asyan.org
добавить свой файл
1

Договір

про надання послуг оренди віртуального серверу (VPS)

м. Одеса «_____»______________2012 р.

ПП «Рейнгольд», іменований надалі Виконавець, з одного боку, і

_________________________________________, надалі Замовник,____________________

___________________________________. з іншого боку, а разом іменовані далі „Сторони”,

уклали даний Договір (далі по тексту – "Договір") про нижченаведене:

ТЕРМІНИ

Оренда віртуального серверу – послуга з надання в оренду Замовнику обладнання (віртуального сервера) Виконавця, що розміщено в спеціально обладнаному приміщенні Виконавця, на його технічній площадці, з забезпеченням його безперебійним електроживленням і підключенням до мережі Інтернет, для розміщення веб-сайтів, ресурсів Замовника.

IP-Адреса – унікальний технічний код, що забезпечує ідентифікацію кожної тридцятимільйонної мережі Інтернет.

Маршрутизація – комплекс апаратно-програмних засобів, які забезпечують доступ користувача до мережі Інтернет.

Мережа Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, що логічно зв'язана глобальним адресним простором і базується на Інтернет-Протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Обладнання – сервер, комп'ютерна система, з'єднання з якою забезпечується через віддалений доступ з метою обміну або одержання інформації.

Трафік – об'єм даних, які проходять через сервер за певний проміжок часу.

Спам не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які є масовими, або в яких не приведені достовірні дані про повну назву, особистій поштовій або електронній адресі замовника або відправника, або подальше одержання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника або відправника.

Несанкціонований доступ – дії Користувача Глобальної мережі Інтернет, спрямовані на одержання несанкціонованого доступу до ресурсу, знищення або модифікацію програмного забезпечення або даних, які не належать користувачу, без узгодження з адміністратором даного ресурсу.

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати Послуги, позначені в п.1.2.1-1.2.3. даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити зазначені Послуги.

1.2. За даним Договором Виконавець зобов'язується:

1.2.1. Надати інформаційно-технічні Послуги по розміщенню ресурсів, веб-сайтів Замовника в мережі Інтернет на обладнанні Виконавця (віртуальний сервер), що розташований на технічній площадці Виконавця;

1.2.2. Підключити сервер до мережі Інтернет;

1.2.3. Надати консультаційні послуги, необхідні для експлуатації сервера.

^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. На своєчасне і якісне одержання Послуг відповідно до умов Договору.

2.1.2. Безкоштовно отримувати від Виконавця інформацію та консультації в об'ємі, необхідному для користування Послугами.

^ 2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Вчасно та у повному обсязі оплачувати вартість наданих відповідно до даного Договору Послуг. Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця тільки від імені, що було зазначено при реєстрації в контактній або біллінговій інформації.

2.2.2. На момент укладання договору Замовник зобов'язаний у Додатку внести обраний ним тарифний план, список необхідних додаткових послуг.

2.2.3. Прийняти Послугу з моменту її готовності та зафіксувати це Актами прийому-передачі виконаних робіт і зроблених послуг.

2.2.4. Використовувати послугу доступу до мережі Інтернет, дотримуючи вимоги чинного законодавства та даного Договору.

2.2.5. Виконувати вказівки фахівців Виконавця для коректного використання Послуг і глобальної мережі Інтернет.

2.2.6. Дотримувати встановлені Виконавцем правила доступу до обладнання.

2.2.7. Самостійно приймати всі необхідні заходи для забезпечення безпеки інформації, що передається через мережу Інтернет і яка розміщена на сервері Замовником.

2.2.8. Дотримувати Правил надання й одержання телекомунікаційних послуг, а саме:

- не здійснювати дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі іншим користувачам до Послуг,

- не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, які доступні через мережу Інтернет;

- не розсилати через мережу Інтернет інформацію, що суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

- не публікувати та не передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, які містять у собі віруси або інші компоненти, прирівнювані до них;

- не здійснювати дій, спрямованих на те, щоб відсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати в будь-якому виді, використовувати інформацію, програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це не дозволено власником даної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції), за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

- не публікувати та не передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, що суперечить чинному українському або міжнародному законодавству.

- не розміщати та не запускати PROXY, VPN або тунелі;

- не замовляти, не розсилати та не пропонувати розсилання Спаму, у тому числі з рекламною метою;

- використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів та інших повідомлень.

- не робити та не сприяти здійсненню яких-небудь дій, які перешкоджають доступу інших Замовників до Послуг і нормального функціонування обладнання Виконавця;

- не здійснювати несанкціонований доступ і нанесення будь-якого збитку ресурсам Виконавця, користувачам Інтернет і інших мереж, до яких можливий доступ через Інтернет;

- інших дій, які суперечать загальноприйнятим нормам використання ресурсів мережі Інтернет або створюють загрозу цілісності мережі зв'язку Виконавця.

- використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони та ін.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи вповноважили користувача на таке використання.

- фальсифікувати свою IP-Адресу, а також адреси, використовувані в інших мережних протоколах, при передачі даних у Мережу.

- сайт не повинен містити матеріалів або посилань на hacking/cracking, будь-які види порнографічних матеріалів, будь-які види матеріалів з порушенням авторських прав (mp3, фільми, warez, і т.д.).

- не дозволені сайти ігрового бізнесу на гроші, бізнесу на основі MLM у будь-яких видах.

- не дозволяється підключення власних сервісів IRC (IRC daemons, IRC bouncers, IRC proxies) до глобальної системи IRC у будь-яких видах.

- забороняється активність bit-torrent/P2P у будь-яких видах.

2.2.9. Систематично ознайомлюватися та дотримувати Правил надання й одержання телекомунікаційних послуг, розташованих на сайті http://www.rheingold.com.ua, у зв'язку з можливістю їхньої зміни або доповнення та вважати їх такими, що вступили в силу без одержання повідомлення від Виконавця про їхню зміну або доповнення з моменту їхнього

опублікування на сайті Виконавця.

2.2.10. Підписувати Договір і Акти прийому-передачі виконаних робіт, зроблених послуг протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання зазначених документів від Виконавця. При цьому Послуга вважається зробленою, а роботи виконаними з моменту установки, підключення обладнання Замовника та відправлення активаційного листа на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним при реєстрації. У випадку якщо, Замовник має претензії до наданих послуг, виконаним роботам, він направляє свої претензії в письмовій формі на поштову адресу Виконавця або на адресу електронної пошти: office@rheingold.com.ua протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту одержання Акту прийому-передачі зроблених послуг, виконаних робіт.

2.2.11. У випадку виявлення факту поширення спаму, що містить інформацію про ресурс або сайт Замовника, розміщеному на сервері Замовника, що перебуває на технічній площадці Виконавця, Замовник зобов'язується протягом 6 годин видалити даний ресурс/сайт.

^ 2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Вимагати своєчасної оплати Послуг Замовником відповідно до Договору.

2.3.2. У випадку зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обов'язкових платежів і зборів, які поширюються на мережу Інтернет, або інших обставин, які впливають на вартість Послуги, Виконавець має право змінити тарифи. Датою набрання чинності новими тарифами є дата їхнього опублікування на сайті

Виконавця. Зміна вартості Послуг не поширюється на Послуги, які оплачені Замовником до введення в дію даних змін.

2.3.3. Тимчасово призупинити надання Послуг у випадку проведення профілактичних робіт, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 24 години до їхнього початку за допомогою електронної пошти.

2.3.4. Призупинити надання Послуг повністю або частково у випадку:

- заборгованості Замовника перед Виконавцем відповідно до п.п. 3.7., 3.8. даного Договору;

- у випадку якщо Виконавець класифікує які-небудь дії, здійснені Замовником або третіми особами в процесі споживання наданих за договором Послуг як такі, які заподіюють або здатні заподіяти шкоду Виконавцю, іншим Замовникам або нормальному функціонуванню мережі. До таких дій відносяться дії, які викликані:

- некоректним настроюванням мережної частини програмного забезпечення Замовника;

- навмисними діями Замовника, які заважають нормальному функціонуванню мережі Виконавця або роботі клієнтів Виконавця;

- у випадку систематичного порушення Замовником правил користування мережею;

- у випадку порушення Замовником п.2.2.8 даного Договору;

- у випадку виявлення Виконавцем факту надання Замовником, при проходженні реєстрації, неповної, неправдивої, неточної інформації.

2.3.5. У випадку порушення п. 2.2.11. Договору Виконавець залишає за собою право негайно припинити надання послуг Замовнику та розірвати Договір.

^ 2.4. Виконавець зобов'язаний:

2.4.1. Надавати Замовнику Послуги протягом усього періоду дії даного Договору за умови виконання Замовником своїх зобов'язань.

2.4.2. Підключити обладнання до порту мережі Виконавця. Датою виникнення зобов'язання Виконавця, передбаченого цим пунктом, є наступний робочий день від дня одержання оплати відповідно до положень Розділу 3 даного Договору.

2.4.3. Надати Замовнику IP-Адресу зі свого блоку для організації доступу Замовника до мережі Інтернет. IP-Адреси, які виділені Виконавцем Замовнику, є власністю Виконавця.

2.4.4. Забезпечити на своїй технічній площадці умови, необхідні для безперебійного функціонування обладнання (температура середовища, електроживлення та ін.).

2.4.5. Прийняти всі необхідні заходи для забезпечення охорони обладнання.

2.4.6. На прохання Замовника надавати йому технічні консультації в межах, необхідних для коректної взаємодії по виконанню умов Договору.

2.4.7. Оформляти Договір і Акти прийому-передачі зроблених послуг, виконаних робіт, надавати їх Замовнику для підписання.

^ 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг визначається на підставі обраного Замовником тарифного плану та переліку обраних додаткових послуг відповідно до тарифних планів, розміщеними на сайті Виконавця на момент підписання договору.

3.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України на умовах передоплати.

3.3. Плата за підключення й абонентська плата за перший обраний Замовником і погоджений з Виконавцем розрахунковий період оплачується протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виставлення рахунку.

3.4. Наступні платежі - абонентські та за додаткові послуги здійснюються Замовником на підставі рахунку Виконавця не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту його виставляння.

3.5. Оплата послуг за обраний Замовником розрахунковий період здійснюється в наявній формі в касу Виконавця або в безготівковій формі шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. При оплаті Замовник зобов'язується вказати в платіжному документі тарифний план і своє облікове ім'я, зазначене ним при реєстрації.

3.6. Оплата, здійснена в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, не від імені, що зазначено при реєстрації в контактній або біллінговій інформації не зараховується на особовий рахунок Замовника та не підлягає поверненню.

3.7. У випадку затримки оплати більш ніж на 4 (чотири) календарних дні з моменту блокування серверу, Виконавець має право форматувати сервер, розірвати даний Договір в однобічному порядку, про що складається відповідна угода про розірвання Договору.

3.8. Відсутність доступу, погана якість і довгий час відгуку окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми сторонами, не являються перервами в наданні Послуги з Договору й оплачуються відповідно до тарифів.

^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Замовник несе відповідальність:

- за несвоєчасне підписання та передачу Виконавцю Договору й Актів прийому-передачі виконаних робіт, зроблених послуг. У випадку порушення Замовником строків підписання зазначених документів Виконавець має право призупинити надання Послуги до моменту одержання Виконавцем зазначених документів, підписаних Замовником належним чином. При цьому час, протягом якого надання Послуги було припинено, зараховується в загальний строк надання Послуг за даним Договором і не продовжує строк виконання Виконавцем своїх обов'язків;

- у випадку відхилення або відмови Замовника від підписання Акту прийому-передачі наданих Послуг, виконаних робіт, без подання мотивованого обґрунтування своїх дій, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання Акту прийому-передачі наданих послуг, виконаних робіт, вважати надані послуги, виконані роботи прийнятими, Акти прийому-передачі підписаними;

- за порушення чинного законодавства України при користуванні Послугами, надаваними Виконавцем, відповідно до законодавства.

- Замовник самостійно відповідає за зміст, вірогідність і правомірність розповсюджуваної інформації;

- Замовник самостійно відповідає за шкоду, збиток, заподіяний у процесі використання ним Послуги юридичним/фізичним особам або їхньому майну. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника.

^ 4.2. Виконавець не несе відповідальність:

- за збиток або шкоду, нанесену Замовнику третіми особами в результаті споживання Послуг, які надаються Виконавцем;

- за будь-які ушкодження, які були нанесені Замовнику в результаті використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних у результаті затримок, відсутності доставки, помилкової адресації або переривання Послуг, які виникли як результат користування мережею Інтернет або внаслідок помилок Замовника;

- Виконавець ніяким чином не контролює та не відповідає за зміст і якість інформації, що передається Замовником через мережу Інтернет і яка розміщена на сервері Замовником;

- будь-яку інформацію, отриману через мережу Інтернет, Замовник використовує на власний ризик. Виконавець не відповідає за точність і якість інформації, що була отримана за допомогою наданих ним Послуг;

- за відсутність доступу, погану якість і тривалий час відповіді окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми сторонами. Випадки такої відсутності доступу не є перервами в наданні Послуг з Договору.

^ 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє протягом строку, за який Замовником здійснена передоплата Послуг.

5.2. У випадку внесення Замовником до закінчення терміну дії Договору оплати за Послуги на наступний розрахунковий період дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які визначені в даному Договорі.

5.3. Договір припиняє свою дію у випадку:

- витікання терміну дії Договору у зв'язку з виконанням Сторонами всіх своїх зобов'язань;

- розірвання Договору за згодою сторін;

- відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця за 5 (п'ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на поштову адресу й адресу електронної пошти Виконавця;

- відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розірвання Договору на поштову адресу й адресу електронної пошти Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;

- розірвання Договору у зв'язку з порушенням Замовником своїх обов'язків, зазначених у п.п. 2.2.8., 2.2.10. даного Договору.

5.4. Договір може бути розірваний за згодою сторін або в однобічному порядку у випадках, зазначених у Договорі, якщо сторони повністю виконали свої зобов'язання за договором. У кожному з випадків припинення Договору передоплата за Послуги Замовнику не вертається.

5.5. Дострокове розірвання Договору здійснюється шляхом письмового повідомлення ініціюючою стороною іншої сторони про таке розірвання не пізніше строків передбачених п. 5.3 даного Договору, після чого Сторони підписують Додаткову угоду про розірвання Договору. При цьому передоплата за Послуги Замовнику не вертається.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання якого-небудь з положень даного Договору у випадку, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили. Непереборна сила це такі надзвичайні обставини, які не залежать від волі особи і які не можна перебороти зусиллями самої людини або інших людей (далі – форс-мажор). Такими обставинами є стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси та ін.), воєнні дії або рішення влади, відсутність зв'язку з вини постачальника послуги Інтернет, тобто обставини, які унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених цим Договором. Форс-Мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії, а також ліквідації його наслідків.

6.2. Сторона, у якої виникли форс-мажорні обставини, зобов'язана сповістити шляхом відправлення повідомлення іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з того моменту, коли такі обставини виникли, або з моменту неможливості виконання своїх зобов'язань у результаті дії форс-мажорних обставин.

6.3.Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 2 місяців, то кожна зі сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за даним Договором. У цьому випадку жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

6.4. Факт виникнення та припинення обставин непереборної сили в Україні підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

^ 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі суперечки та розбіжності, які виникають у ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися шляхом проведення переговорів між сторонами.

7.2. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред'явлення претензій у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

7.3. У випадку неможливості врегулювання шляхом переговорів спори дозволяються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

^ 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Даний Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.2. Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір (Додатки, Акти та ін.), є його невід'ємною частиною.

8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору дійсні тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовому вигляді з належними підписами обох Сторін.

8.4. У всіх випадках, які не передбачені даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

8.5. Всі ліцензії, придбані у Виконавця за даним договором, належать винятково Виконавцю та не підлягають переносу на IP-Адреси, що не належать йому.

8.6. Договір не втрачає юридичну чинність, а Сторони не звільняються від виконання своїх обов'язків за договором, у випадку зміни реквізитів Сторін, їхніх установчих документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, назви, адреси, службових телефонів тощо. Про зазначені зміни Сторони зобов'язані повідомляти один одному протягом 15 календарних днів.

8.7. Кожна зі Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації та вжити заходів по її нерозголошенню. У випадку розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом можливі тільки по письмовому дозволі іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

8.8. Після припинення терміну дії або розірвання Договору з будь-якої причини положення про конфіденційність діє протягом 3 (трьох) років з моменту такого припинення (розірвання).