asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 № 1675


Нгруппа 65омер реєстрації
в органі державної
податкової служби
ЗАЯВА
про застосування спрощеної системи оподаткування


Дгруппа 74ата взяття на
облік в органі
державної податкової
служби
^ 1. Найменування органу державної податкової службиФізична особа - підприємець
Юридична особа

^ 2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*
^ 3. Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

^ 4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця (назва, номер, дата)

^ 5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з "___" ____________ 20__ р.

(словами)

^ 5.2. Зміна ставки єдиного податку***


з групи frame1 на групу frame2 або зі ставки frame3 на ставку frame4 %

^ 5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:

найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;


видів господарської діяльності;


організаційно-правової форми юридичної особи;


податкової адреси суб'єкта господарювання;


серії та номера паспорта (для фізичних осіб*);


місця провадження господарської діяльності.


^ 5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з " " ____________ 20__ р.
(словами)

^ Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:

припинення провадження господарської діяльності;


самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів;


перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп);


перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи);

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп);


застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу;


здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;


перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;


здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;


сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;


анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3 %) та нездійснення переходу на застосування ставки 5 %.


_________________________________________________________________________________________

(необхідне позначити знаком "√" або "+")

^ 6. Податкова адреса суб'єкта господарювання

Поштовий індекс

Країна frame5

Область

frame6

Район

frame7

Місто

frame8

Вулиця

frame9


Будинок frame10 / frame11 Корпус frame12 Офіс / квартира frame13


Контактний телефон frame14 Факс (за наявності) frame15
E-mail (за наявності) frame16


^ 7. Місце провадження господарської діяльності (індекс, найменування населеного пункту, адреса):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


^ 8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування

frame17 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати**** та група frame18, або ставка у відсотках до доходу frame19

^ 9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи frame20


^ 10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005

Код згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД^ 10.1. У разі здійснення виробництва (з пункту 10):

Код згідно з КВЕД

вид товару (продукції)
^ 11. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній frame21 наявний frame22 сума ____________ грн.


12. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**
_________________________________________________________________________________ грн.


(сума словами)


^ 13. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік, додається ("" або "-")** frame23

Мені відомі вимоги глави 1 розділу XIV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Для суб'єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** Для суб'єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

**** З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.
Суб'єкт господарювання

________________________
(підпис, дата)

М. П.