asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВИДИ, СКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ

ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОї ДОКУМЕНТАЦІї ДЛЯ

СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

ДБН Б.2.4-2-94

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

(Держкоммґстобудування України)

Київ 1994

РОЗРОБЛЕНІ: УкрНДІПцивільсільбудом:

канд.арх.: Г.М.Блінова (науковий керівник),

канд.арх. Г.М.Рогожин, В.А.Максименко,

Н.П.Волошина, Г.В.Комарова

Мінбудархітектури України:

В.Ф.Присяжнюк, О.П.Серков, В.В.Новиков.

ВНЕСЕНІ ТА Головним Управлінням архітектури і містобу-

ПІДГОТОВЛЕНІ дування Мінбудархітектури України.

^ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від

29.06.94 N 121 та введені в дію з 01.09.94

З введенням у дію ДБН Б.2.4-2-94 втрачає силу РСН 168-91.

Видавництво "Укрархбудінформ"

^ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

--------------------------------------------------------------

| Види, склад, порядок розробки,погодження ДБН Б.2.4-2-94 |

| та затвердження містобудівної документа- замість |

| ції для сільських поселень РСН 168-91 |

--------------------------------------------------------------

^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані державні будівельні норми встановлюють види,

склад, порядок розробки,погодження та затвердження містобудів-

ної документації для сільських поселень.

1.2. Дані норми є обов'язковими для дотримання усіма органі-

заціями, незалежно від відомчого підпорядкування та форм власнос-

ті, колективами фахівців, окремими фахівцями, які мають ліцензії

на виконання проектних робіт по плануванню та забудові сільських

поселень, для замовників містобудівної документації, а також для

організацій, що її погоджують і затверджують, та органів управ-

ління.

1.3. Містобудівна документація - це система проектних та інших

матеріалів, пов'язаних з прогнозуванням розвитку та плануванням те-

риторій, забудовою та реконструкцією населених пунктів та їх

функціональних зон. Основними видами містобудівної документації для

сільських поселень є: *

- проект територіальної організації адміністративного району ;

- схема генерального плану території сільської (селищної) Ра-

ди;

- генеральний план сільського поселення;

- проект детального планування сільського поселення або його

частини;

- проект забудови громадського центру, житлової групи, кварта-

лу;

- генеральний план територій історико-культурного призначення,

**

їх охоронних зон (або історико-архітектурний опорний план);

- схема планування території фермерського (селянського) госпо-

дарства.

ПРИМІТКА. Для сільських поселень також можуть розроблюватись

інші види містобудівної документації (організація території вироб-

ничих зон, зон відпочинку, спеціальних зон, колективних садів та

городів, приватизації земельних ділянок та ін.

1.4. Дані норми установлюють порядок розробки, погодження та

затвердження основних видів містобудівної документації для сільсь-

ких поселень. Склад, порядок розробки, погодження та затвердження

інших видів містобудівної документації визначаються завданням на

проектування, прийнятою методикою розробки та відповідними норма-

тивними документами.

1.5. При розробці містобудівної документації для сільських

поселень необхідно керуватись законодавчими актами, державними

стандартами, нормами та правилами України, плановими та статистич-

ними даними про сучасний стан та перспективи розвитку населених

пунктів, підприємств агропромислового комплексу.

1.6. Містобудівна документація для сільських поселень може

розроблятись в повному та скороченому обсязі. Рекомендовані варі-

анти містобудівної документації наведені в таблиці 1.

--------------------------------------------------------------

* Раніше - проект районного планування сільського адміністра-

тивного району.

** Для поселень, на території яких розташовані пам'ятки архео-

логії, архітектури, історії та культури.

- 2 -

Таблиця 1

(рекомендована)

Послідовність розробки основних видів містобудівної

документації для сільських поселень

----------------------------------------------------------------

| Проект територіальної організації адміністративного району |

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

| Схема генерального плану території сільської Ради |

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

| Генеральний план сільського поселення * |

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

| Проект детального планування сільського поселення або |

| його частини * |

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

| Проект забудови громадського центру, житлової групи, кварталу|

----------------------------------------------------------------

Принципові схеми розробки містобудівної документації в

скороченому обсязі

Варіант 1 Варіант 2

-------------------------------- --------------------------------

|Схема генерального плану тери-| |Схема генерального плану тери-|

| торії сільської Ради | | торії сільської Ради |

-------------------------------- --------------------------------

--------------------------------

|Проект детального планування |

|сільського поселення або його |

| частини * |

--------------------------------

Варіант 3 Варіант 4

-------------------------------- ---------------------------------

|Схема генерального плану тери-| | Схема генерального плану тери-|

| торії сільської Ради | | торії сільської Ради |

-------------------------------- ---------------------------------

-------------------------------- ---------------------------------

|Проект забудови громадського | | Генеральні плани окремих |

| центру, житлової групи, | | поселень * |

| кварталу | ---------------------------------

--------------------------------

Варіант 5 Варіант 6

-------------------------------- ---------------------------------

|Схема генерального плану тери-| | Проект детального планування |

| торії сільської Ради | | частини поселення |

-------------------------------- ---------------------------------

-------------------------------- ---------------------------------

| Генеральний план окремого | | Проект забудови громадського |

| поселення * | | центру, житлової групи, |

-------------------------------- | кварталу |

-------------------------------- ---------------------------------

| Проект забудови громадського |

| центру, житлової групи, |

| кварталу |

--------------------------------

------------------------------------------------------------

* Можлива розробка поєднаної стадії проекту генерального плану з

проектом детального планування села відповідно до завдання на

проектування.

- 3 -

1.7. Обсяг та склад містобудівної документації в кожному випа-

дку визначаються замовником, головним архітектором району разом з

представником проектної організації на підставі рекомендованих ва-

ріантів (табл.1) за погодженням з управлінням архітектури та місто-

будування області, що обумовлюється у відповідному завданні на про-

ектування.

ПРИМІТКА. Можливе суміщення проекту генерального плану та про-

екту детального планування поселення, що повинно бути визначене за-

вданням на проектування.

1.8. Містобудівна документація для територій сільських Рад та

поселень, що розташовані на території приміських зон (або суміжно

з межами міст та селищ міського типу), повинна бути ув'язана з про-

ектами приміських зон (або генеральними планами міст та селищ місь-

кого типу).

1.9. Замовниками містобудівної документації є:

- виконком місцевих Рад народних депутатів;

- Державний комітет України в справах містобудування

і архітектури;

- інші міністерства та відомства;

- сільськогосподарські підприємства, орендні колективи,

фермери;

- промислові підприємства (на містобудівну документацію,

що розробляється у зв'язку з необхідністю розселення

працівників цих підприємств або переселення їх із зон

стихійних лих, а також гідротехнічних, енергетичних та

інших об'єктів).

1.10. Відповідно до договору замовники містобудівної докумен-

тації зобов'язані здійснювати своєчасне оформлення фінансування та

оплату проектних робіт, подати достовірні вихідні дані, погодження

та затвердження містобудівної документації.

1.11. Містобудівна документація розробляється з виділенням пе-

ршої черги будівництва. Обсяг першої черги будівництва визначається

завданням на проектування.

1.12. Головне завдання проекту територіальної організації ад-

міністративного району * - це обгрунтування та розробка пропозицій

щодо комплексу заходів на найбільш раціональну та господарську ор-

ганізацію району, формування його планувальної структури та функці-

ональне зонування території, а також тих, що забезпечують оптималь-

ні умови розвитку виробництва, сільської поселенської мережі, охо-

рони та поліпшення природного середовища, збереження пам'яток іс-

торії та культури за умови ефективного використання природних, еко-

номічних, трудових та інших ресурсів.

1.13. Головне завдання схеми генерального плану території сіль-

ської Ради - вироблення концепції територіального розвитку населених

пунктів, підприємств агропромислового комплексу на перспективу, про-

позицій щодо визначення територій, потенційно придатних для ство-

рення рекреаційних зон, фермерських господарств, розміщення та бу-

дівництва сільськогосподарських та промислових підприємств, серві-

сних комплексів (мотелі-кемпінги, станції технічного обслуговування

автомобілів, сільськогосподаврської техніки та обладнання, автоза-

правні станції) та інших підприємств обслуговування. Схема повинна

містити пропозиції щодо упорядкування планувальної структури, ство-

рення раціональної мережі обслуговування та транспортних зв'язків,

поліпшення санітарно-гігієнічних та екологічних умов життєдіяльно-

сті населення, а також заходи щодо охорони оточуючого природного

середовища, пам'яток історії та культури на проектованій території

з урахуванням положень проекту територіальної організації адміні-

стративних районів (районного планування).

--------------------------------------------------------

* Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектів

територіальної організації адміністративних районів визначається

"Інструкцією складання проектів територіальної організації адмі-

ністративних районів України".

- 4 -

1.14. Головне завдання генерального плану сільського поселен-

ня - визначення напрямку його територіального розвитку на проектний

період з урахуванням перспектив, що обгрунтоване раціональним вико-

ристанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж на-

селеного пункту, а також функціональна організація поселення (посе-

лень), яка повинна забезпечувати розвиток та реконструкцію сільсь-

кого поселення, найкращі умови праці, побуту та відпочинку насе-

лення з урахуванням положень схеми генерального плану території

сільської Ради (сільськогосподарского підприємства).

1.15. Головне завдання проекту детального планування сільсь-

кого поселення (або його частини) - деталізація архітектурно-пла-

нувального рішення з урахуванням раціонального розташування об'єк-

тів нового будівництва, здійснення реконструкції існуючої забудови,

а також інженерного забезпечення в межах проектованої території.

1.16. Головне завдання проекту планування та забудови громад-

ського центру - вирішення питань архітектурно-планувальної компо-

зиції та архітектури будівель. Крім того, проектом розробляються

пропозиції щодо малих архітектурних форм, інженерного обладнання,

благоустрою та озеленення проектованої території.

1.17. Схема планування фермерського (селянського) господарст-

ва розробляється на основі схеми генерального плану території сіль-

ської Ради. Головне завдання проекту - уточнення меж, пропозиції

щодо розміщення об'єктів житлового та виробничого призначення, ін-

женерного та транспортного забезпечення, для найбільш раціонального

використання території фермерського господарства.

1.18. При розробці містобудівної концепції перетворення сільсь-

ких поселень основним напрямком слід приймати їх розвиток та реконст-

рукцію в існуючих межах. Проектування сіл на новій території допус-

кається лише при відповідному обгрунтуванні (у випадках попадання

населеного пункту в зону затоплення, стихійних та екологічних лих,

промислових розробок корисних копалин та ін.). Вибір і відведення

території для нової забудови здійснюється у чинному порядку з ура-

хуванням Державного земельного кодексу України, екологічних та са-

нітарно-гігієнічних умов, наявності територіальних ресурсів, місць

застосування праці, інженерного постачання, транспортних зв'язків,

гідрогеологічних особливостей території та ін.

1.19. Контроль за реалізацією рішень, що закладені у містобу-

дівну документацію, здійснюють органи державної виконавчої влади,

місцевого самоврядування, місцеві органи архітектури та самовряду-

вання.

^ 2. СКЛАД І ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Проекти складаються з пояснювальної записки, графічних

матеріалів та додатків.

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ

^ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

2.2. Схеми генерального плану території сільської Ради розро-

бляються у складі:

- концепції розвитку населених пунктів і підприємств на тери-

торії сільської Ради - пояснювальна записка;

- комплексної містобудівної оцінки території на топооснові в

масштабі 1:10000 (25000) - креслення;

- схеми генерального плану території сільської Ради на топо-

основі в масштабі 1:10000 (25000) - креслення;

- додатків.

ПРИМІТКИ.

1. У перехідний період для оперативного вирішення містобудів-

них питань проект у скороченому обсязі може виконуватися на мате-

ріалах планів землекористування (М 1:10000, 1:25000) або топокарт,

приведених до потрібного масштабу. У цих випадках вирішуються, го-

ловним чином, питання територіального розвитку населених пунктів,

- 5 -

розміщення різних комунальних майданчиків та об'єктів.

2. У тих випадках, коли на території не передбачається значних

змін на перспективу згідно з завданням на проектування, допустиме

суміщення комплексної містобудівної оцінки та схеми генерального

плану на одному кресленні.

2.3. До складу пояснювальної записки включаються:

2.3.1. Перелік документів і матеріалів, що використовувались

для розробки схеми генерального плану.

2.3.2. Матеріалу аналізу раніше розробленої містобудівної до-

кументації.

2.3.3. Характеристика природно-кліматичних та інженерно-геоло-

гічних умов: клімат, рельєф, грунтовий покрив, небезпечні геологіч-

ні процеси (осідання, сейсмічність та ін.), рівень грунтових вод,

корисні копалини, інженерно-будівельні параметри території, радіа-

ційний та хімічний стан навколишнього середовища.

2.3.4. Загальні відомості про населені пункти, сільськогоспо-

дарські та інші підприємства; коротка історична довідка, що включає

перелік пам,яток історії та культури, дані про місце розташування

на території адміністративного району, про сучасний стан і перспек-

тиви розвитку первинної системи розселення, транспортної мережі та

функціональних зв'язків; стан і перспективи розвитку виробничої та

економічної бази сільськогосподарських та інших підприємств на те-

риторії сільської Ради.

2.3.5. Відомісті про чисельність населення і трудові ресурси;

переміщення населення за останні 5-10 років, вікова структура, чи-

сельність населення, що прогнозується, розселення на території сі-

льської Ради на перехідний період та на перспективу * .

2.3.6. Дані про стан житлового фонду, капітальність будинків,

їх належність, пропозиції щодо використання збереженого на перспе-

ктиву житлового фонду, забезпеченість населення квартирами. Обсяги

першочергового житлового будівництва на перспективу визначаються

завданням на проектування *.

2.3.7. Характеристика стану забезпечення населення установами

культурно-побутового призначення, розрахунок обсягів їх будівництва

на перспективу і на перехідний період з урахуванням міжселенної ор-

ганізації обслуговування, демографічної структури населення *.

2.3.8. В розділі комплексної містобудівної оцінки наводяться:

- аналіз виконаної раніше проектної документації з фо-

рмування меж населених пунктів і резервування терито-

рій (землі запасу, фермерські господарства і т.ін.);

- планувальні обмеження щодо природних та пам'яткоохо-

ронних умов;

- дані про наявність санітарно-захисних і водозахисних

зон; охоронних зон та територій пам'яток історії, ар-

хеології, культури та архітектури;

- наявність залізниць, автомагістралей, високовольтних

ЛЕП та інших;

- оцінка стану навколишнього середовища та планувальні

обмеження у зв'язку з наявністю аеродромів, джерел

загазованості, шуму, забруднення території радіонук-

лідами та шкідливими хімічними речовинами, електро-

магнітних випромінювань, залягань корисних копалин;

- візуально-просторовий потенціал території.

2.3.9. Пропозиції щодо територіального розвитку поселень на

----------------------------------------------------

* Розрахунки по вказаних пунктах виконуються на території сільсь-

кої Ради в цілому, з диференціацією по населених пунктах. Пере-

хідний період належить приймати до 2005 року, оскільки нормати-

вно-законодавча база України є в стані формування та стабіліза-

ції.

- 6 -

проектний період з урахуванням розробленої раніше проектної доку-

ментації, щодо удосконалення планувальної структури території

сільської Ради, системи культурно-побутового обслуговування насе-

лення, транспортних і пішоходних зв'язків, формування зон відпо-

чинку, розміщення території фермерських (селянських) господарств,

санітарно-захисних зон, розміщення об'єктів комунального призна-

чення (водозабори, очисні споруди, скотомогильники, кладовища та

ін.) з дотриманням нормативних вимог, а також щодо просторової ор-

ганізації в межах проектованої території.

ПРИМІТКА. Пропозиції щодо резервування та використання земель

в межах проектованої території слід розроблювати згідно з діючим

законодавством, а також з порядком ведення державного земельного

кадастру, містобудівного кадастру населених пунктів та використан-

ня земель рекреаційного та історико-культурного призначення.

2.3.10. Характеристика стану та перелік намічених заходів щодо

інженерного забезпечення території сільської ради; дані про потреби

в енергоресурсах і санітарній очистці території; пропозиції щодо роз-

міщення інженерних об'єктів і споруд в межах проектованої території.следующая страница >>