asyan.org
добавить свой файл
1

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

з президією ЦК Профспілки постановою других зборів

працівників споживчої Ради Укоопспілки

кооперації України дев`ятнадцятого скликання

(постанова N _____ 23.02.2005

"___"___________ 2005)


ДОГОВІР

застави нерухомого майна та обладнання


м. ___________ "___" _________ 200_ р.


Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа (далі -

Заставодавець) в особі

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім`я, по батькові)


що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта

підприємницької діяльності - фізична особа

_________________________________________________________________,


з однієї сторони, та _____________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)


(далі іменується Заставодержатель) в особі _______________________

_________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім`я, по батькові)


що діє на підставі ______________________________________________,

з другої сторони, уклали цей Договір застави нерухомого майна та

обладнання (далі - Договір) про таке.


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Застава за цим Договором є засобом забезпечення

повернення Заставодавцем Заставодержателеві нерухомого майна (далі

- майна) на суму ______________ грн., проданого за Договором

купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання в кредит з

розстроченням платежу від "___" ____________ 200_ року (далі -

Договір купівліпродажу майна від "___" ____________ 200_ року).


1.2. Відповідно до цього Договору Заставодержатель має право

у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов`язань за договором

купівлі-продажу майна отримати задоволення з вартості заставленого

за цим Договором майна переважно перед іншими кредиторами

Заставодавця.


^ 2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ


2.1. Підстава появи зобов`язання, забезпеченого заставою за

цим Договором, є договір купівлі-продажу майна від "__" _________

200_ р.


3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (склад заставленого майна)


3.1. Предметом застави є наступне майно:

3.1.1. Найменування:

_________________________________________________________________.


3.1.2. Кількість:

_________________________________________________________________.


3.2. Узгоджена за Договором вартість заставленого майна

становить: ____ грн.


3.3. Заставлене майно залишається у володінні та користуванні

Заставодавця з місцезнаходженням у

_________________________________________________________________.


^ 4. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ЗАСТАВОДАВЦЯ


4.1. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору

має право лише володіти та користуватися заставленим майном.

Заставодавець зобов`язаний одержувати згоду Заставодержателя на

вчинення дій, пов`язаних із зміною прав власності на майно.


4.2. Утримувати предмет застави належним чином.


4.3. Заставодавець зобов`язаний у повному обсязі

відшкодовувати Заставодержателю збитки, спричинені втратою,

нестачею або пошкодженням заставленого майна.


4.4. Наступна застава заставленого майна не допускається.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. У разі неналежного виконання Заставодавцем умов договору

купівлі-продажу майна від "___" ____________ 200_ р.

Заставодержатель має право звернути стягнення на майно,

задовольнити з його вартості свої вимоги у повному обсязі.


5.2. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової

загибелі майна. У разі загибелі майна Заставодавець зобов`язується

надати аналогічне за вартістю майно або, незалежно від настання

строку, виконати свої зобов`язання за договором купівлі-продажу

майна у повному обсязі.


5.3. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором

сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та

законодавством України.


5.4. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його

укладенням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього

Договору, вирішуються переговорами між представниками Сторін. Якщо

спір неможливо вирішити переговорами, він вирішується в судовому

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору

у порядку, визначеному законодавством України.


^ 6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ


6.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною

згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього

Договору.


6.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього

Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі,

якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на

те представниками сторін та нотаріально посвідчені.


^ 7. ДОДАТКОВІ УМОВИ


7.1. Заставодержатель має право перевіряти документально і

фактично умови утримання та стан заставленого майна.


7.2. Договір набуває чинності після його нотаріального

посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх

зобов`язань за договором купівлі-продажу майна від "___"

____________ 200_ р.


7.3. Після набуття чинності цим Договором всі попередні

переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про

наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,

втрачають юридичну силу.


7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням

умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами

законодавства України.


7.5. Цей Договір складений українською мовою на _____

сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну

силу.


^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАСТАВОДАВЕЦЬ: Суб`єкт ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: Споживче

підприємницької діяльності - товариство (спілка споживчих

фізична особа _________ товариств)

____________________________ ____________________________

(прізвище, ім`я, по (назва)

батькові)

Паспорт, серія _______ N ___ ____________________________

Виданий "___" ______________ ____________________________

____________________________ (адреса)

Ідентифікаційний код _______

Номер свідоцтва про Поточний рахунок ___________

державну реєстрацію ________ Ідентифікаційний код _______

Заставодатель: _____________ Заставодержатель ___________

(підпис) (підпис)


М. П. М. П.