asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 6 7

:Коефiцiєнт : 0,94 : 0,96 : 0,98 : 1,0 :

-------------------------------------------------------------------

2.10 Гранична крупнiсть зерен крупного заповнювача при визна-

ченнi типової норми витрат молотого шлаку та лужного компонента

повинна бути обгрунтована нормативними документами, стандартами

або технiчними умовами на виробництво конструкцiйних виробiв кон-

кретних видiв та приймається найбiльша iз можливих.

2.11 Нормами, наведеними в таблицях, передбачено застосування

щебеню з найбiльшою крупнiстю зерен 20 мм та пустотнiстю в межах

41-42%.

При застосуваннi заповнювачiв з iншою найбiльшою крупнiстю

зерен 20 мм та пустотностi за рахунок оптимального вмiсту рiзних

його фракцiй необхiдно використовувати коефiцiєнти, вказанi в таб-

лицi 9.

Таблиця 9

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi крупностi заповнювача

-------------------------------------------------------------------

: Найбільша крупність : Коефіцієнти для бетонів проектних марок :

: заповнювача, мм : -----------------------------------------:

: : М 200-500 : М 600-700 : М 800 і вище :

:-----------------------------------------------------------------:

: 10 : 1,04 : 1,06 : 0,98 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 20 : 1,00 : 1,00 : 0,96 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 40 : 0,94 : 0,96 : 0,93 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 70 : 0,90 : 1,00 : 1,10 :

-------------------------------------------------------------------

При цьому застосування пiдвищувальних коефiцiєнтiв при вико-

ристаннi заповнювачiв з крупнiстю зерен до 10 мм допускається тi-

льки у випадку, коли застосування такої фракцiї передбачено стан-

дартами або технiчними умовами на конструкцiйнi вироби.

При вiдсутностi необхiдних фракцiй крупного заповнювача для

досягнення нормованої пустотностi сумiшi заповнювачiв в межах

41-42% або при постачаннi нероздiлених на фракцiї заповнювачiв з

пустотнiстю, що вiдрiзняється вiд цiєї величини, до табличних норм

витрат молотого шлаку та лужного компонента необхiдно застосовува-

c.8 ДБН Г.1-3-95

ти коефiцiєнти, вказанi в таблицi 10, незалежно вiд проектної мар-

ки важкого шлаколужного бетону.

Таблиця 10

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi пустотностi сумiшi

заповнювача

-------------------------------------------------------------------

:Пустотність : : : : : : :

:щебеневого : Менше 41 : 41-42 : 43 : 44 : 45 : 46 і :

:заповнювача, % : : : : : : більше :

:-----------------------------------------------------------------:

:Коефіцієнт : 0,98 : 1,0 : 1,02 : 1,05 :1,08 : 1,12 :

-------------------------------------------------------------------

2.12 Норми визначенi для щебеню з вмiстом (масою) зерен

пластинчастої (лещадної) та голкоподiбної форми в межах 25%. При

використаннi щебеню з iншим вмiстом таких зерен необхiдно застосо-

вувати коефiцiєнти, вказанi в таблицi 11.

Таблиця 11

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi вмiсту зерен

пластинчастої та голкоподiбної форми

-------------------------------------------------------------------

:Вмiст зерен пластинчастої (лещадної) та : Коефіцієнт :

:голкоподiбної форми, %, за масою : :

:-----------------------------------------------------------------:

: менше25 : 0,98 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 25 та бiльше : 1,00 :

-------------------------------------------------------------------

2.13 Нормами передбачено використання як дрiбного заповнювача

для шлаколужного бетону пiску природного, що вiдповiдає вимогам

ГОСТ 8736, ГОСТ 10268, ДСТУ Б В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколуж-

нi. Технiчнi умови."

Для важких шлаколужних бетонiв марок М 1000 та вище та дрiб-

нозернистих марок 1000 та вище як дрiбний заповнювач необхiдно за-

стосовувати пiсок, що вiдповiдає вимогам роздiлу 2 ГОСТ 10268.

2.14 При застосуваннi пiскiв з модулем крупностi нижче 2 нео-

бхiдно застосовувати коефiцiєнти, наведенi в таблицi 12, з враху-

ванням вимог 2.13.

Таблиця 12

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi модуля крупностi пiску

------------------------------------------------------------------

: Модуль крупностi пiску : 2 та вище :1,9+1,5 :1,4+1,1 :1,0+0,6 :

-----------------------------------------------------------------:

: : : : : :

:Коефiцiєнт при проектнiй : : : : :

:марцi бетону до 600 : 1,0 : 1,02 : 1,05 : 1,10 :

:----------------------------------------------------------------:

:Коефiцiєнт при проектнiй : : : : :

:марцi бетону вище М600 : 1,0 : 1,05 : 1,10 : 1,15 :

------------------------------------------------------------------

c.9 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 1З

Легкоукладальнiсть бетонних сумiшей в залежностi вiд способу фо-

рмування та виду конструкцiйних виробiв

------------------------------------------------------------------------------------------

: :Дiапазон легкоукладальностi шлаколужної бетонної рухомість, см :

: : суміші за ГОСТ 10181,1 -------------- :

: : при способі формування жорсткість, с :

:Конструкційні :----------------------------------------------------------------------:

: вироби : станковому :поверхневому : зовнішньому : внутрішньому :

: :----------------------------------------------------------------------:

: :на ві-:на :на :на :віб- :по- :в :у ві-: : :

: :бропло:вібро- :удар-:удар-:рона-:верх- :касет- :бро- :глибин-:вібро-:

: :щадках:площад- :но- :них :сад- :невими :них та :фор- : ними :вкла- :

: :та ві :каз з :вібра:пло- :ками,:вібра- :об'єм- :мах : вібра-:диша- :

: :броус-:частотою:цій- :щад- :вібро:торами :нофор- : :торами : ми :

: :танов-:25 Гц :них :ках :протя: :муючих : : : :

: :каз з : :пло- : :жним : :устано-: : : :

: :часто-: :щад- : :обла-: :вках : : : :

: :тою :ках : днан-: : : : : :

: :50 Гц : : : :ням : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: 1. Конструкції плоскі :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: : : : : : : : 1 : : : :

:плити перекриття,: 1-4 : 5-9 : 1-4 : 1-4 : 1-4 : 5-9 :5-15 : : : :

:внутрiшнi стiни : ---- : ------ : --- : --- : --- : ----- :------ : - : - : - :

: : 2-4 :менше 2 : 2-4 : 2-4 : 2-4 :менше 2:менше 2: : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:аеродромнi, до- : : : : : : : : : : :

:рожнi плити, : - : : : : :1-4 : : : : :

:елементи пiд- :----- : - : - : - : 1-4 :----- : - : - : 1-4 : - :

:пiрних стiнок : 5-10 : : : : :2-4 : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:панелi зовнiшнiх : : : : : : : : : : :

:стiн, одношаровi : - : : - : 2-4 : : : : : : :

:суцiльнi або з :----- : - :---- : --- : - : - : - : - : - : - :

:вiконними та : 5-10 : :5-10 : - : : : : : : :

:дверними прорi- : : : : : : : : : : :

:зами : : : : : : : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:плити ребристi : : : : : : : : : : :

:та кесоннi, : : : : : : : : : : :

:панелi та iншi : : : : : : 1 : : : : :

:аналогiчнi еле- : 1-4 : 5-9 : 1-4 : 1-4 : : 1-15 : : : : :

:менти з ребрами :----- :------- : --- : --- : - : ----- : - : - : - : - :

:завглибшки не : 2-4 :менше 2 : 2-4 : 2-4 : : - : : : : :

:бiльше 25 см, : : : : : : : : : : :

:прогоном не : : : : : : : : : : :

:бiльше 12 м : : : : : : : : : : :

:(плити перекри- : : : : : : : : : : :

:ття, балконнi : : : : : : : : : : :

:плити тощо) : : : : : : : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:те саме з ребрами: : 1 : : : : 1: : : 1: :

:завглибшки понад : 1-4 : 10-15 : 1-4 : : : 10-15 : : : 10-15 : :

:25 см, прогоном : ---- : ------ :---- : - : - : ----- : - : - : ------: - :

:до 12 м : 2-4 : - : 2-4 : : : - : : : - : :

------------------------------------------------------------------------------------------

c.10 ДБН Г.1-3-95

Продовження таблиці 13

------------------------------------------------------------------------------------------

: :Дiапазон легкоукладальностi шлаколужної бетонної рухомість, см :

: : суміші за ГОСТ 10181,1 -------------- :

: : при способі формування жорсткість, с :

:Конструкційні :----------------------------------------------------------------------:

: вироби : станковому :поверхневому : зовнішньому : внутрішньому :

: :----------------------------------------------------------------------:

: :на ві-:на :на :на :віб- :по- :в :у ві-: : :

: :бропло:вібро- :удар-:удар-:рона-:верх- :касет- :бро- :глибин-:вібро-:

: :щадках:площад- :но- :них :сад- :невими :них та :фор- : ними :вкла- :

: :та ві :каз з :вібра:пло- :ками,:вібра- :об'єм- :мах : вібра-:диша- :

: :броус-:частотою:цій- :щад- :вібро:торами :нофор- : :торами : ми :

: :танов-:25 Гц :них :ках :протя: :муючих : : : :

: :каз з : :пло- : :жним : :устано-: : : :

: :часто-: :щад- : :обла-: :вках : : : :

: :тою :ках : днан-: : : : : :

: :50 Гц : : : :ням : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: : : : : : : 1: : : 1: :

:те саме прогоном : : : : : 1-4 : 10-15 : : 1-4 : 10-15 : :

:понад 12 м : - : - : - : - : --- : ----- : - :---- :-------: - :

: : : : : : 2-4 : - : : 2-4 : - : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:плити пустотнi : - : : : : : : : : : - :

:(перекриття, бло-:----- : - : - : - : - : - : - : - : - :------:

:ки вентиляцiйнi) :11-20 : : : : : : : : : 11-20:

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: 2. Конструкції лінійні :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:просторого профі-: : : : : : : : : : :

:лю (палі, ригелі,: - : 1-4 : - : : : : : : 1-4 : :

:перемички, коло- : --- : ------ :-----: - : - : - : - : - : ----- : - :

:ни, стояки) : 5-10 : 2-4 : 5-10: : : : : : 2-4 : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:cкладного профілю: : : : : : : : : : :

:(балки таврові та: 1-4 : 5-9 : 1-4 : : : : : : 5-9 : :

:двотаврові, ферми: ---- :------- : --- : - : - : - : - : - :-------: - :

:колони двогілкові: 2-4 :менше 2 : 2-4 : : : : : :менше 2: :

:опори ЛЕП, щогли): : : : : : : : : : :

:при висоті бето- : : : : : : : : : : :

:нування менше : : : : : : : : : : :

:80 см : : : : : : : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:те саме, при ви- : : 1 : : : : : : : 1 : :

:соті бетонування : 5-9 : 10-15 : 5-9 : : : : : 5-9 :10-15 : :

:понад 80 см : ---- : ------ :-----: - : - : - : - :-----:-------: - :

: :менше2: - :менше2: : : : :менше2: - : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:шпали : - : : : : : : : : : :

: : ---- : - : - : - : - : - : - : - : - : - :

: :21-30 : : : : : : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:конструкції із : 5-9 : : : : 5-9 : : : : : :

:загальним або :----- : - : - : - :-----: - : - : 5-9 : 5-9 : :

:місцевим насичен-:менше2: : : :менше2: : : ----: ------: - :

:ням арматурою : : : : : : : :менше2:менше2: :

------------------------------------------------------------------------------------------

c.11 ДБН Г.1-3-95

Закінчення таблиці 13

------------------------------------------------------------------------------------------

: :Дiапазон легкоукладальностi шлаколужної бетонної рухомість, см :

: : суміші за ГОСТ 10181,1 -------------- :

: : при способі формування жорсткість, с :

:Конструкційні :----------------------------------------------------------------------:

: вироби : станковому :поверхневому : зовнішньому : внутрішньому :

: :----------------------------------------------------------------------:

: :на ві-:на :на :на :віб- :по- :в :у ві-: : :

: :бропло:вібро- :удар-:удар-:рона-:верх- :касет- :бро- :глибин-:вібро-:

: :щадках:площад- :но- :них :сад- :невими :них та :фор- : ними :вкла- :

: :та ві :каз з :вібра:пло- :ками,:вібра- :об'єм- :мах : вібра-:диша- :

: :броус-:частотою:цій- :щад- :вібро:торами :нофор- : :торами : ми :

: :танов-:25 Гц :них :ках :протя: :муючих : : : :

: :каз з : :пло- : :жним : :устано-: : : :

: :часто-: :щад- : :обла-: :вках : : : :

: :тою :ках : днан-: : : : : :

: :50 Гц : : : :ням : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

3. Конструкції просторові тонкостінні :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

1 :

:панелі-оболонки : - : - : - : - : 1-4 : 5-9 : : 5-9 :10-15 : :

: : : : : :-----:-------: - :-----:------ : - :

: : : : : : 22-4:менше 2: :менше2: - : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:шкаралупи : : : : : : : : : : :

:циліндричні : - : : : - : - : 1-4 : : : : :

:резервуарів, си- :----- : - : - : ----:-----: ------: - : - : - : - :

:лосів, колодязів,: 5-10 : : : 5-10: 5-10: 2-4 : : : : :

:шахтних стволів : : : : : : : : : : :

:та панелей : : : : : : : : : : :

:склепіння-оболо- : : : : : : : : : : :

:нок : : : : : : : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:елементи лоткові : 5-9 : : : : : : : 5-9 : : :

: :------: - : - : - : - : - : - :-----: - : - :

: :менше2: : : : : : :менше2: : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:елементи об'ємні : : : : : : : 1 : 1: : :

:(санітарно-тех- : : : : : : :10-15 :10-15 : : :

:нічні кабіни, : - : - : -: - : - : - :-------: -----: - : - :

:шахти ліфтів) : : : : : : : - : - : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: 4. Блоки фундаментні та інші подібні вироби простої конфігурації :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: : - : : 1-4 : - : - : : : : : :

: : -----: - : -----: ---:-----: - : - : - : - : - :

: : 5-10: : 2-4 :5-10: 5-10: : : : : :

------------------------------------------------------------------------------------------

Примiтка 1. Застосування шлаколужних бетонних сумiшей з рухливiстю

10 см та бiльше без застосування пластифiкуючих добавок

допускається.

Примiтка 2. При виготовленнi на вiброплощадках виробiв з бетонної

сумiшi жорсткiстю вище 10 с необхiдно застосовувати

привантаження.

2.15 При використаннi заповнювачiв з пiдвищеним (порiвняно з

величинами за ГОСТ 10268) вмiстом пилевих та глинистих частинок,

але не бiльше вказаних в ДСТУ Б В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколу-

c.12 ДБН Г.1-3-95

жнi. Технiчнi умови", допускається при вiдповiдному технiко-еконо-

мiчному обгрунтуваннi застосування до типових норм коефiцiєнта

1,05.

2.16 При використаннi щебеню або гравiю пониженої мiцностi

порiвняно до вимог ГОСТ 10268 допускається при вiдповiдному технi-

ко-економiчному обгрунтуваннi застосування до типових норм

коефiцiєнта 1,05 для бетонiв марок до М500 включно та 1,1 для бе-

тонiв марок вище М500.

2.17 При одночаснiй дiї двох або бiльше факторiв загальне

значення коефiцiєнтiв, вказаних в роздiлi "Заповнювачi", не повин-

но бути бiльшим 1,15.

Легкоукладальнiсть бетонної сумiшi

2.18 Легкоукладальнiсть шлаколужної бетонної сумiшi необхiдно

приймати вiдповiдно до способу формування та типу конструкцiйних

виробiв згiдно iз вказiвками СНиП 3.09.01 (таблиця IЗ).

Легкоукладальнiсть шлаколужних бетонних сумiшей у зв'язку з

їх пiдвищеною в'язкiстю оцiнюється жорсткiстю, що визначається за

ГОСТ 10181.1.

Допускається при застосуваннi малорухомих та середньорухомих

бетонних сумiшей користуватися показником рухомостi за ГОСТ

10181.1.

Взаємозв'язок показникiв рухомостi та жорсткостi шлаколужних

бетонних сумiшей наведений в таблицi 14.

Таблиця 14

Взаємозв'язок показникiв рухомостi та жорсткостi

бетонних сумiшей

-------------------------------------------------------------------

: Група : Характеристика : Показники легкоукладальності :

: сумішей : : суміші, визначеної за :

: : : ГОСТ 10181.1 :

: : :----------------------------------:

: : : рухомість, см : жорсткість, с :

:-----------------------------------------------------------------:

: Жорсткi : Особливо жорстка : - : 31 та бiльше :

: :------------------------------------------------------:

: : Дуже жорстка : - : 21-30 :

: :------------------------------------------------------:

: : Середньо жорстка : - : 11-20 :

: :------------------------------------------------------:

: : Помiрно жорстка : - : 5-10 :

:-----------------------------------------------------------------:

: Рухомi : Малорухома : 1-4 : 2-4 :

: :------------------------------------------------------:

: : Середньорухома : 5-9 : менше 2 :

: :------------------------------------------------------:

: : Дуже рухома : 10-15 : - :

: :------------------------------------------------------:

: : Лита : 16 та бiльше : - :

-------------------------------------------------------------------

2.19 Одержання дуже рухомих та литих шлаколужних бетонних су-

мiшей (див.таблицю 14) та у випадку, коли витрати шлаку та лужного

компонента перевищують максимальну типову норму, повинно забезпе-

чуватись без збiльшення витрат шлаку та лужного компонента за ра-

хунок застосування пластифiкуючих поверхнево-активних добавок за

c.13 ДБН Г.1-3-95

ДСТУ Б В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне. Технiчнi умови."

Технологiя виробництва

2.20 Для дрiбнозернистих шлаколужних бетонних сумiшей для

груп легкоукладальностей, рекомендованих для важкого шлаколужного

бетону на крупному заповнювачi, необхiдно приймати ближню групу з

меншою легкоукладальнiстю за таблицею 1З.

2.21 Норми розробленi виходячи з умов, що тверднення збiрних

конструкцiйних виробiв у нормальних температурно-вологiсних умовах

проходить при температурi вiд плюс 18 до плюс 20 град.С, в усiх

випадках у вiцi 28 дiб забезпечується проектна марка бетону.

Норми для вказаного режиму тверднення в залежностi вiд виду

шлаколужного в'яжучого (див. таблицю 1) та лужного компонента на-

веденi в таблицях 15,18-20.

Таблиця 15

Витрати шлаку та карбонатних лужних компонентiв для бетонiв

на в'яжучих ШЛВО та ШЛВ2

в кг/м3

-----------------------------------------------------------------------------

:Проектна:Жорсткість:Тверднення виробів у природних умовах та в умовах :

:марка : суміші,с :теплової обробки при відпускній міцності, рівній 85% :<< предыдущая страница   следующая страница >>