asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6 7

: :------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : - : - : 600: 51,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - : 600: 47,0: 550: 47,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 11-20 : - : - : - : - : 600: 43,5: 550: 43,5:

-----------------------------------------------------------------------------

c.24 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 24

Витрати шлаку та силiкатних лужних компонентiв для дрiбнозернистих бетонiв

на пiску з Мкр > 2

в кг/м3

---------------------------------------------------------------------------------------

:Про- :Жорст- :Тверднення виробів у природних умовах та в умовах теплової :

:ектна:кість :обробки при відпускній міцності, рівній 85% від проектної, :

:марка:суміші,: при марці в'яжучого :

:бе- : с :-----------------------------------------------------------------------:

:тону : : 500 : 600 : 700 : 800 : 900 : 1000 :

: : :-----------------------------------------------------------------------:

: : :шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:

: : : :компо-: :компо-: :компо-: :компо-: :компо-: :компо-:

: : : :нент : :нент : :нент : :нент : :нент : :нент :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:М 500:менше 2:550 :39,0 :500 : 56,5 :450 : 56,5 : - : - : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 :550 :36,5 :500 : 53,0 :450 : 53,0 : - : - : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 :500 :34,0 :450 : 49,0 :400 : 49,0 : - : - : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 :500 :31,5 :450 : 45,5 :400 : 45,5 : - : - : - : - : - : - :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:М 600:менше 2: - : - :550 : 56,5 :500 : 56,5 : 450: 66,5 : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - :550 : 53,0 :500 : 53,0 : 450: 62,0 : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - :500 : 49,0 :450 : 49,0 : 400: 57,5 : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - :500 : 45,5 :450 : 45,5 : 400: 53,0 : - : - : - : - :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:М 700:менше 2: - : - : - : - :600 : 56,5 : 550: 66,5 :500 : 66,5 : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - :600 : 53,0 : 550: 62,0 :500 : 62,0 : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - :550 : 49,0 : 500: 57,5 :450 : 57,5 : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - : - : - :550 : 45,5 : 500: 53,0 :450 : 53,0 : - : - :

:-----:-------------------------------------------------------------------------------:

:М 800:менше 2: - : - : - : - : - : - : 600: 66,5 :550 : 66.5 : 500: 81,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : - : - : 600: 62,0 :550 : 62,0 : 500: 75,5 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - : - : - : 550: 57,5 :500 : 57,5 : 450: 70,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - : - : - : - : - : 550: 53,0 :500 : 53,0 : 450: 65,0 :

:-----:-------------------------------------------------------------------------------:

:М 900:менше 2: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 81,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 75,5 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 57,5 :550 : 70,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 53,0 :550 : 65,5 :

---------------------------------------------------------------------------------------

2.26 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента для

виробiв, що виготовляються iз дрiбнозернистих бетонiв, приймають

за таблицями 23 та 24. Застосування дрiбнозернистих бетонiв

c.25 ДБН Г.1-3-95

допускається за вiдповiдних технiко-економiчних обгрунтувань.

2.27 При пред'явленнi до шлаколужних бетонiв конструкцiйних

виробiв вимог щодо морозостiйкостi та водонепроникнення за ДСТУ Б

В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколужнi. Технiчнi умови" як типову

норму витрат молотого шлаку слiд приймати витрату, що виявляється

найбiльшою при зiставленнi норм витрат за умовами мiцностi

(див.таблицi 15-20) та норм витрат за таблицею 25. Витрати лужного

компонента при цьому вибираються тiльки за таблицями 15-20. Засто-

сування коефiцiєнтiв до норм витрат молотого шлаку за таблицею 25

не допускається.

Таблиця 25

Витрати шлаку для бетонiв в залежностi вiд вимог

щодо морозостiйкостi та водонепроникнення

в кг/м3

------------------------------------------------------------------

:Жорсткість: Марка бетонів :

: бетонної :-----------------------------------------------------:

:суміші,с : щодо морозостійкості : щодо водонепроникнення :

: :-----------------------------------------------------:

: : 200-400 :500-700: 800-1000: 4-6 :8-10 :12-16 :18 та :

: : : : : : : :вище :

:----------------------------------------------------------------:

:Не менше 2: 500 : - : - : 500 : 550 : - : - :

:----------------------------------------------------------------:

: 2-4 : 450 : 550 : 600 : 450 : 500 : 550 : - :

:----------------------------------------------------------------:

: 5-10 : 400 : 500 : 550 : 400 : 450 : 500 : 600 :

:----------------------------------------------------------------:

: 11-20 : 350 : 450 : 500 : 350 : 400 : 450 : 550 :

------------------------------------------------------------------

Мінiмальнi та максимальнi типовi норми витрат молотого

шлаку та лужного компонента

2.28 Виходячи з особливостей гiдратацiї та тверднення шлако-

лужних в'яжучих за ДСТУ Б В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне. Технiч-

нi умови", мiнiмальна типова норма витрат молотого шлаку для неар-

мованих та армованих збiрних конструкцiйних виробiв з важких шла-

колужних бетонiв на крупному заповнювачi повинна бути не менше 300

кг/м3, а з дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколужних бетонiв - не мен-

ше 400 кг/м3. Для фундаментних та стiнових блокiв допускається ви-

трата шлаку 250 кг/м3 за умови забезпечення необхiдної морозостiй-

костi.

2.29 Мiнiмальна типова норма витрат карбонатного лужного ком-

понента у важких шлаколужних бетонах на крупному заповнювачi пови-

нна бути не менше 18 кг/м3, а в дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколу-

жних бетонах - не менше 20 кг/м3.

Мiнiмальна типова норма витрат силiкатного лужного компонента

у важких шлаколужних бетонах на крупному заповнювачi повинна бути

не менше 29 кг/м3, а в дрiбнозернистих бетонах - не менше 31,5

кг/м3.

Максимальна типова норма витрат карбонатного лужного компоне-

нта у важких шлаколужних бетонах на крупному заповнювачi iз засто-

суванням нiкелевого шлаку повинна бути не менше 40 кг/м3, а силi-

катного лужного компоненту - не менше 41,5 кг/м3.

2.30 Типова норма витрат молотого шлаку, встановлена множен-

ням табличних норм на всi застосованi коефiцієнти для важких шла-

c.26 ДБН Г.1-3-95

колужних бетонiв на крупних заповнювачах та для пiщаних шлаколуж-

них бетонiв, не повинна перевищувати 650 кг/м3.

2.31 Типова норма витрат карбонатного лужного компонента,

встановлена множенням табличних норм на всi застосованi

коефiцiєнти для важких шлаколужних бетонiв на крупному заповнюва-

чевi, не повинна перевищувати 49,5 кг/м3 для соди кальцинованої та

плаву соди кальцинованої.

Типова норма витрат карбонатного лужного компонента, встанов-

лена множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для

дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколужних бетонiв, не повинна переви-

щувати 54,5 кг/м3 для соди кальцинованої та плаву соди

кальцинованої.

Типова норма витрат силiкатних лужних компонентiв, встановле-

на множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для ва-

жких шлаколужних бетонiв на крупному заповнювачi, не повинна пере-

вищувати 74 кг/м3 для дисилiкату натрiю та 61 кг/м3 для метасилi-

кату натрiю.

Типова норма витрат силiкатних лужних компонентiв, встановле-

на множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для

дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколужних бетонiв, не повинна переви-

щувати 81 кг/м3 для дисилiкату натрiю та 62,5 кг/м3 для метасилi-

кату натрiю.

Максимальна типова норма витрат лужних компонентiв для виро-

бiв з важких шлаколужних бетонiв, виготовлених методом центрифугу-

вання, не повинна перевищувати 64,5 кг/м3 для соди кальцинованої,

88,5 кг/м3 для дисилiкату натрiю та 73,5 кг/м3 для метасилiкату

натрiю.

^ З ТИПОВI НОРМИ ВИТРАТ МОЛОТОГО ШЛАКУ I ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ

ЛЕГКИХ ШЛАКОЛУЖНИХ БЕТОНIВ, ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙНИХ ВИРОБIВ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА

3.1 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента поширю-

ються на конструкцiйнi вироби з легких шлаколужних бетонiв, що ви-

готовляються за потоково-агрегатною, конвейєрною, стендовою або

касетною технологiями з застосуванням для ущiльнення бетонних су-

мiшей та формування виробiв всiх видiв вiбрацiйної дiї та призна-

чених для роботи в неагресивному повiтряному та водному середови-

щi.

Норми не поширюються на вироби, що виготовляються iз застосу-

ванням методiв ущiльнення бетонної сумiшi пресуванням, вiбропресу-

ванням та центрифугуванням зi спецiальних бетонiв (теплоiзоляцiй-

них, жаростiйких, хiмiчно стiйких, декоративних), з перлiтобето-

нiв, з бетонiв крупнозернистої структури, а також на бетони для

виробництва стiнових та дрiбних блокiв, що пiддаються тепловiй об-

робцi при пiдвищеному (вище атмосферного) тиску, а також в камерах

сухого прогрiвання.

3.2 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента на 1 м3

легкого шлаколужного бетону збiрних бетонних та залiзобетонних ко-

нструкцiйних виробiв вмiщують витрати молотого шлаку та лужного

компонента, диференцiйованi з врахуванням виду легкого бетону за

призначенням (конструкцiйнi та конструкцiйно-теплоiзоляцiйнi);

проектних марок за морозостiйкiстю; виду та марки шлаколужного

в'яжучого; виду та характеристики пористих заповнювачiв; легкоук-

ладальностi та структури бетонної сумiшi; умов, строкiв та режимiв

тверднення бетону конструкцiйних виробiв.

c.27 ДБН Г.1-3-95

Показники якостi легкого шлаколужного бетону

3.3 Для конструкцiй, запроектованих вiдповiдно до вимог СНиП

2.03.01, норми витрат молотого шлаку та лужного компонента необхi-

дно приймати стосовно класiв шлаколужного бетону за мiцнiстю на

стиск. Спiввiдношення мiж класом та маркою легких шлаколужних бе-

тонiв визначається за умови забезпечення коефiцiєнта варiацiї не

бiльше 0,125.

Норми розробленi для бетонiв, однорiднiсть яких за ГОСТ

18105.1 вiдповiдає середньому рiвню мiцностi, рiвному 100% вiд но-

рмованого.

3.4 За характеристику середньої щiльностi легкого шлаколужно-

го бетону при визначеннi типової норми витрат молотого шлаку та

лужного компонента прийнята його марка за середньою щiльнiстю в

сухому станi, вказана в робочих кресленнях на конструкцiйнi виро-

би.

3.5 Для конструкцiйно-теплоiзоляцiйних легких шлаколужних бе-

тонiв норми наведенi безпосередньо в залежностi вiд марки за сере-

дньою щiльнiстю, що досягається застосуванням належних за якiстю

пористих заповнювачiв, при оптимальному складi та щiльнiй структу-

рi бетону.

Для конструкцiйних легких шлаколужних бетонiв норми наведенi

для марки за середньою щiльнiстю - Щ 1800. При iнших значеннях

проектної середньої щiльностi типову норму необхiдно встановлювати

iз застосуванням коефiцiєнтiв, наведених в таблицi 26.

3.6 Для конструкцiйно-теплоiзоляцiйних легких шлаколужних бе-

тонiв марок М 150 та вище норми для вiдпускної мiцностi, рiвної

70% вiд проектної не пiзнiше, нiж через 4 години пiсля закiнчення

теплової обробки. При необхiдностi одержання виробiв з мiцнiстю 90

та 100% вiд вiдпускної табличнi норми витрат молотого шлаку та лу-

жного компонента слiд помножити на коефiцiєнти 1,05 та 1,15 вiдпо-

вiдно.

3.7 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента для ко-

нструкцiйно-теплоiзоляцiйних легких шлаколужних бетонiв розрахова-

нi на забезпечення необхiдної морозостiйкостi таких бетонiв в ого-

роджувальних конструкцiях та збереження арматури вiд корозiї за

умови експлуатацiї конструкцiй в середовищi з вологiстю до 75% та

такому, що не є агресивним.

Для конструкцiйних легких бетонiв, до яких поряд iз мiцнiстю

пред'являються вимоги щодо морозостiйкостi, типовi норми витрат

молотого шлаку повиннi прийматись вiдповiдно до вказiвок 2.28.

Таблиця 26

Коефiцієнти, що враховують змiни витрат шлаку

та лужного компонента при змiнi щiльностi бетону

------------------------------------------------------------------

:Проектні марки : Щільність бетонів, кг/м3 :

: бетону :------------------------------------------------:

:за міцністю : 1300-1400 : 1500-1600 : 1700-1800 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 150-200 : 1,05 : 1,05 : 1,00 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 250-300 : 1,10 : 1,05 : 1,00 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 350-400 : - : 1,10 : 1,00 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 450-500 : - : 1,10 : 1,00 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 550-600 : - : - : 1,00 :

------------------------------------------------------------------

c.28 ДБН Г.1-3-95

Шлаколужнi в'яжучi

3.8 В формах передбачено використання шлаколужних в'яжучих,

що вiдповiдають вимогам ДСТУ Б В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне.

Технiчнi умови". Марку шлаколужного в'яжучого необхiдно приймати

за таблицями 27-30 з врахуванням марки крупного пористого заповню-

вача за мiцнiстю та положеннями 2.4 та 2.5.

При цьому для конструкцiйних легких шлаколужних бетонiв у ви-

падку застосування шлаколужних в'яжучих з нормальною густиною тiс-

та, вiдмiнною вiд вказаної в РСН УССР 336 "Изготовление и примене-

ние шлакощелочных вяжущих, бетонов и конструкций", слiд керува-

тись вказiвками 2.8 та таблицi 7.

На конструкцiйно-теплоiзоляцiйнi легкi шлаколужнi бетони вка-

зiвки 2 не розповсюджуються.

Таблиця 27

Марки шлаколужних в'яжучих для легких бетонiв

при марцi крупного пористого заповнювача за мiцнiстю П 75

------------------------------------------------------------------

: Проектна марка : Марки в'яжучих :

: бетону :---------------------------------------------:

: : рекомендовані : допустимі :

:----------------------------------------------------------------:

: М 50-100 : 1000 : 900 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 150 : 1000 : 300 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 200 : 400 : 300, 500 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 250 : 600 : 500, 700 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 300 : 800 : 700, 1000 :

------------------------------------------------------------------

Таблиця 28

Марки шлаколужних в'яжучих для легких бетонiв

при марцi крупного заповнювача за мiцнiстю П 75

------------------------------------------------------------------

: Проектна марка : Марки в'яжучих :

: бетону :---------------------------------------------:

: : рекомендовані : допустимі :

:----------------------------------------------------------------:

: М 50-100 : 1000 : 900 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 150-200 : 1000 : 300 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 250 : 400 : 300, 500 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 300 : 400 : 500, 700 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 350 : 800 : 700, 900 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 400 : 900 : 800, 1000 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 450 : 600 : 900, 1000 :

------------------------------------------------------------------

c.29 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 29

Марки шлаколужних в'яжучих для легких бетонiв

при марцi крупного пористого заповнювача за мiцнiстю П 200-250

------------------------------------------------------------------

: Проектна марка : Марки в'яжучих :

: бетону :---------------------------------------------:

: : рекомендовані : допустимі :

:----------------------------------------------------------------:

: М 50-100 : 400 : 300 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 150-200 : 400 : 300, 500 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 250 : 500 : 400, 600 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 300 : 500 : 400, 600 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 350 : 600 : 500, 700 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 400 : 700 : 600, 800 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 450 : 800 : 700, 900 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 500 : 900 : 800, 1000 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 550 : 1000 : 900 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 600 : 1000 : 900 :

------------------------------------------------------------------

Таблиця 30

Марки шлаколужних в'яжучих для легких бетонiв

при марцi крупного пористого заповнювача за мiцнiстю П 200-250

------------------------------------------------------------------

: Проектна марка : Марки в'яжучих :

: бетону :---------------------------------------------:

: : рекомендовані : допустимі :

:----------------------------------------------------------------:

: М 200 : 400 : 500, 600 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 300 : 500 : 400, 600 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 350 : 500 : 600, 700 :

:----------------------------------------------------------------:

: М 400 : 600 : 500, 700 :<< предыдущая страница   следующая страница >>