати дані із HTML-форми?

 154. Як передавати данні із рядка запиту?

 155. Який життєвий цикл Web-сторінки?

 156. Як визначити, чи була завантажена сторінка?

 157. Як передавати побудовані на сервері зображення?

 158. Які є серверні елементи керування HTML?

 159. Як завантажити дані від клієнта на сервер?

 160. Що таке подія Command?

 161. Як відокремити код від представлення?

 162. Як миттєво відправити дані на сервер?

 163. Як заповнити список перемикачів із XML-документу?

 164. Як вибрати декілька елементів із списку?

 165. Як заповнити список із динамічного масиву?

 166. Як заповнити список із бази даних?

 167. Як встановити стиль для елемента керування?

 168. Як додати в проект існуючу таблицю стилів?

 169. Як створити нову таблицю стилів?

 170. Як заповнити елемент керування DataGrid із бази даних?

 171. Як виконати обчислення над стовпчиками таблиці?

 172. Як заповнити елемент керування DataGrid із XML-документа?

 173. Як експортувати дані із елемента керування DataGrid в MS Excel

 174. Як заповнити елемент керування Repeator із XML-документа

 175. Як переглядати банери

 176. Як переадресувати сторінку

 177. Як додавати елементи керування під час виконання програми

 178. Як зчитувати дані із файлу?

 179. Як записувати дані у файл?

 180. Як відобразити одну сторінку всередині другої

 181. Як редагувати рядки у DataGrid?

 182. Локальні мережі. Поняття топології.

 183. Критерії вибору топології мережі.

 184. Поняття середовища передачі. Критерії вибору.

 185. Основні параметри кабелів в локальних мережах.

 186. Безкабельні лінії зв'язку

 187. Типова структура пакета передачі даних.

 188. Інкапсуляція пакетів передачі даних.

 189. Адресація пакетів передачі даних.

 190. Методи керування обміном даними.

 191. Стек TCP/IP. Модель OSI. Структура TCP/IP.

 192. Огляд основних протоколів.

 193. Утиліти діагностики TCP/IP. Адресація в TCP/IP-мережах.

 194. Типи адрес стека TCP/IP. Структура IP-адреси. Класи IP-адрес.

 195. Використання масок.

 196. Протокол IPv6.

 197. Протокол ARP.

 198. Завдання маршрутизації. Таблиця маршрутизації. Принципи маршрутизації в TCP/IP.

 199. Створення таблиць маршрутизації.

 200. Протокол маршрутизації RIP.

 201. Протокол маршрутизації OSPF.

 202. Поняття Active Directory. Структура каталогу Active Directory.

 203. Об'єкти каталогу і їх іменування. Ієрархія доменів. Планування Active Directory.

 204. Планування логічної структури. Планування фізичної структури.

 205. Облікові записи. Групи користувачів. Групові політики. Віддалений доступ.

 206. Види комутованих ліній.

 207. Протоколи віддаленого доступу.

 208. Протоколи аутентифікації.

 209. Протокол аутентифікації Kerberos.

 210. Основні етапи аутентифікації.

 211. Етап реєстрації клієнта.

 212. Етап здобуття сеансового квитка.

 213. Етап доступу до сервера.

 214. Протокол Ipsec. Функції протоколу Ipsec.

 215. Протоколи AH і ESP.

 216. Протокол IKE.ЛІТЕРАТУРА


 1. Сорокатий Р.В. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#. Навчальний посібник / Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник // Хмельницький : ХНУ, 2011. − 170 с.

 2. Павловская Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Т. А. Павловская. – СПб. : Питер, 2009. – 432 с. // Электронная библиотека C2P.RU. – Режим доступа: http://c2p.ru/knigi/pavlovskaya-t-a-c-programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-urovnya.html

 3. Лабор В. В. Си Шарп : Создание приложений для Windows [Электронный ресурс] / В. В. Лабор. – Минск : Харвест, 2003. – 384 с. // Крымская электронная библиотека. – URL: http://www.libkruz.com/books/1329.html

 4. Биллиг В. А. Основы программирования на C# [Электронный ресурс] / В. А. Биллиг // Электронная библиотека MirKnig. – Режим доступа: http://mirknig.com/2007/09/06/osnovy_programmirovanija_na_C.html

 5. Лесневский А. С. Объектно-ориентированное программирование для начинающих [Электронный ресурс] / А. С. Лесневский // Электронная библиотека MirKnig. – Режим доступа: http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181147779-obektno-orientirovannoe.html

 6. Ватсон К. C# [Электронный ресурс] / К. Ватсон // Крымская электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/762.html

 7. Шилдт Г. C# : Учебный курс [Электронный ресурс] / Г. Шилдт // Электронная библиотека CodingRUS. – Режим доступа: http://codingrus.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=277

 8. Троелсен Э. С# и платформа .NET. Библиотека программиста [Электронный ресурс] / Э. Троелсен. – СПб.: Питер, 2004. –796 с. // Крымская электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/759.html

 9. Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки [Электронный ресурс] / И. И. Попов, Т. Л. Партыка // Электронная библиотека Diska.net. – Режим доступу: http://diska.net/oper_system/1503-operacionnye-sistemy-sredy-i-obolochki.html

 10. Фельдман С. К. Системное программирование на персональном компьютере [Электронный ресурс] / С. К. Фельдман. // Электронная библиотека Book Archive.RU. – Режим доступу: http://www.bookarchive.ru/computer/programming/assembler/32489-sistemnoe-programmirovanie-na-personalnom.html

 11. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных [Электронный ресурс] / С. Д. Кузнецов // Портал citforum.ru. – Режим доступу: http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/toc.html

 12. Пасічник В. В. Сховища даних: Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 492 с.

 13. Зеленков Ю. А. Введение в базы данных: Учебный курс [Электронный ресурс] / Ю. А. Зеленков / Портал МГТУ. – Режим доступу: http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml

 14. Токмаков Г. П. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных по технологии ''клиент-сервер'' и разработка клиентских приложений: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. П. Токмаков // Электронная библиотека. – Режим доступу: http://bookfi.org/book/811098

 15. Ломакин В. В. Базы данных и базы знаний [Электронный ресурс] / В. В. Ломакин // Электронная библиотека STUDMED.RU. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/lomakin-vv-bazy-dannyh-i-bazy-znaniy_aa63f71b809.html

 16. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление [Электронный ресурс] / П. Роб, К. Коронел / Электронная библиотека razym.ru. – Режим доступу: http://www.razym.ru/komp/bazi/2096-rob-p.-koronel-k.-sistemy-baz-dannykh.html

 17. Дюбуа П. MySQL: Пер. с англ.: Учебное пособие / П. Дюбуа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 816 с.

 18. Томсон Л. Разработка приложений на PHP и MySQL: Пер. с англ. / Л. Томсон, Л. Веллинг. – К: Издательство “ДиаСофт”, 2002. – 672 с.

 19. Андон Ф. Язык запросов SQL. Учебный курс [Электронный ресурс] / Ф. Андон, В. Резниченко. // Электронная библиотека ForCoder. – Режим доступу: http://forcoder.ru/sql/yazyk-zaprosov-sql-uchebnyj-kurs-606

 20. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекцій. Учебное пособие. - М: УИТ, 2005. – 304 с.

 21. Будилов В.А. Практические занятия по HTML. Краткий курс. – СПб: Наука и Техника, 2001.

 22. Веллинг Л., Томсон Л. MySQL. Учебное пособие. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005.

 23. Дейт К. Введение в системы баз данных. - М: Мир, 1980.

 24. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: ПИТЕР, 2002.

 25. Котеров Д.В., Костарев А.Ф. PHP 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

 26. Невская Е.С., Амелина Н.И., Мачулина Л.А. Введение в системы баз данных. Методические указания для студентов вечернего и дневного отделения механико-математического факультета. – Ростов-на-Дону, УПЛ РГУ, 2003.

 27. Основы программирования на PHP: курс лекций : учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информ. технологий / Н.В. Савельева. – М.: Интернет-Ун-т информ. технологий, 2005.

 28. Боуман Д., Эмерсон С., Дарновски М. Практическое руководство по SQL, 3-е издание. : М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

 29. Васвани В. Полный справочник по MуSQL.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.

 30. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных. – М.: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2003.

 31. Бармак О.В. Visual Studio .Net. Створення Windows-програм. Курс лекцій для студенів спеціальності «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 100 с.

 32. Бармак О.В. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційні технології проектування» - Хмельницький: ХНУ, 2006. – 136 с.

 33. Microsoft Corporation Основы Microsoft Visual Studio .NET 2003

 34. Microsoft Corporation Разработка Web- приложений на Microsoft Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# Учебный курс MCAD MCSD

 35. Альманах программиста Том 2 ASP.NET Web-сервисы WEB-приложения

 36. Разработка Web-сервисов XML и серверных компонентов на MS Visual Basic .NET и Microsoft Visual C# .NET

 37. Русская редакция Альманах программиста Том 1 MS SQL Server Ado.Net

 38. Microsoft Corporation Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD

 39. Русская редакция Вилдермьюс, Шон. Практическое использование ADO.NET. Доступ к данным в Internet

 40. Microsoft Corporation Проектирование и реализация баз данных Microsoft SQL Server 2000. Учебный курс MCAD MCSE, MCDBA

 41. Малкольм Г. Программирование для Microsoft SQL Server 2000 с использованием XML.

 42. Иртегов Д. В. Введение в сетевые технологии. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

 43. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006.

 44. Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2003. Справочник администратора. – М.: «СП ЭКОМ», 2004.

 45. Сетевые средства WINDOWS’NT: пер с англ. / -СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1996. -496 c.

 46. Спилман Дж., Хадсон К., Крафт М. Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры Active Directory Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс Microsoft. – М.: Русская редакция; СПб.: Питер, 2006