asyan.org
добавить свой файл
1ДОГОВIР ПРО ВIДКРИТТЯ РАХУНКІВ

У ЦIННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


вказує Зберігач


м. Донецьк ______________2011 р.


Повне найменування Товариства (надалi - Депонент), в особі посада, прізвище, ім’я, по батькові, який(а) діє на підставі _______________, з одного боку, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ" (надалі - Зберігач), що здiйснює дiяльнiсть на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів серії АВ № 430343, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 жовтня 2008 р., в особі директора Демченко Оксани Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, з iншого боку, уклали цей Договiр про наступне:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру (надалі – Власники), зарахування акцій на рахунки у цінних паперах, зберігання належних Власникам цінних паперів, обслуговування операцій за цими рахунками, отримання доходів за цінними паперами на викладених нижче умовах вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого рішенням ДКЦПФР вiд 17.10.2006 р. N 999, Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 р. № 98, внутрішнього Положення Зберігача, чинного законодавства України та на пiдставi розпоряджень Депонента.

^ 2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Зберігач зобов'язаний:

а) відкрити рахунки у цінних паперах Власникам цінних паперів не пізніше 2 (двох) місяців з дати отримання відповідного розпоряджень від Депонента;

б) зарахувати акції на рахунки у цінних паперах Власників цінних паперів не пізніше 2 (двох) місяців з дати отримання відповідного розпоряджень від Депонента;

в) до укладення Власником із Зберігачем договору про відкриття рахунку у цінних паперах здійснювати:

- зберігання акцій на рахунках у цінних паперах Власників цінних паперів;

- облік цінних паперів Власників, що зберігаються у Зберігача;

- внесення змін до реквізитів Власників цінних паперів (тільки щодо Власників цінних паперів, які володіють менше ніж одним відсотком акцій випуску);

- зарахування на рахунок у цінних паперах Власника перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів;

- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

- виконання розпорядження спадкоємця Власника цінних паперів щодо переказу акцій з рахунку в цінних паперах спадкодавця на рахунок спадкоємця;

- надання першої виписки з рахунку у цінних паперах;

г) здійснювати ведення рахунків у цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком, у термін, обумовлений внутрiшнiми нормативними актами Зберігача, якщо порядок виконання операцій не суперечить чинному законодавству України;

ґ) за запитом Депонента - готувати та передавати йому:

- виписку про стан рахунків у цiнних паперах Власників;

- виписку за операціями за рахунками у цінних паперах Власників за один місяць не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення місяця;

- інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність;

д) не здійснювати операцій з цінними паперами Власників у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту iнформацiї, яка потрiбна для здiйснення цих операцiй Зберiгачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

е) не виконувати жодних дiй та не надавати жодної iнформацiї щодо цiнних паперiв, що належать Власникам, або iнформацiї щодо самого Депонента без вiдповiдних розпоряджень Депонента, крiм випадкiв, прямо передбачених законодавством України;

є) протягом 3 робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 р. N 480, повідомити Власника із зворотним письмовим повідомленням про його отримання щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. Повідомлення повинно містити попередження, що у разі не закриття Власником рахунку в установлений строк належні йому цінні папери будуть переведені для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання або зберігача-правонаступника (із зазначенням його реквізитів: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону). Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.


2.2. ^ Зберігач має право:

а) надавати iнформацiйнi та консультацiйнi послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обiгу цiнних паперiв, iншу iнформацiю, що необхiдна Депоненту для реалiзацiї своїх прав та обов'язкiв;

б) надавати iншi послуги, пов'язанi з перемiщенням цiнних паперiв, якщо цi послуги вiдповiдно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберiгачем Депоненту;

в) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 р. N 480, виконувати тільки ті розпорядження Депонента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням;

г) закрити рахунки у цінних паперах Власників, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог пп. "д" п. 2.3 цього договору;

ґ) зупинити надання послуг згідно умов цього Договору та не виставляти рахунки-фактури Депоненту, у випадку, передбаченому пп. 6.6. Договору, до моменту повного погашення заборгованості та сплати відповідного штрафу Депонентом.


2.3. Депонент зобов'язаний:

а) дотримуватись вимог внутрiшнiх документів Зберiгача, які обумовлені в витягах із них, що стосуються взаємин Депонента i Зберiгача;

б) оплачувати послуги Зберiгача згiдно з розцiнками, умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Зберiгача;

в) подавати Зберiгачу iнформацiю (та/або документи), що передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрiбна йому для виконання дiй згiдно з умовами цього Договору;

г) на протязі 3 (трьох) робочих днів з моменту внесення вiдповiдних змiн до своїх реквiзитiв або документiв, що необхiднi для вiдкриття та ведення рахунків у цiнних паперах Власникам, подавати iнформацiю про цi змiни Зберiгачу. Інформація повинна бути надана до моменту здійснення будь-яких операцій у Зберігача;

д) протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 р. N 480, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків у цінних паперах.


2.4. ^ Депонент має право:

а) отримувати вiд Зберiгача iнформацiю щодо своїх цiнних паперів;

б) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 р. N 480, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням.


^ 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ


3.1. Депонент оплачує послуги згiдно з цим Договором та вiдповiдно до затверджених тарифiв Зберiгача, якi є невiд'ємною частиною цього Договору. Тарифи Зберігача не повиннi перевищувати максимального розмiру, що встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

3.2. Плата вноситься Депонентом щомісячно, до останнього робочого дня місяця, в якому було отримано рахунок-фактуру, якщо інше не передбачено Тарифами.

3.3. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Депонент за проведення операцій на рахунках в цінних паперах Власників, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Зберігачу лише вартість послуг Депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

3.4. Вартість послуг, не передбачених Тарифами Зберігача, сплачується за додатковими угодами.

^ 4. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконаннi. Зберiгача

4.2. Обмiн iнформацiєю мiж Сторонами здійснюється шляхом письмових повідомлень та розпоряджень за допомогою факсу, телефону, пошти та електронної пошти.

4.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом порівняння підписів на розпорядженні із зразками підписів у картці зразків підписів і відбитка печатки.


^ 5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ


5.1. Вид, кількість, форма випуску, спосіб зберігання цінних паперів та інші умови ведення рахунків у цінних паперах Власників повинні бути передбачені розпорядженнями Депонента, договорами-доручення або додатками до цього Договору.

5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, окрім випадків передбачених законодавством України та/або цим Договором.

5.3. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.


^ 6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН


6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однiєю зi Сторiн своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову вiдповiдальнiсть за завданi збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання вiдповiдно до умов цього Договору, повинна усунути цi порушення в найкоротший строк.

6.3. Сторони несуть відповідальність:

Зберігач несе відповідальність за розголошення інформації по рахунку Депонента, згідно з законодавством України.

Депонент несе відповідальність за достовірність наданих документів та правильність оформлення розпоряджень, а також за невиконання інших обов’язків по цьому Договору.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності (крiм випадку порушення п.п. “б” п. 2.1 Договору) за невиконання/ неналежне виконання умов цього договору, якщо має місце вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних i невiдворотних за даних умов подiй: стихiйного лиха, аварiї, пожежi, масових порушень правопорядку, страйкiв, вiйськових дiй, протиправних дiй третiх осiб чи iнших обставин, що не залежать вiд волевиявлення Сторiн. Не є непереборною силою недодержання своїх обов’язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.5. Сторона, що не виконала умови цього Договору, відшкодовує іншій Стороні штраф у розмірі 200,00 (двісті гривень 00 копійок) гривень за кожне порушення умов Договору.

6.6. Прострочення платежу більш як на 40 (сорок) календарних днів вважається невиконанням умов Договору Стороною, в зв'язку з чим Сторона-боржник повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 400,00 (чотириста гривень 00 копійок) гривень.

6.7. Виплата штрафу не звiльняє Сторони вiд виконання обов'язкiв за цим Договором.


^ 7. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ


7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту пiдписання та діє протягом одного року.

7.2. Договір вважається пролонгованим на новий термін рівний терміну, що передбачений у п. 7.1. цього Договору, якщо за 10 (десять) робочих днiв до закінчення термiну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовiй формi його розiрвати.


^ 8. УМОВИ РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКIВ


8.1. Договір може бути розiрваний тільки за умови вiдсутностi на рахунках у цiнних паперах Власників цiнних паперiв з наступним закриттям вказаних рахунків в цінних паперах у разі:

- надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору;

- повної сплати Депонентом рахунків-фактур за послуги Зберігача .

8.2. Розірвання Договору настає не раніше нiж через 10 (десять) робочих днiв після дати отримання Стороною письмового повідомлення про розірвання договору.

У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на вiдшкодування всiх витрат за цим Договором.


^ 9. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ. АРБІТРАЖ


9.1. Усi спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, або у порядку, встановленому чинним законодавством України.


^ 10. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ


10.1. Цей Договiр укладено у двох примiрниках, що мають однакову юридичну силу: по одному для кожної із Сторін.


11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ


ЗБЕРIГАЧ:

ДЕПОНЕНТ:

^ ТОВ «УІДК»


Код за ЄДРПОУ: 35730225

Код за ЄДРПОУ:

Україна, 83001, м. Донецьк, пр, Ілліча, б. 3

Місцезнаходження:

П/р 26506010301439 у ДФ ВАТ АКБ «Автокразбанк»

^ Банківські реквізити:

МФО 335764
код в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» 001294
тел./факс: (062) 345-08-58, (062) 345-08-68

Телефон:

E-mail: mail@uidk.com.ua

E-mail:^ Директор ТОВ «УІДК»


_________________________ / О.О. Демченко /

М.П.

Уповноважена особа


_________________________ / ______________/

М.П.


Додаток 1 до

Договору про відкриття рахунків

у цінних паперах власникам цінних паперів № __________від __.__.2010 р.
ТАРИФИ

^

Зберігача ТОВ «УІДК» при переведенні випуску цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування

дійсні з 01.02.2010р.^ Перелік послуг

Вартість, грн.

Умови нарахування

1

Відкриття рахунку в ЦП

(згідно наданого реєстру)

8 грн.

За одну операцію

2

Зарахування ЦП на рахунки власників цінних паперів (згідно наданого реєстру)

безкоштовно

За одну операцію

3

Абонентська плата за обслуговування рахунків (в залежності від кількості депонентів):

 

 

до 500

200 грн.

За місяць

501 – 5 000

300 грн.

За місяць

понад 5 000

500 грн.

За місяць

4

Зберігання цінних паперів на рахунку

безкоштовно

За місяць

5

Виконання безумовних операцій*

безкоштовно

За одну операцію

6

Переказ акцій з рахунку у цінних паперах спадкодавця на рахунок спадкоємця

20 грн.

За одну операцію

7

Внесення змін до реквізитів власника цінних паперів

10 грн.

За одну операцію

8

Надання першої виписки з рахунку у цінних паперах

безкоштовно

За одну виписку

9

Надання виписки про залишки на рахунку в цінних паперах (за запитом Емітента)

10 грн.

За одну виписку

10

Надання облікового реєстру власників цінних паперів (за запитом Емітента)

20 грн.

За реєстр
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 3.2.1. ст. 3 Закону України “Про податок на додану вартість” № 168/97 – ВР від 03.04.1997 р.

* Безумовні операції з цінними паперами здійснюються на підставі наданих депозитарній установі письмових документів, а саме: виконавчих документів, визначених Законом України “Про виконавче провадження”; постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів; свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя; документів, що посвідчують виконання операції емітента щодо випущених ним цінних паперів (крім викупу цінних паперів); інших документів, визначених законодавством.
ЗБЕРIГАЧ:

ДЕПОНЕНТ:Директор ТОВ «УІДК»


_________________________ / О.О. Демченко /

М.П.

______________________


________________________ / _________________ /

М.П.