asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 2

до Програми
Порядок надання і використання коштів

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на

співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту
Загальні положення
Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту (далі – Порядок), розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються у межах спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» (далі – субвенція).
Надання і використання коштів субвенції
Субвенція використовується для співфінансування за рахунок обласного бюджету мікропроектів громад у взаємодії з місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами.

Субвенція надається районним бюджетам для подальшого спрямування головним розпорядникам коштів.

Розподіл субвенції між головними розпорядниками коштів здійснюється районними радами на підставі рішення відповідної районної ради. При цьому враховується фінансова можливість районного (як участь у співфінансуванні проектів) та відповідних сільських, селищних бюджетів.

Перерахування субвенції здійснюється відповідно до помісячного розпису асигнувань обласного бюджету в межах фактичних зобов’язань відповідних місцевих бюджетів.

Видатки за рахунок коштів субвенції здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.
Відповідальність, звітність і контроль
Фінансова звітність про використання субвенції здійснюється в установленому порядку.

Відповідальність за цільове та ефективне використання субвенції несуть відповідні розпорядники коштів.

Фінансові управління районних державних адміністрацій подають Головному фінансовому управлінню Хмельницької обласної державної адміністрації інформацію про використання коштів субвенції в терміни та за формою, установленою Головним фінансовим управлінням Хмельницької обласної державної адміністрації.

Контроль за цільовим використанням коштів субвенції здійснюють районні державні адміністрації та Головне управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації.
Начальник Головного управління економіки

обласної державної адміністрації А.Прусецький

Додаток 3

до Програми
Ресурсне забезпечення Програми


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

(грн.)

2012 рік

2013 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

8646445

640000

8966445

обласний бюджет

2861370

192000

3053370

районний, сільський, селищний бюджет

2377340

288000

2665340

кошти Проекту ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ»

2797404

128000

2669404

кошти членів громад

610331

32000

578331

Начальник Головного управління економіки

обласної державної адміністрації А.Прусецький

Додаток 4

до Програми

Напрями діяльності та заходи з виконання Програми


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання, роки

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.

Очікувані

результати

Усього

У тому числі за роками

2012

2013
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Створення громадських організацій

Проведення зборів громад для прийняття рішення щодо реєстрації громадської організації та обрання її керівництва

2012

Білогірська, Віньковецька, Волочиська, Деражнянська, Ізяславська, Красилівська, Летичівська, Новоушицька районні державні адміністрації; сільські ради-учасники Проекту

-

-

-

-

Удосконалення рівня самоорганізації в усіх громадах-учасницях Проекту

Здійснення процедури державної реєстрації громадської організації

2012

-

-

-

-

2. Проведення процедури спільного планування

Виявлення найгостріших проблем території у сфері енергозбереження та енергоощадних технологій, водопоста-чання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/

обслуговуючих коопера-тивів)

2012

Громадські організації-учасники Проекту

-

-

-

-

Посилення спроможності громад-учасниць Проекту та відповідних органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розроблення, управління та впровадження стратегій і проектів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості, демократичного діалогу, партнерства й співпраці між громадою та владою


Затвердження на загаль-них зборах плану розвитку громади та визначення пріоритетної проблеми, що потребує першочергового вирішення

2012

Сільські ради – учасники Проекту

-

-

-

-

3. Здійснення практичної реалізації мікропроектів громад

Підготовка проектної документації

2012-2013

Громадські організації


Обласний, районний, сільський, селищний бюджети; кошти організацій громад; кошти приватного сектору; кошти Проекту ПРООН та ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ"

896,6

864,6

640,0

Поліпшення базової місцевої інфраструк-тури у сфері енерго-збереження та енерго-ощодних технологій, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколиш-нього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарсь-ких/обслуговуючих кооперативів);

запровадження системи ефективного управління, моніто-рингу, експлуатації та технічного обслугову-вання всіх об’єктів місцевої інфраструк-тури, уведених в дію в рамках Проекту.

Визначення підрядних організацій

2012-2013

Виконання робіт згідно з проектною документацією

2012-2013

Здача об’єктів в експлуатацію та передача новоствореної вартості на баланс балансоутримувача

2012-2013

Громадські організації

-

-

-

-

Усього:

896,6

864,6

640,0
Начальник Головного управління економіки

обласної державної адміністрації А.Прусецький