asyan.org
добавить свой файл
1

ЗВІТ

про роботу УАІБ за 4 квартал 2012 року


1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 49 КУА, з них 15 нових КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.


^ 2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. Протягом кварталу щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Ліцензійними умовами. У випадках виявлення порушень внутрішніх документів УАІБ Асоціацією підготовлено та направлено до відповідних КУА листи із запитом щодо обгрунтування вказаних порушень та застереженням щодо недопущення їх у подальшій роботі.

2.3. Протягом 4-го кварталу 2012 року проводився моніторинг та аналіз структури активів публічних, зокрема, відкритих ІСІ. У випадках виявлення порушень розрахунку вартості чистих активів та/або структури активів ІСІ Дирекцією УАІБ було підготовлено на надіслано відповідні листи КУА цих ІСІ з вимогою пояснення таких порушень та усунення їх у подальшій роботі.

2.4. Протягом кварталу здійснювалися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за 3-й квартал 2012 року та підготовлено аналітичний огляд про результати діяльності та стан розвитку ринку спільного інвестування та управління активами за відповідний період. Ці дані активно використовувалися при підготовці презентацій, роздаткових матеріалів для конференцій та робочих зустрічей, у яких УАІБ брала участь, оприлюднювалися на сайті Асоціації, у засобах масової інформації.

2.5. Протягом кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих, інтервальних та закритих публічних ІСІ. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних та 13 щотижневих аналітичних оглядів ІСІ з публічною емісією (відкритих, інтервальних та закритих фондів).

2.6. За результатами аналізу звітності КУА було проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА, що управляють активами НПФ) та ІСІ за 3-й квартал 2012 року за типами та класами фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.7. У звітному кварталі було підготовлено та передано розробникам сайту УАІБ пропозиції до технічного завдання з оновлення сайту в частині форматів регулярної та аналітичної інформації.

2.8. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку спільного інвестування та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ.

2.9. У зв’язку з прийняттям НКЦПФР Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дирекцією УАІБ проведено:

  • Роз’яснювальну роботу для членів Асоціації щодо отримання та подальшого застосування ЕЦП.

  • Направлено лист до НКЦПФР із зазначенням кола питань при переході з діючих кодів цінних паперів на відповідні їм нові коди із Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України.

  • Зустріч з представниками НКЦПФР та АРІФРУ щодо обговорення проблемних питань переходу на новий формат звітності ХМL компаній з управління активами при поданні звітності до НКЦПФР.

  • З метою недопущення масових порушень компаніями з управління активами вимог законодавства при подачі інформації до Комісії направлено листи до НКЦПФР із зазначенням проблем розробки та запровадження нового програмного забезпечення під новий формат звітності ХМL.

  • Підготовлені зміни до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу компаніями з управління активами – учасниками Асоціації.

  • Розроблено Порядок заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ.

  • Здійснена розробка нового програмного забезпечення для конвертації файлів формату DBF у формат ХМL.

  • Завершується доопрацювання програмного забезпечення для підготовки звітності КУА внаслідок внесення змін до відповідних нормативних актів Комісії та запровадження нової версії програми UrKuaX_X.mdb.


^ 3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

3.1. У звітному періоді Асоціацією постійно проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами, недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.

3.2. Фахівці Дирекції УАІБ взяли участь у розробці проекту змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду з урахуванням вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в частині запровадження недержавного пенсійного фонду – суб’єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення).

3.4. Підготовлені та направлені до НКЦПФР зауваження та пропозиції до проекту змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Положення №1343), оприлюдненого на сайті Комісії у грудні.

3.5. У зв’язку з оприлюдненням у листопаді на сайті НКЦПФР проекту Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку Асоціацією були надані зауваження до нього.

3.6. На виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Ліцензійних умов фахівцями Дирекції розроблене примірне Положення про систему управління ризиками в КУА.


^ 4. Розробка перспективного законодавства

4.1. У жовтні УАІБ, ПАРД, УКБС, ЛСОУ після безрезультатного спілкування з ДПСУ щодо виданого на початку серпня листа № 320/0/71-12/15-1217 «Про відображення від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках» звернулися до Президента України, Кабінету міністрів, Голови ВР, голів усіх політичних фракцій парламенту, Голів НБУ, НКЦПФР, НКРРФР з проханням вплинути на дії Податкової служби України та забезпечити посилений контроль за  опрацюванням та прийняттям  парламентом законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (реєстраційний №11285 від 02.10.2012р.) для захисту державних та суспільних інтересів.

З метою посилення дії зазначеного звернення було проведено спільний прес-брифінг представників об’єднань фінансового ринку України: Української асоціація інвестиційного бізнесу, Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв, Ліги страхових організацій України та Асоціації «Український кредитно-банківський союз» щодо недопущення введення Державною податковою службою України нових правових норм та довільного тлумачення положень Податкового кодексу України.

4.2. На засіданні Громадської ради при Міністерстві фінансів України представник УАІБ виступає зі зверненням включити до порядку денного питання про лист ДПСУ про відображення від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та підтримати позицію щодо відкликання цього листа. Позиція представників фінансового ринку підтримується.

4.3. УАІБ звернулася до Генпрокуратури із заявою про перевірку правомірності надання ДПСУ підпорядкованим їй підрозділам листа-роз’яснення щодо застосування норм Податкового кодексу. УАІБ також просить на час проведення перевірки зобов’язати Державну податкову службу України призупинити дію листа від 09.08.2012 № 320/0/71-12/15-1217 «Про відображення від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках» та надіслала листа щодо правомірності дій ДПСУ до Міністерства юстиції України.

4.4. Напередодні прийняття у другому читанні Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (№11285) Асоціація звернулась листом до керівників усіх парламентських фракцій та профільного Комітету Верховної Ради України, в якому висловила своє глибоке занепокоєння руйнівними для фондового ринку України наслідками прийняття проекту Закону у частині зміни податкового режиму операцій з цінними паперами.

4.5. Враховуючи, що 6 грудня 2012 року Верховною Радою України Закон був прийнятий, УАІБ направила звернення Президенту України з проханням не допустити негативних наслідків прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» шляхом застосувати до нього право «вето».


5. Організація роботи секцій.
^

5.1. Секція управління активами публічних фондів


5.1.1. 31 жовтня відбулося засідання Секції управління активами публічних фондів, на якому було розглянуто рішення Дисциплінарного комітету УАІБ щодо порушення ПрАТ «КУА «СПАРТА» внутрішніх документів УАІБ, зокрема неподання до Асоціації щоденної звітності. За результатами обговорення було запропоновано рекомендувати Раді Асоціації внести зміни до внутрішніх документів, які б передбачали можливість за відповідно встановлений період виправляти подібні порушення.

На засіданні було прийнято рішення про проведення чергової неформальної зустрічі керівників КУА з журналістами ділових ЗМІ.

5.1.2. У рамках роботи ініціативної групи з популяризації публічних ІСІ, створеної учасниками Секції, тривала робота над модернізацією сайту Асоціації, збором та оприлюдненням позиції керуючих відкритими фондами – лідерів та аутсайдерів щодо доходності ІСІ.

5.1.3. Здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результатів діяльності публічних фондів.^ 5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. Протягом звітного кварталу здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів.

5.2.2. На засіданні Секції у листопаді було розглянуте Рішення Дисциплінарного комітету УАІБ щодо порушення ПрАТ «КУА «Спарта» внутрішніх документів УАІБ в частині подачі звітності. За результатами обговорення, було вирішено рекомендувати Раді УАІБ внести зміни до внутрішніх документів, які б передбачали можливість за відповідно встановлений період виправляти подібні  порушення.

5.2.3. Упродовж кварталу підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.


^ 5.3. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

5.3.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.3.2. У жовтні УАІБ звернулась до Прем’єр-міністру України, Міністерства фінансів України та НКЦПФР з пропозицією відстрочити терміни впровадження МСФЗ для КУА та КІФ до 1 січня 2015 року. З цього питання було проведено зустріч з керівництвом НКЦПФР.

5.3.3. Спеціалістами Секції та фахівцями Дирекції УАІД проведено аналіз проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (реєстраційний №11285 від 02.10.2012р.). У законопроекті простежується намагання законодавчо закріпити позицію, викладену у листі ДПСУ щодо оподаткування операцій з цінними паперами. Крім цього, проект Закону запроваджує особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, як акцизний податок; передбачає розмежування визначення фінансового результату за операціями з цінними паперами залежно від факту їх обертання на біржі або поза нею.

Зауваження до законопроекту № 11285 були направлені на адресу Голови Верховної Ради, голів усіх депутатських фракцій та голови Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

5.3.4. 21 листопада 2012 року проведена зустріч Головуючого Ради УАІБ (Голови Секції "Оподаткування, бухгалтерського обліку, звітності та аудиту")  Д.А. Леонова, Голови Комісії УАІБ з питань оподаткування А.В. Федоренко, Керівника підсекції Секції "Оподаткування, бухгалтерського обліку, звітності та аудиту" Н.Є.Торопіної з представниками засобів масової інформації на тему: "Податковий режим інвестиційних операцій в Україні: що було і як буде".

На зустрічі були проаналізовані загрози, що несуть у собі зміни оподаткування на ринку цінних паперів, передбачені проектом закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (реєстаційний номер 11285), який 20 листопада парламент прийняв у першому читанні.


^ 6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. УАІБ проведено семінари "Запровадження МСФЗ в практику діяльності КУА". Навчання пройшли близько 70 фахівців КУА.


^ 7. Міжнародне співробітництво

7.1. У 4-му кварталі 2012 року у Брюсселі (Бельгія) відбулася зустріч Робочої (Ініціативної) групи асоціацій керуючих фондами та активами країн Центральної та Східної Європи (“CEE Initiative”). У засіданні взяли участь представники національних асоціацій Австрії, Польщі, Румунії, Угорщини, України та Європейської асоціації управління фондами та активами – EFAMA1 (ЄС та Туреччина). Україну на зустрічі представляли представники Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Обговорювалася ситуація на фондових ринках та в індустрії управління фондами й активами, а також ключові тренди та перспективи розвитку на 2013 рік. У своїх виступах представники країн-учасниць та організатор зустрічі EFAMA продемонстрували як відмінності у тенденціях розвитку національних ринків, так і подібну проблематику у сфері регулювання, особливо між країнами-членами ЄС, що входять до Робочої групи. Не лишилися без уваги і національні особливості, зокрема, України, що на даному етапі випереджає за темпом економічного зростання колег із розвинених ринків Європи, однак потребує як значного удосконалення регулювання ринку спільного інвестування та управління активами, так і розвитку культури інвестування та створення потужного класу внутрішнього «роздрібного» інвестора.

7.2. Проблеми підвищення фінансової грамотності населення, активізації його інтересу до інвестиційних продуктів та сприяння кращому розумінню механізмів їх роботи виявилися також актуальними і для європейської та світової інвестиційної спільноти.

Так, у переддень зустрічі, у Брюсселі відбувся День освіти інвестора (Investor Education Day), організований EFAMA. Одним із ключових питань, озвучених представником Міжнародної організації комісій з цінних паперів, IOSCO, була оцінка результативності заходів, які проводяться з метою підвищення фінансової та інвестиційної грамотності населення. Попри очевидну необхідність таких заходів, виникає потреба у розробці механізмів оцінки ефективності та визначення доцільності тих чи інших підходів та інструментів, що використовуються у цьому напрямку.

7.3. Учасники засідання Робочої групи ЦСЄ вирішили активізувати роботу над стратегічними ініціативами, започаткованими під час минулорічної зустрічі у Києві, зокрема, поліпшити поінформованість про ринок інвестиційних фондів у Центральній та Східній Європі, а також про діяльність Ініціативної групи (“CEE Initiative”), сприяти кращому розумінню специфіки регіону, визначити і відстоювати спільні позиції на загальноєвропейському рівні, а також разом докладати зусиль для заохочення довгострокових заощаджень у регіоні.

У контексті цих ініціатив Робоча група запланувала обмін даними щодо розвитку ринків накопичувального (у т. ч. недержавного) пенсійного забезпечення.

Співпраця у рамках Робочої групи ЦСЄ, започаткована у 2009 році у Будапешті, триває. Наступна зустріч призначена на осінь 2013 року і відбудеться у Польщі.


8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. 12 жовтня 2012 року Асоціація провела спільний прес-брифінг керівників об’єднань фінансового ринку України: УАІБ, ПАРД, УКБС ЛСОУ, які закликали інвестиційне співтовариство не допустити запровадження нових податкових норм та довільного тлумачення положень Податкового кодексу України.

8.2. 21 листопада 2012 року УАІБ організувала зустріч експертів фондового ринку з питань оподаткування з журналістами на тему: «Податковий режим інвестиційних операцій в Україні: що було і як буде». Перед представниками ЗМІ виступили Головуючий Ради УАІБ Д. Леонов, Голова Комісії УАІБ з питань оподаткування А. Федоренко, керівник підсекції секції УАІБ «Оподаткування, бухгалтерського обліку, звітності та аудиту» Н. Торопіна, директор з моніторингу та аналізу роботи компаній УАІБ Н. Зеленецька.

У рамках зустрічі відбулася також прес-конференція керівників УАІБ, УКБС ЛСОУ, на якій було привернуто увагу до загроз, які несуть у собі зміни оподаткування на ринку цінних паперів для різних секторів фінансового та фондового ринків. Серед ЗМІ було поширено прес- та пост-релізи.

8.3. 27 листопада 2012 року УАІБ організувала неформальну зустріч керівників компаній з управління активами ОТП Капітал, «ТАСК-інвест» та «Райффайзен Аваль» з журналістами ділових засобів масової інформації. На зустрічі обговорювалися основні виклики та перетворення ринку спільного інвестування у 2013 році.

8.4. З метою підтримки довіри учасників ІСІ до ринку спільного інвестування за результатами діяльності відкритих фондів протягом кварталу підготовлено та оприлюднено три прес-релізи з коментарями керуючих активами відкритих фондів, які продемонстрували найкращі та найгірші результати доходності.

8.5. Регулярно готувалися інформаційні повідомлення про актуальні події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

8.6. Протягом кварталу тривала співпраця із засобами масової інформації. Надавалася інформація та коментарі для інформаційних агентств «Інтерфакс Україна», УНІАН, Укрінформ, газет «Урядовий кур’єр», «Коммерсантъ Украины», «Бизнес», телеканалів БТБ, ТВІ, UBR, «1+1», студії «Економічний вісник» (програма «Ділова кухня»), інтернет-ресурсам «MinFin», «Дело», «Finance.ua».

Асоціація виступила інформаційним партнером I Всеукраїнського конкурсу «Лідер фондового та фінансового ринків – 2012», який провів спеціалізований журнал «Банкиръ».

8.7. Протягом звітного періоду підготовлено і розповсюджено 14 випусків «Новин УАІБ».

8.8. Розвивалася співпраця Асоціації з партнерськими організаціями. УАІБ виступила інформаційним партнером міжнародної конференції IDCEE 2012 (День Інвестора Центральної і Східної Європи 2012. Інтернет-технології та інновації), ІІІ Українського Інвестиційного Форуму: «Переосмислення майбутнього», ІІI щорічної конференції «Український фондовий ринок – 2012» (організатор Cbonds), фінансової онлайн конференції, організованої компанією «АРТ КАПИТАЛ», IV Форуму «Злиття і поглинання в Україні», семінарів «Реєстрація земельних ділянок та прав на нерухоме майно. Нововведення 2013 року» та «Страхування в Україні. Страхування фінансових ризиків. Використання видів та механізмів страхової діяльності для оптимізації податкового навантаження» (організатори: Секція земельного права комітету з приватного та публічного права Асоціації адвокатів та Асоціації «Земельний союз України»).

Представники Асоціації взяли участь визначенні переможців Міжнародного конкурсу IR-кейсів Росії та СНД у номінації «Кращий IR-кейс серед компаній України» (організатор Investor Relations Agency), у зустрічі з Директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, де йшлося про перспективи для покращення середовища для ведення бізнесу в Україні та допомогу Світового банку.

8.9. Тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

8.10. Тривала робота над оновленням сайту Асоціації: змінено структуру сайту з урахуванням запитів основних цільових аудиторій, модернізовано дизайн, удосконалено роботу пошукової системи, створено можливості для автоматичного експорту публікацій з сайту УАІБ на інші ресурси, тощо.


^ 9. Організаційна робота

9.1. 21 грудня 2012 року відбулися позачергові Загальні збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу, проведення яких було викликано необхідністюприведення діяльності СРО УАІБ у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» (№5042, набуває чинності 1 січня 2013 року). 

На зборах ухвалено зміни до таких внутрішніх документів УАІБ: Статуту, Етичного кодексу, Кодексу заходів дисциплінарного впливу, Положення про членство в УАІБ, Положення про Дисциплінарний комітет, Положення про Раду, Положення про Дирекцію, Положення про Ревізійну комісію, Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами – учасниками Асоціації. Зміни також внесено до Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування».

Учасники зборів заслухали та затвердили Напрями розвитку УАІБ на 2013-2014 роки. Основні зусилля Асоціації будуть спрямовані на вдосконалення засад здійснення професійної діяльності, впровадження професійних стандартів роботи та забезпечення ефективного контролю за їх виконанням, підвищення впливу Асоціації на законодавчий процес, захист прав та законних інтересів учасників УАІБ, формування позитивного іміджу КУА, підвищення обізнаності потенційних клієнтів щодо послуг та продуктів КУА з метою забезпечення стійкого попиту на них.

У позачергових Загальних зборах Асоціації взяли участь член НКЦПФР Олексій Тарасенко та директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксана Симоненко.

9.2. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, затвердження рішень Дисциплінарного комітету УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ, розглядались питання проведення Загальних зборів УАІБ.

9.3. Шляхом опитування було проведено 34 засідання Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в ДКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, питання проведення позачергових Загальних зборів членів УАІБ.

9.4. В жовтні 2012 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 3 квартал 2012 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

9.5. В листопаді 2012 року було проведено засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним Комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації в частині подання звітності та сплати членських внесків вирішено накласти на ТОВ «КУА АПФ «АРУНА-КАПІТАЛ» (м.Полтава), ТОВ «КУА «БАЗИС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Дніпропетровськ), ТОВ «КУА «ВІСАК» (м.Київ), ТОВ «КУА «ЕКОСОРБ ІНВЕСТ» (м.Київ), ТОВ «СІРІУС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), ТОВ «КУА «СПРИЯННЯ» (м.Кіровоград), ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ» (м.Київ), ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУА» (м.Київ) та ТОВ «КУА «ЮНІКОМ ПЛЮС» (м.Харків) дисциплінарну санкцію - "Виключення з членів асоціації з правом повторного вступу". Питання щодо затвердження зазначеного рішення Дисциплінарного комітету було розглянуто Радою УАІБ на її черговому засіданні в листопаді 2012 року. За результатами розгляду дисциплінарну санкцію - "Виключення з членів асоціації з правом повторного вступу" застосовано до ТОВ «КУА «ВІСАК» (м.Київ), ТОВ «КУА «ЕКОСОРБ ІНВЕСТ» (м.Київ), ТОВ «СІРІУС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ» (м.Київ), ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУА» (м.Київ), ТОВ «КУА «ЮНІКОМ ПЛЮС» (м.Харків). Щодо решти компаній рішення Дисциплінарного комітету не затверджені, оскільки ці КУА повністю усунули порушення внутрішніх документів УАІБ.

9.6. 28 грудня 2012 року  відбулось засідання Дисциплінарного комітету УАІБ на якому було прийняте рішення про накладення санкції "Попередження" на ТОВ "КУА "ПРІМОКОЛЕКТ - КАПІТАЛ" за порушення вимог Етичного кодексу УАІБ.

9.7. На виконання вимог Положення про контроль за дотриманням компаніями з управління активами – членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог, встановлених законодавством про рекламу на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Ради УАІБ 08.07.2010р. та погодженого рішенням ДКЦПФР № 1459 від 14.09.2010р. Дирекцією УАІБ було проведено контроль за дотриманням компаніями з управління активами – членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог, встановлених законодавством про рекламу на ринку цінних паперів за підсумками третього кварталу 2012 року. Порушень з боку компаній виявлено не було.


Генеральний директор УАІБ

1