asyan.org
добавить свой файл
1


Затверджено

Рішенням Ради УАІБ

від 20.10.2009р.

зі змінами від 30.08.2012р.


Погоджено рішенням ДКЦПФР

1630 від 22.12.2009р.

Погоджено рішенням НКЦПФР

1588 від 06.11.2012р.


Порядок надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


 1. Загальні положення


1.1. Порядок надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу (далі – Асоціація) Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Порядок) розроблений у відповідності до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі разом – Комісія) та внутрішніх документів Асоціації.

1.2. Висновок Асоціації щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Висновок) надається компаніям з управління активами – членам Асоціації (далі – Заявнику), які мають намір анулювати відповідну ліцензію.

1.3. Висновок надається Заявнику за умови:

а) відсутності у Заявника зобов’язань перед учасниками інститутів спільного інвестування, які перебувають або перебували в управлінні Заявника;

б) відсутності у Заявника в управлінні пенсійних фондів;

в) відсутності порушень Заявником вимог внутрішніх документів Асоціації;

г) відповідності документів Заявника, наданих для підготовки Асоціацією Висновку, вимогам чинного законодавства України, нормативно-правовим актам Комісії, цьому Порядку.

1.4. З дати видачі Висновку щодо можливості припинення Заявником професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) нарахування Заявнику членських внесків припиняється.

1.5. Висновок є чинним протягом місяця з дати його підписання.


2. Прийом та розгляд документів, вимоги до оформлення документів.


2.1. Прийом документів Заявника здійснюється уповноваженим працівником Дирекції в офісі Асоціації. Документи можуть надсилатися поштою (рекомендованим листом) на адресу Асоціації.

2.2. Заявник, який звернувся до Асоціації за наданням Висновку, подає наступні документи:

- супроводжувальний лист, який повинен містити перелік документів, що подаються до Асоціації ( лист оформлюється на фірмовому бланку з вказанням вихідної дати та номеру за підписом керівника Заявника);

 • заяву про надання Висновку (додаток № 1);

 • копію рішення (витяг з рішення) уповноваженого органу Заявника щодо припинення ним професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів та анулювання відповідної ліцензії, завірену підписом керівника та печаткою Заявника;

 • довідка про відсутність у Заявника в управлінні недержавних пенсійних фондів, завірена підписом керівника та печаткою Заявника;

 • документи, що підтверджують відсутність зобов’язань Заявника перед учасниками інститутів спільного інвестування;

 • копія ліцензії Заявника на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), завірена печаткою Заявника.


Документами, що підтверджують відсутність зобов’язань Заявника перед учасниками інститутів спільного інвестування можуть бути:

 • довідка про відсутність у Заявника в управлінні інститутів спільного інвестування, завірена підписом керівника та печаткою Заявника;

 • довідка про те, що Заявник є єдиним учасником інститутів спільного інвестування, які перебувають в його управлінні.
  1. Документи, подані Заявником до Асоціації, не можуть бути більше одного місяця давності на дату подання відповідної заяви.

  2. Документи, які займають більш ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою Заявника.

  3. Асоціація, у разі отримання в установленому порядку заяви про надання Висновку з доданням усіх документів, передбачених цим Порядком, повинна у строк не пізніше ніж 10 робочих днів від дати надходження заяви про надання Висновку прийняти рішення про надання або відмову у наданні Висновку.
 1. Порядок надання Висновку


3.1. Після надання до Асоціації повного комплекту документів, документи Заявника перевіряються на відповідність вимогам чинного законодавства України, нормативно-правовим актам Комісії, внутрішнім положенням Асоціації.

3.2. За результатами перевірки документів Заявника уповноважений працівник Дирекції Асоціації складає Висновок (додаток № 2) або відмову у наданні Висновку.

3.3. У разі необхідності за дорученням Ради Дирекція Асоціації може здійснити перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих Заявником.

3.4. Висновок надсилається Дирекцією членам Ради по електронній пошті з підтвердженням отримання.

3.5. Члени Ради протягом 3-х робочих днів надсилають до Дирекції свої зауваження або підтверджують згоду з Висновком Дирекції.

3.6. Результати опитування членів Ради фіксуються у протоколі, який підписується Головуючим Ради та уповноваженою особою Дирекції.

3.7. Дирекція вносить корективи до Висновку з урахуванням зауважень членів Ради та протягом двох робочих днів надає Заявнику Висновок або відмову у наданні Висновку.

3.8. До прийняття Асоціацією рішення про надання Висновку Заявник має право відкликати подані документи.

3.9. Висновок або відмова у наданні Висновку оформлюється на бланку Асоціації, реєструється як вихідна кореспонденція, підписується Генеральним директором Асоціації.


 1. Підстави для відмови в наданні Висновку та надання Висновку щодо неможливості припинення Заявником професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


4.1. Підставами для відмови в наданні Висновку є:

а) наявність в документах, поданих Заявником, недостовірної інформації;

б) невиконання Заявником умов, визначених в підпункті «в» пункту1.3. цього Порядку.

в) неповнота комплекту документів Заявника


4.2. Підставами для надання Висновку щодо неможливості припинення Заявником професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) є невиконання Заявником умов, визначених в підпунктах «а», «б», «г» пункту 1.3. цього Порядку.


4.3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у наданні Висновку, Заявник може повторно звернутися до Асоціації для надання Висновку.

4.4. Заявник, якому було відмовлено в наданні Висновку, має право оскаржити прийняте рішення в суді або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Заключні положення

5.1 Даний Порядок затверджується Радою Асоціації та вступає в силу з дати прийняття рішення ДКЦПФР про його погодження.

5.2. Зміни та доповнення до цього Порядку приймаються Радою Асоціації у порядку, встановленому внутрішніми документами Асоціації, та погоджуються в установленому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


^

Додаток №1


Фірмовий бланк Заявника


«___» _______________ 200_ р. №____

дата написання заяви

ЗАЯВА


до Української асоціації інвестиційного бізнесу

про надання Висновку щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Заявник ___________________________________________________,

(повне найменування Заявника)


___________________________________________________________

(місцезнаходження Заявника)


Ідентифікаційний код ________________________________________


Телефон_________________ Факс ______________________________


Адреса електронної пошти ____________________________________


Банківські реквізити __________________________________________


просить надати Висновок Асоціації щодо можливості припинення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).


М.П. Керівник Заявника (П.І.Б.)


Додаток № 2


ВИСНОВОК

Української асоціації інвестиційного бізнесу

щодо можливості(неможливості) припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


На підставі рішення Ради (протокол № ___ від ________) Українська асоціація інвестиційного бізнесу надає Висновок щодо ____________(можливості/неможливості) припинення _____________(КУА) професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) шляхом анулювання ліцензії.

Аналіз поданих _______________________(КУА, код ЄДРПОУ, номер ліцензії) документів на _________ (дата) свідчить про_________( відсутність /наявність) у _______________(КУА) в управлінні активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

Таким чином, анулювання _________________ (КУА) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів ___________(не матиме/ матиме) негативний вплив на інвесторів інституту спільного інвестування та/або учасників недержавного пенсійного фонду.

ВИСНОВОК: (КУА) ___________(може/не може) припинити професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) шляхом подання до НКЦПФР документів для анулювання відповідної ліцензії.


Уповноважена особа Дирекції УАІБ