asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товарний біржовий ринок


Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності на товарному біржовому ринку, створює умови для розвитку конкурентоспроможного товарного біржового ринку, правове забезпечення єдиної державної політики у сфері регулювання діяльності учасників товарного біржового ринку та правові основи захисту їх законних прав та інтересів.


Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) біржова інформація – інформація, яка містить дані щодо результатів торгового дня в розрізі сесій: перелік допущених до біржових торгів учасників, перелік членів біржі, допущених до здійснення біржових операцій, перелік біржових товарів, їх біржові котирування та біржовий курс, інформація про зупинення, відновлення біржових торгів, виявлення факту маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації, виявлення порушників правил товарної біржі;

2) біржова котировка – показник, що визначається на підставі значень цін заявок на купівлю/продаж біржового товару від учасників торгів відповідно до методики котирування цін, яка встановлюється біржею в правилах торгівлі;

3) біржовий курс товару – ринкова ціна на біржовий товар, що розраховується на підставі біржових торгів на товарній біржі в порядку, визначеному правилами товарної біржі, з урахуванням рекомендацій Уповноваженого органу;

4) біржові операції – подання пропозицій (заявок), укладення, оформлення, реєстрація, виконання біржових договорів на товарній біржі з біржовими товарами;

5) біржовий товар – будь-яке майно, яке відповідно до законодавства є предметами цивільного обороту, не вилучене та не обмежене в обороті, товарні деривативи, а також роботи та послуги, допущені до обігу на товарній біржі згідно з її правилами;

6) біржові торги – організоване подання учасниками біржових торгів заявок на купівлю/продаж біржових товарів з метою укладання на товарній біржі договорів купівлі-продажу щодо таких біржових товарів відповідно до законодавства та правил товарної біржі. Біржові торги можуть організовуватися товарною біржею за допомогою електронної торгової системи чи в будь-який інший організаційно-технологічний спосіб, не заборонений законодавством;

7) біржова торгівля – взаємодія між членами біржі, клієнтами членів біржі, що спрямована на укладання на товарній біржі договорів купівлі-продажу біржових товарів відповідно до законодавства та правил товарної біржі;

8) ділова репутація учасника товарного біржового ринку – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону;

9) електронна торгова система – комплекс матеріально-технічних засобів, апаратних, програмних продуктів, необхідних активів та процедур на товарній біржі, за допомогою яких організовуються біржові торги в електронній формі, здійснюються біржові операції з біржовими товарами;

10) клієнт члена біржі – юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або придбати біржовий товар без своєї безпосередньої участі в біржових торгах, для чого укладає із членом біржі відповідний договір (договори) про надання відповідних посередницьких послуг;

11) кліринг – визначення, облік та взаєморозрахунок зобов’язань між сторонами укладеної біржового договору щодо біржових товарів;

12) маркет-мейкер – учасник біржової торгівлі (брокер, дилер), допущений товарною біржею до ринку визначеного біржею товару, який зобов’язується біржею сприяти формуванню справедливої ринкової вартості біржового товару, базового активу, товарного деривативу, за методикою, встановленою біржею; метою діяльності маркет-мейкера є підвищення ліквідності ринку;

13) організація біржової торгівлі на товарному ринку – створення організаційних умов для укладення договорів купівлі-продажу (біржових договорів) біржових товарів шляхом проведення біржових торгів, забезпечення виконання зобов’язань за біржовими договорами та контролю за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу згідно із законодавством та статутом товарної біржі;

14) реєстр біржових товарів (біржовий реєстр) – перелік біржових товарів, що допущені до біржової торгівлі відповідно до порядку, визначеного правилами товарної біржі;

15) ринкова ціна на біржовий товар – ціна останнього біржового договору, укладеного на біржі щодо біржового товару;

16) товарна біржа – юридична особа, яка здійснює діяльність з організації та проведення біржових торгів, виявлення попиту і пропозиції на біржові товари, встановлення товарних цін, формує ринок оптової біржової торгівлі, що здійснюється у формах публічного торгу за технологічними способами, які не заборонені законодавством за встановленими біржею правилами, та створює необхідне для цієї діяльності організаційне, правове, технологічне, інформаційне забезпечення;

17) товарний біржовий ринок – сукупність учасників біржової торгівлі, правовідносин між ними щодо відчуження, обігу товарів на товарних біржах та обліку взаємних зобов’язань і процедур їх виконання в рамках біржової торгівлі;

18) товарна секція – частина ринку товарної біржі, що має певні особливості щодо біржових товарів, правових, організаційних, технологічних та інших підстав для проведення біржової торгівлі;

19) торговий день – робочий день товарної біржі, в якому проводяться торгові сесії;

20) торгова сесія – період часу, у який на товарній біржі подаються заявки на купівлю/продаж біржового товару та укладаються біржові договори;

21) уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку;

22) уповноважений представник члена товарної біржі (біржовий трейдер) – фізична особа – співробітник чи представник члена біржі, яка відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, пройшла акредитацію на товарній біржі, отримала кваліфікаційне посвідчення біржі та якій членом біржі надано право безпосередньої участі в біржових торгах;

23) учасник біржових торгів – біржовий трейдер чи інша особа, якій відповідно до правил товарної біржі надано право подавати заявки на купівлю/продаж біржового товару та укладати біржові договори;

24) учасники товарного біржового ринку – товарні біржі, учасники біржових торгів на товарних біржах та клієнти членів біржі;

25) член товарної біржі – особа, яка отримала цей статус відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, і допущена до здійснення біржових операцій в процесі біржової торгівлі.


Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Відносини, пов’язані з діяльністю на товарному біржовому ринку, регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, цим Законом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими на основі та на виконання цього Закону.

2. До правовідносин, на які поширюється дія міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України та яким установлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила такого міжнародного договору.

3. Сфера дії цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з укладенням договорів купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних.


Розділ ІІ

^ ОРГАНІЗАТОРИ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ


Стаття 3. Товарна біржа

1. Товарна біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом.

2. Товарна біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками – юридичними особами, фізичними особами, які відповідно до законодавства мають право на провадження підприємницької, у тому числі комерційно-посередницької діяльності.

3. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Товарна біржа має право провадити діяльність з організації біржової торгівлі на товарних ринках з моменту отримання ліцензії на організацію біржової торгівлі. Ліцензію на організацію біржової торгівлі товарна біржа може отримати за наявності зареєстрованих Уповноваженим органом правил біржі.

Слова «товарна біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

^ Якщо протягом шести місяців з дня утворення товарна біржа не отримала ліцензію на організацію біржової торгівлі, вона повинна здійснити перейменування своєї юридичної особи щодо вилучення слів «товарна біржа».

4. Діяльність товарної біржі зупиняється Уповноваженим органом, якщо кількість її членів стала меншою двадцяти. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність товарної біржі припиняється.

5. Засновниками, учасниками товарної біржі не можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

6. Товарна біржа здійснює діяльність з організації біржової торгівлі на товарному ринку та ринку товарних деривативів, діяльність з організації будь-яких видів конкурентних торгів на позабіржовому ринку.

7. Товарна біржа має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.


Стаття 4. Права та обов’язки товарної біржі

1. Товарна біржа має право:

1) установлювати відповідно до цього Закону та законодавства власні правила біржі.

2) утворювати підрозділи біржі (у тому числі відокремлені) та затверджувати положення про них;

3) розробляти стандартні (типові) форми біржових договорів, у тому числі товарних деривативів, які укладаються на товарній біржі;

4) зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових договорів протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) або уповноваженим ним органом рівень;

5) установлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

6) установлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію договорів на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та правил біржі;

7) засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів щодо біржових договорів та/або утворювати при біржах постійно діючі третейські суди;

8) укладати міжбіржові правочини з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

9) вносити до державних органів пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

10) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

11) здійснювати іншу діяльність з організації біржової торгівлі, позабіржових конкурентних торгів, передбачену статутом біржі.

2. Товарна біржа відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів зобов’язана:

1) створювати умови для проведення біржової торгівлі відповідно до правил біржі та вимог законодавства;

2) забезпечувати регулювання біржових операцій;

3) забезпечувати умови для встановлення цін на біржові товари на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

4) здійснювати збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку на біржові товари з біржового реєстру;

5) забезпечувати контроль щодо відповідності учасників торгів, допущених біржових товарів, біржових операцій вимогам правил біржі та законодавства з метою недопущення на біржовому ринку маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації та порушення законодавства і правил біржової торгівлі учасниками торгів;

6) вести реєстр учасників торгів, їх заявок, укладених договорів відповідно до вимог Уповноваженого органу;

7) забезпечувати виконання зобов’язань за біржовими договорами, шляхом розроблення та впровадження механізмів гарантування;

8) забезпечити виконання вимог законодавства.


Стаття 5. Члени товарної біржі

1. Членами товарної біржі можуть бути юридичні особи, фізичні особи, які відповідно до законодавства мають право на провадження підприємницької, у тому числі комерційно-посередницької діяльності та взяли на себе зобов’язання виконувати всі правила товарної біржі.

2. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо організації діяльності товарної біржі.

3. Порядок набуття членства на біржі, втрати членства, вибуття із складу членів біржі, визначається статутом біржі з урахуванням вимог законодавства.

4. Членами товарної біржі не можуть бути:

1) організації та підприємства, якщо їх працівники є працівниками цієї біржі;

2) фізичні та юридичні особи, зареєстровані в зонах пільгового податкового режиму та офшорних зонах крім нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;

3) фізичні та юридичні особи, які подали документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які зареєстровані на території держав, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

5. Біржа може обмежувати права членів біржі або позбавляти їх прав щодо участі у біржовій торгівлі в разі порушення членом біржі статуту біржі, правил біржі та/або нормативно-правових актів Уповноваженого органу, інших нормативно-правових актів.

6. Відмова біржі в затвердженні членства, рішення біржі про виключення із складу членів або тимчасове припинення членства на підставах, які не передбачені статутом чи правилами біржі, можуть бути оскаржені в суді.

7. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо реалізації свого права на участь у біржовій торгівлі на біржі відповідно до правил біржі.

8. Статутом біржі може передбачатися порядок набуття засновниками біржі особливих прав та зобов’язань на біржі поза сферою біржової торгівлі за умов, що ці права та зобов’язання визначені статутом біржі та не порушують рівності прав інших членів товарної біржі в біржовій торгівлі. Такі права не передаються в разі:

1) відчуження свого паю у статутному фонді чи пакету акцій;

2) передачі свого паю у статутному фонді чи акцій в оренду або у безоплатне користування іншій особі;

3) отримання паю у статутному фонді чи акцій у спадок.

9. Члени біржі мають право:

1) брати участь у біржовій торгівлі відповідно до цього Закону та правил біржі;

2) брати участь в органах управління товарної біржі відповідно до статуту біржі;

3) брати участь у розподілі прибутків біржі відповідно до законодавства та статуту біржі;

4) користуватись іншими правами, встановленими статутом.

10. Члени біржі зобов’язані відповідно до правил біржі:

1) вести облік своїх біржових операцій за кожним клієнтом окремо за формою, визначеною правилами біржі, та зберігати таку інформацію протягом трьох років, якщо інше не встановлено законодавством;

2) надавати товарній біржі та відповідно до законодавства Уповноваженому органу інформацію щодо цін та обсягу товарів, товарних деривативів за своїми біржовими операціями;

3) додержуватися вимог до показників фінансової надійності, рейтингів кредитоспроможності, показників оцінки ризику діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, вимог до ділової репутації, інших установлених вимог, показників та правил діяльності;

4) підтримувати кваліфікаційний рівень своїх уповноважених представників відповідно до вимог законодавства та товарної біржі;

5) додержуватися статуту біржі, правил біржі, рішень ради органів управління біржею;

6) проводити розрахунки за своїми договорами відповідно до правил біржі та своєчасно інформувати біржову раду про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання їх зобов’язань перед третіми особами та біржею;

7) своєчасно сплачувати членські внески та інші грошові зобов’язання перед біржею.


Стаття 6. Органи управління товарної біржі

1. Порядок утворення та діяльності органів управління біржі, їх компетенція і повноваження визначаються статутом біржі з урахуванням вимог законодавства, що встановлені до організаційно-правової форми, в якій утворено біржу, з врахуванням наступного:

вищим органом управління біржі є загальні збори членів біржі;

для здійснення управління біржею в період між загальними зборами на біржі створюється біржова рада (біржовий комітет) з членів біржі, які є власниками біржових місць.

2. Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на біржі відповідно до статуту та правил біржі утворюються виконавча дирекція та спеціальні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж та/або постійно діючий третейський суд, котирувальна комісія та інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності.

Підрозділи біржі утворюються та діють на підставі статуту, правил біржі, що затверджуються загальними зборами або уповноваженим ним органом.


Стаття 7. Статут товарної біржі

1. Статут товарної біржі затверджується загальними зборами.

2. У статуті товарної біржі крім відомостей, передбачених Законами України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства» зазначаються:

1) порядок формування та розміри цільових фондів біржі;

2) порядок прийняття осіб у члени товарної біржі, їх права, обов’язки, відповідальність та припинення членства на біржі;

3) права та обов’язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;

4) майнова відповідальність учасників та членів біржі;

5) порядок прийняття правил товарної біржі;

6) орган управління біржі, на який покладається прийняття правил біржі;

7) підстави та порядок припинення діяльності товарної біржі, розподілу майна товарної біржі;

8) порядок проведення зборів та засідань органів управління товарної біржі.

У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються утворення та діяльності товарної біржі, відповідно до вимог законодавства.


Стаття 8. Вимоги до товарної біржі

1. Товарна біржа не може брати участь у біржових торгах і бути стороною біржового договору чи клієнтом члена біржі.

2. Розмір статутного капіталу товарної біржі має становити не менш як 2620 мінімальних заробітних плат. Розмір власного капіталу товарної біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 8720 мінімальних заробітних плат. Власний капітал товарної біржі протягом її існування не менш як на 50 відсотків повинен складатися коштами.

3. Працівники товарної біржі не мають права брати участь у біржових торгах, які організує така біржа, надавати послуги, виконувати роботи, що пов’язані з участю у біржовій торгівлі, на підставі трудових, цивільно-правових договорів з учасниками біржових торгів, використовувати, розголошувати у власних інтересах або інтересах третіх осіб інформацію, яка не підлягає оприлюдненню, про учасників товарного біржового ринку, клієнтів членів товарної біржі та їх діяльність.

4. Інформація, яка оприлюднена на власному веб-сайті товарної біржі, підлягає збереженню протягом трьох років.

5. Товарна біржа здійснює зберігання паперових та/або електронних документів щодо укладення/виконання біржових договорів, інформації за результатами клірингу протягом трьох років, якщо інше не передбачено законодавством.

6. Надання інформації на запит правоохоронних органів, суду, інших юридичних або фізичних осіб здійснюється товарною біржею відповідно до законодавства.

7. За результатами торговельного дня товарна біржа зобов’язана розкривати (оприлюднювати) біржову інформацію та забезпечувати безперешкодний доступ до неї.

Оприлюднення біржової інформації товарна біржа здійснює на своєму веб-сайті, що працює цілодобово.

8. Товарна біржа вживає заходів до унеможливлення оприлюднення недостовірної біржової інформації.

9. Товарна біржа повинна додержуватися вимог до показників фінансової надійності, рейтингів кредитоспроможності, показників оцінки ризику діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, вимог до ділової репутації, вимог до інших показників та правил діяльності, встановлених Уповноваженим органом.


Стаття 9. Організація торгів на товарній біржі

1. Товарна біржа створює організаційно-правове, технологічне та інформаційне забезпечення для здійснення членами біржі біржових операцій на регулярній основі шляхом котирування біржових товарів на підставі даних попиту та пропозиції, отриманих від учасників товарного біржового ринку.

2. У біржових торгах мають право брати участь члени товарної біржі через своїх уповноважених представників (біржових трейдерів), що пройшли відповідну акредитацію на товарній біржі. Якщо член біржі є фізичною особою, він має право особисто пройти акредитацію на товарній біржі як незалежний біржовий трейдер.

3. Допуск осіб, які не є членами товарної біржі або їх уповноваженими представниками (біржовими трейдерами), до участі в біржових торгах чи до спостереження за проведенням біржових торгів у відповідних секціях товарної біржі здійснюється за правилами товарної біржі та згідно із законодавством.

4. Торгівля біржовими товарами на товарній біржі здійснюється відповідно до правил біржової торгівлі, регламентів біржових торгів, які є складовими правил біржі.

5. Для організації торгівлі товарними деривативами, біржа розробляє відповідні окремі правила випуску та обігу товарних деривативів відповідно до порядку, встановленому Уповноваженим органом.

6. Розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю товарів (майна) в порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель» здійснюють біржові операції відповідно до вимог законодавства та правил товарної біржі;

7. На товарній біржі забороняються:

1) біржові операції, здійснені однією особою безпосередньо або через третіх осіб з метою впливу на динаміку цін;

2) будь-які погоджені дії учасників біржових торгів, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

3) поширення недостовірних відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон’юнктури.
следующая страница >>