asyan.org
добавить свой файл
1Додаток 2

до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України


Баланс

АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”

за 3 квартал 2011 р.
(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату поточного кварталу

На кінець попереднього фінансового року

1

2

3

4
АКТИВИ  1

Грошові кошти та їх еквіваленти 

184168

158699

2

Торгові цінні папери

0

0

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

4

Кошти в інших банках, у тому числі:

5782

892

4.1

В іноземній валюті

2484

892

5

Резерви під знецінення коштів в інших банках

(49)

(18)

5.1

Резерви у відсотках до активу

1

2

6

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі :

1152136

990935

6.1

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі :

653154

547707

6.1.1

В іноземній валюті

185073

199296

6.2

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі :

498982

443228

6.2.1

В іноземній валюті

139374

149418

7

Резерви під знецінення кредитів

(119302)

(110974)

7.1

Резерви у відсотках до активу

10

11

8

Цінні папери в портфелі банку на продаж

31131

0

9

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

9.1

Резерви у відсотках до активу

0

0

10


Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

11.1

Резерви у відсотках до активу

0

0

12

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

0

13

Інвестиційна нерухомість

224

666

14

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

0

0

15

Відстрочений податковий актив

24

0

16

Основні засоби та нематеріальні активи

50911

48796

17

Інші фінансові активи

19860

9423

18

Резерви під інші фінансові активи

(5275)

(4085)

18.1

Резерви у відсотках до активу

27

43

19

Інші активи

903

1561

20

Резерви під інші активи

(9)

(6)

20.1

Резерви у відсотках до активу

1

0

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

0

0

22

Резерви від зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

22.1

Резерви у відсотках до активу

0

0

23

Усього активів, у тому числі :

1320504

1095889

23.1

В іноземній валюті

306321

330844
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 24

Кошти банків, у тому числі :

0

0

24.1

В іноземній валюті

0

0

25

Кошти юридичних осіб, у тому числі :

544630

349566

25.1

В іноземній валюті

23224

21137

25.2

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

229851

233228

25.2.1

В іноземній валюті

3939

2993

26

Кошти фізичних осіб, у тому числі:

622915

599063

26.1

В іноземній валюті

317047

339473

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі :

81038

49651

26.2.1

В іноземній валюті

14957

14111

27

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі :

0

0

27.1

В іноземній валюті

0

0

28

Інші залучені кошти

0

0

29

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

30

Відстрочені податкові зобов’язання

2

3522

31

Резерви за зобов’язаннями

53

65

32

Інші фінансові зобов’язання

5633

757

33

Інші зобов’язання

924

813

34

Субординований борг

40219

40187

35

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття

0

0

36

Усього зобов’язань, у тому числі:

1214376

993973

36.1

В іноземній валюті

343431

360852
^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 37

Статутний капітал

129780

129780

38

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

39

Емісійні різниці

0

0

40

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

2351

2351

41

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:

14087

10565

41.1

Резерви переоцінки нерухомості

14086

10564

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів

0

0

42

Резерви переоцінки цінних паперів

(76)

0

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування

0

0

44

Прибуток/Збиток минулих років

(40780)

(17979)

45

Прибуток/Збиток поточного року 

766

(22801)

46

Усього власного капіталу

106128

101916

47

Усього пасивів

1320504

1095889

За рядком 19 “Інші активи” (на звітну дату поточного кварталу) сума збільшена на одну одиницю (за рахунок округлень) для відповідності балансу.

В.О. Голови Правління ________________ Штагер В.І.


Головний бухгалтер _________________Лабжанія І.М.


“17“ жовтня 2011 р.

Вик. Масалова З.П.

тел. 7587116