asyan.org
добавить свой файл
1




Миколаїв - 2010 р.

ПЛАН САМООСВІТИ


 1. Проблемна тема школи. Моя проблемна тема

 2. Кредо школи, моє кредо, мета та завдання

 3. Методична карта

 4. Діагностична карта

 5. План молодого спеціаліста

 6. Індивідуальний план

 7. Творчий звіт про виконання плану самоосвіти


Проблемна тема школи:

Формування життєвої компетентності школярів через демократизацію відносин між учасниками навчально-виховного процесу.

^ Моя проблемна тема:

Поглиблене вивчення сучасної науки і техніки на уроках



Кредо школи:

Допоможемо дітям стати щасливими!

Моє кредо:

Не завжди говори те, що знаєш,

але знай завжди, що говориш!!!
Моя мета:

 • Навчити учнів спостерігати, експериментувати, доказувати і перевіряти фізичні закони; вимірювати, визначати та обчислювати фізичні величини; використовувати набуті знання на практиці;

 • Розвивати навички самостійної практичної та дослідницької роботи; логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту;

 • Виховувати охайність при виконанні креслень і записів, акуратність під час проведення експериментів.


Завдання:

 1. Самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу;

 2. Активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань;

 3. Брати участь на семінарах, доповідати на педагогічних читаннях, науков-практичних конференціях.

 4. Вивчати індивідуальні особливості кожного учня, його інтереси та потреби;

 5. Залучати до виховання учнів, їхніх батьків, громадськість.


^ Методична карта


Прізвище, ім’я, по батькові

Палій Леся Миколаївна


^ Рік народження

18 листопада 1988 р.


Освіта

Незакінчена вища. Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського

4-й курс

Посада

Вчитель фізики


Педагогічний стаж

Перший рік

Атестація





^ Нагороди та заохочення






Час і місце проходження курсової перепідготовки





^ Діагностична карта




Основні напрями

діяльності психолога


Потребує

методичної

допомоги


На

достатньому рівні


Заслуговує

на увагу


1


Формування комфортного середовища виховання і навчання з урахуванням вікових, психофізіологічних особливостей особистості дитини







2


Допомога дитині в адаптації учнів під час переходу з однієї вікової групи до іншої









3


Створення умов формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку









4


Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення








5


Виявлення і розвиток схильностей і здібностей дітей до різних видів діяльності, професійна орієнтація учнів









6


Профілактика й корекція відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини








7


Робота з обдарованими дітьми











8


Профілактична робота різних залежностей (куріння, вживання спиртних напоїв, наркоманії та ін.), формування і піддержання здорового способу життя









9


Індивідуальні і групові бесіди й консультації з учнями, вчителями та батьками









10


Організаційно-методична робота









11


Використання принципів нових технологій










12


Самоосвіта










13


Ведення шкільної документації










14


Курсова перепідготовка, виконання до- і післякурсових завдань












^ План молодого спеціаліста на 2009- 2010 н.р.




Зміст роботи

Термін виконання

^ Відмітка про виконання

І

Навчальна робота







1.1

^ Знайомство з перспективним та поточним планом

Вересень

+

1.2

Знайомство з навчальною програмою з предмета та пояснювальною запискою

До 1 вересня

+

1.3

Знайомство з вимогами до ведення документації

До 1 вересня



+

1.4

Планування навчально – виховної та позаурочної роботи


^ До 1-3 вересня

+

1.5

Методична допомога у складанні календарно – тематичних планів на І та ІІ семестри

Вересень, січень

+

1.6

^ Відвідування вчителем – наставником уроків молодого вчителя

Упродовж року

+

ІІ

^ Виховна робота






2.1

Ознайомитися зі змістом та формами позакласної, виховної роботи і вимогами планування


Жовтень




2.2

^ Ознайомитися з календарем знаменних та пам’ятних дат

Упродовж року


+

2.3

^ Освоїти орієнтовну програму вивчення індивідуальних особливостей учнів




+

ІІІ

^ Методична робота







3.1

Брати участь у роботі школи молодого вчителя(згідно плану роботи школи)




+

3.2

Ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану конспекту уроку

Вересень

+

3.3

^ Ознайомитися зі схемою аналізу та самоаналізу

Грудень

+

3.4

Ознайомитися з методичною літературою з фаху , яка є в бібліотеці

Грудень, січень

+

3.5

Вивчити досвід роботи наставника

Упродовж року




3.6

Розпочати роботу над створенням власної картотеки

ІІ семестр

+

3.7

^ Спланувати повторення вивченого матеріалу

Травень

+

ІV

Громадська робота







4.1

^ Брати активну участь у роботі громади села, організації школи

Постійно




4.2

^ Виконувати доручення адміністрації та наставника

Постійно

+


Індивідуальний план




Розділи


Зміст роботи



Психодіагностична робота

 • Індивідуальна

 • Групова



Консультаційна робота

 • Учні

 • Вчителі

 • Батьки



Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Групова:

 • Тренінг упевненості;

 • Корекція самооцінки;

 • Тренінг сенситивності;

 • Розвиток творчих здібностей;

 • Інтелектуальний тренінг;

Індивідуальна:

 • Учнями;

 • Батьками;

 • Вчителями.



Психологічна просвіта



Виступ на:

 • Педраді;

 • Батьківських зборах;

 • Круглий стіл;

 • Класні години;

Проведення:

 • семінарів;

 • консиліуму;

 • тренінгів;

 • профілактичних кінофільмів.



Організаційно-методична робота


 • Розробка навчальних планів, програм;

 • Підготовка до лекцій, семінарів, тренінгів, групових та індивідуальних занять, консультацій, консиліумів,

 • Участь в психологічних семінарів, методичних об’єднаннях, науково-практичних конференціях

 • Отримання фахової консультації у методиста



Науково-методична робота

Інноваційні технології

 1. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Метод.посібнік – 2-ге видання. – К.: Літерат ЛТД, 2008. – 416 с.

 2. Райгородський Д.Я. Практична психодіагностика. Методики і тести. Учбов. Посібник. – Самара: Вид. Дім «БАХРАМ - М», 2002 – 672 с.

 3. Литвиненко І.С., Прасол Д.В. Проективні малюнкові методики. – Миколаїв, Вид. «Кріт», 2005 – 106 с.

 4. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос – СВС, 2003 – 112 с (Пі)

 5. Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. – К.: Главник, 2004 – 112 с. (Пі)

 6. Пам'ять дитини / Упоряд.: С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 112 с. (Пі)

 7. Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос – СВС, 2003 – 112 с. (Пі)

 8. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: - Мікрос – СВС, 2003. – 112 с. (Пі)

 9. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос – СВС, 2003 – 112 с. (Пі)

 10. Увага дитини / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Главник, 2044 – 112 с. (Пі)

 11. Психологічні основи профорієнтації та професійного самовизначення / Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Старіков І.М. – Миколаїв: Атол, 2006 – 224 с.

 12. Документація психолога / Упоряд.: Т. Гончаренко. – К.: Редакція загально-педагогічних газен, 2003 – 120 с.

 13. Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. – К.: Редакція загально-педагогічних газет, 2003 – 128 с.

 14. Жив собі психолог. – К.: Редакція загально-педагогічних газет, 2003. – 112 с

 15. Бойбіна Ю.В. Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 216 с

 16. Психолого-педагогічні аспекти уроку – Х.: Вид.група «Основи», 2007 – 128 с

 17. Журнали «Психолог»