asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7

:-----------------------------------------------------------------:

: М 250 : - : 1,15 :1,10 : 1,00 :0,90 : - :0,76 : :

:-----------------------------------------------------------------:

: М 300 : - : - :1,10 : 1,00 :0,90 : 0,80 : 0,76: 0,76 :

:-----------------------------------------------------------------:

: М 350 : - : - : - : 1,10 :1,00 : 0,80 : 0,82: 0,78 :

:-----------------------------------------------------------------:

: М 400 : - : - : - : 1,10 :1,00 : 0,93 : 0,85: 0,80 :

:------------------------------:-------------:--------------------:

: М 450 : - : - : - : - :1,05 : 0,95 : 0,95: 0,90 :

:-----------------------------------------------------------------:

: М 500 : - : - : - : - :1,10 : 1,00 : 0,97: 0,94 :

:-----------------------------------------------------------------:

: М 550 : - : - : - : - :1,10 : 1,00 : 1,00: 0,97 :

:-----------------------------------------------------------------:

: М 600 : - : - : - : - :1,10 : 1,05 : 1,00: 0,98 :

-------------------------------------------------------------------

Технологiя виробництва

3.19 В нормах передбачено тверднення легкого шлаколужного бе-

тону при оптимальних режимах теплової обробки вiдповiдно до вимог

2.22, що забезпечують досягнення необхiдної проектної мiцностi та

вологостi.

3.20 Для застосування скорочених режимiв теплової обробки

конструкцiйних та конструкцiйно-теплоiзоляцiйних легких шлаколуж-

c.36 ДБН Г.1-3-95

них бетонiв необхiдно керуватись 2.23.

3.21 Оздоблення виробiв з легких шлаколужних бетонiв проводи-

ться дрiбнозернистим бетоном марок М200-М500. Норми витрат молото-

го шлаку та лужного компонента приймаються за таблицями 23 та 24.

Мiнiмальна та максимальна типовi норми витрат молотого шлаку

та лужного компонента

3.22 Для виробiв з конструкцiйно-теплоiзоляцiйних та констру-

кцiйних легких шлаколужних бетонiв мiнiмальна норма витрат молото-

го шлаку не повинна бути менше 250 кг/м3.

3.23 Мiнiмальна типова норма витрат карбонатного лужного ком-

понента в легких шлаколужних бетонах не повинна бути менше 20

кг/м3.

Мiнiмальна типова норма витрат силiкатних лужних компонентiв

у легких шлаколужних бетонах не повинна бути менше 31,5 кг/м3.

3.24 Типова норма витрат карбонатного лужного компонента

встановлена множенням табличних норм на всi застосовуванi

коефiцiєнти, не повинна перевищувати 600 кг/м3.

3.25 Типова норма витрат карбонатного лужного компонента

встановлена множенням табличних норм на всi застосованi

коефiцiєнти для легких шлаколужних бетонiв, не повинна перевищува-

ти 58 кг/м3 для соди кальцинованої та плаву соди кальцинованої.

Типова норма витрат силiкатних лужних компонентiв, встановле-

на множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для ле-

гких шлаколужних бетонiв, не повинна перевищувати 86,5 кг/м3 для

дисилiкату натрiю та 71,5 кг/м3 для метасилiкату натрiю.

^ 4 ТИПОВI НОРМИ ВИТРАТ МОЛОТОГО ШЛАКУ ТА ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА

ДЛЯ ШЛАКОЛУЖНИХ БЕТОНIВ МОНОЛIТНИХ БЕТОННИХ

ТА ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ

4.1 Норми витрат молотого шлаку поширюються на монолiтнi та

збiрно-монолiтнi конструкцiї, що зводяться з важких та легких шла-

колужних бетонiв та призначенi для роботи у водному та повiтряному

середовищi з врахуванням вимог 2.1.

Норми не розповсюджуються на конструкцiї, що зводяться з шла-

колужних бетонiв марок вище М 1200, iз спецiальних видiв шлаколуж-

ного бетону: особливо важких, жаростiйких та жаротривких, декора-

тивних, а також шлаколужних бетонiв на заповнювачах з вiдходiв ви-

робництва (шлакiв, горiлих порiд тощо).

4.2 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента на 1 м3

шлаколужного бетону монолiтних та збiрно-монолiтних конструкцiй

вмiщують витрати молотого шлаку, диференцiйованi з врахуванням

проектної марки та проектного строку її досягнення; проектних ма-

рок за морозостiйкiстю та водонепроникненням; виду та марки шла-

колужного в'яжучого, виду та граничної крупностi зерен заповнюва-

чiв, а також iнших властивостей цих матерiалiв, легкоукладальнiстю

бетонної сумiшi.

4.3 За мiцнiсну характеристику бетону для визначення норм ви-

трат молотого шлаку та лужного компонента прийнята проектна марка

бетону, визначена у вiцi 28,90 та 180 дiб, вiдповiдно до даних ро-

бочих креслень та iншої технiчної документацiї на конструкцiї.

Для конструкцiй, запроектованих вiдповiдно до вимог СНиП

2.03.01, норми витрат молотого шлаку та лужного компонента слiд

приймати стосовно класiв шлаколужних бетонiв за мiцнiстю на стиск

вiдповiдно до вимог 2.3 та 3.3.

4.4 Норми складенi для бетонiв монолiтних та збiрно-монолiт-

них конструкцiй, до яких поряд з мiцнiстю ставляться вимоги щодо

морозостiйкостi та водонепроникнення, типовi норми витрат молотого

c.37 ДБН Г.1-3-95

шлаку повиннi прийматись вiдповiдно до вказiвок 2.27.

Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компонента у

важких шлаколужних бетонах

4.5 Нормами передбачено використання шлаколужних в'яжучих, що

вiдповiдають вимогам ДСТУ Б В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне. Тех-

нiчнi умови" з врахуванням 2.7. Вид шлаколужного в'яжучого необхi-

дно приймати вiдповiдно до типу застосовуваного шлаку та лужного

компонента, призначення конструкцiй та споруд та умов їх

експлуатацiї на основi вказаної технiчної документацiї на

конструкцiї та споруди.

4.6 Рекомендованi та допустимi марки шлаколужного в'яжучого

для бетону рiзних марок за мiцнiстю слiд приймати вiдповiдно до

вказiвок таблицi 5.

4.7 У нормах передбачено застосування заповнювачiв вiдповiдно

до вимог 2.8-2.17.

4.8 Норми, наведенi в таблицях 15-20, передбачають одержання

проектної марки шлаколужного бетону в проектному вiцi 28 дiб. При

проектному вiцi бетону 90 та 180 дiб табличнi значення норм слiд

помножити на коефiцiєнти:

- при використаннi швидкотверднучих в'яжучих за таблицями 2-4

- 0,9 та 0,85 вiдповiдно;

- при використаннi iнших щлаколужних в'яжучих - 0,95 та 0,9

вiдповiдно.

4.9 Легкоукладальнiсть шлаколужної бетонної сумiшi повинна

призначатись вiдповiдно до способу формування та типу конструкцiї.

Застосування дуже рухомих та литих сумiшей (див.таблицю 14)

здiйснюється вiдповiдно до вимог 2.19.

4.10 Норми визначенi виходячи з умов, що тверднення шлаколуж-

ного бетону монолiтних конструкцiй проходить за нормальних темпе-

ратурно-вологих умов (природне тверднення при температурi плюс

18-22 град. С iз запобiганням вологовитратам).

Догляд за монолiтним шлаколужним бетоном повинен здiйснюва-

тись вiдповiдно до вимог для бетонiв на основi портландцементiв.

При твердненнi монолiтного шлаколужного бетону на содi кальцинова-

нiй, плавi соди кальцинованої в умовах позитивних температур нижче

нiж плюс 15 град.С слiд застосовувати шлаколужнi в'яжучi типу ШЛВ-2.

При твердненнi шлаколужного бетону при негативних температу-

рах до мiнус 15 град. С слiд використовувати швидкотверднучi шла-

колужнi в'яжучi, в яких як лужний компонент використовують їдкi

луги та метасилiкат натрiю вiдповiдно до вимог ДСТУ Б В.2.7-24-95

"В'яжуче шлаколужне. Технiчнi умови."

Збiльшення норм витрат молотого шлаку та лужного компонента

при цьому не допускається.

4.11 Пiдвищення норм витрат молотого шлаку та лужного компо-

нента для збiльшення тривалостi транспортування шлаколужної

бетонної сумiшi не допускається. Необхiдна на мiсцi вкладання жор-

сткiсть шлаколужої бетонної сумiшi при тривалих перевозках повинна

забезпечуватись шляхом застосування добавок - уповiльнювачiв твер-

днення або пластифiкаторiв, а також вибору способу транспортування

сумiшi.

4.12 Транспортування шлаколужних бетонних сумiшей М 200-М 400

не вiдрiзняється вiд транспортування портландцементних та його

слiд здiйснювати з вибором таких засобiв доставки та режиму тран-

спортування, якi забезпечували б необхiднi параметри сумiшi на мi-

сцi вкладання.

Шлаколужну бетонну сумiш для бетонiв високих марок (М 500-М

1200) слiд готувати в безпосереднiй близькостi вiд споруджуваного

об'єкта.

c.38 ДБН Г.1-3-95

Рацiональним є використання перевезення "сухих" сумiшей моло-

того шлаку, заповнювача з введенням лужного компонента пiсля при-

буття на мiсце вкладання.

4.13 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента для

дрiбнозернистих шлаколужних бетонiв монолiтних бетонних та залiзо-

бетонних конструкцiй слiд приймати за таблицями 23 та 24 з дотри-

манням вимог 2.13-2.15.

4.14 Для армованих (залiзобетонних) виробiв мiнiмальнi типовi

норми витрат молотого шлаку та лужного компонента повиннi прийма-

тись вiдповiдно до вимог 2.28, 2.29.

4.15 Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компонен-

та, встановленi множенням табличних норм на всi застосованi

коефiцiєнти, повиннi вiдповiдати вимогам 2.30, 2.31.

Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компонента

для легких шлаколужних бетонiв

4.16 У нормах передбачено використання шлаколужних в'яжучих,

що вiдповiдають вимогам ДСТУ Б В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне.

Технiчнi умови". Марку шлаколужного в'яжучого для легкого шлаколу-

жного бетону слiд приймати вiдповiдно до вказiвок 3.8.

4.17 Легкоукладальнiсть бетонної сумiшi повинна призначатися

у вiдповiдностi зi способом формування та типом конструкцiї.

4.18 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента для

монолiтного легкого шлаколужного бетону приймають за 3.14, 3.17,

4.9 при твердненнi шлаколужного бетону монолiтних конструкцiй за

нормальних температурно-вологих умов вiдповiдно до 4.11.

4.19 Мiнiмальна та максимальна типова норма витрат молотого

шлаку та лужного компонента в монолiтному легкому шлаколужному бе-

тонi повиннi вiдповiдати 3.2-3.25.

c.39 ДБН Г.1-3-95

Змiст

I Вступ ....................................................... 1

2 Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компонента

для важких шлаколужних бетонiв, збiрних бетонних та

залiзобетонних конструкцiйних виробiв масового виробництва .. 1

Шлаколужнi в'яжучi ...................................... 2

Заповнювачi ............................................. 5

Легкоукладальнiсть бетонної сумiшi ...................... 12

Технологiя виробництва .................................. 13

Мiнiмальнi та максимальнi типовi норми витрат молотого

шлаку та лужного компонента ............................. 25

3 Типовi норми витрат молотого шлаку i лужного компонента

для легких шлаколужних бетонiв, збiрних бетонних та

залiзобетонних конструкцiйних виробiв масового виробництва .. 26

Показники якостi легкого шлаколужного бетону ........... 27

Шлаколужнi в'яжучi ..................................... 28

Заповнювачi ............................................ 30

Легкоукладальнiсть шлаколужної бетонної сумiшi.......... 33

Технологiя виробництва ................. ............... 35

Мiнiмальна та максимальна типовi норми витрат молотого

шлаку та лужного компонента ........................... З6

4 Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компоненту

для шлаколужних бетонiв монолiтних бетонних та

залiзобетонних конструкцiй ................................. З6

Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компонента

у важких шлаколужних бетонах .......................... 37

Типовi норми витрат молотого шлаку та лужного компонента

для легких шлаколужних бетонiв ......................... З8


<< предыдущая страница