asyan.org
добавить свой файл
1

Договір № 1


про надання поворотної фінансової допомоги


м. Київ “____” ________ 2004р.


Товариство з обмеженою відповідальністю “____________” надалі назване “ПІДПРИЄМСТВО” в особі директора ПІБ1, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ПІБ , надалі названий “ЗАСНОВНИК”, з іншого боку, а разом - сторони, уклали даний Договір про наступне :


1.ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

    1. ЗАСНОВНИК надає ПІДПРИЄМСТВУ поворотну фінансову допомогу, а ПІДПРИЄМСТВО зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

    2. Поворотна фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами. (Згідно Пункту 1.22 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").


^ 2.УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається частинами в національній валюті України в межах суми 40 000 (сорок тисяч) гривень без ПДВ. Перша частина поворотної фінансової допомоги в розмірі 8 000 (вісім тисяч) без ПДВ надається ЗАСНОВНИКОМ не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати підписання даного Договору.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається ПІДПРИЄМСТВУ на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3. Поворотна фінансова допомога надається на протязі 10 (десяти) років з дати підписання даного Договору шляхом внесення грошових коштів до каси ПІДПРИЄМСТВА, або перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПІДПРИЄМСТВА з особового або іншого рахунку ЗАСНОВНИКА.

2.4. Поворотна фінансова допомога надається до моменту вимоги її повернення ЗАСНОВНИКОМ.

2.5. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб ПІДПРИЄМСТВА відповідно до статутних цілей його діяльності.


^ 3.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою ЗАСНОВНИКА.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів ЗАСНОВНИКУ з каси ПІДПРИЄМСТВА або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок ЗАСНОВНИКА в установі банку.


^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.


^ 5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена сторона передає спір на розгляд компетеного судового органу в порядку, передаченому чинним законодавством України.

6.4. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.


6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі після заключення даного Договору.


^ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

7.1. ЗАСНОВНИК має право вимагати дострокового повернення наданої поворотної фінансової допомоги, письмово попередивши про це ПІДПРИЄМСТВО за 15 робочих днів.

7.2. ПІДПРИЄМСТВО має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу ЗАСНОВНИКУ.


^ 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до "___"____ 2014 року. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, перед­ба­че­но­му чинним законодавством.

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

8.3. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.4. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" за ставкою 30%.

8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.6. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України

8.7. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.

9.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________паспорт___________________________виданий__________________________проживає _________________________

ідент. код _________________________


Підпис ____________________


Підпис ____________________

М.П.