asyan.org
добавить свой файл
1

Крушельницька Н.О. Вивчення роботи вчителя географії / Матеріали до обласного семінару


ДИРЕКТОРУ ШКОЛИДодаток №1

до наказу райво

№ 504 від 05.11.2007р.
Програма

вивчення стану викладання та рівня

навчальних досягнень учнів з географії


 1. Навчально-методичне і технічне забезпечення.

  1. Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку. Планування роботи кабінету, якість його виконання.

  2. Наявність географічного майданчика, його стан та організація навчально-дослідницької роботи на ньому.

  3. Наявність можливостей забезпечення учнів під час практичних робіт необхідними приладами, матеріалами.

  4. Забезпеченість учнів підручниками, атласами, картами, тестовими завданнями.

  5. Забезпеченість кабінету наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення саморобних навчально-наочних посібників.

  6. Забезпеченість технічними та інформаційними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.

  7. Систематизація наочних посібників та тематичного роздаткового матеріалу відповідно до програмового матеріалу 5-10 класів.

  8. Стан зберігання карт, навчально-наочних посібників, приладів, технічних засобів навчання, муляжів, макетів.

  9. Наявність краєзнавчого відділу кабінету. Зміст його роботи.

 2. Підготовка вчителя до уроку.

  1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми з географії, інших нормативних документів, методичних рекомендацій питань викладання географії та їх реалізація у практичній діяльності.

  2. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.

  3. Стан календарно-тематичного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; доцільність розбивки тем відповідно до тематичного оцінювання, які передбаченні форми проведення тематичного оцінювання, використання різних форм, методів і прийомів на всіх етапах уроків).

  4. Стан поурочного планування.

  5. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.

  6. Самоосвітня робота вчителя.

 3. Навчально-виховна робота на уроці.

  1. Якість навчально-виховної роботи на уроці.

   1. Ступінь організації навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосування новітніх педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій, особистісно орієнтованого навчання.

   2. Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат. Організація пошукового, проблемного, дослідницького, проектного та інших видів навчання.

   3. Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроків незалежно від форми і типу їх проведення.

   4. Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя на різних етапах уроку. Відповідність методів і прийомів навчання змісту матеріалу, віковим особливостям учнів, рівню їх фактичної підготовленості та матеріальній та базі школи з предмета. Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання, інформаційно-комунікативних технологій. Їх доцільність і ефективність.

   5. Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст самостійних робіт. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань. Співвідношення діяльності вчителя та учнів на уроці. Формування практичних навичок, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.

   6. Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Організація вивчення географії у профільних класах (групах).

   7. Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого та його безпосереднє засвоєння на уроці. Проведення уроків за типовими планами.

   8. Науковість викладання, практична спрямованість, доступність сприймання учнями програмового матеріалу.

   9. Використання наочності (карт, таблиць, креслень, схем, діаграм, контурних карт, атласів, роздаткового і дидактичного матеріалу тощо), технічних засобів навчання.

   10. Систематизація знань, умінь і навичок школярів.

   11. Проведення дослідницької роботи на географічному майданчику. Аналіз матеріалів дослідницької роботи учнів, їх узагальнення та використання в навчальному процесі. Ведення календарів погоди. Аналіз стану погоди.

   12. Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків. Система роботи з повторення виучуваного матеріалу.

   13. Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.

   14. Поєднання викладання з професійною роботою, екологічним та економічним вихованням, громадянською освітою.

3.2.1. Методика перевірки та оцінки рівня навчальних досягнень школярів. Моніторинг якості знань з географії, проведення замірів знань, опитування учнів.

3.2.2. Обізнаність школярів з тривалістю вивчення теми, кількістю, тематикою і термінами проведення обов’язкових робіт, термінами та формою проведення тематичних оцінювань.

3.2.3. Ефективність застосування методів, форм, прийомів та засобів контролю рівня навчальних досягнень школярів. Рівень організації оцінювання.

3.2.4. Використання для перевірки рівня навчальних досягнень школярів завдань, які надруковані у виданнях, рекомендованих МОН України, ТОІППО.

3.2.5. Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів на основі зіставлення результатів різних видів контролю.

3.3. Стан ведення учнівських зошитів, зошитів-практикумів, щоденників спостережень.

3.4. Стан ведення класних журналів з географії.

 1. Позакласна робота з предмета.

  1. Організація факультативних занять, географічного гуртка, клубів, товариств юних любителів географії, експедиційних загонів тощо (охоплення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предмета, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).

  2. Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, тижнів географії, екскурсій тощо. Організація вшанування пам’яті С.Рудницького, використання його наукової спадщини.

  3. Результативність участі в олімпіадах з географії, роботі МАН.

  4. Туристсько-краєзнавча робота в школі. Використання краєзнавчих матеріалів у навчально-виховному процесі.

 2. Результативність навчально-виховної роботи.

  1. Стан виконання навчальної програми.

  2. Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, вимогам програм з географії.

  3. Рівень сформованості в учнів цілісного географічного образу Землі, картографічної грамотності й культури, умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її.

  4. Рівень розвитку у школярів географічного мислення та вміння логічно викладати свої думки, про прочитане, здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій.

  5. Розуміння доцільності обґрунтування наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті.

  6. Проблема над якою працює вчитель. Конкретні приклади її реалізації.

 3. Внутрішньошкільний контроль і керівництво.

  1. Укомплектованість школи відповідними фахівцями, проходження ними курсової підготовки, атестації.

  2. Методична робота з учителями географії. Впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду, новітніх педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій.

  3. Участь вчителя у методичній роботі школи.

  4. Вивчення дирекцією роботи вчителів географії (відвідування та аналіз уроків і позакласних заходів, перевірка документації). Ефективність висловлених адміністрацією пропозицій. Контроль за виконанням рішень, вказівок, рекомендацій МОН, облуон, ТОІППО, відділу освіти, закладу.

  5. Вивчення системи роботи, системи уроків вчителів географії.

  6. Розгляд стану викладання, рівня навчальних досягнень школярів з географії на засіданнях педагогічної ради, узагальнення матеріалів в наказах школи.

  7. Обґрунтованість, реалістичність, конкретність управлінських рішень та контроль за їх виконанням.

  8. Ефективність, приклади результативної управлінської діяльності на стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з географії; зміцнення навчально-матеріальної бази.


^ Методист РМК Крушельницька Н.О.

Рекомендуємо забезпечити обладнання географічного майданчика та метеорологічного поста для якісного виконання програми з географії, проведення навчально-дослідницької роботи та метеорологічних спостережень під час вивчення теоретичного програмового матеріалу, практичних робіт, спостережень за погодою та явищами природи.

Обладнання географічного майданчика

І. Пристрої для формування в учнів просторових уявлень.

1. Паркан.

2. Стовп-висотомір.

3. Модель «Квадратного метра».

4. Модель «Кубічного метра».

ІІ. Прилади для формування навичок орієнтування в просторі.

 1. Гномон-прилад.

 2. Гномон-жердина.

 3. Модель місцевого меридіана і паралелі.

 4. Кільце румбічне – азимутальне.

ІІІ. Астрономічне обладнання.

 1. Екліметр.

 2. Покажчик Полярної зорі.

 3. Екваторіальний сонячний годинник.

 4. Горизонтальний сонячний годинник.

ІV. Метеорологічне обладнання.

 1. Метеорологічна будка.

 2. Флюгер.

 3. Опадомір.

 4. Нефоскоп.

V. Геоморфологічний відділ.

1. Типові форми рельєфу (рівнини, гори, плоскогір’я, модель вулкану тощо).

2. Штучна водойма.

3. Штучний горб.

4. Ящики з піском для моделювання різних форм рельєфу.

5. Колекції гірських порід.

6. Колекції зразків місцевих типів грунтів.

VI. «Зелений клас».

Вимірювальні прилади: термометр, барометр, гігрометр розміщуються в метеорологічній будці, яка є на геомайданчику та в метеопості, який має знаходитися ззовні на приміщенні школи (з північної сторони) на висоті 2м від землі для ведення щоденних спостережень.

Розміри географічного майданчика: 25х15, 15х15, 15х10, 12х12 м.

В роботі керуватись посібником «Рекомендації МОН України», «Навчально-дослідницька робота з географії на шкільному географічному майданчику», матеріалами, надрукованими в журналі «Географія та основи економіки в школі» №1, 2007, стор. 4-10.

Географічний кабінет:

 • наявність Державних символів;

 • нормативно-правові документи з географії та економіки;

 • готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • наявність географічної та методичної літератури, підручників, збірники географічних та економічних задач, збірники завдань з олімпіад;

 • картографічні матеріали – карти, контурні карти, атласи, глобуси ;

 • інформаційно-ілюстративні, наочні, демонстраційні матеріали шкільних курсів;

 • прилади, макети, муляжі;

 • колекції гірських порід, мінералів, корисних копалин, типів грунтів, рослинності;

 • календар погоди;

 • краєзнавчі матеріали;

 • тематичні таблиці;

 • різнорівневі тести для учнів 5-10 класів, 11 класів профільного навчання ;

 • дидактичний, роздатковий, ілюстративний, наочний матеріал, відповідно до тем, розділів шкільної програми 5,6,7,8,9,10; 11 класів профільного навчання;

 • виставка учнівських зошитів, контурних карт, зошитів-практикумів, щоденників спостережень;

 • довідково-експозиційні матеріали про видатного вченого-патріота, фундатора географічної науки Степана Рудницького;

 • видатних вчених-географів, економістів, дослідників, мандрівників;

 • матеріали цікавої географії.

Географічний кабінет – творча лабораторія вчителя.

Методист РМК Крушельницька Н.О.

^

Керівнику школи


Орієнтовні висновки до уроку географії
І варіант

 1. Мета і завдання уроку вчителем_________ визначені і реалізовані правильно, конкретно і повністю.

 2. Програмовий матеріал з теми ________ учні ___ класу засвоїли на високому і достатньому рівні. Показник якості знань з теми становить 92 % .

 3. Зміст уроку повністю відповідав вимогам навчальної програми, календарно – тематичному плану та стандарту освіти.

 4. Кваліфіковано реалізовано принципи навчання.

 5. Глибокому і міцному засвоєнню учнями програмового матеріалу сприяли методично правильно організоване повторення вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів, організація пізнавальної діяльності учнів, створення проблемної ситуації.

 6. Правильно було проведено перевірку домашнього завдання. З цією метою вчитель використав два варіанти 4 – рівневих тестів, в яких були теоретичні питання, географічний диктант, робота на контурній карті, аналіз таблиць, тематичних карт, розв′язування вправ і задач, побудова схем, ____________.

Крім тестування, вчителем було організовано усне опитування, виконання письмових завдань в учнівських зошитах, зошитах – практикумах.

Перевірка домашнього завдання носить науково – методичний характер, що обумовлюється використанням різноманітних джерел та інноваційних технологій.

 1. Вивчення нового матеріалу вчитель_______________ здійснив згідно основних завдань і мети уроку, логічно вмілого виділення головного, відповідно до типових планів ( географічних алгоритмів ).

Зміст вивчення теми вчитель організовує в процесі самостійної навчальної роботи учнів з підручником, комп′ютером, дидактичним, тестовим матеріалом, картами, атласом, ___________________________ з елементами проблемного - , пошуково - , дослідницького навчання.

Вчитель забезпечує міжтемний, міжкурсовий зв′язок виучуваного матеріалу, пов′язує з життям і з практикою використання.

Під час вивчення нового матеріалу проводиться безпосередня перевірка якості розуміння його школярами.

Засвоєння нового програмового матеріалу учнями на уроці є оптимальним.

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів, умінь і навичок проведено відповідно до критеріїв, об′єктивно і аргументовано. Отримані бали учням було виставлено в щоденники.

Доцільними були взаємо – та самоконтроль у процесі вчительського контролю.

 1. Зміст, обсяг і роз′яснення домашнього завдання вчителем визначено правильно. Цінність його полягає в поєднанні індивідуалізації, що забезпечується на особистісно – зорієнтованих засадах.

 2. Вчитель вміло і раціонально використав урочний час.

 3. На уроці застосовано вчителем карти - , атласи - , наочність - , прилади - , хрестоматію з географії, Географічну енциклопедію, комп′ютерні технології, довідники, таблиці ________________ результати спостережень за показниками погоди, муляжі_____________, ________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 1. Вчителем забезпечено на уроці дотримання санітарно – гігієнічних норм.

В класі чисто, навчально – наочне приладдя, робоче місце вчителя в належному стані.

 1. Емоційно – психологічний стан вчителя і учнів в нормі. Вчитель під час всіх етапів уроку створював ситуацію успіху для учнів.

Мова вчителя фахова, правильна, зрозуміла, цікава.

 1. Організація уроку: забезпечується своєчасність початку і закінчення уроку, спостереження вчителя за увагою, осанкою учнів, використання необхідного приладдя, освітлення класу, акуратність записів, підтримка робочого місця вчителя і учнів в чистоті і правильності його використання, запис домашнього завдання в щоденники зразкова.

 2. Урок вчителем ____________ проведено відповідно до обдуманого і обґрунтованого поурочного плану, складеного у процесі підготовки до нього, який правильно коригується вчителем, виходячи з умов.

П Р О П О З И Ц І Ї :

І варіант
1. Вчителю ________________поділитись досвідом педагогічної майстерності на засіданні педагогічної ради школи та районного методичного об′єднання вчителів географії з питань використання на уроці ефективних методів організації пізнавальної діяльності учнів на особистісно – зорієнтованих засадах для забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів.
Березень 2008 р.
^

Керівнику школи


Орієнтовні висновки до уроку географії
ІІ варіант


 1. Мета і завдання уроку вчителем __________________ визначені, але сформовані неконкретно і не в системі, реалізовано неповністю.

 2. План уроку частково відповідає змісту програми з географії, календарно-тематичному плану вчителя, не коректується із змінами, які виникли на уроці.

 3. Програмовий матеріал з теми __________________________ учні _________ класу засвоїли на середньому рівні. Показник якості знань з теми становить _____ %.

 4. На уроці вчитель ______ реалізував принципи навчання, проте, окремі з них:

  • наочність;

  • проблемність;

  • врахування індивідуальних особливостей;

  • формування стійкості знань, умінь і практичних навичок були недостатніми.

 5. Вчитель здійснив перевірку домашнього завдання з теми, але не були сформовані теоретичні висновки і не перевірив знання учнями географічної номенклатури, визначеної в темі програми.

 6. Вивчення нового матеріалу викладено неповністю (90%), використовуючи монологічно-пояснювальний, демонстративний, інформативно-повідомлюючий методи навчання.

Організовано аналітичну роботу учнів з атласом, картами, епізодичне виконання тестових завдань.

Проте, під час вивчення нового матеріалу вчитель мало здійснював перевірку якості його засвоєння школярами.

 1. Проведено коментоване оцінювання знань учнів.

Однак, недостатньо враховані вміння і практичні навички учнів: показувати на карті географічні об’єкти ____________________________, визначати ______________________ , будувати графіки _____________________, схеми_______________________________

 1. Зміст, обсяг і роз’яснення домашнього завдання вчитель визначив диференційовано щодо змісту, обсягу і складності. Але не провів інструктажу щодо організаційної роботи.

 2. На уроці раціонально використано час.

 3. Здійснено підбір засобів навчання, прилади, наочність, дидактичний матеріал, інформаційні технології.

 4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог: стан класу, обладнання уроку, повітряно-температурний режим, робоче місце вчителя та учнів в нормі.

Проте, вчитель не звернув увагу на неохайний зовнішній вигляд учнів на уроці.

 1. Емоційно-психологічний стан учителя і учнів відповідають психолого-педагогічним вимогам.

 2. Вчителем забезпечено виконання вимог щодо організації уроку: своєчасність початку і закінчення уроку, організованість класу до уроку, увагу і активність освітлення класу, акуратність записів учнів в зошитах і щоденниках, підтримку робочого місця в чистоті і правильності його використання.


^

ІІ варіант

П Р О П О З И Ц І Ї
 1. Вчителю географії _____________________ мету і завдання уроку визначати конкретно і в системі згідно змісту теми, визначеного в навчальній програмі (стор.___) і географічних алгоритмів (типового плану, рекомендованого в збірнику “Типові плани з географії” ТОКІППО, 2006 р.).

 2. Шляхи повної і якісної реалізації мети і завдання уроку передбачати в поурочному плані в ході всіх етапів уроку незалежно від типу.

 3. План уроку складати згідно змісту теми програми та календарно-тематичного плану. Вносити доцільні корективи відповідно до змін, які виникають на уроці.

 4. Для підвищення рівня навчальних досягнень, умінь та практичних навичок учнів на уроці вчителю потрібно забезпечити доцільне унаочнення: ____ карти, глобуси; організувати проблемно-пошуково-дослідницьке навчання, творчі завдання, діалоги з врахуванням індивідуальних особливостей під час яких формувати міцні знання, уміння і практичні навички, зокрема в учнів:

1.

2.

3.

4.

 1. При перевірці домашнього завдання використовувати оптимальні інтерактивні методи і прийоми:

  • усні і письмові завдання;

  • варіативні та різнорівневі тести;

  • географічні диктанти;

  • задачі і вправи;

  • аналіз карт, таблиць, схем, графіків та ін.

Формувати вміння робити теоретичні висновки про _____________ , контролювати засвоєння географічної номенклатури ________, вказаної у темі програми.

 1. Вивчення нового матеріалу з теми необхідно викладати 100% відповідно до вимог змісту програми, географічних алгоритмів, виділяючи головні питання, які мають засвоїти і вміти учні.

 2. Використовувати найбільш ефективні та доцільні методи навчання:

  • діалогічний;

  • пошуково-проблемний;

  • інтерактивний;

  • стимулюючий;

  • інструктивний.

 1. Здійснювати перевірку якості засвоєння нового матеріалу безпосередньо на уроці, в процесі вивчення нового матеріалу. Встановлювати прогалини в засвоєнні теми окремими учнями та ліквідовувати їх в навчально-виховному процесі уроку. Для цього використовувати як усні так і письмові завдання, тести, інноваційні технології та ін. Привчати і вимагати в учнів правильну і повну відповіді на теоретичні і практичні питання програми.

 2. Здійснювати систематичний, повний і якісний контроль за рівнем засвоєння учнями теоретичних знань, умінь та навичок. Вміння показувати на карті географічні об’єкти, які визначенні у програмі (стор. ______), визначати _____________, будувати графіки, схеми _________.

 3. Проводити інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

 4. Доцільно встановити причини неохайного зовнішнього вигляду учнів на уроці, спрямувати школярів на необхідність дотримуватись акуратності.

^

Керівнику школи


Орієнтовні висновки до уроку географії
ІІІ варіант

1. Мета і завдання уроку вчителем __________________ визначені, але без системи, сформовані неконкретно, недооцінено цілеспрямоване продумування завдань, реалізовано їх неповністю.

2. План уроку складений схематично, частково відповідає змісту програми з географії, календарно-тематичному плану вчителя, не коректується відповідно до умов, які виникли на уроці.

3. Програмовий матеріал з теми __________________________ учні _________ класу засвоїли на середньому і початковому рівні. Показник якості знань з теми становить _____ %.

4. На уроці вчитель ______ реалізовував принципи навчання, проте, окремі з них:

  • активність;

  • наочність;

  • проблемність;

  • врахування індивідуальних особливостей;

  • дотримання диференціації;

  • формування стійкості знань, умінь і практичних навичок були недостатніми.

5. Вчитель здійснив перевірку домашнього завдання з теми, але було допущено надлишок другорядного матеріалу, не перевірив знання учнями географічної номенклатури, визначеної в темі програми, використовував однотипні завдання, недостатньо акцентовано увагу на головних питаннях, поняттях і закономірностях.

6. Вивчення нового матеріалу викладено неповністю (85%), використовуючи монологічно-пояснювальний, демонстративний, інформативно-повідомлюючий методи навчання.

Методи, які застосовувались, відповідають змісту і характеру навчального матеріалу, але не відповідають меті і завданням уроку, готовності учнів до засвоєння матеріалу.

Організовано аналітичну роботу учнів з атласом, картами, епізодичне виконання тестових завдань.

Проте, під час вивчення нового матеріалу вчитель мало здійснював перевірку якості його засвоєння школярами.

7. Проведено оцінювання знань учнів, але вчителем не прокоментовано.

Разом з тим, недостатньо враховані вміння і практичні навички учнів: показувати на карті географічні об’єкти ____________________________, визначати ______________________ , будувати графіки _____________________, схеми_______________________________

8. Зміст, обсяг і роз’яснення домашнього завдання вчитель визначив диференційовано. Але не провів інструктажу щодо складності і організаційної роботи.

9. На уроці нераціонально використано час. Безпідставно багато часу витрачено на організаційну частину, запис в зошитах визначень та іншого програмового матеріалу, які є в підручнику.

10. Здійснено підбір засобів навчання, прилади, наочність, дидактичний матеріал, інформаційні технології.

11. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог: стан класу, обладнання уроку, повітряно-температурний режим, робоче місце вчителя та учнів в нормі.

Проте, вчитель не звернув увагу на неохайний вигляд зошитів і підручників в окремих учнів.

12. Емоційно-психологічний стан учителя і учнів відповідають психолого-педагогічним вимогам.

13. Вчителем забезпечено виконання вимог щодо організації уроку: своєчасність початку і закінчення уроку, організованість класу до уроку, увагу і активність, освітлення класу, підтримку робочого місця в чистоті і правильності його використання.


^

ІІІ варіант

П Р О П О З И Ц І Ї


1. Вчителю географії _____________________ мету і завдання уроку визначати в системі, конкретно, згідно змісту теми, визначеного в навчальній програмі (стор.___) і географічних алгоритмів (типового плану, рекомендованого в збірнику “Типові плани з географії” ТОКІППО, 2006 р.). Цілеспрямовано продумувати і визначати завдання уроку.

2. Шляхи повної і якісної реалізації мети і завдання уроку передбачати в поурочному плані в ході всіх етапів уроку незалежно від типу.

3. План уроку складати згідно змісту теми програми та календарно-тематичного плану. Вносити доцільні корективи відповідно до умов, які виникають на уроці.

4. Для підвищення рівня навчальних досягнень, умінь та практичних навичок учнів на уроці вчителю потрібно забезпечувати визначення головного в темі, активність учнів, доцільне унаочнення: ____, карти, глобуси; організувати проблемно-пошуково-дослідницьке навчання, творчі завдання, діалоги з врахуванням індивідуальних особливостей , дотримання диференціації, під час яких формувати міцні знання, уміння і практичні навички, зокрема в учнів:

1.

2.

3.

4.

5. При перевірці домашнього завдання використовувати оптимальні інтерактивні методи і прийоми:

  • усні і письмові завдання;

  • варіативні та різнорівневі тести;

  • географічні диктанти;

  • задачі і вправи;

  • аналіз карт, таблиць, схем, графіків та ін.

Формувати вміння робити теоретичні висновки про _____________ , контролювати засвоєння географічної номенклатури , вказаної у темі програми.

6. Вивчення нового матеріалу з теми необхідно викладати 100% відповідно до вимог змісту програми, географічних алгоритмів, виділяючи головні питання, поняття і закономірності, які мають засвоїти і вміти учні.

7. Коментування оцінювання учнів, виставляти бали в щоденниках.

8. Використовувати найбільш ефективні та доцільні методи навчання:

  • діалогічний;

  • пошуково-проблемний;

  • інтерактивний;

  • стимулюючий;

  • інструктивний, які повинні відповідати меті і завданням уроку, готовності учнів до засвоєння програмового матеріалу.

9. Раціонально використовувати час на уроці.

10. Здійснювати перевірку якості засвоєння нового матеріалу безпосередньо на уроці, в процесі вивчення нового матеріалу. Встановлювати прогалини в засвоєнні теми окремими учнями та ліквідовувати їх в навчально-виховному процесі уроку. Для цього використовувати як усні так і письмові завдання, тести, інноваційні технології та ін. Привчати і вимагати в учнів правильну і повну відповіді на теоретичні і практичні питання програми.

11. Здійснювати систематичний, повний і якісний контроль за рівнем засвоєння учнями теоретичних знань, умінь та навичок. Вміння показувати на карті географічні об’єкти, які визначенні у програмі (стор. ______), визначати _____________, будувати графіки, схеми _________.

 1. Проводити інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

 2. Доцільно встановити причини неохайного зовнішнього вигляду зошитів і підручників окремих учнів на уроці, спрямувати школярів на необхідність дотримуватись акуратності.